Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за класстраница1/3
Дата02.06.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3
Училище ......................................... Град........................................................

Утвърждавам:...........................................................

Директор: ..............................................

(име и фамилия)ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../.................ГОДИНА


Уроци за нови знания

НЗ

32 часа

Уроци за преговор и обобщение

ПО

5 часа

Практически дейности

ПД

7 часа

За семинари

С

3 часа

Уроци за контрол и оценка

КО

5 часа


Годишен хорариум: 54 часа
Срочен

І срок: 1/2 часа

ІІ срок: 2/1 часа

Резерв: 2 часа

Изготвил: .................................


(име и фамилия)


на
учебния час


Учебна

седмица

Тема
на урочната
единица


Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението


Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
1/2

2/1

Ученикът:на
учебния час


Учебна

седмица

Тема
на урочната
единица


Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението


Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
1/2

2/1

Ученикът:1

I

II


I

I


1. Биоразно-

образието на Земята и мястото на човека в организ-

мовия свят


ПО

• припомня и затвърждава наученото в основна степен (начален и прогимназиален етап)

• назовава в йерархичен ред основните таксономични категории в петцарствената система за групиране на организмите

• назовава основните царства в организмовия свят и илюстрира с примери.

• определя в еволюционен аспект мястото на човека в клас Бозайници

• назовава в йерархична последователност таксоните, в които е класифициран човекът

• изброява признаци, доказващи принадлежността на Хомо сапиенс към клас Бозайници

• характеризира човека като биосоциално същество


Понятия за преговор:

клетка, основни жизнени процеси, хранене (само-

стойно и несамо-

стойно)– участва в беседа за критериите, по които са групрани организмите в петте тцарства

– привежда примери за изучени организми към всяко царство

– сравнява групи организми по зададени критерии

– доказва принадлежността на човека към съответните систематични групи

– сравнява човека с бозайниците и привежда аргументи за биологичната и социалната му същност

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси
2

3

III

II

Проверка на входното равнище

КО


• използва знания и умения за решаване на задачи, като прилага наученото в основна степен– решава тестови задачи с избираем отговор и с кратък свободен отговор

оценка на тест/писмено изпитване

Диагностично оценяванеІ. Структурна организация на човешкия организъм

4

IV

II

2. Равнища на организация на човешкия организъм. Клетка.НЗ

• дефинира равнищата на организация на човешкия организъм

• сравнява равнищата на организация на човешкия организъм и организма на многоклетъчните растения и животни

• описва устройството на човешка клетка

• назовава клетъчни органели

• сравнява устройството на клетките в човешкото тяло с животински и растителни клетки

• затвърждава знанията си за сходството в строежа на еукариотните клетки


– участва в беседа

– назовава равнищата на организация на човешкия организъм и системите от органи

– разпознава по схема човешките органи

– усвоява умения за извличане на информация от фигури и модели

– работи с модели и макети

– моделира клетка с различни материали

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване: устна проверка (формативна, мотивационна оценка)

5

V

III

ТЪКАНИ

3. Епителна и съедини-

телна тъкан


НЗ

• изброява различни видове епителна и съединителна тъкан

• описва различни видове епителна и съединителна тъкан на структурна и функционална основа

• означава (върху схема, изображение, модел) различни видове епителна и съединителна тъкан

– участва в беседа

– характеризира по съществени признаци епителна и съединителна тъкан

– назовава видовете епителната и съединителната тъкан

– разпознава по съществени признаци видовете епителната и съединителната тъкан

– сравнява епителна и съединителна тъкън по устройство и функция

– доказва или отхвърля принадлежността на описана с думи или представена на схематична рисунка тъкан към епителна или съединителна тъкан

– работи с модели, макети и снимки на тъкани

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване:

(информа-

тивна, мотивационна оценка)

6

VI

III

4. Мускулна и нервна тъкан


НЗ

• изброява различни видове мускулна тъкан

• описва различни видове мускулна тъкан на структурна и функционална основа

• означава (върху схема, изображение, модел) различни видове мускулна тъкан мускулна тъкан

• описва и означава частите на нервната клетка


– участва в беседа

– характеризира по съществени признаци мускулна и нервна тъкан

– назовава видовете мускулна тъкан

– разпознава нервна тъкан и видовете мускулна тъкан

– сравнява видовете мускулна тъкан по зададени критерии

– доказва или отхвърля принадлежността на описана с думи или представена на схематична рисунка мускулна тъкан към гладка, напречнонабраздена или сърцева

– изобразява схематично клетки от различни видове тъкани

– работи с модели, макети и снимки на тъкани

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване:

(информа-

тивна, мотивационна оценка)

7

VII

IV

5. Микро-

скопско наблюде-

ние на човешки клетки и тъкани


ПД

(ЛУ)


• разпознава човешки клетки и тъкани при наблюдение на готови микроскопски препарати, снимков материял и електронни ресурси
– работи с микроскоп

– наблюдава готови микроскопски препарати и снимков материал на човешки клетки и тъкани

– работи в екип

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване: устна проверка с оценка;

проверка и оценка на практически уменияІІ. Обмяна на веществата8

VIII

IV

6. Състав на храната

НЗ

• дефинира процесите, осигуряващи обмяната на вещества (хранене, дишане, отделяне, кръвообръщение)

• оценява и дискутира значението на състава на храната


– участва в беседа

– анализира данни от таблици за хранителните вещества и витамините

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване: устна проверка с оценка

9

IX

V

7. Опитно доказване на хранителни вещества в хранителни продукти

ПД

(ЛУ)


• доказва опитно съдържанието на въглехидрати, мазнини и белтъци в хранителни продукти
– извършва експерименти за доказване на прости въглехидрати, скорбяла, белтъци и мазнини в хранителни продукти

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване: проверка и оценка на практически умения

Храно-
смилателна система10

X

V

8. Устройство и функции на устната кухина и стомаха


НЗ

• дефинира процесите хранене
и храносмилане

• изброява органите на храносмилателната система

• разширява знанията си за функциите на храносмилателната система

• описва устройството и функциите на стомаха и на органите в устната кухина

• означава (върху схема, изображение, модел) храносмилателните органи и частите на зъба

• сравнява храносмилателната система на човека с тази на бозайниците по устройство и функциихраносми-

лане
– участва в беседа и актуализира знанията си процесите хранене и храносмилане, за устройството и функциите на храносмилателните органи

– изброява храносмилателните органи и храносмилателните жлези

– проследява пътя на хранителните вещества в организма чрез табло

– посочва храносмилателни органи на изображение или модел

– назовава видовете храносмилане

– сравнява и изяснява значението на механично и химично храносмилане

– сравнява храносмилането в устната кухина и в стомаха

работи със схеми, модели, макети, - работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване: устна проверка с оценка
оценка от домашна работа

11

XI

VI

9. Устройство и функции на червата

НЗ

• описва устройството на тънкото и дебелото черво

• изяснява функциите на червата, черния дроб и панкреаса– сравнете тънкото и дебелото черво по зададени критерии

– обяснява значението на процесите всмукване и дефекация

– работи със схеми, модели, макети - работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване: устна проверка с оценка
12

XII

VI

10. Здравни познания и хигиена на храносми-

лателната система

НЗ

• изброява фактори, които увреждат и фактори, които укрепват храносмилателната система;

вредни хранителни навици

• изброява и описва по алгоритъм (причини-признаци-превенция) заболявания на храносмилателната система

• оценява и дискутира значението на състава на храната и режима на хранене за нормалното функциониране на организма

• дискутира влиянието на алкохола, енергийните напитки, хранителните диети и прехранването върху състоянието на организма


– търси и представя информация за заболявания на храносмилателната система от различни източници

– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху храносмилателната система

– актуализира знанията си за болести при човека, причинени от навлезли с храната бактерии и ендопаразитни червеи

– анализира пирамидата на рационално хранене

– съставя здравословно дневно хранително меню

– усъвършенства уменията си за диалогично общуване

– подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или презентация, свързани с обмяната на веществата и здравословния начин на живот

– представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява

– прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните правила и съвети с поведението си

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване (индивидуално и/или групово): проверка и оценка на умения за:

– работа със схеми и таблици

– работа в екип

– изработване и представяне на постер, презентация, модел

Дихателна система13

XIII

VII

11. Устройство и функции на дихателната система


НЗ

• дефинира процеса дишане

• изброява органите на дихателната система

• описва устройството и функциите на дихателните органи

• означава (върху схема, изображение, модел) дихателните органи

• сравнява дихателната система на човека с тази на бозайниците по устройство и функции

– участва в беседа и актуализира знанията си за процеса дишане, устройството и функциите на дихателните органи

– проследява пътя на О2 до всяка клетка в организма и пътя на СО2 при изнасянето му от тялото

– сравнява функциите на въздухоносните пътища и белия дроб

– работи със схеми, модели, макети на дихателна система

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване: устна проверка с оценка


14

XIV

VII

12. Дихателни движения и газова обмяна

НЗ

• назовава и описва процесите вдишване и издишване

• описва етапите на газовата обмяна– изяснява мъханизма на дихателните движения

– изяснява жизнена вместимост на белите дробове

– сравнява газовата обмяна в белите дробове и в тъканите по зададени критерии

– анализира данни от таблиците и схемите в учебника

– работи с модели и макети на дихателна система

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурси


текущо оценяване: устна проверка с оценка

15

XV/

VIII

13. Здравни познания и хигиена на дихателната система

С

• изброява фактори, които увреждат и фактори, които укрепват дихателната система

• изброява и описва по алгоритъм(причини-признаци-превенция) заболявания на дихателната система

• оценява и дискутира значението на състава на въздуха за нормалното функциониране на организма

• изяснява влиянието на болестотворните микроорганизми върху дихателните органи

• аргументира вредата от тютюнопушенето и замърсеността на въздуха за човешкия организъм


– търси и представя информация за заболявания на дихателната система от различни източници

– участва в беседа и описва наблюдения от жизнения си опит

– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху дихателната система

– обосновава отговорите си и прави изводи

– усъвършенства уменията си за диалогично общуване

– подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или презентация за опасните последици от тютюнопушенето

– представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява

– прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните правила и съвети с поведението си

– работи с учебника и учебната тетрадка

– използва и работи с електронни ресурситекущо оценяване (индивидуално и/или групово): проверка и оценка на умения за:

– работа със схеми и таблици

– работа в екип

– изработване и представяне на постер, презентация, модел

• 

16

XVI

VIII

14. Дихателна система – оказване на долекарска помощ

ПД

• Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница