Примерно годишно разпределениеДата09.01.2018
Размер252.25 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ......................................... Град........................................................

Утвърждавам:........................................

Директор: ..............................................

(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../.................ГОДИНА


Уроци за нови знания

НЗ

19 часа

Уроци за упражнения и практически дейности (лабораторни упражнения, проекти и др.)

У, ПД (ЛУ, проекти)

10 часа

Уроци за преговор и обобщение

П/О

4 часа

Уроци за контрол и оценка

К

3 часа

Годишен хорариум: 36 часа
Срочен:

І срок 18 часа

ІІ срок 18 часа

Изготвил: .................................(име и фамилия)


по
ред


Срок

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности на ученика
за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

Месец

Седмица

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


по
ред


Срок

Тема
на урочната единица


Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности на ученика
за всяка урочна единица


Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

Месец

Седмица

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

1

IX

1 с.

1. Химични елементи
и периодичната таблица

Преговор

Владее основни знания и умения от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда в 7. клас.
Актуализира ключови понятия, привежда примери, обсъжда, използва схеми и модели.2

IX

2 с.

2. Свойства
на метали, неметали
и техни съединения

Преговор

Владее основни знания и умения от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда в 7. клас.
Актуализира ключови понятия, привежда примери, обсъжда, използва схеми и модели.3

X

3 с.

*Входно
равнище – тест

К

Показва знания и умения, свързани с очакваните резултати по химия и опазване на околната среда в 7. клас.
Решава на тестови задачи.

Писмено диагностично оценяване – тест за установяване на входното равнище
II. СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВОТО

4

X

4 с.

3. Строеж на атома. Атомно ядро

НЗ

Описва основни характеристики на елемнтарните частици, изграждащи атома.

Обяснява строежа на атомното ядро.

Свързва масовото число с броя на неутроните в ядрото на тома.

Свързва атомния номер на елемента с броя на протоните в ядрото му.


Извлича информация от модели и схеми. Сравнява и разграничава градивни частици на атома. Разбира означението на изотопи. Намира масово число по зададен брой протони и неутрони. Работи в екип. Обобщава, систематизира, споделя резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

5

X

5 с.

4. Строеж на електронната обвивка

НЗ

Представя чрез текст, схема и таблица строежа на електронната обвивка на първите двадесет елемента от периодичната система (таблица).

елекронен слой
външен електронен слой

Извлича информация от модели и схеми. Разбира слоестия строеж на електронната обвивка. Свързва люисовия символ с разпределението на електроните във външния електронен слой на атома. Работи в екип. Обобщава, систематизира, споделя резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

6

X

6 с.

5. Строежът на атома и периодичната таблица

НЗ

Свързва броя на електронните слоеве в атомите на елементите от първите три периода на периодичната система (таблица) с номера на периода.

Свързва броя на електроните във външния електронен слой на атомите на елементите от първите три периода на периодичната система (таблица) с номера на групата.


Извлича информация от модели и схеми. Свързва мястото на елемент в периодичната таблица със строежа на атомите му. Работи в екип. Обобщава, систематизира, споделя резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

7

XI

7 с.

6. Строежът на атома и периодичната таблица

У

Определя елементите като метали и неметали въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите им, представен чрез текст или схема.

Прави предположения за свойства на прости вещества и химични съединения по мястото на елемента в периодичната таблица.


Извлича информация от модели и схеми. Изразява с модел строежа на електронната обвивка на първите 20 химични елементи. Свързва свойствата на елементите със строежа на атомите им. Решава задачи. Обобщава и систематизира резултати.8

XI

8 с.

7. Химична връзка. Ковалентна връзка

НЗ

Знае същността на химичната връзка. Различава ковалентна химична връзка.

ковалентна връзка;

обща електронна двойка


структурна формула

Извлича информация от модели и схеми. Разбира причината за образуване на химична връзка. Представя чрез модели образуването на ковалентна химична връзка. Обобщава и систематизира резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.
9

XI

9 с.

8. Видове ковалентни връзки

НЗ

Различава проста и сложна ковалентна връзка въз основа на структурна формула и по модел на молекула.

електроотри-

цателност


полярна и неполярна ковалентна връзка
проста и сложна ковалентна връзка

Извлича информация от модели и схеми. Разпознава видовете ковалентни химични връзки. Представя чрез модели образуването на ковалентна химична връзка. Обобщава и систематизира резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

10

XI

10 с.

9. Йонна връзка. Метална връзка

НЗ

Различава йонна и метална връзка. Описва с уравнения образуването на положителни и отрицателни йони.

йонна връзка

Извлича информация от модели и схеми. Представя чрез модели образуването на йонна връзка. Изразява с уравнения образуването на йони. Свързва металната връзка със свойства на металите. Обобщава и систематизира резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.
11

XII

11 с.

10. Кристален и аморфен строеж на веществата

НЗ

Различава атомна, молекулна, йонна и метална кристална решетка по словесно писание и по графично изображение (модел, схема).

кристална решетка

Извлича информация от модели и схеми. Представя и разчита модели на основните видове кристални решетки. Свързва строежа със свойствата на веществата. Обобщава и систематизира резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.
12

XII

12 с.

11. Строеж на веществата

Преговор и обобщение

Дава примери за вещества с ковалентна полярна, ковалентна неполярна, йонна
и метална химична връзка.

Свързва физични свойства на веществата със строежа им, като използва данни от различни източници


и резултати от експерименти.
Извличане на информация от мисловни карти, графични изображения и таблици. Обобщаване и систематизиране на основните факти, изучавани в раздела.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

13

XII

13 с.

* Строеж на веществото

К

Показва знания и умения, свързани с очакваните резултати от раздел „Строеж на веществото”.
Решаване на тестови задачи.

Писмено оценяване – тест върху изучения раздел
III. СВОЙСТВА НА МЕТАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

14

I

14 с.

12. Метали от IIA (2) група. Магнезий и калций

НЗ

Описва състояние, физични (цвят, блясък, топлопроводност, електропроводност) и характерни химични свойства на магнезий и клаций.

Изрязява с химични уравнения взаимодействието на металите магнезий и клаций с кислород, с хлор и със солна киселина.

Представя с примери биологичното значение на йоните на калций и магнезий за живите организми.

Наблюдава демонстрация на свойства на магнезий и калций. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на калций и магнезий, от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

15

I

15 с.

13. Основни оксиди и хидроксиди.

CaO, Ca(OH)2НЗ

Изразява с химични уравнения взаимодействието на калциев оксид с вода, с въглероден диоксид и със солна киселина.

Дава примери за основни хидроксиди: калциев дихидроксид, бариев дихидроксид и хидроксидите на алкалните елементи.

Изразява с химични уравнения дисоциацията на калциев дихидроксид във воден разтвор и взаимодействието му с въглероден диоксид и със солна киселина.

Наблюдава демонстрация на свойства на калциев оксид и калциев хидроксид. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на основните оксиди и хидроксиди, от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

16

I

16 с.

14.

Изследваме свойства на калциеви съединенияЛУ

(ПД)


Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на някои калциеви съединения в протокол по образец.
Участва в планирането на изследването. Следва последователност от процедури. Прави наблюдения и опити. Анализира характеристиките на явленията. Подрежда и записва получените резултати в протокол. Прави изводи. Работи в екип и споделя резултати и изводи.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
17

I

17 с.

15. Метали от IIIA (13) група. Алуминий

НЗ

Описва състояние, физични (цвят, блясък, топлопроводност, електропроводност) и характерни химични свойства на алуминий.

Изрязява с химични уравнения взаимодействието на алуминий с кислород, с хлор и със солна киселина.

Описва словесно взаимодействието на алуминия с алкални основи.

Наблюдава демонстрация на свойства на алуминия. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на алуминия, от тези на други познати метали.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

18

II

18 с.

16. Изследваме свойства на метали

ЛУ

(ПД)


Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на алуминий, калций и магнезий в протокол по образец.
Участва в планирането на изследването. Следва последователност от процедури. Прави наблюдения и опити. Анализира характеристиките на явленията. Подрежда и записва получените резултати в протокол. Прави изводи. Работи в екип и споделя резултати и изводи.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
19

II

19 с.

17. Амфотерни оксиди и хидроксиди. Al2O3, Al(OH)3

НЗ

Описва амфотерни свойства на диалуминиев триоксид и алуминиев трихидроксид – взаимодействие с киселини и с алкални основи.

Разпознава основни и амфотерни хидроксиди по описание на химичните им свойства.амфотерен оксид;

амфотерен хидроксидНаблюдава демонстрация на свойства на диалуминиев триосксид и алуминев трихидроксид. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на амфотерните оксиди и хидроксиди, от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

20

II

20 с.

18. Изследваме свойства на алуминиеви съединения

ЛУ

(ПД)


Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на алуминий и неговият оксид и хидроксид в протокол по образец.
Участва в планирането на изследването. Следва последователност от процедури. Прави наблюдения и опити. Анализира характеристиките на явленията. Подрежда и записва получените резултати в протокол. Прави изводи. Работи в екип и споделя резултати и изводи.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
21

II

21 с.

19. Метали и техни съединения в природата и практиката

НЗ

Обяснява практическото приложение на металите с техни физични и химични свойства.

Разпознава химичните формули на вещества, използвани в бита и практиката – негасена и гасена вар, гипс, варовик.

Представя примери за значението и приложението на металите и на техни съединения в бита и практиката във връзка със свойствата им.

Участва в беседа и описва различни наблюдения от жизнения си опит. Използва модели, макети, снимки на изучавани обекти и процеси. Работи с учебника самостоятелно и в екип. Решава задачи и отговаря на въпроси. Обосновава отговорите си. Прави изводи. Извлича и оценява информация за свойства и приложение на метали и техни съединения, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

22

III

22 с.

20. Свойства на металите и техните съединения

У

Представя чрез текст или схема общи химични свойства на металите: взаимодействие с кислород, с неметали и с киселини.

Представя чрез текст и схема общи химични свойства на основните оксиди – взаимодействие с вода, с въглероден диоксид и със солна киселина.

Представя чрез текст или схема общи химични свойства на основни хидроксиди – диосциация във воден разтвор, взаимодействие с въглероден диоксид и със солна киселина.

Съставя по правила химични формули на оксиди, основни и амфотерни хидроксиди и соли и образува наименования по дадено означение.


Извличане на информация от мисловни карти, графични изображения и таблици. Обобщаване и систематизиране на основните факти, изучавани в раздела.

Текущо оценяване – устно или писмено/индивидуално или групово/ изпитване.
IV. СВОЙСТВА НА НЕМЕТАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

23

III

23 с.

21. Неметали от VIA (16)
група. Кислород и сяра

НЗ

Сравнява информация, представена чрез текст и таблици, за състояние и физични свойства на неметалите кислород и сяра – цвят, топлопроводност и електропроводимост.

Изразява с химични уравнения взаимодействията на сяра с водород, кислород и желязо.алотропия

алотропни формиНаблюдава демонстрация на свойства на сяра и кислород. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на сяра и кислород, от тези на други познати неметали.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

24

III

24 с.

22. Киселинни оксиди. SO2 и SO3

НЗ

Изразява с химични уравнения взаимодействия на серен диоксид
с кислород, на серен триоксид с вода
и с калциев дихидроксид.

киселинен оксид

Наблюдава демонстрация на свойства на оксидите на сярата. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на киселинните оксиди от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

25

III

25 с.

23. Сярна киселина

НЗ

Изразява с химични уравнения неутрализацията на сярна киселина с основи и взаимодействието и с метали.

Описва разяждащото действие на сярна киселина.

Спазва правила за безопасна работа с киселини и описва действия за оказване на първа помощ.

Наблюдава демонстрация на свойства на сярната киселина. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на сярната киселина от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

26

IV

26 с.

24. Изследване свойства на разредена сярна киселина

ЛУ

(ПД)


Използва данни от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на разредена сярна киселина (взаимодействие с цинк, с меден оксид,
с натрива основа).
Участва в планирането на изследването. Следва последователност от процедури. Прави наблюдения и опити. Анализира характеристиките на явленията. Подрежда и записва получените резултати в протокол. Прави изводи. Работи в екип и споделя резултати и изводи.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
27

IV

27 с.

25. Неметали от VA (15) група. Азот и фосфор

НЗ

Сравнява информация, представена чрез текст и таблици, за състояние и физични свойства на неметалите азот и фосфор – цвят, топлопроводност и електропроводимост.

Изразява с химични уравнения взаимодействията на азот с водород и кислород.

Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселините – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с активни метали, с основни оксиди и с основи.

Наблюдава демонстрация на свойства на азот и фосфор. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на азот и фосфор, от тези на други познати неметали.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

28

IV

28 с.

26. Оксиди на азота. Азотна киселина

НЗ

Изразява с химични уравнения неутрализацията на азотна киселина с основи.

Описва разяждащото действие на азотна киселина.


Наблюдава демонстрация на свойства на азотната киселина. Извлича информация от опитите, модели и схеми. Записва с уравнения химични реакции. Сравнява и разграничава характерните химични свойства на азотната киселина от тези на други вещества.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

29

IV

29 с.

27. Кръговрат на азота в природата

НЗ

Описва по схема кръговрата на азота в природата и значението му за живите организми
Извлича информация от модели и схеми. Представя и разчита модели на кръговрата на азота в природата. Описва ролята на азотните съединения в природата. Обобщава и систематизира резултати.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.
30

V

30 с.

28. Неметали и техни съединения в природата в практиката

НЗ

Представя примери за практическото приложение и значение на неметали и техни съединения.

Извлича и оценява информация, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми, за свойства и приложение на неметали и техни съединения и за въздействието им върху околната среда и здравето на човека.


Участва в беседа и описва различни наблюдения от жизнения си опит. Използва модели, макети, снимки на изучавани обекти и процеси. Работи с учебника самостоятелно и в екип. Решава задачи и отговаря на въпроси. Обосновава отговорите си. Прави изводи.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.

31

V

31 с.

29. Неметалите и техните съединения

У

Представя чрез текст или схема общи химични свойства на неметалите – взаимодействие с водород, с кислород и с метали.

Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселинните оксиди – взаимодействие с вода, с основни оксиди и с основи.


Извличане на информация от мисловни карти, графични изображения и таблици. Обобщаване и систематизиране на основните факти, изучавани в раздела.

Текущо оценяване – у???? ??? ???????/???????????? ??? ???????/ ?????????.стно или писмено/индивидуално или групово/ изпитване.
V. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

32

V

32 с.

30. Рециклиране на отпадъци

Проекти

(ПД)


Обяснява необходимостта от рециклиране на металите за опазване на околната среда Оценява и разбира ролята на разделното събиране на отпадъците. Спазва правилата за разделно събиране на отпадъците в ежедневието.
Извлича информация от различни източници за рециклиране на отпадъци. Работи в екип. Споделя резултати от проучвания.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
33

VI

33 с.

31. Екологични проблеми на въздуха, водите и почвата

Проекти

(ПД)


Обяснява киселинните дъждове със свойства на серните и азотните оксиди.

Проучва и представя възможни начини за намаляване на емисиите от серни и азотни оксиди в атмосферата.

Оценява информация от различни източници във връзка с екологични проблеми – киселинни дъждове, замърсяване на въздуха, водите и почвата.

Обсъжда и оценява поставени глобални проблеми, свързани с енергийната и суровинна криза; въздействието върху и промените в околната среда и устойчивото развитие.


Разглежда екологичните проблеми в личен план, с акцент върху разбирането, отношението и опазването на природата; консумацията на материали и енергия, замърсителите, рисковете от тях и мерките за безопасност.Взема решение в конкретни ситуации за предпазване на здравето си.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
34

VI

34 с.

32. Екологични проблеми

ЛУ

(ПД)


Проучва експериментално влиянието на парниковия ефект и киселинните дъждове върху живота на земята.
Участва в планирането на изследването. Следва последователност от процедури. Прави наблюдения и опити. Анализира характеристиките на явленията. Подрежда и записва получените резултати в протокол. Прави изводи. Работи в екип и споделя резултати и изводи.

Оценяване на експериментална работа и практически умения.
VI. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

35

VI

35 с.

33. Строеж и свойства на веществата

Преговор и обобщение

Владее основни знания и умения от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда в 8. клас.
Актуализация на ключови понятия, привеждане на примери, обсъждане, използване на схеми и модели.

Устна проверка. Оценка на участието и дейностите в учебния час.
36

VI

36 с.

Изходно равнище

К

Показва знания и умения, свързани с очакваните резултати по химия и опазване на околната среда в 8. Клас.
Решаване на тестови задачи.

Писмено диагностично оценяване – тест за установяване на изходното равнище


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница