Примерно годишно тематично разпределение училищестраница2/4
Дата13.10.2018
Размер1.4 Mb.
1   2   3   4

по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19.

Ноември

10

Писменост и образование на първите цивилизации

НЗ

Открива връзките между

природогеографските условия и обществения живот.писменост
Развива умения за извличане на историческа информация от

произведения на изкуството.беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
20.

10

Религиозни вярвания

в Древен Египет и Месопотамия

НЗ

Използва различни източници на информация.

Описва възникването на религии и техни основни елементи.религия жрец храм

Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
21.

11

Религията на древните евреи

НЗ

Използва различни източници на информация.

Описва възникването на религии и техни основни елементи.


Работи с различни източници на информация – справочници, художествена литература, видеофилми, интернет.
беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
22.

Декември

11

Историческа работилница: Какво знаем за религията и религиозните обичаи в

Древен Египет. Самостоя- телно съставяне на писмен текст

У

Изработва кратък план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени опори. Описва възникването на религии и техни основни елементи.
Установява синхронност между събития и личности.

Самостоятелно съставя писмен текст.Използва знания и развива умения за работа с научен текст (структура

и езикови особености) и извлича съществена

информация от урочна статия от учебника по история.


беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23.

Декември

12

Първите цивилизации

ПО

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление. Определя местоположение и обекти по географска и историческа карта.
Установява синхронност между събития и личности.

Съставя исторически речник.Развива умения за

пространствено локализиране на древните цивилизации. Развива способности

за чертане (и разчитане) на графика, търсене на белези за еднаквост и съпоставимост на фигури.


беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
24.

12

Първите цивилизации (контролна работа)

КО

Определя местоположение, познава възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление. Установява синхронност

между събития и личности. Разпознава обществени групи.

Описва възникването на религии и

техни основни елементи. Извлича информация от различни исторически източници.
тест текущ контрол

групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ДРЕВНА ЕЛАДА И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯТ СВЯТ
25.

Декември

13

Древна Елада

НЗ

Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот.

Открива промени в начина на живот през различните

исторически епохи.


свободни хора
полис

Установява синхронност между събития и личности.

Съвместно изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на хората.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
26.

13

Гръцкият полис.

Великата гръцка колонизация

НЗ

Определя местоположение и обекти по географска и историческа карта. Представя причините и последиците от Великата гръцка колонизация.

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения.колониза- ция

Установява синхронност между събития и личности.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

Работи с историческа карта.беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
27.

14

Спарта

НЗ

Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи примери за тях.

Разграничава причини и последици.олигархия

Установява синхронност между събития и личности.

Развива умения за работа с географска (историческа) карта.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
28.

14

Атина

НЗ

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

демокрация граждани агора

Усвоява основни техники на историята.

Развива умения за работа с географска (историческа) карта.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29.

Януари

15

Спарта и Атина

У

Сравнява по зададени показатели устройството на Атина и Спарта.

Описва различието във възпитанието на децата в Атина и Спарта.


Работи със схеми.

Използва различни източници на информация.

беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
30.

15

Древните елини и войната

НЗ

Разбира ролята на войната за древните елини.

Разграничава причини и последици.


Установява синхронност между събития и личности.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове източници.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
31.

16

Империята на Александър Велики

НЗ

Определя местоположение и обекти по географска и историческа карта. Извлича информация от писмени документи, карти, изображения.
Установява синхронност между събития и личности.

Създава текст по зададени показатели.

беседа разказ работа в малки групи презентация

интерактивни методииндивидуална групова качествена количествена (цифрова)
32.

16

Историческа работилница: Александър Велики.

Описание на историческа личност

У

Използва различни източници на информация.

Разпознава исторически личности от епохата и прави описание по зададени опори.


Развива умения за изготвяне на характеристика на известна личност или културен паметник.

Развива техниките на четене и писмената култура на

учениците, а чрез използваните понятия обогатява

и езиковата култура.


беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

33.

Януари

17

Обществото в елинския полис

НЗ

Описва структурата на обществото.
Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Създава текст по зададени показатели.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
34.

17

Всекидне- вието на древните елини

НЗ

Използва различни източници на информация.
Работи с различни източници на информация – справочници, художествена литература, видеофилми, интернет.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
35.

18

Историческа работилница: Олимпий- ските игри в миналото и днес. Проектна дейност

ПД

Използва различни източници на информация.

Разширява представите за ценностите на олимпизма.


Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Създава текст по зададени показатели.

Търси информация чрез ИКТ по зададени показателибеседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
36.

Февруари

18

Културата на древните елини

НЗ

Описва паметници на елинската и на световната култура. Разпознава исторически личности от епохата и прави описание по зададени опори.
Установява синхронност между събития и личности.

Развива умения за извличане на историческа информация от

произведения на изкуството.беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница