Пробиотиците “Ентеросан” в профилактиката и терапията на затлъстяването и съпътстващите заболяванияДата27.01.2017
Размер220.61 Kb.
#13656
Пробиотиците “Ентеросан” в профилактиката и терапията на затлъстяването и съпътстващите заболявания
В.Георгиева*, З.Денкова**, И.Мургов**

* Център по природна медицина – гр. София

**Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
Пробиотиците, като биологично активни препарати, съдържащи полезни микроорганизми, са съвременни средства при редица заболявания на човека.

Материали и методи:

Чрез съвременни селекционногенетини методи са подбрани щамове лактобацили и бифидобактерии с пробиотични свойства. Те са в основата на създадените пробиотични препарати “Ентеросан”, съдържащи висока концентрация активни клетки на лактобацили и бифидобактерии, метаболити от тяхната жизнена дейност, определени микроелементи, витамини и аминокиселини. Апробирани са във водещи клиники и медицински центрове у нас и в чужбина.Резултати:

Чрез съчетаване на рационално хранене, режим и пробиотици “Ентеросан – 76М и 76Р” при група от 20 пациенти е постигнато потискане на апетита, подобряване на храносмилането и като резултат съществена редукция на телесната маса, подобряване на липидния профил и повишена жизненост.

При клиничните изследвания с “Ентеросан – Форте” при пациенти с повишен праг на холестерол и нарушен липиден профил е констатирано редукция на техните нива до нормалните им стойности. Ефектът е вследствие на подобряването на метаболизма и се постига при едномесечен курс на приемане на пробиотика. Аналогично действие върху дислипидемиите проявява “Ентеросан 47”. В неговия състав са включени специфични компоненти, чрез които се постига нормализиране на артериалното налягане при пациенти с I и II степен на хипертония.

Приемът на пробиотичния препарат “Ентеросан Д” от пациенти със захарен диабет води до подобряване на обмяната на въглехидрати и мазнини, повишаване на ефективността на действието на инсулина и като следствие понижаване на потребността от него. Пробиотикът е надеждно средство и за опазване на съдовата система.

Разработеният препарат “Ентеросан 68” помага на страдащи от ревматоиден артрит и подагра.

Заключение:

Установените ефекти на пробиотиците “Ентеросан” утвърждават възможността за възпиране на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

Чрез приложението на пробиотиците се постига балансиране на стомашно-чревната микрофлора, възстановяване на селективната пропускливост на чревния епител и подобряване на имунния статус, което разкрива път за промяна на модела на опазване на здравето на човека.

The probiotics “Enterosan” in the prophylaxis and therapy of obesity and concomitant diseases


V. Georgieva*, Z. Denkova**, I. Murgov**
* Natural Medicine Centre -Sofia

** University of Food Technology – Plovdiv


The probiotics, being biologically active preparations, which contain beneficial microorganisms, are contemporary means in a series of human disorders.

Materials and methods:

Through selection genetic methods were chosen Lactobacillus and Bifidobcterium strains with probiotic properties. They are in the basis of the developed probiotic preparations “Enterosan”, which contain high concentrations of active Lactobacillus and Bifidobacterium cells, their metabolites, certain trace elements, vitamins and amino acids. They are tested in leading clinics and medical centers in Bulgaria and abroad.Results:

Through the combination of rational diet and probiotics “Enterosan -76M and 76P” in a group of 20 patients was achieved suppression of appetite, improvement of digestion and as a result – significant reduction of body weight, improvement of the lipid profile and increased viability.

During the clinical trials of “Enterosan – Forte” in patients with elevated cholesterol levels and disturbed lipid profile was established reduction of their levels to the normal values. This effect was the result of the improvement of metabolism and was achieved after one month of intake of the probiotic. “Enterosan 47” had a similar effect on the dislipidemias. In its composition are includes specific components, through which was achieved normalization of arterial blood pressure in patients with type I and II hypertension.

The intake of the probiotic preparation “Enterosan D” by patients with sugar diabetes led to improvement of carbohydrate and fat metabolism, increase of insulin efficiency and as a result – a decrease in the need of insulin. The probiotic is a promising means for protection of the vascular system.

The developed preparation “Enterosan 68” helps the suffering from rheumatoid arthritis and gout.

Conclusion:

The established effects of the probiotics “Enterosan” confirm the possibility for prevention of obesity and its concomitant disorders.

Through the application of probiotics was achieved balancing of the gastrointestinal microflora, recovery of the selective permeability of the intestinal epithelium and improvement of the immune status, which shows the way for alteration of the model for human health prevention.
Въведение. Всестранният научен, технологичен и културен напредък на съвременното общество позволи на хората да комуникират с лекота, без значение на растоянията, да се придвижват бързо, да бъдът информирани и да ползват постиженията на техническия прогрес. Удължена е средната продължителност на живота на човека. Наблюдаваме невиждана урбанизация. Обществото се сблъсква с непознати до сега екологични проблеми, които засягат важни сфери от човешката дейност и начин на живот. В конфликта човек – природа потърпевши са и природата и хората.

Здравеопазването се изправя пред нови проблеми – непозноти инфекции с пандемичен характер, срив на имунна, сърдечносъдова, нервна система сред огромни слоеве от населението. Високата специализация на медицинската дейност не винаги води до по-добър лечебен ефект. Физическото тяло се третира разделно от енергийното. Биоенергетиката на човека не е заела полагащото й се място [1].

Човекът се нуждае от индивидуална храна, от индивидуални грижи на труд и почивка, от задоволяване на персонални културни, творчески, духовни и други потребности, а му се отрежда роботизиран начин на живот, стадно управление и хранене в една несвойствена за него обществена среда. Лекува се с химически средства, различни от неговата биология. Качествата на храната, водата, лекарствата, транспорта, образованието не винати са на необходимото равнище. Като резултат от всичко това са болестите на тялото и духа, характерни за нашето съвремие и за нашата цивилизация [1].

Изложение. Повече от 2 десетилетия нашият колектив работи върху проблемите на подобряване на здравето на човека чрез балансиране и регулиране на състава на стомашно-чревната микрофлора и внасяне на селекционирана полезна пробиотична микрофлора чрез храната или чрез специално създадени пробиотични препарати. Световна тенденция е производството и приложението на пробиотиците, което е едно възраждане на идеите на големия руски биолог Иля Мечников, на българския учен и лекар Стамен Григоров и други видни учени [2, 3, 4, 5].

Пробиотиците са сполучлива алтернатива на антибиотиците, на консервантите, на постоянния стрес на хората, на непълноценното и некачествено приготвяне и консервиране на храната.

Разработени, изпитани в лечебната практика и внедрени в производството са 4 групи пробиотични препарати и пробиотични храни от марката “Ентеросан”, предназначени за - гастроентерологични заболявания, подпомагане на жлезите с вътрешна секреция, функционално предназначение и недоимъчни заболявания.

Пробиотиците съдържат селекционирани щамове на лактобацили и бифидобактерии, които се характеризират с:

- устойчивост в киселата среда на стомаха;

- устойчивост на жлъчка и храносмилателни ензими;

- устойчивост на антибиотици и консерванти;

- способност да се адхезират и колонизират върху чревната мукоза;

- способност да продуцират млечна и други късоверижни органични киселини и бактериоцини;

- висока имуномодулираща способност;

- висока размножителна способност в животински и растителни субстрати;

- възможност за промишлено култивиране;

- симбиоза помежду си и с човешкия организъм.

Пробиотиците Ентеросан са приложими като самостоятелни пробиотични смеси от микробни култури или в съчетание с витамини, органогенни микроелементи, органични киселини и други хранителни субстрати.

Клиничните изпитания са проведени в клиники на университетските болници на МУ -гр. Пловдив, МУ- гр. София, МУ- гр. Варна, ТУ – гр. Ст.Загора, УБ „Царица Йоанна” – гр. София, БЕЛМАПО – гр. Минск - Беларус, Център за природна медицина – гр. София, ВМА –гр. София, МБАЛ – гр. Добрич и др. здравни заведения.

В настоящия доклад се представят материали, отразяващи резултатите от приложението на пробиотиците “Ентеросан” за нормализилане на наднорменото тегло чрез пробиотика “Ентеросан 76”, за регулиране на нивото на кръвната захар при диабетици чрез прием на “Ентеросан D”, за регулиране на равнището на холестерола чрез прием на “Ентеросан Форте” и на артериалното налягане при пациенти I-ва и II-ра степен хипертония чрез прием на “Ентеросан 47”. Пробиотичните препарати съдържат висока концентрация на жизнеспособни клетки на лактобацили и бифидобактерии с пробиотични свойства (Табл. 1), съчетани в комбинация с микроелементи, органични киселини и витамини.


Таблица 1

Селекционирани щамове лактобацили и бифидобактерии с пробиотични свойства
Лактобацили

Бифидобактерии

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus LB M

Bifidobacterium bifidum 1

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus GB

Bifidobacterium bifidum 2-G

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 144

Bifidobacterium infantis

Lactobacillus acidophilus 2

Bifidobacterium longum

Lactobacillus helveticus H

Bifidobacterium breve

Lactobacillus casei ssp. casei C

Lactobacillus plantarum 226-15

Lactobacillus casei ssp. rhamnosus 507

Lactobacillus helveticus ssp. rhamnosus 1013

Lactobacillus reuteri


Резултати от клиничното приложение на “Ентеросан 76” при пациенти с наднормено тегло. Изпитанията са проведени в Центъра по природна медицина, гр. София с 20 пациенти. Пробиотичната добавка е от два компонента “Ентеросан 76М”, който се приема преди хранене и “Ентеросан 76Р”, който се приема след хранене. Приемът се съчетава с подподяща диета и физически упражнения. Получените резултати от клиничните изпитания са представени на Табл. 2 и Фиг. 1.

Следва да се отбележи, че приемът на пробиотичния препарат “Ентеросан 76” води до намаляне на апетита и до засилена обмяна и изгаряне на част от мастните депа. Редукцията на телесната маса на пациентите със средно тегло 173 кг в началото на курса достига 164,75 кг в края, т.е за периода възлиза наа 9,5%. Наблюдава се нормализиране и на кръвното налягане, чиито стойности от 140/100 в началото на курса приемат стойности 120/90. Анологично положително действие на лечението се констатира и по отношение на пулса, койно от 92 удара в минута спада на 74 удара в минута.

Таблица 2

Обобщени резултати от проведеното лечение по 15 дневна санаториална програма по дни:
Ден

Тегло (кг)

RR

Пулс (бр/мин)

1

173000

140/100

92

2

173000

140/100

95

3

172800

140/105

95

4

169200

120/90

90

5

169000

125/90

85

6

168750

125/90

80

7

167700

125/90

77

8

167100

120/100

78

9

166400

130/95

81

10

165600

120/80

83

11

165500

125/90

80

12

165150

120/90

75

13

165050

125/90

72

14

164900

110/90

75

15

164750

120/90

74

  • посочените стойности в табл.2 са резултат от средните стойности за изследваните 20 пациенти

Важно да се отбележи, че пробиотикът предпазва организма при отслабването, след спиране на курса на терапията. Също така не се наблюдава възстановяване на големия апетит и връщане към наднорменото тегло. Наблюдава се нормализиране и на артериалното налягане и на равнището на холестерола при част от пациентите. От особено значение е при прилагането на каквато и да е терапия за редукция на телесната маса да се прилага указания пробиотик.

Наши наблюдения, които не са включени в настоящия доклад сочат, че пробиотиците “Ентеросан основен” и “Ентеросан България” успешно може да се ползват от пациенти, страдащи от анорексия за възстановяване на нормалния прием на храна.

Резултати от клиничното приложение на “Ентеросан Форте” за редукция на холестерола. Обмяната на холестерола и на триглицеридите играе важна роля за нормалното състояние и функциониране на сърдечносъдовата система. Различни са факторите, които влияят за тяхното повишено съдържание. Много автори дават предимство на екзогенния фактор, т.е. на холестерола и триглицеридите, постъпващи чрез храната и това определя природата на предлаганите препарати за тяхната редукция. Предлагат се препарати, които ползват механичното изнасяне на тези метаболити. Подобен подход изисква от една страна постоянно приемане на механичен адсорбент и крие опасност да се лиши организма от необходимия му за биосинтезите холестерол, микроелеменнти и растежни фактори и като резултат да се появят нови здравословни проблеми.

Предлаганият от нас пробиотичен препарат “Ентеросан Форте” позволява да се регулира синтезата и потреблението на холестерола в организма чрез действието на пробиотичните микроорганизми и техните метаболити и позволява за непродължителен период от време (от20-30 дни ) да се нормализила съдържанието на холестерола и триглицеридите, като се повлиява благоприятно на обмяната и се дава възможност на организма сам да нормализира техните нива. За период от 20 дни при 11 пациента се постигна нормализация и само при 4 от пациентите редукцията на холестерола е по-слаба (от 6-10%), което налага удължаване на приема на пробиотика и при нужда прилагане на определена диета в режима на хранене до нормализиране на нивото му. За времето на прием на пробиотика съдържанието на триглицеридите при всички пациенти е достигнало допустимите норми. “Ентеросан Форте” показа отлични резултати при пациенти, които страдат от стеатоза на черния дроб. Стеатозата се преодолява успешно с указания пробиотик (Табл. 3 и Фиг. 2).Таблица 3


Промяна в нивата на холестерола, триглицеридите по време на приемане на

“Ентеросан – Форте”


пол

възраст

холестерол (mmol/l)

триглицериди (mmol/l)

ден 1

ден 30

ден 1

ден 30

1

ж

60

8,18

6,9

2

1,34

2

ж

57

6,8

5,01

1

0,68

3

ж

59

7,72

6,4

0,61

1,7

4

ж

61

8,65

8,28

5,7

1,83

5

м

48

7,35

7,82

2,14

1,47

6

ж

49

8,17

7,58

1,97

1,82

7

м

59

9,1

7,42

3,75

2,4

8

м

49

8,11

7,59

2,77

2,24

9

ж

52

7,03

6,09

1,13

1

10

ж

71

7,7

7,2

2,52

1,78

11

ж

65

7

5,75

5,3

1,53

12

м

69

7

6,2

1,01

1,2

13

ж

53

7,57

6,26

2,27

1,9

14

м

55

10,1

9,8

2

1,9

15

м

71

7,9

6,8

3

2,8Фиг. 2. Влияние на приемането на “ Ентеросан – Форте” върху нивото на триглицеридитеРезултати от клиничните изпитания на “Ентеросан 47” за регулиране на артериалното налягане. “Ентеросан 47” се прилага за нормализилане на артериалното налягане. Приеман по схемата: първи месец – 3х2, втори месец – 3х1 и трети месец 2х1 при пациенти с I и I I степен на хипертония води до нормализиране на стойностите на артериалното налягане, и до спиране на приема на класически препарати за редукция на кръвно налягане (Табл. 4 и Табл. 5).
Таблица 4

Изменение на систоличното и диастоличното налягане при пациенти с І-ІІ степен на хипертония, приемали пробиотик “Ентеросан” 47Артериално налягане в началото

Артериално налягане в края

ГодиниПол

Систо-лично

Диасто-лично

Систо-лично

Диасто-лично

1.

160

105

136

84

71

М

2.

150

100

125

84

50

М

3.

150

100

110

70

56

М

4.

170

130

140

90

58

М

5.

130

80

135

90

62

М

6.

150

80

135*

85*

54

М

7.

160

100

145

85

59

М

8.

120

62

122*

62*

57

Ж

9.

130

70

112

72

52

Ж

10.

140

80

114

76

62

Ж

11.

132

72

136

90

28

Ж

*- след редуциране на антихипертензивната терапия- спиране приема на 1 или 2 медикамента
“Ентеросан 47” с доброто си регулиращо действие на артериалното кръвно налягане има и противоинсултен и противоинфарктен ефект.

Таблица 5


Обобщени данни от изменението на артериалното налягане при пациенти с І-ІІ степен на хипертония, приемали пробиотик “Ентеросан 47”

Общ брой

І

степен


%

ІІ степен

%

Артериално налягане в началото

Артериално налягане в

края


% намаление

Систо-лично

Диасто-лично

Систо-лично

Диасто-лично

11

8

72,8

3

27,2

144,7±8,5

89±12,5

128,2±5,5

80,7±5,7

11,4/9,3


Резултати от клиничните изпитания с “Ентеросан D” за регулиране на кръвната захар при диабетици. Пробиотикът “Ентеросан D” (за деца и възрастни) показва добро действие при пациенти с диабет – деца и възрастни. Опитът на детската клиника по ендокринология в МУ гр. Пловдив при приложение на този препарат показа:

- добро повлияване за нормализиране на нивото на кръвнага захар;

- подобрена психична стабилност на децата;

- намаление на дозата на инсулина (Табл. 6 и Табл. 7).

Таблица 6

Ефект от действието на “Ентеросан D” при деца
ЕФЕКТ

ДАВНОСТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
НОВООТКРИТ

ПОД 1 ГОД.

2 ÷ 3 ГОД.

НАД 3 ГОД.

МНОГО ДОБЪР

n = 6


2

2
2

ДОБЪР

n = 4


1
2

1

БЕЗ ЕФЕКТ

n = 2

1
1

Пробиотикът “Ентеросан Т” се прилага за преодоляване на стреса и при смущения на функциите на щитовидната жлеза. Постига се подобрение на консистенциятя на щитовидната жлеза, както и тенденция към нормализиране на равнището на хормоните на жлезата при хиперфункция, а това е свързано и с физическото състояние тялото.

Прекомерната консумация на месо е свързана с метаболизма нуклеиновите киселини. Подаграта е един от изразите на този проблем. Приемът на пробиотичния препарат “Ентеросан 68” в съчетание с определена диета показа добро действие за преодоляване на симптомите на подаграта.

Таблица 7

Кръвно-захарен профил при пациент с 20-годишна давност на диабета


Енте-росан D

Кръвозахарен профил

Инсулин


Време

06:30

10:00

12:00

16:00

18:30

22:00

02:00
07:00

19:00

общо

Преди приема

15,4

13,6

9,8

18,8

22,1

14,1

9,6

Mixtard 30
Actrapid
26Е

10Е42Е

По време на приема

5,6

8,3

8,0

10,1

9,5

10,0

7,4

Mixtard 30
Actrapid
22Е34Е

При прием на ¼ табл.

9,1

8,0

5,5

10,1

7,4

7,0

5,2

Mixtard 30
Actrapid
18Е27Е


Заключение. Пробиотичните микроортонизми са есенциални фактори от състава на нашата храна. Техният прием помага за преодоляване на дисбактериозите, причинени от антибиотици и консерванти. Те са добро средство в борбата с чревни инфекции и хранителни отравяния. Позволяват да се оздравява храносмилателния тракт, да се възстановява и нормализира селективната функция на чревния епител, а това на свой ред води до нормализиране на метаболизма, на здравето и физическото състояние на човека. Практиката от приложението на пробиотиците без съмвение показва, че постигането на траен здравен ефект и нормално тегло на физическото тяло може да се постигне само чрез комплексен прием на пробиотици, пробиотични и функционални храни и други средства за регулиране на метаболизма и телесната маса в борбата със затлъстяването и съпътстващите го болести.

Литература


  1. Мургов И., З. Денкова. Българските пробиотици “Ентеросан” предизвикателство към здравеопазването, - Пловдив: Акад. на УХТ - 2006.

  2. Бешкова, М., Василева, Т., Димитрова, О., (2002). “Ентеросан-Forte” – най-евтиното средство за успешно регулиране на липидния профил. Научнопрактическа конференция с международно участие” Пробиотици “Ентеросан” - технологии и здраве’2002”, Научни трудове на ВИХВП, т. ХLVII, 57-59.

  3. Дахтеров, С., Атанасова, С., Димитрова, М., (2002). Влияние на “Ентеросан-Forte” върху липидния профил. Научнопрактическа конференция с международно участие “Пробиотици “Ентеросан” - технологии и здраве’2002” Н.тр. на ВИХВП, т. ХLVII, 53-56.

  4. Иванов, Г., Г. Цигаровски, (2005). Действие на пробиотика “Ентеросан 47” върху стойностите на артериалното налягане при болни от хипертония І-ІІІ степен. ІІ национална конференция по хранене “ Хранителни технологии, функционални храни, хранителни добавки и здраве”, май, Пловдив (под печат).

  5. Шабанова, Т., Генев, Е., (2002). Приложение на пробиотиците “Ентеросан” в ендокринологичния сектор на детска клиника към МУ-Пловдив. Научнопрактическа конференция с международно участие” Пробиотици “Ентеросан” - технологии и здраве’2002”, Научни трудове на ВИХВП, т. XLVII, 41-44.

  6. SPBorriello, WP Hammes, W Holzapfel, P Marteau, J Schrezenmeir, M Vaara et al., (2003) Safety of probiotics that contain lactobacilli or bifidobacteria. Clin. Infect. Dis., 36(6), 775-780.

Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница