Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 10 класДата22.10.2018
Размер136.5 Kb.

Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 10 класОбщ брой часове: 54

за нови знания: 39

за практическа дейност: 4

за обобщение: 4

за контрол: 7

(Датата зависи от разпределението на учебното време през двата учебни срока)

Дата

Вид урок

Тема

Цели

Дейностинач. пр.

Природа – население – стопанство

Организация на учебната работа. Актуализиране знанията за природата, населението и стопанството на света.

Решава тестови задачи и работи по схеми.


контрол

Природа – население – стопанство

Определяне на равнището на знания и умения на учениците.

Решава тестови задачи.


нови зн.

Географско положение на България

Усвояване на знания за видовете географско положение и умения за тяхното характеризиране и оценяване. Усвояване на знания за промените в териториалния обхват.

Характеризира и оценява видовете ГП на България, дискутира предимства и недоста-тъци. Проследява промените в териториал-ния обхват на страната.


нови зн.

Граници на България

Формиране на умения за характеризиране на държавните граници и за оценка на техните функции и усвоеност.

Характеризира и оценява държавните граници. Изработва картосхема с ГКПП и трансевропейските транспортни коридори.

Природна среда (природни компоненти)нови зн.

Релеф

Усвояване на знания за общите черти на релефа и ролята на ендогенните процеси за съвременния му облик.

Извлича информация от тематични карти


нови зн.

Релеф

Усвояване на знания за ролята на екзогенните процеси за съвременния облик на релефа. Формиране на умения за стопанска оценка на релефа.

Разпознава и класифицира форми на релефа. Оценява влиянието на релефа върху стопанската дейност.


нови зн.

Полезни изкопаеми

Усвояване на знания за количествените и качествените характеристики на полезните изкопаеми и за закономер-ностите в териториалното им разположение.

Изработва картосхема на основните находи-ща на полезни изкопаеми. Оценява енергий-ния и минерално-суровинния потенциал на страната.


нови зн.

Климат

Усвояване на знания за климатичните фактори и еле-менти в България. Развитие на уменията за извличане на информация от тематични карти и за оценка на климата.

Извлича информация от тематични карти. Оценява влиянието на климатичните еле-менти върху живота и стопанската дейност.


практ.

Климатични области

Развитие на уменията за извличане на информация от различни източници и характеризиране на климатична област.

Извлича информация от таблици, тематични карти и климатограми, разпознава климатична област по климатограма.


нови зн.

Води

Усвояване на знания за видовете подпочвени води, за особеностите на речната мрежа и речния режим и за видовете езера в страната. Развитие на уменията за сто-панска оценка на водните ресурси.

Изработва картосхема с главния вододел и разпространението на видовете подпочвени води. Анализира хидрограми. Оценява водните ресурси на страната.


нови зн.

Почви, растителен и животински свят

Усвояване на знания за особеностите на почвената и растителната покривка и за биоразнообразието в страната. Развитие на умения за стопанска оценка на природен компонент.

Сравнява почвени типове по основни белези. Прави изводи за закономерностите в териториалното разпространение на почвите, растителността и животинския свят.


нови зн.

Природни рискове

Усвояване на знания за видовете природни рискове на територията на страната и за възможностите за справяне с тях.

Представя научно съобщение за избран природен риск. Дискутира правила за поведение при природни бедствия.


обобщ.

Особености на природните компоненти в България

Систематизиране и обобщаване на знанията за особенос-тите и закономерностите в териториалното разпростра-нение на природните компоненти в страната. Развитие на умението за оценка на природните дадености на страната за живота и стопанската дейност.

Систематизира и обобщава с помощта на схеми и таблици. Дискутира положителни и отрицателни страни на природните компоненти и аргументира оценката си.


контрол

Особености на природните компоненти

Установяване равнището на усвоеност на знанията и уменията по темата.

Решава тестови задачи.

Природногеографски областинови зн.

Дунавска равнина

Усвояване на знания за обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимодействие между природните компоненти в обхвата на областта. Формиране на умения за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и тематични карти и схеми. Сравнява под-области и обяснява различията. Изработва картосхема на областта върху контурна карта. Изготвя презентация за природни паркове и резервати. Оценява природно-ресурсния потенциал на областта.


нови зн.

Старопланинска област

Усвояване на знания за обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимодействие между природните компоненти в обхвата на областта. Развитие на уменията за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и те-матични карти и схеми. Сравнява подоблас-ти и обяснява различията. Изработва кар-тосхема на областта върху контурна карта. Оценява природноресурсния потенциал на областта. Изготвя презентация за природни паркове и резервати.нови зн.

Задбалкански котловини и Средна гора


Усвояване на знания за обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимодействие между природните компоненти в обхвата на областта. Развитие на уменията за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и те-матични карти и схеми. Изработва карто-схема. Сравнява Задбалканските котловини и котловините в Краище и обяснява общото и различното. Обосновава единството на Краищенско-Средногорската област.


нови зн.

Витоша, Софийско поле и Краище


нови зн.

Тракийско-Странджанска област

Усвояване на знания за обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимодействие между природните компоненти в обхвата на областта. Развитие на уменията за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и те-матични карти и схеми. Изработва карто-схема. Сравнява с Дунавската равнина и обяснява общото и различното. Оценява природноресурсния потенциал на областта. Изготвя презентация за природни паркове и резервати.


нови зн.

Рила. Осоговско-Беласишки планини и Пирин


Усвояване на знания за обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимодействие между природните компоненти в обхвата на областта. Развитие на уменията за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и те-матични карти и схеми. Изработва карто-схема. Сравнява Рила и Пирин, Западни и Източни Родопи, долините на Струма и Места и обяснява общото и различното. Обосновава единството на Рило-Родопската област. Оценява природноресурсния потенциал на областта. Изготвя презентация за национални паркове и резервати.


нови зн.

Родопи


нови зн.

Черно море. Българско черноморско крайбрежие

Усвояване на знания за особеностите на Черно море, обхвата, морфохидрографията и специфичното взаимо-действие между природните компоненти в обхвата на Черноморското крайбрежие. Развитие на уменията за характеризиране на природногеографски комплекс. Развитие на уменията за пренос на знанията в нова ситуация и за стопанска оценка на природен комплекс.

Проучва и съпоставя общогеографски и те-матични карти и схеми. Изработва карто-схема. Определя основанията за отделяне на областта. Оценява природноресурсния ѝ потенциал. Изготвя презентация за природни паркове и резервати.


практ.

Сравнителна стопанска оценка на ПГ области

Развитие на уменията за стопанска оценка на природно-географски комплекс.

Работи в екип за анализ и оценка на природ-норесурсния потенциал на избрана област.


обобщ.

Природногеографски области

Систематизиране и обобщаване на знанията за специ-фичните особености на природногеографските области.

Систематизира и обобщава.


контрол

Природногеографски области

Установяване равнището на усвоеност на знанията и уменията по темата.

Решава тестови задачи.

Население, селища и държавно устройствонови зн.

Произход и развитие на българския етнос.

Разширяване на знанията за произхода и историческото развитие на българския етнос. Усвояване на знания за съвременния етнически и религиозен състав на населе-нието. Формиране на разбиране за необходимостта от опазване на етническия и религиозния мир в страната.

Извлича информация от статистически таблици и графични изображения. Дискутира етническите проблеми и етно-религиозните взаимоотношения в страната.


нови зн.

Брой и движение на населението

Усвояване на знания за промените в броя, естественото и механичното движение на населението и факторите, които ги определят. Развитие на уменията за анализ на статистически данни.

Проучва и анализира статистически данни. Дискутира тенденциите в естественото и механичното движение на населението и факторите, които ги определят.


нови зн.

Структура на населението

Усвояване на знания за промените в полово-възрасто-вата структура на населението и демографския потен-циал на страната и факторите, които ги обуславят.

Проучва и анализира статистически данни. Дискутира застаряването на населението – причини и последици.


нови зн.

Географско разпределение на населението. Селища и урбанизация

Усвояване на знания за географското разпределение на населението, развитието и съвременното състояние на селищната мрежа и на урбанизационните процеси в страната и факторите, които ги обуславят.

Проучва и анализира статистически данни. Дискутира причините и последиците от на-блюдаваните тенденции. Сравнява урбаниза-ционните процеси с тези в други страни.


нови зн.

Демографски проблеми и демографска политика

Разширяване и систематизиране на знанията за демо-графските проблеми в страната. Формиране на разбиране за необходимостта от демографска политика.

Сравнява демографските проблеми с тези в други страни. Дискутира демографската политика.


нови зн.

Държавно-политическо и административно-териториално управление

Усвояване на знания за държавно-политическото устройство, структурата и функциите на държавната власт и административно-териториалното деление на страната.

Проследява промените в държавно-полити-ческото устройство и сравнява с други страни.

Изработва картосхема на административно-териториалното деление на страната.
практ.

Териториални различия в основните демографски показатели

Систематизиране на знанията за териториалните разли-чия в основните демографски показатели. Развитие на уменията за анализиране на статистически данни, за изработване и анализиране на графични изображения.

Проучва и анализира статистически данни, изработва и анализира картограма.


обобщ. контрол

Съвременна геодемографска ситуация в България

Систематизиране на знанията и установяване равнището на усвоеност.

Систематизира и обобщава с помощта на таблици и схеми. Решава тестови задачи.

Национално стопанствонови зн.

Развитие и структура на наци-оналното стопанство. Пазар-ното стопанство в България.

Усвояване на знания за факторите и особеностите в икономическото развитие от Освобождението до днес и за съвременната стопанска структура на страната.

Сравнява отделните етапи и дискутира влия-нието на различните фактори. Сравнява съвременната стопанска структура с тази в други страни. Анализира статистически данни.


нови зн.

Първичен сектор. Земеделие

Усвояване на знания за съвременната отраслова и тери-ториална структура на земеделието и факторите, които я формират.

Изработва картосхема на основните земеделски райони.


нови зн.

Първичен сектор. Земеделие


нови зн.

Вторичен сектор – обща характеристика

Усвояване на знания за съвременната отраслова и тери-ториална структура на промишлеността и факторите, които я формират.

Проучва и анализира статистически данни.


нови зн.

Енергетика

Усвояване на знания за съвременната отраслова и тери-ториална структура, проблемите и перспективите на енергетиката в страната.

Проучва и анализира статистически данни, графични и картографски изображения. Изработва картосхема с най-големите ЕЦ.


нови зн.

Тежка промишленост


Усвояване на знания за съвременната отраслова и тери-ториална структура, проблемите и перспективите на тежката промишленост в страната.

Проучва и анализира статистически данни и картографски изображения. Изработва картосхема с най-големите предприятия на тежката промишленост.


нови зн.

Лека и хранително-вкусова промишленост

Усвояване на знания за съвременната отраслова и тери-ториална структура, проблемите и перспективите на промишлеността в страната.

Проучва и анализира статистически данни и картографски изображения. Изработва кар-тосхема с най-големите предприятия на ле-ката и хранително-вкусовата промишленост.


нови зн.

Третичен сектор – обща характеристика. Транспорт и съобщения

Усвояване на знания за развитието и съвременната от-раслова и териториална структура на третичния сектор. Усвояване на знания за факторите за развитие, функци-ите и териториалната структура на различните видове транспорт в страната и за състоянието на съобщенията.

Проучва и анализира статистически данни. Сравнява с други страни. Проучва картографски изображения. Изработва картосхема на магистралите, главните пътища и ж.п.линии и тръбопроводите.


нови зн.

Икономически връзки и туризъм

Усвояване на знания за развитието и съвременната структура на вътрешната и външната търговия и туризма в страната.

Проучва и анализира статистически данни. Сравнява структурата на външната търговия с тази на други страни. Дискутира проблемите на туризма в страната.


нови зн.

Териториална структура на стопанството и проблеми на регионалната политика

Разширяване и систематизиране на знанията за съвременната териториална структура на стопанството, факторите, които я определят, и особеностите на регионалната политика.

Проучва и анализира статистически данни и картографски изображения. Въз основа на изработените в предходните уроци схеми анализира териториалната структура на сто-панството и факторите, които я определят.


практ.

Икономическо развитие и жизнено равнище

Усвояване на знания за основни показатели за измерва-не на жизненото равнище на населението. Развитие на уменията за анализ на статистически данни. Формиране на разбиране за зависимостта на жизненото равнище от степента на развитие на националното стопанство.

Проучва и анализира статистически данни, коментира жизненото равнище на населе-нието въз основа на статистическите данни и собствения жизнен опит.


обобщ.

Национално стопанство

Систематизиране и затвърждаване на знанията за националното стопанство.

Систематизира и обобщава.


контрол

Национално стопанство

Установяване равнището на усвоеност на знанията и уменията по темата.

Решава тестови задачи.

География на регионите в Българиянови зн.

Югозападен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Формиране на умения за комплексна географска характеристика на региона. Развитие на уменията за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона по зададен план. Формулира проблемите на региона.


нови зн.

Южен централен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Развитие на уменията за комплексна географска характеристика на региона, за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона. Формулира проблемите на региона.


нови зн.

Югоизточен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Развитие на уменията за комплексна географска характеристика на региона, за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона. Формулира проблемите на региона.


нови зн.

Североизточен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Развитие на уменията за комплексна географска характеристика на региона, за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона. Формулира проблемите на региона.


нови зн.

Северен централен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Развитие на уменията за комплексна географска характеристика на региона, за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона. Формулира проблемите на региона.


нови зн.

Северозападен регион

Усвояване на знания за спецификата на природноре-сурсния потенциал, демографската ситуация и стопан-ското развитие на региона. Развитие на уменията за комплексна географска характеристика на региона, за извличане на информация от различни източници и за пренос на знанията в нова ситуация.

Проучва и анализира статистически данни, общогеографска и тематична карта на региона. Използва знанията си от предходните раздели за самостоятелно характеризиране на региона. Формулира проблемите на региона.


контрол

География на регионите

Установяване равнището на усвоеност на знанията и уменията по темата.

Решава тестови задачи.


обобщ. контрол

Природа – население – стопанство на РБ

Систематизиране и обобщаване на учебното съдържание по природна и социално-икономическа география на България. Установяване равнището на усвоеност на знанията и уменията в учебния курс.

Преговаря, систематизира и обобщава, прави изводи за взаимовръзките между природния, демографския и стопанския потенциал на страната. Решава тестови задачи.

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница