Примерно годишно разпределениеДата21.01.2018
Размер293.43 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Утвърждавам: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Директор: (име и фамилия)
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МУЗИКА ЗА 8. КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА УЧЕБНА 201.../201... ГОДИНА


Годишен хорариум: 18 часа


Изготвил:

(име и фамилия)


по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Можем да се оце- ним сами

К

Демонстриране на основни знания за музиката. Прояванамузикални спо- собности, на умения и компетентности при
Учебник – с. 6, 7, 8, 9

Зелени светофари – м. А. Бояджиев, т .Иван Бориславов

Изпълнение на песен според възмож- ностите. Решаване на задачи. Изразя- ване на отношение и лична позиция, аргументиране. Оценяване и самооце-

няване.


Устна

Практическа Индивидуална Групова


2

1

Музиката в древни- те култури

НЗ

Познаване на основните епохи в раз- витието на музиката и хронологичната им последователност.

Осъзнаване на възникването на му- зиката. Осмисляне на изкуството на древните култури като синкретична цялост.

Анализиране и коментиране на дока- зателства – артефакти и източници за съществуването на музиката в антич- ността.

Разпознаване на образци на древните култури.музикал-

но-историче- ска епоха жанр музикална форма синкретизъм музикален първообраз колективен танц

древни му- зикални ин-

струментиУчебник – с. 10, 11, 12, 13

Всичко е музика – Т. Русев, т. Г. Начев Ода на Сейкил – песен от I век Химн на Мезомед – творба от II век Рага – индийска музика

Из оп.“Орфей и Евридика“ – Глук Из оп. „Аида“ – Верди Характеризиране на спецификата на музикалното изкуство в Античността. Коментиране на развитието на музи-

ката през античността – в Египет, Рим, Китай, Гърция; на българската „следа“

– Орфей.

Слушане на образци от епохата; на музика, отразяваща духа на епохата. Работа с линия на времето.

3

2

Музиката през Средновековието

НЗ

Осъзнаване на спецификата на изку- ството през Средновековието. Разби- ране на ролята на християнството и църквата за развитието на музиката. Ориентиране в спецификата на запад- но църковната и източно православната музика.

григориан- ски хорал Болгарский

роспев


Учебник – с. 14, 15, 18

За пеене – по избор от с. 18 Характеризиране на спецификата на музикалното изкуство през Среднове- ковието. Слушане, анализиране на му- зика от Средновековието. Коментиране на ранен многоглас, на средновековни нотации, на Болгарский роспев.

Работа с линия на времето. Разпознаване на съвременни музи-

кално-сценични музикални жанрове и практики.

Херувимска – из болгарский роспев

In paradisum deducant te Angeli – григо- риански хорал

Kyrie eleison /Господи помилуй/

Из „Парижката Света Богородица“ –

мюзикъл от Рикардо Кочантепо редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

2

В музея на древни- те музикални ин- струменти. В музея на средновековните музикални инстру- менти.

У

Формиране на представа за същ- ността на музикалните инструменти през древността и Средновековието. Свързване на старинни музикални ин- струменти със съвременни. Познаване на жанрове и изпълнители-артисти от

Античността и Средновековието.лад звукоред интервал диатоника

аед


Учебник – с.11, 16, 17

Viva la musica – м. М. Преториус

Първи и втори делфийски химн на Аполон

Музикални примери за авлос, шофар, диджериду

Хор на евреите от оп. „Набуко“ – Верди

Из „Траките“ – музикално-танцов спек-такъл на ансамбъл „Чинари“Kalenda Maya – Рембо дьо ВакейраQui a drit vent amours server – Адам дьола АлИз Worcester Fragments – музика отХII в.Всех скорбящих радосте – болгарскийроспевСредновековна арфаСлушане, разпознаване, коментиранена музика от древността и Средновеко-вието. Събиране и представяне на ин-формация по определени параметри.Анализиране на съвременни форми насинтез на изкуствата.

5

3

Музиката през Ре- несанса

НЗ

Разбиране на промените в историче- ското развитие на човечеството; осъз- наване на връзката между промените в мисленето на хората, обществените взаимоотношения и епохалните от- крития и изобретения с развитието на

музиката.Ренесанс

полифония строг по- лифоничен стил мадригал

меса


Учебник – с. 18, 20, 21

Д’Артанян – м. Б. Карадимчев, т. М. Стоянов

Проследяване на възраждането на ес- тетическите идеали на античното изку- ство. Съпоставяне на единството между действителност и изкуство, научни и

художествени начини за наблюдениевърху света. Свързване на представи-тели на музикалното изкуство от Рене-санса с тяхна музика, с жанровете наепохата – светски и църковни.Мадригал – Дж. ПалестринаИз Меса за Св. Богородица-Г. дьоМашоИз Меса, посветенана папа Марчело – Дж. ПалестринаПсалом 148 „Хвалете Гόспода от небе-сата“ – Йоан Кукузел

по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6

3

В музея на ренесан-

У

Затвърдяване на знанията за епохата,

опера

Учебник – с. 22, 23, 24

совите музикални инструменти
характерни белези намузиката през Ренесанса. Познаване на типични за епохата музикални форми и музикални инструменти.
ПесензацарИванШишман– народнапесен

Любовна серенада Matona mia cara (мадригал)– Орландоди Ласо

Камбаните (версия за орган) – Уилям Бърд

Италиански ренесансов танц галярда – Кар-

ло Джезуалдо да Веноза Битката (звуко-изобразителен мадригал) –КлеманЖанекенL‘hommearmé–съвре-менна версияна Карл ДженкинсИталианска Ренесансова музика за лютняСлушане, коментиране, съпоставяне намузикаотРенесанса.Анализиранена ха-рактерни музикално-изразни средства.

7

4

Какво знаем за му- зиката

П

Осъзнаване и прилагане на знанията за музиката, усвоени до този момент. Разпознаване и назоваване на харак- терни музикални образци и старинни музикални инструменти. Познаване на композитори – представители на

епохата.

Учебник – с. 25

Песен по избор от с. 19, 40, 41 Интерпретиране според възможностите на музикален репертоар. Разпознаване на творби,свързването им с техните автори. Коментиране исравняване по определе- ни показатели на слушана в клас музика.

Търсене, събиране, презентиране на му-


Устна

Практическа Индивидуална Групова

Проектна
зикална информация.
8

4

Музикалният Барок

НЗ

Разбиране и разпознаване на харак- терни черти на бароковото изкуство в изобразителното изкуство, архитек- турата и музиката. Разпознаване на конкретни музикални жанрове и фор- ми, типични за епохата. Познаване на представители от епохата – Вивалди,

Хендел, Бах.орнаментика оратория кончерто гроссо

фуга


сюита

Учебник – с. 26, 27

Песен по избор от с. 40, 41

Токата и фуга в ре минор – Й. С. Бах Зима из „Четирите годишни времена“ – Антонио Вивалди

Из Бранденбургски концерт № 5 – Й. С. Бах

Ария (Ombra mai fu) от операта

„Ксеркс“ – Г. Ф. ХенделАлелуя из ораторията „Месия“ –Г. Ф. ХенделСлушане, коментиране, анализиране намузика в различни жанрове иформи отепохата на Барока. Работа с линия навремето.

по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9

5

Още за музикалния Барок

У

Затвърдява знанията си за музиката на Барока. Разпознаване и изпълнение на музикални теми отзначими за епохата творби. Познаване намузикални ин- струменти, наложили се в епохата.
Учебник – с. 28, 29

Песен по избор от с. 40, 41

Дискутиране на връзката и влиянието на музиката с архитектурата, изобразителното изкуство, литературата. Разпознаване на музикални творби по характерни откъси от тях. Анализиране на принципи на формообразуване
10

5

Европейският кла- сицизъм

НЗ

Разбиране на същността на епохата на европейския класицизъм.

Познаване на представители, жанрове, творби на композитори от епохата.

Разбиране на същността на сонат- но-симфоничния цикъл – характерни белези и структура.


Класицизъм симфония сонатно-сим- фоничен цикъл

Учебник – с. 30, 32, 33

В чужд край – Л. ван Бетовен, А. Раз- цветников

Из оп. „Вълшебната флейта“ – ария на Царицата на нощта, В. А. Моцарт Увертюра от „Сватбата на Фигаро“ Ария на Фигаро, В. А. Моцарт Концертзапианои оркестър №20, 2 ч. – В. А. Моцарт

Соната за пиано № 23 „Апасионата“ – Л. ван Бетовен

Сонатазапиано№14„Лунна“ –Л.ван Бетовен

Систематизиране на знания за разви- тието на музиката, специфични белези и представители.

Слушане, коментиране, анализиране на характерни за епохата творби.

Проследяване на основните принципи на формообразуване в музика от епоха- та на класицизма, на основните дялове на сонатна форма.

Работа с линия на времето.по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

11

6
У

Разбиране и осъзнаване на връзката между исторически събития иотразя- ването им в изкуството. Познаване на велики личности от епохата на Про- свещението.

Осъзнаване на същността на музикал- ни жанрове и форми от епохата.

Познаване на значението на творчест- вото на тримата големи – Хайдн, Мо- царт и Бетовен. Разбиране на ролята на Кр. В. Глук за оперната промяна.


соната сонатна фор- ма

инструмента- лен концертУчебник – с. 34,35

Песен по избор от с. 40, 41

Из Клавирно трио 39 от ЙозефХайдн Из Симфония 104 от Йозеф Хайдн

ИзСимфония№5отЛудвигванБетовен Из Финал на Симфония № 9 от Лудвиг ван Бетовен

Из Струненквартет№ 15 от Лудвиг ван Бетовен

Разпознаване и коментиране на музикал- ни форми и жанрове от епохата.

Съпоставяне на явления от изкуството на Класицизма с такива от други епохи.

Разпознаване на слушани музикални творби, назоваване на техните автори. Използване на съвременни информа- ционни и дигитални технологии.

12

6

Музикалният ро- мантизъм.

Българската музика в края на 19 в.НЗ

Познаване и разбиране на историче- ските събития и промени, свързани и с развитието на музикалното изкуство. Осъзнаване на смисъла на романтич- ното светоусещане, тълкувано в зависимост отсоциалните позиции на всеки творец.

Свързване на творци и творби от раз- лични национални школи.

Посочване на български музикални дейци от 19. век.

Учебник – с. 30, 31, 36, 37 Пъстървата – Фр. Шуберт Песен по избор от с. 31 Валс – Фр. Шопен

Славянски танц – Ант. Дворжак

В пещерата на горския цар– ЕдвардГриг Музикален пример

Слушане, коментиране, разпознаване на музика от 19. век. Актуализиране на знаниязаразвитиетона българската музика в края на века – Възраждане. Работа с линия на времето.
по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

13

7

Романтичният XIX век

У

Разширяване на знания, усъвършенства- не на умения. Свързване на творци с творби от XIX в. Осъзнаване на зна- чениетонаразвитиетонабългарската музика и култураот XIX в.

вокална ми- ниатюра инструмен- тална миниа- тюра

прозодия


Учебник – с. 38, 39

Песен по избор от с. 31

Горски цар – Фр. Шуберт

Песен без думи – Ф. Менделсон-Бар- толди

Из Симфонична поема Прелюдии

Франц ЛистИз Симфония № 1 Фантастична,IV част Шествие към ешафодаЕктор БерлиозВстъпление към симфоничната поема„Тъй рече Заратустра“ – Рихард ЩраусИз Концерт за цигулка и оркестърЙоханес БрамсИз Карнавал оп. 9 – Р. ШуманХорова китка „Пусти моми, жеравнен-ки“ – Д. ХристовМузикален примерСлушане на музика от епохата, пеенена музикални теми.Коментиране на слушаните музикалнитворби, анализиране на емоционал-но-образното им съдържание и изразнисредства, с които е постигнато.Разпознаване на музика.

14

7

Какво знаем за му-

П

Преговор и затвърдяване на знанията
Учебник – с. 42

Устна


зиката от XVII до
за изкуството в епохите на Барок,

Песни по избор от с. 40, 41

Практическакрая на XIX в.
Класицизъм и Романтизъм.

Интерпретиране на музикален материал

според възможностите си.Индивидуална

Групова

Анализиране, сравняване, разпознаване

на музика от различни епохи по опре-Проектна
делени белези – жанр, форма, изразнисредства.
15

8

Какво научихме през тази учебна година

О

Обобщаване наусвоените знанияза хронологичната последователност на епохите в изкуството от древните кул- тури до Романтизма.
Учебник – с. 43 Песни по избор

Работа по групи и индивидуално за представяне на знанията и картината на

конкретна епоха. Използване на умени-

ята за работа със съвременни техноло-Устна

Практическа Индивидуална Групова

Проектна
гии за подготовка на възложена задачаза групов или индивидуален проект.по редУчебна седми- ца по

ред


Тема на урочната единица


Вид на урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови понятия


Контекст и дейности (за всеки урок)

Методи и форми на оценяване по теми и/или

раздели


Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

16

8

Можем да се оце- ним сами

К

Изявяване на музикални способности. Демонстриране на знания,умения,от- ношения, компетентности. Проявяване на толерантност към мнения, предпо- читания, възможности.

интонация

хармония


Учебник – с. 44, 45

Активно участие в музициране, във

форми на контрол, оценяване, самооце- няване. Формулиране на мнение. Защи- таване на позиция. Представяне на про- ект по определени зададени параметри.


Устна

Практическа Индивидуална Групова

Проектна

17

9

Гласът на водата

Н

Събиране и използване на информа- ция при поставени задачи в дейности в изнесена учебна среда. Споделяне на впечатления, преживявания. Свързва- не на знания с наблюдавани явления.

Учебник – с. 46

Устна
Наблюдаване, коментиране. Самостоя-

Практическа

телно и групово участие в учебна

Индивидуална

дейност в извънучилищна обучаваща

Групова

среда.Участие векипна проектна рабо-

та, свързана с тематиката на наблюде-Проектна

нието.
18

9

Българското чита- лище

Н

Събиране и използване на информа- ция при поставени задачи в дейности в изнесена учебна среда. Споделяне на впечатления, преживявания. Свързва- не на знания с наблюдавани явления.
Учебник – с. 47

Наблюдаване, коментиране. Самостоя- телно и групово участие в учебна дейност в извънучилищна обучаваща

среда. Проявяване на толерантност към чуждо мнение, възможности.


Устна

Практическа Индивидуална ГруповаПроектна


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница