Примерно годишно тематично разпределение по английски език за разширена подготовка в избираеми учебни часове уточнения: Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учителстраница1/2
Дата14.01.2018
Размер491.64 Kb.
#46248
  1   2

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 2. клас за разширена подготовка в избираеми учебни часове


ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Уточнения:

 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение за разширена подготовка се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете за разширена подготовка по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва вида на урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 9. В колона 7 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 10. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 8 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от директора на училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на избираемите учебни часове за годината.

 11. Предметът се изучава в избираеми учебни часове 34 учебни седмици по 2 учебни часа седмично68 учебни часа годишно.

 12. Предложеният вариант на годишно тематично разпределения за 2. клас не предвижда въвеждане на нови понятия, затова такава графа липсва.

.............................................................................

(пълно наименование на училището; населено място)

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР: ..........................................

(име и фамилия, подпис и печат)

Дата: .............................................

(Дата на утвърждаването – преди 15.09.)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС

(РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА)

20..../ 20.... учебна година

32 учебни седмици по 2 учебни часа седмично – 64 учебни часа годишно
по ред

Учебна седмица /

месец

Тема на урочната единица

Урочна единица за:

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми


Забележка


1

2

3

4

5

6

7

8

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК -

18 учебни седмици

1.

1 – IX

Здравей! Как се казваш?

нови знания

Умее да се представи накратко.

Може да използва усвоени въпросителни конструкции в различни тематични области.

Споделяне накратко за себе си.

Включване в конкретна речева ситуация чрез използване на въпросителни конструкции.

Формиращо оценяване:

Работа над грешката
2.

1 – IX

Здравей! Как се казваш?

затвърдяване на новите знания и обобщение

Умее да се представи накратко.

Може да използва усвоени въпросителни конструкции в различни тематични области.

Споделяне накратко за себе си.

Включване в конкретна речева ситуация чрез използване на въпросителни конструкции.

Формиращо оценяване:

Работа над грешката
3.

2 – IX

Здравей! Добро утро!

нови знания

Може да употребява основни поздрави, съобразно комуникативната ситуация.

Отправяне различни поздрави.

Възпроизвеждане на песни и стихотворения.

Използване на жестове и мимики.

Спазване на интонационни модели.

Насърчаване на напредъка на учениците
4.

2 – IX

Здравей! Добро утро!

затвърдяване на новите знания и обобщение

Може да употребява основни поздрави, съобразно комуникативната ситуация.


Отправяне различни поздрави.

Възпроизвеждане на песни и стихотворения.

Използване на жестове и мимики.

Спазване на интонационни модели.

Работа над грешките; поощрение
5.

3 – X

Андрю разказва за себе си

нови знания

Умее да осъществява елементарен диалог, свързан със семейството и заобикалящата среда.

Ориентиране в комуникативния модел и употребата му в конкретна речева ситуация.

Спазва основни интонационни модели.

Аргументирана качествена оценка
6.

3 – X

Андрю разказва за себе си

затвърдяване на новите знания и обобщение

Умее да осъществява елементарен диалог, свързан със семейството и заобикалящата среда.

Използване на средства на неезиковото общуване (поза на тялото, мимики, жестове).

Повтаряне и преформулиране на вече чута езикова структура.

Спазва основни интонационни модели.


Аргументирана качествена оценка
7.

4 – X

Какъв искам да стана?

нови знания

Употребява лексика, свързана с популярни професии.

Осъществява елементарен диалог, свързан с популярни професии.

Произнася правилно гласни, съгласни и буквосъчетания.

Изразява предпочитания.Разпознаване и назоваване на популярни професии.

Участие в комуникативни задачи – ролеви игри.

Представяне на проектно задание.

Участие в комуникативна задача – роли в диалог.

Имитиране.

Работа над грешката; поощрение.

Аргументирана качествена оценка
8.

4 – X

Какъв искам да стана?

затвърдяване на новите знания и обобщение

Употребява лексика, свързана с популярни професии.

Осъществява елементарен диалог, свързан с популярни професии.

Произнася правилно гласни, съгласни и буквосъчетания.

Изразява предпочитания.Разпознаване и назоваване на популярни професии.

Участие в комуникативни задачи – ролеви игри.

Представяне на проектно задание.

Имитиране.

Аргументирана качествена оценка.

Насърчаване на напредъка на учениците
9.

5 – X

Моята сестра е висока

нови знания

Уместно употребява лексика – качествени прилагателни имена, свързана с описание на външния вид на човек и негови състояния.

Описва състояния, качества и настроения.

Ориентиране в потока на речта.

Участие в имитации.

Поощрение
10.

5 – X

Моята сестра е висока

затвърдяване на новите знания и обобщение

Уместно употребява лексика – качествени прилагателни имена, свързана с описание на външния вид на човек и негови състояния.

Описва състояния, качества и настроения.

Ориентиране в потока на речта.

Участие в имитации.

Работа над грешката
11.

6 – X

Моите любими игри.

нови знания

Разпознава и назовава любими игри и занимания.

Изразява предпочитания.


Ориентиране в комуникативния модел и употребата му в конкретна речева ситуация.

Използване на средствата на неезиковото общуване.

Аргументирана качествена оценка
12.

6 – X

Моите любими игри.

затвърдяване на новите знания и обобщение

Разпознава и назовава любими игри и занимания.

Изразява предпочитания.

Ориентиране в комуникативния модел и употребата му в конкретна речева ситуация.

Използване на средствата на неезиковото общуване.

Работа над грешката
13.

7 – X

Аз съм българин. Ти си англичанин

нови знания

Може да представя себе си. Назовава националната си идентичност и тази на близки и приятели.

Умее да използва лексикални единици и модели за описание на себе си и приятел.

Участие в комуникативно-речеви задачи.

Прилагане на усвоеното в нова речева ситуация.

Осъществяване на социален контакт.

Формиращо оценяване
14.

7 – XI

Аз съм българин. Ти си англичанин

затвърдяване на новите знания и обобщение

Може да представя себе си. Назовава националната си идентичност и тази на близки и приятели.

Умее да използва лексикални единици и модели за описание на себе си и приятел.

Участие в комуникативно- речеви задачи.

Прилагане на усвоеното в нова речева ситуация.

Осъществяване на социален контакт.

Формиращо оценяване
15.

8 – XI

Говоря за България и други страни

нови знания

Умее да употребява уместно лексикални единици в разговор по изучавана тематична област като представя родината, задава въпроси и отговаря.

Ориентиране в комуникативния модел и употребата му в конкретна речева ситуация.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Работа над грешката
16.

8 – XI

Говоря за България и други страни

затвърдяване на новите знания и обобщение

Умее да употребява уместно лексикални единици в разговор по изучавана тематична област като представя родината, задава въпроси и отговаря.

Ориентиране в комуникативния модел и употребата му в конкретна речева ситуация.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Аргументирана качествена оценка
17.

9 – XI

Познавам английската азбука

нови знания

Може да чете елементарен текст, включващ усвоени лексикални единици модели, съобразно възрастовите си особености.

Произнася правилно гласните и съгласните звукове.

Владеене на основни интонационни модели и правила за произношение

Осъзнаване на езика като средство за общуване.Четене на думи, изречения и елементарни текстове.

Спазване на интонационни модели.

Реагира адекватно на несложни инструкции на учителя.Моделиране на букви, думи и изречения.

Работа над грешката
18.

9 – XI

Познавам английската азбука

затвърдяване на новите знания и обобщение

Може да чете елементарен текст, включващ усвоени лексикални единици модели, съобразно възрастовите си особености.

Произнася правилно гласните и съгласните звукове.

Владеене на основни интонационни модели и правила за произношение.

Осъзнаване на езика като средство за общуване.Четене на думи, изречения и елементарни текстове.

Спазване на интонационни модели.

Реагира адекватно на несложни инструкции на учителя.Моделиране на букви, думи и изречения.

Работа над грешката
19.

10 – XI

Познавам английската азбука

нови знания

Може да чете елементарен текст включващ усвоени лексикални единици модели, съобразно възрастовите си особености.

Произнася правилно гласните и съгласните звукове.

Владеене на основни интонационни модели и правила за произношение.

Осъзнаване на езика като средство за общуване.Четене на думи, изречения и елементарни текстове.

Спазване на интонационни модели.

Реагира адекватно на несложни инструкции на учителя.Моделиране на букви, думи и изречения.

Аргументирана качествена оценка
20.

10 – XI

Познавам английската азбука

затвърдяване на новите знания и обобщение

Може да чете елементарен текст включващ усвоени лексикални единици модели, съобразно възрастовите си особености.

Произнася правилно гласните и съгласните звукове.

Владеене на основни интонационни модели и правила за произношение.

Осъзнаване на езика като средство за общуване.Четене на думи, изречения и елементарни текстове.

Спазване на интонационни модели.

Реагира адекватно на несложни инструкции на учителя.Моделиране на букви, думи и изречения.

Работа над грешката
21.

11 – XI

Питам за имената на предметите

затвърдяване на новите знания и обобщение

Употребява уместно лексика, свързана с изброяване на лични принадлежности.

Конструира в устна и писмена форма прости изречения – положително, отрицателно, въпросително, заповедно.

Участие в дейности за групиране и съотнасяне.

Участие в изобразителни дейности – оцветяване, илюстриране, моделиране.

Описване на предмет с думи и изречения.

Насърчаване на напредъка на учениците
22.

11 – XI

Питам за имената на предметите

затвърдяване на новите знания и обобщение

Употребява уместно лексика, свързана с изброяване на лични принадлежности.

Конструира в устна и писмена форма прости изречения – положително, отрицателно, въпросително, заповедно.

Участие в дейности за групиране и съотнасяне.

Участие в изобразителни дейности – оцветяване, илюстриране, моделиране.

Описване на предмет с думи и изречения.

Работа над грешката
23.

12 – XII

Отивам на пазар

нови знания

Умее за брои, пише, чете числата до 20. Ориентира се в числата.

Спазва строежа и спецификата на словореда на изречението в английския език.

Разпознава броими и неброими съществителни имена.

Броене, четене и писане на числата до 20 в прав и обратен ред.

Възпроизвеждане на броилки, песни. Моделиране.

Участие в ролеви игри, свързани с покупко-продажба.

Извършване на дейности за групиране и съотнасяне на предмети.

Работа над грешката

24.

12 – XII

Отивам на пазар

затвърдяване на новите знания и обобщение

Умее за брои, пише, чете числата до 20. Ориентира се в числата.

Спазва строежа и спецификата на словореда на изречението в английския език.

Разпознава броими и неброими съществителни имена.


Броене, четене и писане на числата до 20 в прав и обратен ред.

Възпроизвеждане на броилки, песни. Моделиране.

Участие в ролеви игри, свързани с покупко-продажба. Извършване на дейности за групиране и съотнасяне на предмети.

Работа над грешката

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница