Процедура за наследяване на акцииДата19.12.2017
Размер71.14 Kb.
#37122
ПРОЦЕДУРА ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ

- пояснителни бележки -


Акциите на починал акционер не се губят. Неговото име продължава да фигурира в книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не предприемат съответните действия.

Вписването по наследяване е услуга, извършвана само от инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент. Справка за всички лицензирани инвестиционни посредници можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор. Стара планина холд АД е сключил договор с инвестиционния посредник Интернешънъл Асет банк АД и ако желаят, заинтересуваните лица могат да се обърнат към клон на банката в областен град.

В случаите на наследяване се прилага т. 4 и сл. от Приложение № 5 към Правилника на Централен депозитар, а в случаите при наследяване по завещание се прилага т. 5 и сл. от същото приложение.

Съгласно изискванията на Централния депозитар, наследниците представят следните документи пред инвестиционния посредник:  • лични карти (паспорти) или други документи за легитимация;

  • ако има представителство: пълномощно или документ за законен представител (родител, попечител, настойник), респ. документи за легитимация на представляващия;

  • оригинално актуално удостоверение за наследници със срок на валидност 6 месеца или нотариално заверено копие от него; ако удостоверението е по-старо от указания срок, може да се завери от органа, който го е издал, че към настоящия момент няма промяна в обстоятелствата;

  • депозитарна разписка за собствеността на акциите на починалото лице, ако има такава; ако депозитарна разписка не може да бъде представена, наследниците (или упълномощените за това лица) подписват декларация в свободен текст относно това обстоятелство.

След подаване на поръчката регистрационният агент извършва проверка в Централен депозитар АД за наличните ценни книжа по партидата на наследодателя и получава „Справка за портфейл”.

Ако наследникът е единствен, регистрационният агент вписва неговото име в книгата на акционерите и му предоставя депозитарна разписка.

Ако наследниците са повече от един, след получаване на „Справка за портфейл” те трябва да предприемат действия за доброволна делба на това имущество. Предварително изготвеният договор за доброволна делба се подписва пред нотариус. Нотариално завереният договор се представя пред инвестиционния посредник, който вписва новите акционери в книгата и им предоставя съответните депозитарни разписки за притежаваните от тях акции.

За улеснение прилагаме два варианта на примерни договори за доброволна делба и примерно пълномощно.І вариант: Наследниците са се договорили помежду си всеки да получи съответен дял от акциите на наследодателя (Приложение № 1).

ІІ вариант: Наследниците са се договорили само един от тях да получи всички акции на наследодателя (Приложение № 2).

Пълномощно: Всеки от наследниците може да упълномощи със свои права друг от наследниците, който да го представлява както пред инвестиционния посредник, така и пред нотариуса (Приложение 3). В пълномощното трябва да залегне и клауза, че същият има право и да договаря сам със себе си.

Наследникът може да упълномощи и трето лице, който не е наследник, но даденият примерен текст на пълномощно не ангажира този случай.

________________________

Забележка: Ако Вашият случай се различава от дадените примери, консултирайте се с инвестиционния посредник.

Приложение 1

Примерен договор за доброволна делба на акции,

при който всеки наследник получава дял от наследствотоДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Днес, ...г., в град ....... между:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,
всички законни наследници на (трите имена на починалото лице – наследодател), с последен постоянен адрес: област, община., гр., ул. №, починал на ............,

се подписа настоящият договор за доброволна делба, с който разделяме оставените ни в наследство ... (цифром и словом) броя акции от капитала на “Стара планина холд” АД от наследодателя ни (трите имена), ЕГН …, като се договорихме за следното:


1. (име, презиме, фамилия), ЕГН … получава в дял и става собственик на: .... (цифром и словом) броя акции;

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН … получава в дял и става собственик на: .... (цифром и словом) броя акции;

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН … получава в дял и става собственик на: .... (цифром и словом) броя акции.
С настоящия договор съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство ... (цифром и словом) броя акции от капитала на “Стара планина холд” АД от общия им наследодател (трите имена) , ЕГН ..., починал на …...... и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители относно предмета на настоящия договор.

При удостоверяване подписите на съделителите се представиха следните документи, които стават неразделна част от този договор:


1. Удостоверение за наследници издадено от .........., №. ..../.... г.

2. Пълномощно №. ..../.... г. (ако има такова)


СЪДЕЛИТЕЛИ: 1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
________________________

Забележка: Ако има упълномощаване, то тогава текстът в началото на договора е следния:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

представляван от (име, презиме, фамилия), ЕГН …
Приложение 2

Примерен договор за доброволна делба на акции,

при който един от наследниците получава всички акции


ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Днес, ...г., в град ....... между:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,
всички законни наследници на (трите имена на починалото лице – наследодател), с последен постоянен адрес: област, община., гр., ул. №, починал на ............,

се подписа настоящият договор за доброволна делба, с който разделяме оставените ни в наследство ... (цифром и словом) броя акции от капитала на “Стара планина холд” АД от наследодателя ни (трите имена), ЕГН …, като се договорихме за следното:


1. (име, презиме, фамилия), ЕГН … получава в дял и той става собственик на: .... (цифром и словом) броя акции;

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН … е обезщетен по друго разпределение на наследството;

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН … е обезщетен по друго разпределение на наследството.
С настоящия договор съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство ... (цифром и словом) броя акции от капитала на “Стара планина холд” АД от общия им наследодател (трите имена) , ЕГН …, починал на …...... и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители относно предмета на настоящия договор.

При удостоверяване подписите на съделителите се представиха следните документи, които стават неразделна част от този договор:


1. Удостоверение за наследници издадено от .........., №. ..../.... г.

2. Пълномощно №. ..../.... г. (ако има такова)


СЪДЕЛИТЕЛИ: 1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
________________________

Забележка: Ако има упълномощаване, то тогава текстът в началото на договора е следния:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН …, с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №,

представляван от (име, презиме, фамилия), ЕГН …
________________________

Забележка: Наследниците биха могли предварително да уговорят и някакво обезщетение за онези от тях, които няма да получат дял от акциите. В този случай текстът в договора е:

3. (име, презиме, фамилия), ЕГН … получава парично уравнение на дела си от акции от капитала на „Стара планина холд” АД в размер на .......(цифром и словом) лв.

В този случай трябва да имате предвид, че нотариалната такса се увеличава в зависимост от декларираната уравнителна парична сума.
Приложение 3

Примерно пълномощно от един наследник на друг наследник
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (име, презиме, фамилия), ЕГН , л.к. № …, изд. на … от МВР - … с постоянен адрес: област , община , гр. , ул. №


УПЪЛНОМОЩАВАМ

(име, презиме, фамилия), ЕГН …, л.к. № …, изд. на … от МВР - … със следните права:

1. Да ме представлява пред инвестиционен посредник „… … …”, като подпише от мое име договор за брокерски и регистрационни услуги и предяви искане за справка и блокиране при наследяване до Централен депозитар АД за оставените в наследство от наследодателя ни (трите имена), ЕГН …, … (с цифри и с думи) броя акции от капитала на „Стара планина холд” АД, както и за всички други финансови инструменти, които биха се открили на името на наследодателя ни.

2. Да ме представлява пред нотариус, като сключи договор за делба на оставените в наследство от наследодателя ни (трите имена), ЕГН …, … (с цифри и с думи) броя акции от капитала на „Стара планина холд” АД, емисия BG1100005971, както и за всички други финансови инструменти, съгласно Удостоверение за притежание на ценни книжа, издадено от Централен депозитар АД.

Упълномощеният има право да договори условия на делбата, каквито намери за добре, да придобие книжата в мой дял изцяло или отчасти, да прехвърли книжата изцяло или отчасти в дял на друг наследник, включително и на самия себе си, срещу уравнение на дела ми, каквото намери за добре – парично или имотно, включително и по друго разпределение на наследството.

3. Да ме представлява пред инвестиционен посредник „… … …”, като подпише нареждане до Централен депозитар АД за прехвърляне при наследяване на придобитите от мен книжа съгласно договора за делба.

4. Да подписва всички документи в изпълнение на горните права.

5. Упълномощения се освобождава от отчет по сделката.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Каталог: admin -> admin -> upload
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Списък на търговско-икономическите съветници, които ще вземат участие в годишната среща на стив, 24-25. 07. 2014година, софия
upload -> Стара планина холд ад обръща внимание на своите акционери и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции!
upload -> Среща на церн с българската индустрия
upload -> Регистрационен документ
upload -> “стара планина холд” ад, гр. София актуализиран регистрационен документ
upload -> Стара планина холд ад актуализиран регистрационен документ
upload -> Долуподписаният(та)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница