Примерно годишно разпределение на учебното време по география и икономикДата25.10.2018
Размер135.5 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
по ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА


за 5. клас

Брой на учебните седмици

34

Брой на учебните часове

51

В това число:
за нови знания

34

за дейности

10

за обобщение

2

за контрол

5
по ред

Тема и урочна единица

Тип на урока

Срок

Дейности, свързани с резултатите

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.

Начален преговор

Преговор
Ученикът: попълва таблици, решава тестове, работи със схема, посочва примери за връзката между живата и нежива природа.
I.

Географията – древна и съвременна наука

2.


Какво изучават географията и икономиката?

Нови знания
Разглежда и анализира илюстрациите в урока, дава примери за ползата от изучаването на географията и икономиката.
3.

Велики географски открития

Нови знания
Проследява върху карта маршрутите на ВГО, обяснява значението им за развитието на световното стопанство.
II.

Ориентиране в природата. Географски глобус. Географска карта

4.

Ориентиране в природата

Нови знания
Използва избрани начини за ориентиране в природата.
5.

Географски глобус. Градусна мрежа

Нови знания
Анализира илюстрациите в урока, обяснява градусната мрежа, определя по градусната мрежа географска ширина и географска дължина на определени географски обекти.
6.

Географска карта

Нови знания
Обяснява разликата между географски глобус и географска карта, работи с мащаба и условните знаци на картата.
7.

Видове географски карти

Нови знания
По илюстрациите в урока характеризира различни видове географски карти, обяснява тяхното значение и използване.
8.

Работа с глобус и географска карта

Дейност
Определя географски координати на дадени обекти върху глобуса и картата, изчислява разстояния по картата, прави географско описание на местност по географска карта.
9.

Ориентиране в природата. Географски глобус и карта

Контрол


10.

По следите на географските открития

Проект
Ученикът работи в екип, събира, обработва и представя информация чрез описания на избрани маршрути от епохата на ВГО
III.

Земята – планета от Слънчевата система

11.

Земята – планета от Слънчевата система

Нови знания
По илюстрациите в урока описва мястото на Земята в Слънчевата система, нейната големина и форма.
12.

Движения на Земята

Нови знания
Обяснява движенията на Земята и последиците от тях. Обяснява и оценява значението им за природните процеси и живота на човека.
13.

Строеж на Земята

Нови знания
По илюстрациите в урока характеризира вътрешните и външните обвивки на Земята, чертае скица на вътрешния строеж, оценява значението на строежа на Земята за живота и стопанската дейност на хората.
14.

Континенти и острови

Нови знания
Обяснява разликата между континент и остров, надписва имената на континентите върху контурна карта.
15.

Океани и морета. Световен океан

Нови знания
Обяснява разликата между океан и море, надписва имената на океаните върху контурна карта.
16.

Земята – планета в Слънчевата система

Дейност
Обяснява разликата между бряг и брегова линия, сравнява и характеризира различни видове брегове, обяснява значението им.
17.

Земята – планета в Слънчевата система

Контрол
Решава в тетрадката си задачите от урока и се самооценява по определена скала.
18.

Океаните на Земята

Проект
Ученикът работи в екип при изготвянето на описание на Земята. Оценява значението на океаните за бъдещето на човечеството.
IV.

Природният лик на Земята

19.

Земна кора

Нови знания
Обяснява разликата между минерали и скали и между трите вида скали по произход, междуконтинентален и океански тип земна кора.
20.

Полезни изкопаеми

Нови знания
Различава видовете полезни изкопаеми и обяснява значението им за стопанството.
21.

Релеф на земната повърхност

Нови знания
Обяснява същността на понятието релеф, релефообразуващите процеси, характеризира видовете форми на релефа и значението им за живота и стопанската дейност на хората, изчислява абсолютна и относителна височина на точки върху картата. Прави описание на релеф на местност върху карта.
22.

Релеф на сушата. Подводен океански релеф

Нови знания23.

Изучаване на релефа с помощта на географска карта

Дейност24.

Земна кора. Полезни изкопаеми. Релеф на Земята

Контрол
Попълва в тетрадката си отговорите от предложените в учебника таблици и решава тестовите задачи. Самооценява се по определена скала.
25.

Климатът на Земята

Нови знания
Обяснява същността на понятията въздушна маса, климатични фактори и климатични елементи и изяснява участието им във формирането на времето и климата, както и климатичните пояси на Земята. Чете климатограма. Ученикът изработва климатограма на избрана климатична станция по данни за средномесечните температури на въздух и валежни суми. Открива и обяснява годишния ход на температурата на въздуха и на валежите.
26.

Температура на въздуха

Нови знания27.

Ветрове

Нови знания28.

Валежи

Нови знания29.

Изработване и анализ на климатограма

Дейност30.

Климатични пояси и области на Земята

Нови знания


31.

Водите на Земята

Нови знания
Описва свойствата на океанската вода. Различава видовете води на сушата и ги характеризира по различни показатели. Оценява значението на водите на Земята за живота и стопанската дейност на хората.
32.

Почвите на Земята

Нови знания
Описва и обяснява разнообразието на почвите, растителния и животинския свят на Земята и определя тяхното значение.
33.

Растителност и животински свят

Нови знания34.

Природните зони на Земята

Нови знания
Определя какво е природна зона и описва основни природни зони чрез илюстрациите в учебника. Изработва постер със снимки на природни пейзажи.
35.

Природните компоненти на Земята

Дейност36.

Природните ресурси на Земята

Нови знания
Определя същността на природните ресурси, посочва на картата тяхното географско разпространение, изразява мнение за използването и опазването им. Проверява и оценява знанията си за раздела по определени показатели.
37.

Природни компоненти, природни зони и природни ресурси

Контрол38.

Природният вид на Земята

Проект
Работи в екип, изработва табло със снимки на обекти от изучените природни зони и от родния край.
V.

Население, селища, политическа карта на света, стопанство

39.

Населението на Земята

Нови знания
Разпознава по илюстрациите в учебника представители на различни раси, посочва по картата тяхното разпространение, изразява мнение за хора от различни раси.
40.

Народи и човешки раси

Нови знания41.

Религиите и религиозните общности в света

Нови знания42.

Бит и култура на народите в света

Дейност
Попълва таблици, анализира схеми и предлага решения на определени демографски проблеми.
43.

Селищата в света

Нови знания
Наблюдава и описва родното селище, пише съчинение описание за родното селища.
44.

Политическата карта на света

Нови знания
Нанася върху контурна карта избрани страни по континенти по определени показатели, обяснява своята дейност. Работи в екип.
45.

Гражданското общество

Нови знания
Познава основните човешки права и свободи. Различава дмократично от тоталитарно управление.
46.

Стопанство

Нови знания
Чете стопанска карта, стълбчеста и кръгова диаграма, посочва примери за различни стопански отрасли в родното селище, нанася върху контурна карта избрани производства.
47.

Стопански отрасли

Нови знания48.

Стопански различия в света

Нови знания49.

Пред стопанската карта на света

Дейност


50.

Население, селища, политическа карта на света, стопанство

Контрол
Ученикът проверява и оценява знанията си от Раздел V на учебника по определени показатели.
51.

Земята – нашият дом

Год. обобщение
Ученикът осъзнава значението на получените знания и умения по география и икономика за изграждането у него на вярна и цялостна представа за света.


Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница