Примерен тест по физика за кандидат-студенти І. Въпроси с избираеми отговориДата11.01.2018
Размер84.65 Kb.
Примерен тест по физика за кандидат-студенти

І. Въпроси с избираеми отговори
1. Заряд с големина 0,2 nС е поставен в еднородно електрично поле. Силата, с която полето действа на заряда е 5 N. Интензитетът на електричното поле е:

А. 2,5.104 V/m;

Б. 1,5.104 V/m;

В. 1,0.104 V/m;

Г. 0,4.104 V/m.

2. Към източник на напрежение с вътрешно съпротивление 0,2 Ω са включени успоредно 5 електрични лампи, всяка със съпротивление 250 Ω. Ако токът през всяка лампа е 0,5 А, електродвижещото напрежение на източника е:

А. 125,5V;

Б. 124,5 V;

В. 125,1 V;

Г. 125,0 V.

3. През резистор със съпротивление 100 , включен между точки Р и Q, протича електричен ток 2 A с посока от т. Р към т. Q. Определете потенциала Q в т. Q, ако потенциалът Р в т. Р е 50 V.

А. 100 V;

Б. 200 V;

В. -150 V;

Г. -100 V.

4. Посочете диаграмата, която показва индукционните линии на магнитно поле В, създадено от електричен ток І, течащ по дълъг прав проводник в указаната посока.

А. Б. В. Г.

5. Кое от твърденията за явлението електромагнитна индукция НЕ е вярно?

А. наблюдава се при движение на постоянен магнит през неподвижен проводников контур;

Б. ако неподвижен проводников контур се намира близо до постоянен неподвижен магнит, в него се индуцира електричен ток;

В. при протичане на променлив ток по проводник, намиращ се близо до проводников контур в него се индуцира ток;

Г. променя се броят на индукционните линии на магнитното поле през проводников контур.

6. Кое от следните твърдения за принудени трептения НЕ е вярно?

А. извършват се под действие на периодично изменяща се външна сила;

Б. системата трепти с честотата на външната сила;

В. резонанс се наблюдава, когато честотата на външната сила се доближи до собствената честота на трептене;

Г. амплитудата на принудените трептения не зависи от честотата на външната сила.

7. При наслагване на две вълни с еднаква честота, които се разпространяват в противоположни посоки, се получава стояща вълна. Каква е честотата на вълните, ако разстоянието между две съседни неподвижни точки от еластичната среда е 15 сm? Скоростта на вълната е 300 m/s.

А. 10 Нz;

Б. 100 Нz;

В. 1 000 Нz;

Г. 10 000 Нz.

8. Монохроматична светлина пада перпендикулярно върху дифракционна решетка с константа 2 m. Колко е дължината на вълната, ако дифракционният максимум от втори порядък (m = 2) се наблюдава под ъгъл 30º?

А. 400 nm;

Б. 500 nm;

В. 600 nm;

Г. 700 nm.

9. Дължината на вълната на монохроматична светлина (600 nm) при преминаване от вакуум в течност намалява със 150 nm. Намерете показателя на пречупване на течността.

А. 1,43;

Б. 0,75;

В. 1,33;

Г. 1,25.

10. Максимумът на излъчване на абсолютно черно тяло е при дължина на вълната 450 nm. Определете дължината на вълната, съответстваща на максимума на излъчване, ако абсолютната температура на тялото се увеличи 2 пъти.

А. 225 nm;

Б. 112,5 nm;

В. 900 nm;

Г. 1 800 nm.

11. Метал се облъчва с монохроматична светлина с дължина на вълната 500 nm. Отделителната работа на метала е 2 eV. При каква стойност на спирачното напрежение отделените електрони от повърхността на метала ще бъдат спрени напълно? Използвайте за константата на Планк h = 6,63.10-34 J.s и за елементарния електричен заряд e = 1,6.10-19 C.

А. 4,9 V;

Б. 0,49 V;

В. 0,57 V;

Г. 5,7 V.

12. Енергията на електрон, който се намира на третата орбита в атома на водорода е:

А. 40,8 еV;

Б. 4,53 еV;

В. - 13,6 еV;

Г. - 1,51 еV.

13. Периодът на полуразпадане на радия () е 1 600 години. Каква част от началното количество радий ще остане след 800 години?

А. 0,71;

Б. 0,50;

В. 0,25;

Г. 0,20.

14. Ядрото на химичния елемент претърпява последователно α – разпадане и β – разпадане. Новото ядро е:

А. ;

Б. ;

В. ;

Г. .

15. Червеното отместване на линиите в спектъра на галактиките се обяснява чрез:

А. закона на Нютон за гравитацията; Б. закона на Вин;

В. ефекта на Доплер; Г. закона на Снелиус.

ІІ. Въпроси със свободни отговори


16. Формулирайте и запишете закона на Ом за цялата верига. Пояснете участващите в него величини и техните мерни единици.

17. Какво гласи законът на Ампер? Напишете съответната формула и пояснете участващите в нея величини и техните мерни единици.

18. Дайте определение на явлението пълно вътрешно отражение.

За да отговорите на въпроси 19-21 използвайте следната информация:

Тяло с маса m = 90 mg и заряд q = 2 C се движи във вакуум вертикално нагоре с постоянна скорост между хоризонталните електроди на зареден плосък кондензатор. Разстоянието между електродите е d = 3 cm. За земното ускорение използвайте g = 10 m/s2.19. Определете интензитета на електричното поле между електродите.

20. Колко е напрежението между електродите?

21. При какъв интензитет на електричното поле, тялото ще се движи нагоре с ускорение a = 2 m/s2?

За да отговорите на въпроси 22 и 23 използвайте следната информация:

Тяло с маса m = 200 g, което е окачено на пружина, предизвиква удължението й с x = 10 cm. Приемете земното ускорение за g = 10 m/s2. Масата на пружината да се пренебрегне.22. Какъв е коефициентът на еластичност на пружината?

23. Определете периода на трептене на така образуваното пружинно махало.

За да отговорите на въпроси 24 и 25 използвайте следната информация:

Два източника, които се намират в точки А и В, излъчват кохерентни електромагнитни вълни с дължина на вълната λ = 2,4 m. Точка С от екран, върху който се наблюдава интерференчната картина, се намира на разстояние 36 m от т.А и на 82,8 m от т.В. Скоростта на светлината е с = 3.108 m/s.24. Определете честотата на електромагнитната вълна.

25. Покажете чрез пресмятане, максимум или минимум в интерференчната картина ще се наблюдава в точка С.

ТУ-София Тест по Физика
І. Въпроси с избираеми отговори

Въпрос№

ОТГОВОРИ

1

А

Б

В

Г

2

А

Б

В

Г

3

А

Б

В

Г

4

А

Б

В

Г

5

А

Б

В

Г

6

А

Б

В

Г

7

А

Б

В

Г

8

А

Б

В

Г

9

А

Б

В

Г

10

А

Б

В

Г

11

А

Б

В

Г

12

А

Б

В

Г

13

А

Б

В

Г

14

А

Б

В

Г

15

А

Б

В

Г

ІІ. Въпроси със свободни отговори

Въпрос№

ОТГОВОРИ

16

- Токът І в затворена електрическа верига е равен на отношението на електродвижещото напрежение на източника към пълното съпротивление R + r на веригата. Тук R е съпротивление на консуматор, а r - вътрешно съпротивление на източника. Мерните единици са: I – ампер [A]; R и r – ом [Ω];- волт [V].

17

Fmax = BIL - Силата, която действа на праволинеен проводник с ток, поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле, е равна на произведението от магнитната индукция В, тока І и дължината L на проводника. Мерните единици са: F – нютон [N]; В – тесла [T]; I – ампер [A]; L – метър [m].

18

Явлението, при което светлината се разпространява в среда с показател на пречупване n1 и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малък показател на пречупване n2 (n2 < n1), се нарича пълно вътрешно отражение.

19

; ; N/C = 450 V/m.

20

; V.

21

;;N/C = 540 V/m.

22

; ; N/m.

23

s.

24

; Hz.

25

; - не e цяло число, следователно няма да се наблюдава максимум;

; - e цяло число, следователно ще се наблюдава минимум в интерференчната картина.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница