Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяванеДата08.05.2018
Размер37.36 Kb.
#68005
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УЧРЕДЯВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО – ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Действието на процедурата е регламентирано от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Целта на процедурата е да се учреди СОЗ /санитарно – охранителна зона/ около водоизточниците и съоръженията за:

1.питейно - битово водоснабдяване от повърхностни;

2.питейно – битово водоснабдяване от подземни води;

3.минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса – І, ІІ и ІІІ.

Забранява се експлоатацията на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.
КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
Съгласно чл.37 от Наредба № 3, СОЗ се учредяват:

1.със заповед на Директора на Басейновата дирекция

2.със заповед на Министъра на околната среда и водите за СОЗ на минерални води и когато СОЗ е разположена на територията на повече от един район за басейново управление на водите;

3. с решение на Министерския съвет в случаите, в които СОЗ обхваща и територии извън границите на страната.

Районите на БД са посочени в чл.152 от ЗВ.


ДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.На основание чл.38, ал.1 от Наредба № 3 за учредяване на СОЗ, собственикът или водоползвателят на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към което се прилага проект за СОЗ, разработен съгласно чл.27 от Наредба № 3, когато питейно – битовото водоснабдяване е от повърхностни води. Проектите се изготвят в 4 /четири/ екземпляра.

Когато се учредява СОЗ около водоизточници за питейно – битово водоснабдяване от подземни води къв заявлението се прилага проект за СОЗ, разработен съгласно чл.32 от Наредба № 3.2.Заявлението се подава до Директора на БД, на чиято територия е разположена СОЗ - в случаите по чл.37, т.1 или до Министъра на околната среда и водите - в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

3.Съгласно чл.38, ал.3, Министъра на околната среда и водите изпраща заявлението и проекта за СОЗ на Директора на съответната басейнова дирекция.

4. Директорът на БД извършва преценка на документацията ?

5.На основание чл.39, ал.1, т.1, Директорът на БД изпраща проекта за СОЗ за становище на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите.

6.Директорът на БД уведомява кметовете на общините, на територията на които се разполага СОЗ, за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс ІІ и ІІІ, и за срока за представяне на писмени становища и възражения.

7.Съгласно чл.39, ал.2 кметовете на общини, на територията на които се разполага СОЗ, обявяват на видно място в общините обстоятелствата по ал.1 т.1.Проектът за СОЗ трябва да е на разположение на лицата по ал.1 най – малко в продължение на 1 месец.

8.В седемдневен срок от изтичане на едномесечния срок, писмените становища и възражения се изпращат в съответната БД.

9. На основание чл.40, ал.1 при наличеие на противоречиви предложения и възражения се разглеждат от:

• басейновия съвет в случаите по чл.37, т.1

• висшия консултативен съвет по водите в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

За резултатите от разглеждането се съставя протокол, с който се предлагат за учредяване на органите по чл.37 границите на СОЗ, охранителните режими в нея и средствата за обезщетяване на собствениците.10. Директорът на БД издава заповед за учредяване!

11. Съгласно чл.41, ал.1 актът за учредяване на СОЗ и нейните пояси се изпраща в десетдневен срок на съответните кметове на общини и регионални органи на Министерството на земеделието и горите.

12. В едномесечен срок от получаването на акта границите на поясите на зоната се обозначават върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и се отбелязват в документите за собственост.

13. В срок до една година от учредяването на СОЗ се възлага актуализация на териториалнотоустройствения план, обхващащ територията на СОЗ - областната или общинска администрация издават акт за преочредяване на земята в пояс І в държавна общинска собствиност или публична общинска собственост.

14.Срокът за изпълнение на календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите на СОЗ тече след актуването на пояс I.

15.Директорът на БД назначава комисия за приемане на изпълнението на СОЗ в срок до един месец от изтичане на сроковете в календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите й. Комисията включва представители на басейновата дирекция, общините, компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, на чиято територия е разположена СОЗ.За приемане на СОЗ комисията съставя приемателен протокол.

16. На основание чл. 42 собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничени или ограничени при доказана необходимост съгласно приложения № 1 и 2, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по тази наредба.


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЗ
Съгласно чл.33 при изменение на разрешителното за водоползване или на концесионния договор, свързани с промяна на експлоатационните параметри на водоизточника, се извършва задължителна актуализация на СОЗ.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница