Примерно разпределение! УчилищеДата24.10.2018
Размер127 Kb.
#95259
ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ!

Училище: ........................................................................................................

Учебна година: ...................................................
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ за XI КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ЗА ПАРАЛЕЛКИ ЗА СОУ И ГИМНАЗИИ С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
Годишен хорариум: 72 часа, 36 седмици по 2 часа седмично

72 часа, от тях:

- НЗ - нови знания - 27

- ЗУ - решаване на задачи, упражнение, семинари ­­- 17

- ЛУ - лабораторни упражниния - 6

- ПК - проверка и контрол - 4

- ОС- обобщаване и систематизиране - 12

- РУ - резерв на учителя - 6

Учител: ............................... Директор: ................................

/име, фамилия/ /име, фамилия/

Месец/

учебна

седмица

ТемаВид

урок


Брой

часове


Очаквани резултати

Ученикът трябва да:


Основни понятия


ЗабележкаПреговор
IX - 3

1. Светлина (7 клас)ОС

2

 • Дава примери за различни източници на светлинна енергия


 • Знае, че в прозрачна среда светлината се разпространява по права линия с определена скорост

 • Описва отражението на светлината от плоска повъхност и пречупването и от границата на две среди

 • Изброява основните цветове и илюстрира с примери ефекта от тяхното смесване

 • Описва как цветните филтри променят бялата светлина

Основни понятия от 7. клас

 • скорост на светлината

 • светлинен лъч

 • светлинен сноп

 • ъгли на падане отражение и пречупване
IX - 4

2. Входно ниво


ПК

1


IX - 4

3. Механични вълни

ОС

1


 • Свързва вълновия процес с механичното трептене на частиците на средата и разбира, че вълните пренасят енергия, но не пренасят вещество
 • Описва проста хармонична вълна

 • Разграничава надлъжна от напречна вълна


Основни понятия от 10. клас

 • скорост на вълната

 • честота на вълната

 • дължина на вълнатаX - 1

4. Електромагнитни вълни

ОС

2


 • Описва основни характеристики на проста монохроматична вълна, по аналогия с механичните вълни;

 • Разбира, че между електромагнитните и механичните вълни има принципни различия;

 • Изброява основни части от спектъра на електромагнитните вълни и знае, че видимата светлина също е електромагнитна вълна;

 • интензитет на електричното поле

 • индукция на магнитното поле

 • монохроматична вълна

 • скорост, честота и дължина на вълната
X - 2
X - 3

5. Радиопредаване и радиоприемане.

6. ТелевизияОС
ОС

2
1

 • Описва по схема принципа на радиопредаването, радиоприемането и телевизията;


X – 47. Съвременни комуникации. Приложение на микровълните - семинар

ОС

3


 • Дава примери за съвременни приложения на радиовълните и микровълните


Глава 1. СветлинаI. Разпространение, отражение и пречупване на светлинатаXI - 1

8. Разпространение на светлината

НЗ

1


 • Знае, че в различните среди светлината се разпространява с различна скорост и характеризира средите с показател на пречупване

 • показател на пречупванеXI – 2

9. Оптични явления на границата между две среди

НЗ

3


 • Чертае хода на светлинните лъчи и прилага законите за отражение и пречупване (закон на Снелиус);

 • Определя граничния ъгъл на пълно вътрешно отражение и дава примери за приложението на това явление
 • пълно вътрешно отражение

 • оптично влакноXI – 3


10. Решаване на задачи върху отражение и пречупване

ЗУ

2

XI - 4

11. Оптични прибори - семинар

ЗУ

2

 • Фотоапарати и камери, видове телескопиXII - 1


12. Светлинни явления в природата - семинар

ЗУ

2

 • миражиII. Вълнови явления при светлинатаXII - 2

13. Спектър на видимата светлина

НЗ

2


 • Познава спектъра на видимата светлина и свързва цвета с физични характеристики на светлинните вълни;

 • Знае, че показателят на пречупване зависи от дължината на вълната;
 • дисперсияXII - 3


14. Окото като оптична система, зрение - семинар

ЗУ

1


XII - 3


15. Смесване на цветове – цветен екран и цветен печат

ЗУ

1


I - 1

16. Интерференция на светлината

НЗ

2


 • Описва качествено опита на Юнг за наблюдаване на интерференция на светлината, свързва го с кохерентността на вълните;

 • интензитет на светлината

 • принцип на ХюйгенсI - 2

17. Дифракция на светлината

НЗ

2


 • Описва качествено дифракцията на светлината от дифракционна решетка и получаването на дифракционен спектър;


I - 3

18. Спектрални апарати.

НЗ

1


 • Знае основните елементи и предназначението на спектралните уреди;

 • дифракционни и дисперсионни спектри
I - 3

19. Контролна работа

ПК

1

III. Видове лъчения и техните източнициII - 1

20. Видове спектри на излъчване

НЗ

1

 • Описва спектрите на излъчване на различните източници;

 • непрекъснати

 • ивични

 • линейни спектриII - 1


21. Спектрален анализ - семинар

ЗУ

1

II - 2

22. Топлинно излъчване

НЗ

2


 • Прилага законите на Вин и Стефан за излъчването на абсолютно черно тяло;

 • абсолютно черно тяло

 • топлинно излъчванеII - 3


23. Решаване на задачи върху законите на Вин и Стефан

ЗУ

1


II - 4

24. Луминесценция

НЗ

2


 • луминесценцияII - 4


25. Изкуствени източници на светлина – принцип на действие и качества на лъчението - семинар

НЗ

1


III - 1

26. Лазерно лъчение

НЗ

1


 • Посочва особеностите на лазерното лъчение

 • лазерIII - 1


27. Приложения на лазерното лъчение - семинар

ЗУ

1


IV. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчиIII - 2


28. Свойства и приложения на инфрачервените лъчи

НЗ

2


 • Разграничава инфрачервените и ултравиолетовите лъчи по някои техни свойства и приложения;
 • Инфрачервени,

 • ултравиолетови и

 • рентгеновите лъчи
III - 3

29. Свойства и приложения на ултравиолетовите лъчи

НЗ

2
III - 4

30. Свойства и приложения на рентгеновите лъчи

НЗ

2


 • Описва получаването, някои свойства и приложения на рентгеновите лъчи;

 • рентгенова тръба

 • рентгенострукту-рен анализIV – 2


31. Вълнови свойства на светлината


ОС

1


IV – 2

32. Контролна работа

ПК

1


V. Светлинни кванти и вълнови свойства на частицитеIV – 3
IV - 4


33. Светлинни кванти.


34. Фотоефект


НЗ
НЗ


1
2


 • Знае, че светлината се излъчва и поглъща на кванти (фотони);

 • Описва принципа на действие на фотоклетката и приложението на фотоприемниците

 • Прилага уравнението на Айнщайн за фотоефекта;

 • константа на Планк

 • енергия на фотона

 • отделителна работа
V - 1

35. Решаване на задачи върху фотоефект

ЗУ

2

V - 2

36. Вълнови свойства на частиците

НЗ

1


 • Знае, че при микрочастиците се наблюдават вълнови явления, като дифракция на електрони и неутрони от кристал, което доказва, че те притежават и вълнови свойства;

 • Характеризира микрочастиците с вълни на Дьо Бройл (без формула);
 • вълни на Дьо БройлV - 3


36. Дуалистична природа на микрообектите -

ОС

1V - 3

37. Тематична проверка

ПК

1

VI - 1-3


38. Физичен практикум

 • Определяне показателя на пречупване

 • Определяне дължината на вълната с дифракционна решетка

 • Наблюдаване на спектри

 • Интерференция на светлината

 • Дифракция на светлината

ЛУ

5


 • Извършва самостоятелно прости физини опити и обяснява получени резултати;

 • Проверява експериментално физични закономерности;

 • Демонстрира умения за работа с опитни постановки и уреди;

 • Използва различни методи за обработка и представяне на експериементални резултати;

 • Извършва пресмятания;

 • Прави обобщения и изводи


VI - 3


39. Обобщение и коментар на резултатите от лабораторните упражнения

ОС

1VI - 4

40. Годишен преговор

ОС

2Разпределение на часовете по видове уроци

нови знания

упражнение

лаб.

упражненияОбобщаване и систематизиране

проверка и контрол

1. Начален преговор
Светлина


2

1

Механични вълни


1
Електромагнитни вълни -
3 семинар
5
2. Разпространение, отражение и пречупване на светлината

4

2 зад.

4 семинар4. Вълнови явления при светлината

7

2 семинар1

5. Видове лъчения и техните източници

6

1 зад.

3 семинар
6. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи

61

1

7. Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците

4

2 зад.
1

1

8. Практикум


6


9. Годишен преговор


2
Общо: 66 часа

27

17

6

12

4


Библиографска справка

 1. Нормативни документи:

 • ДОИ за учебно съдържание

 • Учебна програма за І равнище по Физика и астрономия – Х клас

 1. Учебници:

 • М. Максимов, М., Г. Христакудис. Физика и астрономия за Х клас – ЗП. С., Булвест 2000, 2001

 • Попов, Хр., И. Лалов и др.Физика и астрономия за Х клас за ЗП. С., Просвета, 2001

 • Мърваков, Д. и др. Физика и астрономия за Х клас – ЗП. С., Труд&Прозорец&Просвета, 2001

 • Балабанов, Н., Н. Николов, З. Димова. Физика и астрономия за Х клас – ЗП. С., Педагог 6, 2001

 • Градинарова, М., А. Райчева, Е. Златкова, А. Николов. Физика и астрономия за Х клас – З и ПП.С.,Анубис, 2001

 1. Сборници със задачи и/или тестове

 • Максимов, М. Сборник от задачи и тестове по физика и астрономия 8-10 клас. С., Булвест, 2003

 • Мърваков, Д. и др. Тестове към учебниците по физика и астрономия 9. и 10. клас. С., Труд-Прозорец-Просвета, 2001

 • Градинарова, М., Е. Златкова и др. Тестове по физика и астрономия 8-10 клас. С.,Анубис, 2002

 • Градинарова, М., Е. Златкова. Сборник решени задачи по физика за 10 клас. С., Анубис, 2002

 • Райчева, А., И. Борисова. Тестове и задачи по физика и астрономия 8-11 клас. С., Регалия 6, 2003

 • Илиев, Б. и др. Тестове за проверка по физика в 10 клас. С., Педагог 6, 1999

 • Василева, Ж. Примерни тестове по физика за 10 клас. С., Гея-Либрис, 1994

 • Мърваков, Д., и др. Матура за отличен – Физика и астрономия. С., Просвета, 2003г.

 • Велчев, Н., З. Димова. Кандидатстудентски конкурси по физика. С., Педагог 6, 2007

 1. Списание ФИЗИКА

 2. Хокинг, С., Л. Млодинов. По-кратка история на времето. С., Бард, 2007

 3. Фулър, Х., Р. Фулър, Р. Фулър. Физиката в живота на човека. С., Наука и изкуство, 1988

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница