Приноси, свързани с изясняване механизмите на възникване и развитие на заболяването ендометриозаДата06.03.2017
Размер64.86 Kb.
#16377


Авторска справка за приносния характер на трудовете на гл. ас. д-р Диана Зашева, Лаборатория за Репродуктивни Омикс Технологии към Институт по Биология и Имунология на Размножаването „Акад. Кирил Братанов” на БАН

 1. Приноси, свързани с изясняване механизмите на възникване и развитие на заболяването ендометриоза.

(представените публикации по темата са 5, в това число 2 ревюта, публикувани в реферирани международни и български списания с IF)

В обзорна статия (21) е направен литературен преглед на характеристиката на заболяването, разгледани са теориите за възникване на заболяването, описани са етапите на развитие на ендометриозата, както и е отделено специално внимание на процеса на адхезия на ендометрилните импланти, съдържащи ендометриални и епителни клетки извън матката. В ревюто е разгледана подробно важната роля на интегрините-белтъчни молекули, които играят основна роля в процеса на адхезия на ендометриалните клетки в органите, разположени в перитонеалнат кухина. Разгледана е подробно структурата на интегрините като гликопротеинови рецептори, както и известните до този момент данни за промяна на тяхната експресия в ендометриалните лезии в сравнение с еутопичен ендометриум на пациентки с ендометриоза. Направен е преглед на литературата, показваща връзката на интегрините с редица имунни фактори, имащи отношение към патогенезата на ендометриоза, повлияването на тяхната експресия в зависимост от хормоналния статус на пациентките при възникване на заболяването. Особено място е отделено на изясняване ролята на интегриновите молекули като сигнални молекули , играещи важна роля в патогенезата на заболяването.

Ендометриозата е заболяване, което е свързано с наличие на клетки от ендометриума в нетипични места и обяснението за този факт се свързва с теорията за възникване на заболяването в резултат на процес на ретроградна менструация. (21). Заболяването ендометриоза често се съпровожда с с увеличена честота на тубална бременност.Изследвания, свързани със сравняване на клетки, изолирани от ендосалпинкс и ендометриум показаха, че изолираните клетки и от двата източника имат маркери на клетки с мезенхимен произход (CD29, CD73 и CD3) , както и че клетките експресират виментин и проматриксна металопротеиназа3. По този начин показваме, че изолираната популация от стромални клетки от ендосалпинкс притежава характеристики на ендометриални стромални клетки, което е косвено доказателство, че вероятно произхождат в резултат на ретроградна менструция и адхезия на ендометриални клетки от ендометриума в ендосалпинкса (19).

Особено важна роля в патогенезата на ендометриоза има промяната на имунологичния статус на пациентки с ендометриоза. Подробнo описание на известните литературни данни, свързани с имунобиологията на ендометриозата е направено в представената обзорна статия. (17). В нея е направен подробен преглед на литературните данни, свързани с промяната на имунологичните характеристики на перитонеалната течност, която е основна среда за развитие на образуващите се ендометриални лезии в процеса на възникване и развитие на заболяването, разгледано е влиянието, което оказва промяната на клетъчния и хуморалния имунитет в пациентки с ендометриоза в сравнение с нормални контроли.(17) Важното значение на перитонеалната течност като среда за развитие на ендометриалните лезии, както и фактът, че ендометриозата се явява заболяване, което е свързано с локален и системен възпалителен процес постави въпросът за изследване на белтъчния профил на перитонеални течности от пациентки с ендометриоза сравнени с перитонеални течности от такива жени, които нямат ендометриоза.(6,8) Сравнението на белтъчните профили от двата типа перитонеални течности след двумерна електрофореза и последващия анализ на геловете показаха най-значимите за ендометриозата протеинови петна, принадлежащи към NfkB каскадния път, клетъчно-повърхностни рецептор- свързани сигнални трансдукционни пътища и toll-like рецепторния път. Тези приноси са свързани с по-задълбоченото изясняване патогенезата на заболяването ендометриоза.(6,8) 1. Приноси, свързани с изследване на протеини с важна роля в репродуктивните функции.

По темата са представени 6 статии, публикувани в реферирани международни и български списания с IF.

Направени са изследвания на протеома на мъжки репродуктивни органи (тестиси и епидидимис) на моделни системи (мишки), отглеждани при нормални условия и поставени в условия на температурен шок. Двумерната електрофореза показа най-големи разлики в протеиновия профил на белтъците с молекулни тегла в граници 97-45 кDa и редукция на протеиновите петна в стресирания тестис в граници на изоелектрични точки 8.15-4.5.(16) Температурният шок предизвиква по-добра експресия на 73 kDA конститутивно експресиращ се белтък в стресирания тестис, както и поява на 72 kDA стресов протеин след температурен шок. Наблюдава се поява на тези протеини и в стресиран епидидимис, което е в подкрепа на твърдението, че тези протеини, играят роля на протетиктивни протеини по време на сперматогенезата и узряването на епидидимиса. (7,16)

За първи път е направено изследване на протеома на спермални клетки от свине чрез двумерна електрофореза. Сравнението на белтъчните протеоми на сперматозоиди от различни индивиди показа, че съществува съвкупност от протеини, които са вероятни позитивни или негативни маркери за качеството на спермата. (12) Охарактеризиран е спермално-специфичен антиген в свинска семенна течност Ag60 . Определена е неговата изоелектрична точка и молекулна маса, показано е, че той играе роля в свързване на яйцеклетката със сперматозоида и има значение като контрацептивен имуноген. (20)

Изследвания на протеома на кумулусни клетки от пациентки с репродуктивни проблеми, подлагащи се на процедура за in vitro оплождане, сравнено с протеома на кумулусни клетки от жени, подлагащи се на процедурата поради спроблеми на половата система на мъжкия индивид в двойката с помощта на двумерна елктрофореза показа значителни разлики в експресията на определени белтъчни петна, които с голяма вероятност бяха идентифицирани с помощта на анализи, основаващи се на определените им изоелектрично точки и молекулни маси. Тези белтъци биха могли да бъдат кандидат маркери за определяна на качеството на ооцитите. (14,15) 1. Приноси, свързани с изследване протеома на растенията

  1. Съвместен проект с колектив от Институт по физиология на растенията и генетика. Проектът е финансиран от SCOPES (Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland) – Swiss National Science Foundation (SNSF).

По проекта е представена 1 публикация, публикувана в реферирано международно списание с IF

Изследван е протеомът на 4-ри сорта пшеница в условия на засушаване и въстановяване и е сравнен с протеома им при нормални условия чрез двумерна електрофореза. Анализът на геловете и сравнението на голямата субединица на белтъка Рубиско след двумерно разделяне потвърдиха неговата изоелектрична точка, както и наличие на две форми с молекулни маси 53-55 и 110 (двумерна електрофореза, последвана от имуноблот анализ), което е резултат от наличие на агрегирали форми на голямата субединица на белтъка. Значително намаляване на броя на белтъчните петна и интензитета на изследвания белтък се наблюдава в условия на засушаване.(18)  1. Съвместен проект с колектив от АгробиоИнститут на ССА, свързан с изследване протеома на растението Haberlea rhodopensis.

По проекта е представена 1 публикация, публикувана в българско списание

Изследван е протеомът на тилакоидните протеини на растението Haberlea rhodopensis чрез двумерна белтъчна електрофореза след оптимизиране на условията за органелно фракциониране . Установени са 30 белтъчни петна. Представеният протокол за екстракция и фракциониране дава основания за продължаване изследванията на протеома на възкръсващи растения на субклетъчно ниво и в часност на растението Haberlea rhodopensis. (10) 1. Приноси, свързани с изследване патологията на простатната канцерогенеза.

По темата са представени публикации, изработени по 3 проекта.

  1. Изясняване ролята на microRNA в простатната канцерогенеза

По проекта са представени 5 публикации, в това число 1 ревю, публикувани в реферирани международни и български списания с IF.

Проследено е влиянието на конкретни miRNA върху протеиновата експресия

(FACS анализ и имунофлуоресценция) на група молекули, участващи във възпалителни реакции, вроден имунитет и сигнални пътища, свързани с андрогенната чувствителност. Тези белтъчни молекули са изследвани в простатни карциномни клетъчни линии с различен p53 статус и андрогенна рецептивност (PC3 и LnCap). (3,5,9,11,13)


  1. Изследване влиянието на екстракт от растението Haberlea rhodopensis върху простатни карциномни клетъчни линии

По проекта е представена 1 публикация в международно списание с IF.

Изследван е ефектът на екстракт от растението върху PC3 и LnCap простатни

карциномни клетъчни линии и върху нормална клетъчна линия HEK293.

Данните ни показаха, че екстрактът от Haberlea rhodopensis има анти-

оксидативен ефект, приложен върху туморни клетки и по различен начин

модулира отговорите на различните клетъчни линии в условия на генотоксичен

стрес и възпалителен стрес. Установена е PUMA-опосредствана сигнализация в

в p53-/p53- клетъчна линия PC3, което вероятно е резултат от p73-зависима

експресия на PUMA протеина. (4)


  1. Изследване ефекта на AuIII порфирин върху простатна карциномна клетъчна линия PC3

По проекта е представена 1 статия, публикувана в българско списание

Показали сме, че третирането на PC3 клетъчна линия със AuIII порфирин засилва ефекта на рутинно използвания в терапията на простатни карциноми и силно токсичен доцетаксел. Отчетен е повишен процент на клетки в апоптоза с повишаване концентрацията на AuIII порфирин при фиксирана доза на доцетаксела, значително по-ниска от използваната в рутинната практика.(2)
Каталог: uploads -> user -> Процедури%20за%20развитие -> (за%20Доц.)%20Гл.%20ас.%20Диана%20Йорданова%20Зашева
user -> -
user -> Решение на нс на Института по биология и имунология на размножаването "Акад. К. Братанов" бан е избрано научно жури, което да проведе конкурса
user -> Европейски формат на автобиография Лична информация
user -> Planet Travel Ltd
user -> Акад. Кирил Братанов” Българска Академия на Науките
Процедури%20за%20развитие -> Oreshkova T
Процедури%20за%20развитие -> Справка за научните и научно-приложни приноси в трудовете на доц д-р Мария Георгиева Иванова, дссн
Процедури%20за%20развитие -> Р е ц е н з и я от Проф. Жеко Димитров Байчев, двмн лту, фвм, Катедра „Акушерство, гинекология, биотехнология на репродукцията, патоанатомия и биохимия на материалите представени за участие в конкурс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница