Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната средаДата09.01.2018
Размер393.77 Kb.
#42026
УТВЪРДИЛ

Директор: …………………………………(Име, фамилия, подпис)
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 8. клас
Брой учебни часове (по учебен план): 36.
Брой часове седмично: през първия учебен срок – 1, през втория учебен срок – 1.
За нови знания: 17 (в т.ч. 2 лабораторни урока).

За преговор и обобщение: 3.

За практически дейности (лабораторни упражнения, упражнения, дебати, семинари, учебни екскурзии и др.): 12.

За контрол и оценка: 3.


Резерв: 1 учебен часВидове уроци

Препоръчително разпределение на задължителните учебни часове за годината по учебна програма (%)

Разпределение на задължителните учебни часове за годината в тематичното разпределение (%)

За нови знания

до 58%

47%

За преговор и обобщение

до 11%

8%

За практически дейности (лабораторни упражнения, упражнения, дебати, семинари, учебни екскурзии и др.)

не по-малко от 23%

34%

За контрол и оценка

до 8%

8%


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа


по ред

Учeбна седмица

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ПРЕГОВОР

1

1

Периодичен закон и периодична таблица

Преговор и обобщение

Описва структурата на периодичната таблица; определя мястото на химичните елементи в периодичната таблица (система) и го свързва със свойствата на простите им вещества и химични съединения; прави предположение за активността и свойствата на неизучавани елементи, за изменение на свойствата и активността на елементите по периоди и групи.
 • Актуализиране и обобщаване на основни знания и закономерности, свързани с периодичния закон и периодичната таблица (система), и на умения за работа с периодичната таблица.

 • Систематизиране на знанията и уменията по темата чрез решаване на задачи от учебника и работните листове от тетрадката.

 • Обсъждане на таблици и схеми.

Устна проверка.

Оценка на активността в учебния час.


2

2

Метали от I A и неметали от VII A група и техни съединения

Преговор и обобщение

 • Описва характерни свойствата на металите от I A и на неметалите от VII A група и техни съединения.

 • Изразява с химични уравнения характерни свойства на металите от I A и на неметалите от VII A група и техни съединения.

 • Описва практическото приложение на съединения на елементи от I A и VII A група.
 • Систематизиране на знанията за свойствата на металите от I A и на неметалите от VII A група и техни съединения и приложението в практиката на някои от тях.

 • Затвърдяване на уменията за изразяване на химичните свойства на изучените вещества чрез химични уравнения.

Устна проверка.

Оценка на активността в учебния час.Задачи за самоконтрол – с. 14.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

3

Проверка на входното равнище

Контрол и оценка

Очакваните резултати от учебната програма по химия и опазване на околната среда за 7. клас.
Решаване на тестови задачи с избираем и с отворен отговор.

Контролна работа (оценка на тест с цел диагностика).
СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВОТО

4

4

Строеж на атома

Нови знания

 • Представя чрез текст, схема или таблица строежа на атомното ядро и на електронната обвивка на атомите.

 • Свързва броя на протоните и неутроните в ядрото на даден атом с неговите атомен номер и масово число.

 • масово число

 • Систематизиране и затвърдяване на знанията за строежа на атомите.

 • Осмисляне на връзката между броя на протоните в ядрата на атомите и мястото на елемента в периодичната таблица.

 • Обясняване на електронеутралността на атома.

 • Осмисляне на понятието „масово число“.

Устна проверка

Оценка на активността в учебния час.


5

5

Строеж на електронната обвивка

Нови знания

Представя чрез текст, схема или таблица строежа на електронната обвивка на атомите на първите двадесет елемента от периодичната таблица.

 • електронен слой

 • външен електронен

слой

 • Характеризиране на свойствата на електрона.

 • Дефиниране на понятието електронен слой.

 • Изчисляване на максималния брой електрони в даден слой.

 • Разпознаване на външен електронен слой.

 • Изразяване на строежа на атомите от Z = 1 до Z = 18 чрез схема или описание на атома.

 • Изразяване на групирането на електроните във външния електронен слой.

Обратна връзка – устна проверка.
6

6

Периодичният закон и периодичната таблица от гледище на строежа на атома

Нови знания

 • Свързва броя на електронните слоеве в атомите на елементите от първите три периода на периодичната таблица с номера на периода.

 • Свързва броя на електроните във външния електронен слой на атомите на елементите от първите три периода на периодичната таблица с номера на групата.

 • Определя елементите като метали и неметали въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите им, представен чрез текст или схема.
 • Определяне на номера на периода на елементите (от малките периоди) според броя на електронните слоеве в атомите им и обратно.

 • Определяне на номера на А групата на елементите от малките периоди според броя на електроните във външния слой на атомите им и обратно.

 • Характеризиране на елементите като метали и неметали въз основа на строежа на атомите им.

Устна проверка.

Оценка на активността в учебния час.


7

7

Строеж на атомите и периодичната таблица

Упражнение

 • Съставяне на модел на атом по мястото на елемента в периодичната таблица.

 • Определяне на неизвестни характеристики на химичен елемент по данни от строежа на атома или мястото в периодичната таблица.
 • Систематизиране на знанията за строежа на атома и мястото на елементите в периодичната система

 • Прилагане на алгоритъм за изразяване на строежа на атома.

 • Прилагане на знания за строежа на атома за групиране елементи в един/една и същ(а) период/група.

 • Организиране на екипна работа за решаване на познавателни задачи, свързани с мястото на елемента в периодичната таблица и строежа на атомите му.

Устна проверка и оценка.

Оценка на екипната и индивидуалната работа.Задачи от учебника и работните листове.

8

8

Химични връзки. Ковалентна връзка

Нови знания

 • Разбира същността на химичната връзка като обща електронна двойка, най-често разположена между ядрата на два атома.

 • Знае, че молекулите са по-устойчиви в сравнение със свободните атоми, тъй като общата енергия на системата намалява.

 • Различава проста и сложна ковалентна връзка въз основа на структурна формула или по модел на молекула.

 • Определя електроотрицателността на атомите като тяхно свойство в химичните съединения да привличат към себе си с определена сила общата електронна двойка.

 • Дава примери за вещества с ковалентна полярна, ковалентна неполярна химична връзка.

 • електроотрицателност

 • ковалентна връзка

 • обща електронна

двойка

 • полярна и неполярна

ковалентна връзка

 • проста и сложна

ковалентна връзка

 • структурна формула

 • Дефиниране на новите понятия.

 • Сравняване на елементи по електроотрицателност.

 • Различаване на ковалентна полярна, неполярна, проста и сложна връзка въз основа на структурна формула или модел на молекулата.

 • Посочване на примери за вещества с ковалентна полярна, неполярна, проста и сложна връзка.

 • Представяне с модели на образуването на ковалентни връзки.

 • Изразяване със структурна формула на модели на молекули с ковалентна връзка.

Устна проверка като обратна връзка.
9

9

Йонна химична връзка

Нови знания

 • Разбира йонната връзка като връзка, която се осъществява между противоположно заредени йони.

 • Дава примери за вещества с йонна химична връзка.

 • Разбира, че йонните съединения не съществуват под формата на молакули.

 • йонна връзка

 • Сравяване на атоми и йони по описание или схема.

 • Разкриване на същността на йонната връзка като връзка между йоните на метал и неметал.

 • Посочване на примери за йонни съединения.

 • Схематично представяне на образуването на йонни връзки.

Устна проверка като обратна връзка.
10

10

Ковалентна и йонна химична връзка

Упражнение

 • Дава примери за вещества с ковалентна полярна, неполярна и йонна химична връзка.

 • Различава проста и сложна ковалентна връзка въз основа на структурна формула или по модел на молекула.
 • Систематизиране и обобщаване на знанията за химична връзка.

 • Описание на ковалентната и йонната връзка по техни характеристики.

 • Прилагане на алгоритъм за изразяване на образуването на ковалентни и йонни връзки.

Фронтална проверка на знанията и уменията.

Задачи от учебника и работните листове от тетрадката.

11

11

Кристален строеж на веществата

Нови знания

 • Различава атомна, молекулна, йонна и метална кристална решетка по словесно описание или по графично изображение (модел, схема).

 • Дава примери за вещества с метална химична връзка.

 • Свързва физични свойства на веществата със строежа им, като използва данни от различни източници и резултати от експерименти.

 • кристална решетка

 • Словесно описание или по графичен модел/схема на атомна, йонна молекулна и метална кристална решетка.

 • Посочване на примери за вещества с различен кристален строеж.

 • Свързване на металната връзка със строежа на металите.

 • Интерпретиране на данни от различни източници за физични свойства на веществата, като се свързват със строежа им.

Устна проверка.
12

12

Кристален строеж на веществата

Обобщение

 • Различава атомна, молекулна, йонна и метална кристална решетка по словесно описание или по графично изображение (модел, схема).

 • Дава примери за вещества с метална химична връзка.

 • Свързва физични свойства на веществата със строежа им, като използва данни от различни източници и резултати от експерименти.
 • Систематизиране на знанията за кристалния строеж на веществата.

 • Различаване на атомна, молекулна, йонна и метална кристална решетка по графично изображение (модел, схема).

 • Сравняване на физични свойства на вещества с различен строеж.

Устна проверка.

Оценка на активността в учебния час.Задачи от учебника. Задачи за самоконтрол – с. 46 от учебника.

13

13

Строеж на веществото

Контрол и оценка

Очакваните резултати за строеж на веществото от учебната програма по химия и опазване на околната среда за 8. клас.
Решаване на тестови и задачи с отворен отговор

Контролна работа.
СВОЙСТВА НА МЕТАЛИ И НА ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ

14

14

Калций

Нови знания

 • Определя калция като метал въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите му, представен чрез текст или схема.

 • Описва състояние, физични свойства (цвят, блясък, топлопроводност,

електропроводимост) и характерни химични свойства на калция.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействия на калций с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на металите: взаимодействие с кислород, с неметали и с киселини.

 • Обяснява практическото приложение на металите с техни физични и химични свойства.

 • Представя примери за значението и приложението на металите в бита и практиката във връзка със свойствата им.

 • Познаване на биологичните функции на Са2+.
 • Формулиране на предположение за свойствата на калция, за съответстващите му оксид и хидроксид въз основа на строежа на атомите на елемента.

 • Описване на физичните свойства на калция по образец или изображение.

 • Наблюдаване и описание на експерименти с калций.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на калция – взаимодействие с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Формулиране на изводи за калция като метал въз основа на изучените свойства на алкалните метали.

 • Схематично представяне на общи свойства на метали.

 • Обсъждане на биологичната роля на калция.

Устна проверка като обратна връзка.

Оценка на активността в учебния час.


15

15

Калциев оксид

Нови знания

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на основните оксиди – взаимодействие с вода, с въглероден диоксид и със солна киселина.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействието на калциев оксид с вода, с въглероден диоксид и със солна киселина.

 • Съставя по правила химични формули на оксиди и соли и образува наименования по дадено означение.

 • Разпознава химичните формули на вещества, използвани в бита и практиката – негасена вар, варовик.

 • Представя примери за значението и приложението на металите и на техни съединения в бита и практиката във връзка със свойствата им.
 • Описване на физичните свойства на калциев оксид по образец или изображение.

 • Наблюдаване и описание на експерименти с калциев оксид.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на калциевия оксид – взаимодействие с вода, с въглероден диоксид и със солна киселина.

 • Формулиране на изводи за калциев оксид – основен оксид, въз основа на неговите свойства.

 • Схематично представяне на общи свойства на основните оксиди.

 • Обсъждане на практическото приложение на калциевия оксид.

Устна проверка като обратна връзка.

Оценка на активността в учебния час.


16

16

Калциев дихидроксид (калциева основа)

Лабораторен урок

 • Дава примери за основни хидроксиди: калциев, бариев дихидроксид и хидроксидите на алкалните елементи.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на основни хидроксиди – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с въглероден

диоксид и със солна киселина.

 • Изразява с химични уравнения дисоциацията на калциев дихидроксид във воден разтвор и взаимодействието му с въглероден диоксид и със солна

киселина.

 • Съставя по правила химични формули на основни хидроксиди и соли и образува наименования по дадено означение.

 • Разпознава химичните формули на вещества, използвани в бита и практиката – гасена вар, варовик.

 • Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на калциев дихидроксид в протокол.
 • Актуализиране на знанията за свойствата на основните хидроксиди.

 • Актуализиране на основни правила за безопасна работа при химичен експеримент.

 • Планиране на експерименти за доказване на основните свойства на калциевата основа.

 • Провеждане на опити с калциев дихидроксид.

 • Изразяване с уравнения на дисоциацията на калциева основа и взаимодействията ѝ с въглероден диоксид и със солна киселина.

 • Обобщаване на резултатите от експеримента в протокол.

 • Формулиране на изводи за свойствата на калциевия дихидроксид.

Оценка на знания за познати алгоритми и на експериментална работа и практически умения.
17

17

Алуминий

Нови знания

 • Определя алуминия като метал въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите му, представен чрез текст или схема.

 • Описва състояние, физични свойства (цвят, блясък, топлопроводност,

електропроводимост) и характерни химични свойства на алуминия.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействия на алуминий с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Описва словесно взаимодействието на алуминия с алкални основи.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на металите: взаимодействие с кислород, с неметали и с киселини.

 • Обяснява практическото приложение на металите с техни физични и химични свойства.

 • Представя примери за значението и приложението на металите в бита и практиката във връзка със свойствата им.
 • Формулиране на предположение за свойствата на алуминия, за съответстващите му оксид и хидроксид въз основа на строежа на атомите на елемента.

 • Описване на физичните свойства на алуминия по образец или изображение.

 • Наблюдаване и описание на експерименти с алуминий.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на алуминия – взаимодействие с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Описване на реакцията на алуминий с алкални основи.

 • Формулиране на изводи за алуминия като метал, който реагира с киселини и с основи.

 • Сравняване на свойствата на алуминия със свойствата на калция.

 • Представяне на примери за приложението на алуминия, като се свързват с негови свойства.

Устна проверка

като обратна връзка.Оценка на активността в учеб-ния час.
18

18

Съединения на алуминия

Нови знания

 • Разбира съдържанието на понятието „амфотерни свойства“.

 • Описва амфотерни свойства на диалуминиев триоксид и алуминиев трихидроксид – взаимодействие с киселини и с алкални основи.

 • Разпознава основни и амфотерни хидроксиди по описание на химичните им свойства.

 • Съставя по правила химични формули на оксиди, амфотерни хидроксиди и соли и образува наименования по дадено означение.

 • Представя примери за значението и приложението на металите и на техни съединения в бита и практиката във връзка със свойствата им.

 • амфотерен оксид

 • амфотерен хидроксид

 • Актуализиране на знанията за свойствата на основните оксиди и хидроксиди.

 • Описване на реакциите на диалуминиев триоксид с киселини и основи.

 • Наблюдаване и описване на опити при изследване на свойствата на алуминиев трихидроксид.

 • Дефиниране на понятията „амфотерен оксид и хидроксид“.

 • Сравняване на химичните свойства на основните и амфотерните хидроксиди.

 • Посочване на примери за приложението на алуминиеви съединения.

Устна проверка.
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа

по ред

Учебна седмица

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

19

19

Експериментални задачи върху алуминиеви съединения

Лабораторно упражнение

 • Описва амфотерни свойства на алуминиев трихидроксид – взаимодействие с киселини и с алкални основи.

 • Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на алуминиев трихидроксид в протокол.
 • Актуализиране на знанията за амфотерен оксид и хидроксид.

 • Актуализиране на основни правила за безопасна работа при химичен експеримент.

 • Планиране на експерименти за доказване на амфотерните свойства на алуминиевия трихидроксид.

 • Извършване на експерименти за изпълнение на основната задача.

 • Обобщаване на резултатите от експеримента в протокол.

Оценка на експериментална работа и практически умения.
20

20

Връзки между метали и техни съединения

Упражнение

 • Изразява с химични уравнения взаимодействия на металите магнезий, калций и алуминий с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Описва словесно взаимодействието на алуминия с алкални основи.

 • Дава примери за основни хидроксиди: калциев дихидроксид, бариев дихидроксид.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на основни хидроксиди – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с въглероден

диоксид и със солна киселина.

 • Описва амфотерни свойства на диалуминиев триоксид и алуминиев трихидроксид – взаимодействие с киселини и с алкални основи.
 • Систематизиране на знанията за свойствата на метали, основни/амфотерни оксиди и хидроксиди.

 • Прилагане на умения за изразяване с уравнения на взаимодействия на магнезий с кислород, с хлор и със солна киселина.

 • Изказване на предположение за свойствата на бариевия дихидроксид.

 • Представяне чрез схема на общи химични свойства на основни хидроксиди.

 • Сравняване на свойствата на алуминия, неговия оксид и хидроксид.

Фронтална проверка на знанията.

Писмена проверка на знанията и уменията.


21

21

Задачи върху метали и техни съединения

Лабораторно упражнение

Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на калция и алуминия и на техните оксиди и хидроксиди в протокол.
 • Обобщаване на знанията за свойствата на метали, основни/амфотерни оксиди и хидроксиди.

 • Актуализиране на основни правила за безопасна работа при химичен експеримент.

 • Наблюдаване, описване и анализиране на резултатите от експерименти за взаимодействието на метали с кислород.

 • Планиране и извършване на експерименти за доказване на вещества въз основа на техни свойства.

 • Обобщаване на резултатите от експеримента в протокол.

Оценка на експериментална работа и практически умения.

Задачи за самоконтрол – с. 73 от учебника.

22

22

Металите, човекът и околната среда

Работа по проекти

 • Обяснява практическото приложение на металите с техни физични и химични свойства.

 • Представя примери за значението и приложението на металите и на техни съединения в бита и практиката във връзка със свойствата им.

 • Представя с примери биологичното значение на йоните на калция и магнезия за живите организми.

 • Обяснява необходимостта от рециклиране на металите за опазване на околната среда.

 • Извлича и оценява информация за свойства и приложение на метали и техни съединения, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми.
 • Представяне и обсъждане на теми за проекти по темата.

 • Формиране на екипи за работа по конкретна тема/и.

 • Извличане на информация от различни източници – схеми, таблици и др., по избрания проблем.

 • Проучване, систематизиране и структуриране на информацията по темата.

 • Планиране на дейности за разработване на проекта.

 • Защита на проекта, формулиране на изводи и заключения по избрания проблем.

Оценка на екипната и/или индивидуалната работа.

Допълнителни източници на информация.

СВОЙСТВА НА НЕМЕТАЛИ И НА ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ

23

23

Сяра

Нови знания

 • Определя сярата като неметал въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите ѝ, представен чрез текст или схема.

 • Сравнява информация, представена чрез текст и таблици, за състояние и физични свойства на неметали (кислород, сяра) – цвят, топлопроводност и електропроводимост.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на неметалите – взаимодействие с водород, с кислород и с метали.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействията на сяра с водород, кислород и желязо.

 • Представя примери за практическото приложение и значение на неметали и техни съединения.

 • алотропия

 • алотропни форми

 • Формулиране на предположение за свойствата на сярата, за съответстващите ѝ оксиди и кислородосъдържащи киселини въз основа на строежа на атомите на елемента.

 • Описване на физичните свойства на сярата по образец или по информация от таблица.

 • Дефиниране на понятията „алотропия“ и „алотропни форми“.

 • Наблюдаване и описване на експерименти със сяра.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на сярата – взаимодействие с водород, кислород и с метали.

 • Формулиране на изводи за сярата като неметал въз основа на свойствата ѝ.

 • Сравняване на свойствата на сярата със свойствата на хлора.

 • Представяне на примери за приложението на сярата.

Устна проверка като обратна връзка.

Оценка на активността в учебния час.


24

24

Оксиди на сярата

Нови знания

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселинните оксиди – взаимодействие с вода, с основни оксиди и с основи.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействия на серен диоксид с кислород; на серен триоксид с вода и с калциев дихидроксид.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселинните оксиди – взаимодействие с вода, с основни оксиди и с основи.

 • Представя примери за практическото приложение и значение на неметали и техни съединения.
 • Описване на физичните свойства на серния диоксид и серния триоксид.

 • Описване на физиологичното действие на серния диоксид.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на серен диоксид с кислород; на серен триоксид с вода и с калциев дихидроксид.

 • Формулиране на изводи за серния диоксид и серния триоксид – киселинни оксиди въз основата на свойства им.

 • Схематично представяне на общи свойства на киселинните оксиди.

 • Обсъждане на практическото приложение на серните оксиди.

 • Обсъждане на проблеми, свързани с емисии от серен диоксид и опазване на околната среда.

Устна проверка като обратна връзка.

Оценка на активността в учебния час.


25

25

Киселинни дъждове

Работа по проекти

 • Извлича и оценява информация, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми, за свойствата и приложението на неметали и техни съединения и за въздействието им върху околната среда и здравето на човека.

 • Обяснява киселинните дъждове със свойства на серните и азотните оксиди.

 • Проучва и представя възможни начини за намаляване на емисиите от серни и азотни оксиди в атмосферата.
 • Представяне и обсъждане на теми за проекти по темата.

 • Организиране на екипната и/или индивидуалната работа по конкретна тема и извличане на информация от различни източници – схеми, таблици и др., по избрания проблем – с. 83 и 84 от учебника.

 • Проучване, систематизиране и структуриране на информацията по темата.

 • Планиране на дейности за разработване на проекта.

 • Защита на проекта, формулиране на изводи и заключения по избрания проблем.

Оценка на екипната и/или индивидуалната работа.

Допълнителни източници на информация.

26

26

Сярна киселина

Нови знания

 • Описва разяждащото действие на сярната киселина.

 • Спазва правила за безопасна работа с киселини и описва действия за оказване на първа помощ.

 • Изразява с химични уравнения неутрализацията на сярната киселина с основи.

 • Описва взаимодействието на сярна киселина с метали.

 • Представя примери за практическото приложение и значение на неметали и техни съединения.
 • Актуализиране на знанията за свойствата киселините.

 • Наблюдаване и описване на физичните свойства на концентрирана сярна киселина.

 • Обсъждане на физиологичното действие на концентрираната сярна киселина и описване на действията за първа помощ.

 • Извеждане на правила за разреждане на концентрирана сярна киселина.

 • Провеждане на опити с концентрирана сярна киселина за химичните ѝ отнасяния към метали и основи.

 • Изразяване с уравнения на неутрализацията на сярната киселина с основи.

 • Обсъждане на приложението на сярната киселина – фиг. 4 на с. 86.

Устна проверка като обратна връзка.
27

27

Изследване на свойствата на разредената сярна киселина

Лабораторен урок

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселините – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с активни метали, с основни оксиди и с основи.

 • Изразява с химични уравнения неутрализацията на сярната киселина с основи и взаимодействието на разредената сярна киселина с метали.

 • Използва данни от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на разредената сярна киселина (взаимодействие с цинк, с меден или калциев оксид, с натриева или калциева основа) за изводи и заключения.

 • Описва наблюдения, резултати и изводи от проведен химичен експеримент за изследване на свойства на разредената сярна киселина в протокол.
 • Актуализиране на знанията за свойствата на разредените киселини.

 • Актуализиране на основни правила за безопасна работа при химичен експеримент.

 • Планиране на експерименти за доказване на свойства на разредена сярна киселина.

 • Провеждане на опити с разредена сярна киселина.

 • Изразяване с уравнения на взаимодействията на сярна киселина с основи и с метали.

 • Обобщаване на резултатите от експеримента в протокол.

 • Формулиране на изводи за свойствата на разредената сярна киселина.

Проверка на експериментална работа и практически умения.
28

28

Връзки между неметалите от VI A група и техни съединения

Упражнение

 • Изразява с химични уравнения взаимодействия на серен диоксид с кислород; на серен триоксид с вода и с калциев дихидроксид.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселините – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с активни метали, с основни оксиди и с основи.
 • Систематизиране на знанията за свойствата на метали, киселинни оксиди и киселини.

 • Изразяване с уравнения на взаимодействия на серен диоксид с кислород; на серен триоксид с вода и с калциев дихидроксид.

 • Използване на таблични данни за планиране на химичен експеримент.

Фронтална проверка на знанията и уменията.
29

29

Азот

Нови знания

 • Определя азота като неметал въз основа на строежа на електронната обвивка на атомите му, представен чрез текст или схема.

 • Сравнява информация, представена чрез текст и таблици, за състояние и физични свойства на неметали (азот, фосфор) – цвят, топлопроводност и електропроводимост.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на неметалите – взаимодействие с водород, с кислород и с метали.

 • Изразява с химични уравнения взаимодействията на азот с водород и кислород.

 • Представя примери за практическото приложение и значение на неметали и техни съединения.
 • Актуализиране на знания за свойствата на неметали.

 • Формулиране на предположение за свойствата на азота, за съответстващите му оксиди и кислородосъдържащи киселини въз основа на строежа на атомите на елемента.

 • Обсъждане на физичните свойства на азота по информация от таблица и/или текст.

 • Изразяване с уравнения на химични свойства на азота – взаимодействие с водород и кислород.

 • Формулиране на изводи за азота като неметал въз основа на свойствата му.

 • Представяне на примери за приложението на азота – обсъждане на фиг. 6 на с. 95.

Устна проверка като обратна връзка.

Оценка на активността в учебния час.


30

30

Съединения на азота

Нови знания

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселините – дисоциация във воден разтвор, взаимодействие с активни метали, с основни оксиди и с основи.

 • Изразява с химични уравнения неутрализация на азотна киселина.

 • Описва окислителното действие на азотната киселина и взаимодействието ѝ със слабоактивни метали.

 • Описва разяждащото действие на азотна киселина.
 • Актуализиране на знанията за свойствата киселините.

 • Описване на физични свойства на азотната киселина.

 • Обсъждане на физиологичното действие на азотната киселина и сравняването му с действието на концентрираната сярна киселина.

 • Описване на действията за първа помощ при поражения от азотна киселина.

 • Актуализиране на правилата за разреждане на концентрирани киселини.

 • Провеждане на опити с азотна киселина за химичните ѝ отнасяния към метали и основи.

 • Изразяване с уравнения на неутрализацията на азотна киселина с основи.

 • Обсъждане на приложението на азотната киселина.

Устна проверка.
31

31

Кръговрат на азота в природата

Работа по проекти

 • Описва по схема кръговрата на азота в природата и значението му за живите организми.

 • Извлича и оценява информация, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми, за свойства и приложение на неметали и техни съединения и за въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
 • Представяне и обсъждане на теми за проекти (с. 100 – 101).

 • Организиране на екипната и/или индивидуалната работа по конкретна тема и извличане на информация от различни източници – схеми, таблици и др., по избрания проблем – с. 100 – 101 от учебника.

 • Проучване, систематизиране и структуриране на информацията по темата.

 • Планиране на дейности за разработване на проекта.

 • Защита на проекта, формулиране на изводи и заключения по избрания проблем.

Оценка на екипната и/или индивидуалната работа.

Допълнителни източници на информация.

Работни листове.32

32

Връзки между неметали и техни съединения

Упражнение

 • Изразява с химични уравнения взаимодействията на сяра с водород, кислород и желязо; на азот с водород и кислород.

 • Представя чрез текст или схема общи химични свойства на киселинните оксиди – взаимодействие с вода, с основни оксиди и с основи.

 • Изразява с химични уравнения неутрализация на сярна и на азотна киселина с основи и взаимодействието на разредена сярна киселина с метали.
 • Систематизиране и обощаване на знанията за свойствата на неметали, киселинни оксиди и киселини.

 • Затвърдяване на уменията за изразяване с уравнения на взаимодействия на неметали, киселинни оксиди и киселини.

 • Прилагане на правила и знания за назоваване на съединения на неметали.

 • Осмисляне и схематично представяне на връзката между неметали и веществата, които образуват.

 • Планиране на експеримент за разпознаване на вещества.

Фронтална проверка на знанията и уменията.

Задачи за самоконтрол – с. 106.

Задачи от работните листове.33

33

Неметалите, човекът и околната среда

Работа по проекти

 • Обяснява практическото приложение на неметалите с техни физични и химични свойства.

 • Представя примери за значението и приложението на неметалите и на техни съединения в бита и практиката във връзка със свойствата им.

 • Извлича и оценява информация за свойства и приложение на неметали и техни съединения, представена чрез текст, таблици, графики и диаграми.
 • Представяне и обсъждане на теми за проекти (с. 104 – 105).

 • Организиране на екипната и/или индивидуалната работа по конкретна тема/и.

 • Извличане на информация от различни източници – схеми, таблици и др., по избрания проблем – с. 104 – 105 от учебника.

 • Проучване, систематизиране и структуриране на информацията по темата.

 • Планиране на дейности за разработване на проекта.

 • Защита на проекта, формулиране на изводи и заключения по избрания проблем.

Оценка на екипната и/или индивидуалната работа.

Допълнителни източници на информация.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

34

34

Аз, другите и околната среда

Ролева игра

 • Обяснява необходимостта от рециклиране на металите за опазване на околната среда.

 • Обяснява киселинните дъждове със свойства на серните и азотните оксиди.

 • Проучва и представя възможни начини за намаляване на емисиите от серни и азотни оксиди в атмосферата.

 • Оценява информация от различни източници във връзка с екологични проблеми – киселинни дъждове, замърсяване на въздуха, водите и почвата.
 • Формулиране на темата на играта.

 • Определяне на целите на играта.

 • Организиране на дейностите, екипната и/или индивидуалната работа по темата на играта.

 • Формулиране на правилата на играта.

 • Извличане на информация от различни източници – схеми, таблици и др., по избрания проблем.

 • Проучване, систематизиране и структуриране на информацията по проблема от всеки екип.

 • Планиране на дейности за изготвяне на становище на групата.

 • Защита на позицията на групата, формулиране на изводи и заключения по проблема.

Оценка на екипната и/или индивидуалната работа.

Допълнителни източници на информация.

Работни листове.35

35

Проверка на изходното равнище

Контрол и оценка

Очакваните резултати за строеж на веществото, свойства на метали и неметали и техни съединения, опазване на околната среда от учебната програма по химия и опазване на околната среда за 8. клас.
Решаване на тестови и задачи с отворен отговор.

Контролна работа.

Задачи за самоконтрол – с. 111.

Разработил: ……………………………………..(Име, фамилия, подпис)

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.


Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 8kl
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по английски език teen zone за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор
PGR 8kl -> Примерно годишно тематично разпределение по учебния предмет химия и опазване на околната среда
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Литература за клас препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
PGR 8kl -> Годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 8kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
PGR 8kl -> № по ред на урока № по ред на седмицата Тема на урочна единица за Компетентности като очаквани резултати от обучението
PGR 8kl -> Информатика за клас първи учебен срок – 18 седмици Х 2 часа в блок седмично = 36 часа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница