Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил ДиректорДата01.02.2018
Размер198.23 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище Град

Утвърдил

Директор:

(име и фамилия)ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ……………… /……………… г.
Уроци за нови знания

НЗ

40 часа

Уроци за систематизиране и обобщаване на знания

СОЗ

6 часа

Практически дейности (упражнения, лабораторни занятия и др.)

ПД

16 часа

Уроци за контрол и оценка

КО

6 часаГодишен хорариум: 68 часа

I срок: 36 часа

II срок: 32 часа

Изготвил:

(име и фамилия)

срок

Тема на урочната единица

Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности) на ниво учебна програма

Нови понятия

Контекст и дейности (за всеки урок)

Оценяване по теми и/или раздели

Забележка

месец

седмица

на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ

(ресурси)

Методи и инструментариум

форми1

2

3

4

5

6

7

8

9

ІХ

3

1. Преговор Визуален тест „Вече знам“

КО

Да се установи нивото на художествените познания на учениците.
Определя самостоятелно отговорите на въпросите във визуалния тест.
визуален тест

анализ и цифрова оценка на резултатитеписмена

индивидуална

цифрова
4.

2. Натюрморт от натура

ПД

Предава характерните особености на моделите от натура по форма, големина, общи пропорции и локален цвят.

Помества правилно групата предмети в блоковия лист.натюрморт

локален цвятРазглежда ученически рисунки и определя по какво се различават.

Създава натюрморт с живописни материали.БЕЛ

анализ и оценка на резултатите по живопис в началото на учебната година

текуща оценка;

индивидуална,

цифрова

Х.

1.

3. Видове декоративно-приложни изкуства

НЗ

Разграничава творбите различните видове декоративно-приложни изкуства.

Описва и коментира творбите по съдържание и изобразителен материал.декоративно-приложни изкуства

Създава проект за декоративен фриз.

Определя композиционното и цветовото решение.история и цивилизации

литература

технологии и пр.


конферанс

беседа, анализ на изобразителните резултатиустна

индивидуална

качествена
2.

4. Изкуството на Византия

НЗ

Познава най-общо изкуството и архитектурата на Византия.

базилика кръстокуполна църква

Съпоставя творбите, приложени в учебника и ги разграничава по вид.

БЕЛ, география и икономика, история и цивилизации

беседа, анализ на художествените примери

3.

5. Есенен пейзаж

ПД

Пресъздава собствените си представи и впечатления за природата през есента

с живописни изразни средства.природен пейзаж

Създава пейзаж с природен мотив, като определя композиционното и цветовото решение и техники по избор.

география и икономика

БЕЛ


конферанс

анализ и оценка на изобразителните резултатииндивидуална, устна,

качествена

4.

6. Народни художествени

занаяти

НЗ

Разграничава творбите на художествените занаяти по вид според материалите и техниката на изпълнение.

Осмисля приложно-декоративния им характер.народни художествени занаяти

Изпълнява цветен проект за украса на халище със средствата на апликацията или смесена техника.

БЕЛ

география и икономика, история и цивилизацииконферанс

анализ и оценка на изобразителните резултатииндивидуална, устна,

качествена


ХІ.

1

7. Формите в изкуството

НЗ

Познава елементите на светлосянка и ги прилага при обемно изграждане на формата на предметите.

светлосянка

Създава натюрморт на предмети с ръбеста и цилиндрична форма с графичен материал.

БЕЛ

беседа

конферансиндивидуална,

устна
2.

8. Стилизацията като творчески процес

НЗ

Преработва изображения от натурата с декоративна цел, като осмисля ролята на стилизацията в този процес. Разграничава видовете декоративни композиции.

стилизация

отворена декоративна композицияИзпълнява декоративен проект за отворена композиция с материали по избор.

БЕЛ

география и икономика

история и цивилизации


конферанс,

анализ и оценка на изобразителните резултатиустна

индивидуална

качествена
3.

9. Романско и готическо изкуство

НЗ

Различава етапите в развитието на средновековното изкуство и коментира особеностите на архитектурата, скулптурата и приложните изкуства и витража.

романско и готическо изкуство

катедрала, витражСравнява приложените творби в учебника и ги разграничава по вид и материали.

БЕЛ,

история и цивилизации

география и икономика


беседа, анализ на художествените примери

устна

индивидуална

4.

10. Изразни средства в декоративно- приложните изкуства

НЗ

Познава основните изразни средства и ги прилага при изпълнение на различни декоративни задачи.

Разграничава видовете декоративни композиции.ритъм, симетрия

асиметрия, контраст

стъклопис


Създава проект за декоративен стъклопис –„Цветя във ваза“.

Използва живописни и графични материали и техники по избор.БЕЛ

математикаконферанс

беседа


анализ и оценка на резултатите

устна

индивидуална

качествена
5.

11. Предмети с конусообразна и кълбовидна форма

ПД

Познава елементите на светлосянката и ги прилага при обемното изграждане на формата на предмети от натурата.

светлосянка

елементи на светлосянкатаСъздава натюрморт от натура на предмети с овална и конусообразна форма с графичен материал.

БЕЛ

беседа, конферанс, анализ и оценка на резултатите

устна индивидуална, качествена
ХІІ

1.

12. Визуални проекти чрез интегриране на образ и знак

НЗ

Познава предназначението на плаката и неговите особености.

Разпознава различните видове плакат и тяхната комуникативна роля.плакат

Създава проект за плакат на екологична тема чрез интегриране на текст и образ.

БЕЛ

история и цивилизации

география и икономика


конферанс

беседа


анализ и оценка на резултатите

устна

индивидуална

качествена


2.

13. Поздравителна

картичка

ПДПодбира и преработва изображения, свързани символично с характера на определен празник или народен обичай.

декоративен образ

мотив


Изработва проект за поздравителна картичка в определена последователност с материали по избор.

география и икономика

математика, история и цивилизацииконферанс

анализ и оценка на изобразителните резултатииндивидуална и групова

устна
3

14. Формите в изкуството

Форми и цвят в живописта

НЗ

Разбира ролята на цветовете като средство за изграждане на живописната форма и на пространството.

елементи на светлосянката

локален цвятИзпълнява натюрморт от натура, като изгражда формата на моделите чрез нюансиране на локалния им цвят.

БЕЛ,

география и икономикаконферанс

беседа


анализ и оценка на резултатите

устна

индивидуална

качествена

І

1.

15. Изкуство на България през Средновековието

НЗ

Познава най-общо изкуството и архитектурата на България през Средновековието.

Разпознава и описва творбите от тази епоха.монументална скулптура

глазирана керамика

мозайка

икона
Съпоставя приложените в учебника творби и ги разграничава по вид.

БЕЛ,

история и цивилизации

география и икономика


конферанс

беседа


анализ на художествените примери

устна

индивидуална

качествена
2

16. Моделиране фигура на животно

ПД

Разкрива и пресъздава характерните особености на познати животни.

пластичен образ

анималистичен жанрИзгражда пластичен образ на животно в определена последователност.

БЕЛ, география и икономика

беседа

анализ и оценка на резултатитеиндивидуална

цифрова оценка

3

17. Преговор и обобщение – изкуство и архитектура на Средновековието

СОЗ

Систематизира и обобщава знанията в писмена форма или устно за забележителни творби на изобразителното изкуство и архитектурата от тази епоха.

базилика

катедрала

витраж

мозайка


икони

монументална скулптураСравнява приложените творби в учебника по епохи и ти разграничава по вид, съдържание, изразни средства и материали.

история и цивилизации

БЕЛ


география и икономика

конферанс

беседа


анализ на приложените худ. творби

текуща

проверка и оценка


ІІ

1

18. Междинна диагностика

КО

Целта на процедурата е да се установи степента на усвоените през първия учебен срок теоретико-художествените познания на учениците.

визуален тест

въпросник

диагностика


Отговаря самостоятелно на въпросите.
визуален тест; въпросник с три възможни отговора

индивидуална,

цифрова оценка

2

19. Пластичната форма в скулптурата

НЗ

Разграничава скулптурните творби според начина на изграждане на тяхната форма.

пластична форма

Изпълнява фигурална композиция на историческа тема – статична или динамична.

БЕЛ

история и цивилизацииконферанс

анализ и оценка на пластичните резултатиустна

индивидуална

качествена
3

20. Визуални знаци и символи и дигитални технологии

НЗ

Познава различните видове визуални знаци и техните функции. Обяснява ролята им в дигиталните технологии.

иконичен знак

лого


Прилага знанията при създаване на визуални знаци с компютърна програма и оформяне на страници с текст.

БЕЛ

училищна лекция, мултимедия

беседа, наблюдениетекуща

проверка и оценка на резултатите

4.

21. Композицията в декоративно-приложните изкуства

НЗ

Познава основните принципи за изграждане на композицията.

Разграничава видовете декоративни композиции – фриз, отворена и затворена.модулен елемент,

затворена декоративна композицияСъздава проект за затворена декоративна композиция с материали и техники по избор

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


конферанс

беседа


анализ и оценка на резултатите

текуща

проверка и оценка


ІІІ

1.

22. Преговор и обобщение – Видове декоративно-приложните изкуства

СОЗ

Разграничава изразните средства в творбите на декоративно-приложните изкуства по вид.

Обсъжда и коментира приложените в учебника произведения.художествен текстил

витраж


мозайка

дърворезба

рисувана керамика


Съпоставя репродуцираните творби по предназначени, съдържание, материали и техники на изпълнение

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


систематизиране, обобщаване на знанията

устна или писмена, индивидуална или групова форма2.

23. Изкуство на Ренесанса в Италия

НЗ

Познава най-общо развитието на изкуството и архитектурата на Ренесанса и обновлението на принципите в Италия.

Разпознава забележителни творби и техниките автори от тази епоха.

Сравнява поместените в учебника творби по вид, тематично съдържание и изразни средства

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


учебна лекция

беседа


анализ и оценка репродуцираните произведения

устна

индивидуална

качествена
3.

24. Изкуство и архитектура на Ренесанса в Северна Европа

НЗ

Познава и коментира особеностите на живописта и графиката в тези страни – Германия, Франция и Нидерландия.

Разпознава – творбите на известни художници от този период.


Сравнява живописните творби по жанр, сюжет и изразни средства.

БЕЛ

история и цивилизации

география и икономика


учебна лекция

беседа


анализ на репродуцираните произведения

устна

индивидуална

качествена
4.

25. Дигитален проект по избрана тема

НЗ

Познава различни компютърни програми да създава проекти, за да изразява отношението си към различни проблеми.

дигитален проект

Изготвя проект с инсталирана програма PowerPoint

БЕЛ

беседа, демонстрация мултимедия

устна

индивидуална и групова

ІV

1.

26. Човешка глава – форми и пропорции

НЗ

Разпознава разновидностите на портретния жанр.

Познава основните пропорции на човешката глава.пластичната форма
в скулптурата

пропорции на главатаСъздава смешно-забавен образ чрез пластично деформиране на части на главата и основните ѝ пропорции

БЕЛ

история и цивилизации

география и икономика


конферанс

беседа


анализ и оценка на пластичните резултати


2.

27. Изкуство на българското Възраждане

НЗ

Притежава познания за особеностите на архитектурата, жанровете в живописта и четирите възрожденски школи.

възрожденски художествени школи

Разглежда, и коментира най-известните творби на светското изкуството от края Възраждането

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


учебна лекция

беседа


устна

индивидуална

качествена
3.

28. Преговор и обобщение – изкуството и архитектурата на Ренесанса

СОЗ

Систематизира и обобщава знанията в писмена форма или устно за забележителни творби на изобразителното изкуство и архитектурата от тази епоха.

изкуство и архитектура на ренесанса

Сравнява приложените творби в учебника и ги разграничава по вид, жанр, съдържание и изразни средства

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


онагледяване

беседа


устна и писмена форма,

индивидуално или групова

портфолио

V

1.

29. Фигурална композиция

ПД

Разграничава жанровете в изобразителното изкуство.

Изобразява пространството в рисунките, като комбинира различни способи.многофигурна композиция

Създава фигурална композиция на историческа тема, като подчертава композиционния център с подходящ способ

история и цивилизации

география и икономикаонагледяване

демонстрация

беседа


текуща проверка и оценка на изобразителните резултати2.

30 Шрифт и художествено оформление на страница с текст

НЗ

Познава възможностите на компютърните технология за работа с текст.

Притежава знания за шрифта и неговата роля при художествено оформяне на страница.шрифт

Прилага знания и умения за художествено оформяне на текст с компютърна програма Word.

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


онагледяване

учебна лекция

беседа, мултимедия


устна

индивидуална

качествена
3.

31. Възрожденски архитектурен пейзаж

ПД

Предава пространството в пейзажа чрез застъпва-не на архитектурните и природните обекти.


Архитектурен мотив, фактура

Създава възрожденски архитектурен пейзаж по представа с графични изразни средства.

история и цивилизации

география и икономика

БЕЛ


онагледяване

беседа, конферанстекуща диагностика на графичните умения


4.

32. Рисуване на тема

ПД

Сравнява портретни изображения като съдържание и композиционни решения от една или повече фигури в обстановка, облекло и атрибути.

Разновидности на портретния жанр

Изпълнява живо-писна или графична рисунка на тема „Моята любима професия“

история и цивилизации

БЕЛ


онагледяване

беседа, конферанстекуща проверка и оценка на изобразителните резултати
1.

33. Дигитална фотография

НЗ

Познава особеностите на дигиталната фотография. Коментира съдържанието на дигитални фотографии. Извършва настройка на цифров фотоапарат.

Дигитална фотография

Умее да борави с цифров фотоапарат. Създава снимки като определя обекта, гледната точка, дистанция и композиция на кадъра.

география и икономика

математикалекция

онагледяване

демонстрация

беседа, мултимедияустна

индивидуална

качествена
2.

34. Изходяща диагностика

КО

Целта на процедурата е да се установи степента на усвоените през учебната година теоретико-художествени познания на ученика.

визуален тест

Отговаря на въпросите, като намира верния отговор.
комплексна оценка

индивидуална

цифрова


оценка


Каталог: Razpredelenia-Anubis -> 6klas
6klas -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
6klas -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас
Razpredelenia-Anubis -> Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница