Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти класДата15.10.2018
Размер102 Kb.
#88904


Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование в рамките на проект „Равенството – път към прогрес”

Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация
База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти клас
Целта на настоящия доклад е да се установи дали, и доколко съществуват определени стереотипи, нагласи и предразсъдъци по отношение на признаците „увреждан” и „сексуална ориентация” в учебниците и учебните помагала за трети и четвърти клас.
Наличието на нагласи и предразсъдъци са в основата на социалните отношения, които подпомагат или препятстват общуването с другите хора, възприемани като близки или различни, приятни или неприятни. Пространството, в което децата изграждат моделите на взаимодействие с околните, включително и различните от тях, е училището и и семейната среда. Именно в училище едно дете за първи път се „сблъсква” с чуждото, различното, непознатото. Затова и подходът при представянето, запознаването на детето с различното/различните от него трябва да изразява усещането за многообразие, цветност, обогатяване на детския мироглед.
Във възрастта между 9-10 г., децата все още нямат изградени нагласи и стереопитипи на поведение по отношение на признаците „увреждане” и „сексуална ориентация” Това дава основание да се смята, че ако се работи по-активно в една посока от двата лъча едновременно: училище и семейство, общуването между децата, съпътствани от различията в заобикалящия ги свят, би било пълноценно и позитивно за развитето им като АЗ. Това е възрастта, в която трябва да бъде представено многообразието, по начин съобразен с възрастта на децата, да бъде осъзнат и познат заобикалящия ги свят. В тази възраст, а дори и по - рано трябва да се формира позитивното и толерантно отношение на детето към неговия връсник, към другите, било то различни по цвят на кожата, носител на друг майчин език, изповядващ друга религия и др. Различието не порок, то е богатство. Богатство е да общуваш, да познаваш и да знаеш. Преодоляваенто на страха от различията минава през взаимното опознаване. В този симисъл, колкото повече контакти се поддържат с деца било то от различен етнос, деца със специални образователни потребности, хора с увреждания, толкова по-висока обществена толерантност би се наблюдавала. Не бива да се позволява натрупване на дефицит на комуникация на база различието, индивидуалността, които всеки един от нас притежава.
След прочит на съдържанието на учебниците и учебните помагала за трети и четвърти клас няма данни за пряка дискриминация.
По – скоро вниманието е насочено към т.нар. непряка дискриминация, която е поставяне на лице на основата на признаците: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Но нека преди да бъде направен анализ от прочета на долуцитираните учебници и учебни помагала, да се отнесем към етимологията на думите „предразсъдък” и „стереотип”, ключови за нашето изследване
Понятието "стереотип" е въведено през 1922 година от американският журналист и социолог Уолтър Липман в книгата му “Общественото мнение”, където той определя стереотипа като опростена, предварително възприета представа, непроизтичаща от личния опит на човека.

Стереотипът има положителни функции като икономия на време и укрепване на традициите и навиците, но заедно с това, влияе силно върху възприемането на нови впечатления, като налага върху тях съхраненото в паметта старо виждане за света.

Стереотипът е еднозначен: той дели света на две категории - “познато” и “непознато”. Познатото става синоним на доброто, а непознатото - на лошото”.

  Етимологията на думата „предразсъдък” означава нещо, което подсъзнателно (или „преди разсъдъка”) влияе върху поведението ни.

Предразсъдъците (позитивни и негативни) се формират на базата на стереотипите и представляват устойчиви нагласи и отношения към средата и към другите.
Тъй като стереотипите и предразъдъците се създават чрез въздействие и познанието, изследването трябва да обхване две посоки на принципа „диагноза – лечение” : маркиране на негативните предразсъдъци и стереотипи в съдържанието на учебния материал по признак „увреждане” и „сексуална ориентация” (“диагноза”) и втория момент ( “лечение”) представяне на различието с помощта на познанието: създаване на позитивна нагласа чрез съдържанието на учебници, учебни помагала, ролята на учителя по пътя към познанието, семейната среда, като микса от всичко това да способства за опознаване на различното, да създаде положително отношение към вече познатото от страна на учащите се.

Задача на доклада: Установяване наличието на негативни стерепотипи, нагласи и предразсъдъци в учебниците за трети и четвърти клас по признаците „увреждане” и „сексуална ориентация”
Методи на изследването в доклада: Изследване на учебниците за трети и четвърти клас и посочване на примерите, които биха могли да предизвикат дискриминационно отношение.

Преглед на учебници и учебни помагала за 3-ти клас на издателства “Даниела Убенова” и „Просвета
Признак „увреждане”

ПРЕДМЕТ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на социокултурна компетентност, а именно:

  • придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност: ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал.

  • изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава.

Български език” за 3 клас , изд 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Читанка” за 3 клас”, изд. , изд 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Тетрадка № 1”за 3 клас по български език, издателство „Просвета”.

Тетрадка № 2”за 3 клас по български език, издателство „Просвета”.

Тетрадка № 3”за 3 клас по български език, издателство „Просвета”.

Тетрадка за самостоятелна работа и диктовки” за 3 клас, издателство „Даниела Убенова”.

Писането не е страшно – тетрадка за съчинения и преразкази” за 3 клас, издателство „Даниела Убенова”;

Първа тетрадка” – Български език за 3 клас, издателство „Даниела Убенова”;

Втора тетрадка” – Български език за 3 клас, издателство „Даниела Убенова”;

Диагностична тетрадка” - Български език за 3 клас, издателство „Даниела Убенова”;

В съдържанието на учебниците тези цели са заложени, залегнали са етнокултурните традиции на етноси населяващи територията на страната ни.

От така направеното изследване на съдържанието на горепосочените учебници и учебни материали не са открити текстове, чието съдържание да е свързано с тема по признак „увреждане”. Липсват данни за дискриминационни елементи, свързани с изследвания признак.

Темата за лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници


ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Математика” , 3 клас , Ангелина Манова и колектив, изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Математика” , 3 клас , Здравка Новакова и колектив, изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №1” Ангелина Манова и колектив изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №2” Ангелина Манова и колектив изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №3” Ангелина Манова и колектив изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №1”, Здравка Новакова и Светла Терзиева, 2010 г., издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №2”, Здравка Новакова и Светла Терзиева, 2010 г., издателство „Просвета”.

Тетрадка по математика №3”, Здравка Новакова и Светла Терзиева, 2010 г., издателство „Просвета”.
Предвид съдържанието на горе цитираните на учебници и учебни тетрадки, не бяха открити текстове или изображения с дискриминационен характер по изследвания признак „увреждане”.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА”

Домашен бит и техника за трети клас” на Любен Витанов и Георги Иванов, 2011 г., издателство „Просвета” и „Приложения на домашен бит и техника”от същия автор и издателство. От съдържанието на учебниците, както и представените в тях изображения не са установени данни за дискриминация по признак „увреждане”.

Би могло да се обърне по – сериозно внимание и да се оформи като препоръка към съставителите на такъв тип учебници: Поставените задачи като съдържание в учебника по Домашен бит и техника, да бъдат съобразени с факта, че те се изпълняват и от ученици с увреждания, както и такива със специални образователни потребности.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „МУЗИКА”

В учебниците по „Музика” на издателство „Просвета”, от които единият е на Пенка Минчева и колектив, а другия на Галунка Калоферова и колектив, са представени текстове на различни песни, стилове музика. На вниманието на учениците от трети клас са представени и песни, които се пеят от различните етноси в България – роми, евреи, турци, арменци. Липсват текстове, съдържащи дискриминационни елементи по изследвания признак „увреждане”.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

В материалите по „Изобразително изкуство” на Димитър Г. Димитров и колектив изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета” на стр. 86 и 87 са изобразени пътни знаци и са определени като най - често срещани. На стр. 52 и стр. 53 от „Изобразително изкуство” на Лучия Ангелова и колектив изд. 2004, 2008 г. издателство „Просвета” също са представени около 15 изображения на пътни знаци. Разбира се, не би могло да бъдат изобразени всички знаци от Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му. Това би обременило до голяма степен учениците. Но все по – често на улицата, в градския транспорт, на указателни табели в големите търговски центрове срещаме знака за „лице с увреждане”- изображение на човешка фигура в седнало положение на инвалидна количка. Би могло да се препоръча при изучаване на пътните знаци със специални предписания, пътен знак Д21 да бъде представен на малките участници в пътния трафик, като знак указващ мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи лица с увреждания.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА”

Съдържанието на учебника по предмет „Човекът и природата” на Мария Касабова и колектив изд. 2004, 2008 г. издателство „Просвета” , „Човекът и природата” на Лиляна Найденова и Мария Тодорова и колектив изд. 2004,2008 г. издателство „Просвета” са насочени към природата и човека, здравото тяло и предпазването от болести чрез хигиена. В съдържанието на горепосочените материали, както и в илюстрования материал не са открити текстове, които да засягат теми свързани със заболявания, водещи до трайни увреждания, не съществуват каквито и да било елементи свързани с изследвания признак. Липсата на такива текстове създават представа за липса на дискриминационни елементи в съдържанието на изследваните учебници и учебни помагала.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО”

В учебника за трети клас „ Човекът и обществото” на Сия Стоянова и Лилия Манева изд. 2004, 2008 г. издателство „Просвета” на стр. 10 в урок 2 Човекът и обществото е отразено следното:

Цитат: „ Кои са правилата в общностите? Животът на човешките общности е невъзможен без правила. Всеки трябва да спазва задълженията си, да проявява търпимост и уважение към другите, за да зачита правата им.” Търпимост е обяснена като умението да разбираме и зачитаме различните от нас”. Различията са представени в контекста на отделните етноси населяващи територията на Р България. Това ли са само различията, които би могло да опознае детето на тази възраст?! В тази връзка би могло да се препоръча представянето на „различните” да не се свежда само до етнически признак. Да бъде представено по достъпен за тази възраст начин многообразието на света, който ни заобикаля. В противен случай това би довело до неусвояване на значението на думата „търпимост”, както на теория, така и отношение към заобикалящия ни свят.


Ако от така изследвания набор от учебници и учебни помагала за трети клас, описани по – горе, представим „различните”, то у детето би се създала представа за тях в обществото, като ги раздели на добри и лоши хора, според качествата, чиито носител е литературния или историческия герой, представители от различни етноси – роми, арменци, евреи, българи, турци и други, представени в учебното съдържание със свои традиции, фолклор и обичаи и т.н., вероятно на мъже и жени и до тук. Как детето би създало за себе си вярна представа и позитивно отношение към различието на социума, ако не се говори и не го опознае?

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ИЗВОД:

В учебното съдържание, на изследваните учебници и учебни помагала за трети клас, по които се готвят учениците, не се срещат текстове, които да способстват за създаване на опростени представи за света и човешките отношения, както по признак „увреждане”, така и по признак „сексуална ориентация”. Липсата на каквото и да е съдържание в тази посока, създава представа за избягване на темата, за изолиране на проблематиката, което способства за формиране на негативни нагласи у учениците спрямо различните и по точно по отношение на изследвания признак „увреждане”. Смятам, че това би могло да се разгледа като непряка дискриминация.
Преглед на учебници и учебни помагала за 4-ти клас на издателства “Булвест 2000” и „Просвета

ПРЕДМЕТ: „ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО”


Човекът и обществото” – съставители: Сия Стоянова и Лилия Манева - изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Човекът и обществото” – съставители:Румен Пенин, Румяна Кушева, изд. „Булвест 2000”

Човекът и обществото” – съставители: Мария Радева, Мария Манева, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Историческите и културни маркери поставени като съдържание на предмета „Човекът и обществото” през отделните етапи на развитието на България не предполага засягане на тема свързана с признак „увреждане”. Липсват данни за дискриминационни елементи, свързани с изследвания признак

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ”


Човекът и природата” за 4-ти клас- съставители: Максим Максимов, Ани Епитропова изд. „Булвест 2000” – 2005-2008 г.

Липсват данни за текстове, които засягат признак „увреждане”. В съдържанието на посочения учебник в Раздел „Човекът и неговата среда” би могло да се представи текст, съобразен с възрастта на учащите се, за съществуващи заболявания на човешкото тяло, които водят до увреждания на организма. Считам, че това би изострило вниманието на децата, както за поддържане на личната хигиена, така и за запознаване с такива заболявания.


Човекът и природата” за 4-ти клас- съставители: Мария Кабасанова, Калоян Манолов, Павлина Стоянова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Урок 36 „Ориентиране на човека в средата на живот. Сетивни органи.” В отделна цветно поле в началото на настоящия урок е маркирана тема „Как четат незрящите”

Цитат: „Незрящите хора четат чрез пръстите на ръцете си. Върховете на пръстите са чувствителни. Те улавят и най-малките грапавини. Азбуката на слепите се състои от релефни групи от точки за различните букви. Когато човек загуби едно от сетивата си, другите стават по-чувствителни. Много слепи хора са музикални виртуози.”

От същия урок на стр. 37 „Острите предмети могат да увредят ухото и да предизвикат глухота.

Творческият колектив на изследвания учебник се е постарал да създаде опростена представа на учащия се за заболявания, представляващи трайно увреждане на организма. Считам, че този факт създава позитивна нагласа у децата, подпомага преодоляването на създадени стереотипи и предразсъдъци по признак „увреждане”.
Човекът и природата” за 4-ти клас- съставители: Лиляна Найденова, Пенка Бозарова, Мария Тодорова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.
Липсват текстове с дискриминационни елементи. Но, не са представени никакви данни за заболявания водещи до трайни увреждания. В Урок 38 (стр. 92) „Сетивни органи”, където съдържанието позволява, а е свързано и с тематиката, не се говори за увреждания на зрението и на слуха.
Темата за „сексуална ориентация” в разгледания предмет „Човекът и природата” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.
ПРЕДМЕТ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”:
Български език” за 4-ти клас- съставители:Татяна Борисова, Екатерина Китова и др. 2005г. 2008 г., изд. „Булвест 2000”

Български език” за 4-ти клас- съставители: Румяна Танкова, Катя Чернева и Ваня Иванова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Български език” за 4-ти клас- съставители: Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Лилия Вълкова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

От така направеното изследване на съдържанието на горепосочените учебници и учебни материали не са открити текстове, чието съдържание да е свързано с тема по признак „увреждане”. Липсват данни за дискриминационни елементи, свързани с изследвания признак.

Читанка” за 4-ти клас- съставители:Татяна Борисова, Екатерина Китова и др. 2005г. 2008 г., изд. „Булвест 2000”

Читанка” за 4-ти клас- съставители: Владимир Попов, Тома Бинчев, Станка Вълкова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Читанка” за 4-ти клас- съставители: Румяна Танкова, Виктор Самуилов, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

От така направеното изследване на съдържанието на горепосочените учебници и учебни материали обаче, не са открити текстове, чието съдържание да е свързано с тема по признак „увреждане”. Липсват данни за дискриминационни елементи, свързани с изследвания признак

Темата за „сексуална ориентация” в разгледания предмет „Български език и литература” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ: „МАТЕМАТИКА”

Математика” за 4-ти клас- съставители: Мариана Богданова, Катя Николова, Николина Димитрова, 2005г. 2009 г., изд. „Булвест 2000”

Математика” за 4-ти клас- съставители: Ангелина Манова, Рени Рангелова и Юлияна Гарчева, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Математика” за 4-ти клас- съставители: Здравка Новакова, Таня Вълкова и Стоян Иванов, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Предвид съдържанието на горе цитираните на учебници и учебни тетрадки, не бяха открити текстове или изображения с дискриминационен характер по изследвания признак „увреждане”.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА”


Домашен бит и техника” за 4-ти клас - съставители: Мариана Генчева, Йовка Владимирова, 2009 г., изд. „Булвест 2000”

Домашен бит и техника” за 4-ти клас – съставители: Любен Витанов, Георги Иванов, изд. „Просвета” - 2009 г.

Домашен бит и техника” за 4-ти клас – съставители:Тодорка Николова, Светла Ананиева, Силвия Гърневскаи Валентин Ананиев, изд. „Бит и техника” 2008г.

Би могло да се обърне по – сериозно внимание и да се оформи като препоръка към съставителите на такъв тип учебници: Поставените задачи като съдържание в учебник по предмет Домашен бит и техника, да бъдат съобразени с факта, че те се изпълняват и от ученици с увреждания, както и такива със специални образователни потребности. Считам, че част от поставени задачи биха затруднили в пъти тези ученици изработка на робот андроид от хартия, на платноходка и др.

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.

ПРЕДМЕТ „МУЗИКА”

Музика” за 4-ти клас - съставители: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Музика” за 4-ти клас- съставители: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова, изд. „Просвета” – 2005г.

Музика” за 4-ти клас- съставители: Генчо Гайтанджиев, Мария Попова, Пенка Младенова, 2005г. 2008 г., изд. „Булвест 2000”

От така направеното изследване на съдържанието на горепосочените учебници и учебни материали, не са открити текстове, чието съдържание да е свързано с тема по признак „увреждане”. Липсват данни за дискриминационни елементи, свързани с изследвания признак

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.
ПРЕДМЕТ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Изобразително изкуство” за 4-ти клас- съставители: Димитър Димитров, Петър Цанев, Росица Карапантева, Галя Страшилова, изд. „Просвета” – 2005 -2009 г.

Урок „Общуване и знаци” (стр. 32), с подзаглавие „Здраве и взаимопомощ” е представен знак за инвалид, както и знак за лице с помощно средство – бастун. В цветно поле е отразено следното: „Много хора се нуждаят от помощ и допълнителни грижи за здравето. На какви места се поставят знаци, свързани с тях?” Настоящият текст с поставените към него изображения способства за бегло опознаване на поставените знаци.

Изобразително изкуство” за 4-ти клас- съставители: Лучия Ангелова и Пламен Легкоступ, изд. „Просвета” – 2005 - 2009 г.

Урок „Живеем заедно” (стр. 72), са представени религиозните символи на различни вероизповедания представени в България. Сред тези знаци е поставен и знак Д21 – с изображение на фигура върху инвалидна количка, при въпрос свързан със съдържанието на урока. Насочва се вниманието на ученика към разпознаване както на пътни знаци, така и на религиозни символи, чрез изключване на единия от символите - лице с увреждане и обединяването на понятието „религиозни символи” на отделни деноминации в страната. Считам, че този подход създава позитивна нагласа за представяне на разнообразието на заобикалящия ни свят

Изобразително изкуство” за 4-ти клас- съставители: Драган Немцов, Петя Иванова, Веселим Димчев, Чавдар Попов, изд. „Булвест 2000”, 2009 г.

На стр. 36 озаглавена „Внимание деца” на фиг. 5 са изобразени пътни знаци. Сред тях е и специален знак Д21, изобразяващ човешка фигура върху инвалидна количка..

Темата за „сексуална ориентация” не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници.ИЗВОД:

В учебното съдържание, на изследваните учебници и учебни помагала за четвърти клас, по които се готвят учениците, не се срещат текстове на пръв поглед с дискриминационни елементи по признак „увреждане”. В началото на настоящия доклад бе поставен ремарк, че липсва пряка дискриминация в съдържанието на изследвания материал. От друга страна съществуването на непряка дискриминация по признак увреждане” е трудно доказуема. Факт е обаче, в някои учебници за четвърти клас откриваме опознавателни теми, макар и бегло представени, за увреждания на човешкото тяло, запознаване на децата със специален знак Д21, съдържание което способства за навлизане в тази тематика за различието. Но това са теми които са залегнали в отделни учебници, на отделни издателства.

На фона на общото съдържание на учебния материал, този момент едва ли е достатъчен на учащите се да придобият опростени представи за света и човешките отношения по признак „увреждане”. Считам, че липсата на този опознавателен елемент създава представа за избягване на темата, за изолиране на проблематиката, което способства за формиране на негативни нагласи у учениците спрямо различните и по точно по отношение на изследвания признак „увреждане”. Смятам, че това би могло да се разгледа като непряка дискриминация.
Темата за лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници представени по заглавия и авторски колективи.

Най-общата ми препоръка в този контекст е да бъде създадена работна група с участието на психолози, педагози, представители на ЛГБТ обществото, която да прецени от каква възраст е целесъобразно в учебниците да влизат теми, свързани с отделни аспекти на сексуалното възпитание и особено с темата за ЛГБТ.Изготвил:


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница