Примерно годишно тематично разпределение училищестраница1/4
Дата13.10.2018
Размер1.4 Mb.
  1   2   3   4

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Училище .................................................... , Утвърждавам: .............................................. ,


Град:.............................................................. Директор: .......................................................

(име и фамилия)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНАУроци за нови знания

НЗ

40 часа

Уроци за упражнения и практически дейности

У/ПД

15 часа

Уроци за обобщение и преговор

ПО

8 часа

Уроци за контрол и оценка

КО

5 часаГодишен хорариум: 68 часа

Срочен: І срок – 36 часа, 18 учебни седмици, 2 ч. седмично ІІ срок – 32 часа, 16 учебни седмици, 2 ч. седмично


Изготвил: .........................................................

(име и фамилия)

по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:
1.

Септември

1

Какво знаем за миналото на нашите земи

ПО

Познава събития и личности,

изучавани в началния етап. Разпознава паметници на културноисторичес- кото наследство в нашите земи.
беседа

устна писмена
2.

1

Миналото на българите (контролна работа за установяване на входно равнище)

КО

ДОС за начален етап


тест

писмена групова качествена количествена (цифрова)
3.

2

Историята и нейните източници

НЗ

Разбира смисъла на науката история.

Различава видове исторически източници.историче- ски източници/ извори археология

Усвоява основни техники на историята.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

Съставя исторически речник.беседа разказ

индивидуална групова

учебник по история и цивилизации; електронен вариант на учебника; учебна тетрадка; учебно помагало

„Занимателна история на Стария свят“ (Ц. Каснакова

– Д. Белчев); исторически атлас за

5. клас (издателство

„Атласи“, 2016)


4.

2

Времето в историята

НЗ

Преобразува години във векове.

Работи с линията на времето.

Обяснява основни исторически понятия


Праистория Античност хронология

Усвоява основни техники на историята.

Развива способности за изчисляване, работейки

с линия на времето.беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Октомври

3

Историческа работилница: Изчисляване на времето в историята

У

Преобразува години във векове.

Работи с линията на времето.


Усвоява основни техники на историята.

Развива способности за изчисляване, работейки

с линия на времето.беседа работа в малки групи

индивидуална групова
ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА
6.

Октомври

3

Начало на човешката история

НЗ

Определя местоположение и обекти по

историческа карта.еволюция

Усвоява умения за работа с изображения

и историческа карта.Използва знания и развива умения за работа с речник на чуждите думи

в българския език и терминологичен речник.беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
7.

4

Поява на земеделието и животновъд- ството.

Откриване на металите

НЗ

Установява взаимовръзка с обществения живот. Открива промени в начина на живот през различните епохи.

номади земеделци

Работи с различни източници на информация.

Изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на хората.

беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
8.

4

Днешните български земи през праисторичес- ката епоха

НЗ

Разпознава паметници на културноисторичес- кото наследство в нашите земи.

некропол

Работи с различни източници на информация.

Посещава музей. Участва в екскурзии с учебна цел.

беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
9.

5

Изкуство и вярвания на праисторичес- ките хора

НЗ

Описва стопански и духовни промени по зададени показатели. Описва възникването на религии и техните основни елементи.
Осмисля и съвместно използва основни общи понятия.

Изработва кратък план.

беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Октомври

5

Историческа работилница: Животът през новокаменна- та епоха.

Анализ на изображение

У

Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот.

Открива промени в начина на живот през различните

исторически епохи.

Усвоява основни техники на историята. Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Участва в ролеви игри.

Изработва макет.беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
11.

6

Праистори- ческата епоха

ПО

Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи примери за тях.
Установява синхронност.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
12.

Октомври

6

Древен Египет

НЗ

Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот.

Открива промени в начина на живот през различните

исторически епохи.


цивилиза- ция

Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на хората.

беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
13.

Ноември

7

Държавите в Месопотамия

НЗ

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление. Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

държава

Установява синхронност между събития и личности.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове източници.

беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
по ред

СрокТема на урочната единица


Вид на урока


Очаквани резултати (компетентности

на ученика) на ниво учебна

програма
Нови понятия

Контекст и дейности

(за всеки урок)Оценяване по теми и/или раздели

Забележка (дидактически средства, преструктуриране на учебно съдържание и др.)

Мсеец

Учебна седмица


на ученика по целите на урока (ресурси)

на ученика за МПВ (ресурси)

методи

и инструмен- тариум


форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Ноември

7

Владетел и държава

НЗ

Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи примери за тях.

Разграничава причини и последици.


Осмисля и съвместно използва основни общи понятия.

Развива умения за извличане на историческа информация от

произведения на изкуството.беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
15.

8

Историческа работилница: Законите на Хамурапи.

Анализ на писмен

исторически документ

У

Извлича информация от писмен документ
Усвоява умения за анализ

на писмен документ.Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

беседа работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
16.

8

Обществата в Древен Египет и Месопотамия

НЗ

Открива връзките между

природогеографските условия и обществения живот.роби

Съставя обществена пирамида.

Развива умения за извличане на историческа информация от

произведения на изкуството.беседа разказ работа в малки групи

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
17.

9

Всекидне- вието на хората в Древен Египет и Месопотамия

НЗ

Открива връзките между

природогеографските условия и обществения живот.


Спомага за осмисляне и съвместно

използване на основни общи понятия.Съвместно изгражда разбиране за единството на околната среда и всекидневието на хората.

беседа разказ работа в малки групи презентация

интерактивни методииндивидуална групова качествена количествена (цифрова)
18.

9

Културата на Древен Египет и

Месопотамия

НЗ

Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Работи с различни източници на информация – справочници, художествена литература, видеофилми, интернет.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст.

беседа разказ работа в малки групи презентация

индивидуална групова качествена количествена (цифрова)
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница