Процедура за работа по стандартизация 1 Обект и област на приложениеДата22.12.2018
Размер57 Kb.
#108841
Процедура за работа по стандартизация

1 Обект и област на приложение

Тази процедура определя реда и сроковете за извършване на дейностите по приемане, одобряване, регистриране и издаване на български стандарти (БДС), както и изменения в действащи български стандарти. Определя реда и сроковете за подаване на информация, която се публикува в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), свързана с одобрени български стандарти, изменения и отмяна на български стандарти в съответствие със Закона за националната стандартизация.


2 Съставяне, одобряване и публикуване на програма по стандартизация

2.1 Обосновани предложения за въвеждане на европейски/международни стандарти като български стандарти, за разработване на нови български стандарти, за изменение или за отмяна на действащи български стандарти се подават от юридически и физически лица в деловодството на ДАСМ.


Предложенията трябва да са придружени с мотиви относно:

целите, които се постигат с предложения стандарт;

приоритети, свързани с икономиката на страната;

финансово и експертно осигуряване;

възможност за прилагане на стандарта за целите на сертификацията;

връзка с други стандарти;

начина на въвеждане на европейски стандарти като български стандарти (чрез публикуване на текста на стандарта в превод на български език или чрез потвърждаване за прилагане като български стандарт).
2.2 Деловодството на ДАСМ завежда постъпилите предложения и ги предава на директора на Дирекция "Стандартизация".
2.3 Директорът на Дирекция "Стандартизация", след поставяне на резолюция, предава предложенията на секретаря на съответния технически комитет по стандартизация /ТК/ за обсъждане в техническия комитет.
2.4 Предложенията за български стандарти, направени през текущата година, приети от ТК, се включват в работната програма на ТК за следващата календарна година, която се оформя съгласно приложение А на БДС 0-2.
2.4.1 Дирекция "Стандартизация", най-късно до 30 август, уведомява с писмо отговорните по Решение на МС №727/22.11.1999 г. министерства и ведомства за необходимостта от финансиране на включените в работните програми на ТК хармонизирани европейски стандарти за въвеждане в БДС чрез превод на български език.
2.5 Работните програми, приети от ТК, подписани от секретаря и от председателя на ТК, най-късно до 15 септември се представят на магнитен носител (WORD '97, шрифт Tahoma 12) в Дирекция "Стандартизация" - сектор "Регистрация на ТК. Обучение".
2.6 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" завежда работните програми във входящ дневник.

2.7 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" в срок от 7 дни извършва проверка за оформяне на работните програми в съответствие с приложение А на БДС 0-2 и по отношение на дублирания в работните програми на различните ТК. В тези случаи секторът организира отстраняване на допуснатото дублиране.


2.8 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" обобщава работните програми на ТК като проект на "Програма за стандартизация".
2.9 Директорът на Дирекция "Стандартизация", при необходимост, подготвя доклад до председателя на ДАСМ за насрочване на заседание не по-късно от 15 октомври на Националния консултативен съвет по стандартизация /НКСС/ за обсъждане на проекта на "Програма за стандартизация".
2.10 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" организира заседанието на НКСС след поставяне на резолюция от председателя на ДАСМ върху доклада на директора на Дирекция "Стандартизация".
2.11 Националният консултативен съвет по стандартизация /НКСС/ дава препоръки по проекта на "Програма за стандартизация", както и относно начина за въвеждане на европейските стандарти като български стандарти. За конкретни предложения на НКСС за въвеждане на европейски стандарти като български стандарти чрез превод на български език, НКСС предлага източници за финансиране.
2.12 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" не по-късно от 5 дни след заседанието на НКСС подготвя информация за предложенията и препоръките на НКСС за публикуване в официалния бюлетин на ДАСМ.
2.13 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" не по-късно от 30 октомври внася настъпилите промени в проекта на "Програма за стандартизация", определя и вписва кода на всеки стандарт, включен в програмата, спазвайки приетата система за кодиране. Програмата за стандартизация се оформя в три части съгласно Приложение 1.
2.14 Директорът на Дирекция "Стандартизация" не по-късно от 1 декември внася програмата за стандартизация за одобряване от председателя на ДАСМ.
2.15 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" не по-късно от 3 дни след одобряването на програмата я предоставя за публикуване в официалния бюлетин на ДАСМ и на Дирекция "Международно сътрудничество и европейска интеграция" за нотифициране.
2.16 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" контролира изпълнението на етапите и спазването на сроковете от програмата за стандартизация.
2.17 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" предоставя информация за официалния бюлетин на ДАСМ относно приети от ТК проекти на нови национални български стандарти и преведени проекти на европейски стандарти (pr EN), както и сроковете, в които заинтересуваните от проектите могат да представят становищата си. В тази информация трябва да се посочва и мястото, където тези проекти могат да бъдат ползвани.
2.18 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" предоставя при поискване информация за изпълнението на програмата за стандартизация.

3 Проверка на проектите на български стандарти (БДС)

3.1 Секретарят на ТК в петдневен срок след подписването на протокола за приемане на стандарта от ТК/работна група на ТК извършва проверка на стандарта за спазване на терминологията, съгласно действащите терминологични стандарти, точност, еднозначност и разбираемост на текста на българския стандарт, необходимост от замяна, отмяна или внасяне на изменения в други български стандарти.


3.2 Секретарят на ТК не по-късно от 5 дни след подписването на протокола за приемане на стандарта от ТК/работна група на ТК внася в сектор "Регистрация на ТК. Обучение" проектите на българските стандарти, разработени и приети с общо съгласие от ТК заедно с досие на стандарта.
Досието на стандарта съдържа следните документи:
приетият от ТК проект, на хартиен носител в един екземпляр и идентичен на него - на магнитен носител (WORD '97, шрифт Tahoma 12). Когато ТК е приел проект на нов национален български стандарт, той се представя също на магнитен носител и на хартиен носител в два екземпляра - един на български език и един на английски език;
протокол от ТК/работна група на ТК;
съгласувателни писма от други ТК, когато обектът на стандарта е във връзка с областта на стандартизация на тези ТК;
съгласувателни писма от членовете на ТК и други заинтересувани (при разработване на нов национален български стандарт).
Протоколът от ТК/работна група на ТК трябва да съдържа точно и ясно формулирани решения за:
приемането на стандарта;
замени, отмени или внасяне на изменения в действащи български стандарти;

ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите, когато има решение за изменение на действащ български стандарт, трябва да бъде представен и проект за изменение, оформен съгласно БДС 0-3.


3.3 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" поставя печат върху първата страница на екземпляра на стандарта в досието, върху който се подписва секретаря на ТК.
3.4 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" в срок от един ден нанася необходимата информация в базата данни за програмата за стандартизация, поставя в досието на стандарта маршрутен лист (Приложение 2), върху който вписва всички входни, идентификационни данни за стандарта и датата на постъпването му.
Маршрутният лист се попълва на всеки етап от специалиста, отговорен за този етап.
3.5 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" предава в библиотеката на Дирекция "Стандартизация" един екземпляр от приетия от ТК проект на нов национален български стандарт или от превода на pr EN.
Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" предава по един екземпляр на български и на английски език от приетия от ТК проект на нов национален български стандарт в Дирекция "Международно сътрудничество и европейска интеграция" за нотифициране.
3.6 Сектор "Регистрация на ТК. Обучение" в срок до един ден от постъпването внася в отдел "Проверка и регистрация на стандарти" (ПРС) досието на стандарта заедно с магнитния носител.
3.7 Отдел ПРС вписва във входящ дневник постъпилите проекти на стандарти.
3.8 Специалистите от отдел ПРС извършват проверка в срок до 10 дни от датата на постъпване в отдела, за:
липса на противоречие с действащи нормативни актове;
липса на противоречие с действащи български стандарти;
спазване на изискванията на БДС 0-1, БДС 0-2 и БДС 0-3;
спазване на стандартизираната терминология;
правилно изписване на заглавията на английски, немски и френски език;
постигнато общо съгласие в ТК и между заинтересовани от тази област други ТК;
актуалност на въвеждания международен/европейски стандарт;
поддържане на фонда от български стандарти (замяна, отмяна и внасяне на изменения в тях).
3.9 Отговорният специалист от отдел ПРС нанася своите бележки със зелен цвят върху екземпляра на проекта в досието.
3.10 Отдел ПРС съгласува за одобряване от председателя на ДАСМ проекта, когато той отговаря на изискванията пот. 3.8.

3.11 Отдел ПРС не съгласува за одобряване проекта, когато той не отговаря на изискванията по т.3.8 и подготвя мотивиран доклад до директора на Дирекция "Стандартизация" за връщане на проекта на секретаря на ТК.

3.12 Секретарят на ТК в срок до 3 дни отстранява допуснатите несъответствия съгласно т.3.8 и отразява бележките по т. 3.9. Проектът с бележките на отдел ПРС остава в досието на стандарта.

3.12.1 Секретарят на ТК отразява корекциите на отдел ПРС и върху магнитния носител и внася коригирания проект за български стандарт на хартиен и магнитен носител в отдел ПРС.


3.12.2 Специалистите от отдел ПРС в срок от 1 ден съгласуват проекта, като върху първата страница на стандарта в досието поставят печат с дата и подпис на специалиста, извършил проверката.

4 Редактиране на стандарти

4.1 Съгласуваният за одобряване проект на български стандарт на хартиен носител постъпва в сектор "Редактиране на стандарти", където се извършва езикова и стилова редакция.


4.2 Специалистът от сектор "Редактиране на стандарти" пренася върху магнитния носител направените върху хартиения носител редакторски корекции.
4.3 Отговорният редактор извършва коректура на редактирания проект и предава коректурата на хартиен носител на секретаря на ТК.
4.4 Секретарят на ТК в срок от 3 дни съгласува коректурата, подписва се върху първата страница на проекта и го връща на отговорния редактор.
4.5 Секретарят на ТК не трябва да прави промени в текста на стандарта по време на редактирането и съгласуването на коректурата.
4.6 Специалистът от сектор "Редактиране на стандарти" окончателно оформя проекта на магнитен носител и предава в отдел ПРС един екземпляр от него на хартиен носител, върху който поставя подписа си.
5 Одобряване и регистриране на български стандарти /БДС/

5.1 Началникът на отдел ПРС в срок от 3 дни след получаване от сектор "Редактиране на стандарти" на окончателния проект, подготвя списък на българските стандарти и на измененията към действащи български стандарти за одобряване и поставя печат за одобряване върху окончателната редакция на проекта в досието на стандарта.


5.2 Директорът на Дирекция "Стандартизация" не по-късно от 2 дни подготвя заповед за одобряване и регистриране на българските стандарти и заповед за одобряване и регистриране на европейските стандарти, въведени чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти /приложения 3 и 4/.
5.3 Председателят на ДАСМ подписва заповедите по т. 5.2 и удостоверява с подписа си върху екземпляра на стандарта в досието одобряването му.
5.4 Отдел ПРС вписва одобрените от председателя на ДАСМ български стандарти в регистъра на българските стандарти не по-късно от 3 дни след одобряването им.
5.5 Регистърът на българските стандарти съдържа следните данни:
- номер на стандарта
- регистрационен номер на стандарта
- заглавие на стандарта
- групата /класификационен код/ по ICS
- наименование на техническия комитет, подготвил стандарта
- секретар на ТК
- номер на стандарта, който се заменя
- дата на одобряване на стандарта
- дата на регистриране на стандарта.
5.6 Регистрационният номер се състои от четири групи цифри, отделени с тирета: 000-0000000-0-0.
- първата трицифрова група означава номера на техническия комитет по стандартизация в регистъра на техническите комитети;
- втората седемцифрова група означава поредния номер на българския стандарт в регистъра на българските стандарти;
- третата едноцифрова група означава начина на въвеждане на европейския/международния стандарт като български стандарт.
Възможни са следните означения:
0 - българският стандарт не въвежда европейски/международен стандарт;
1 - европейски/международен стандарт, въведен като български стандарт чрез превод на български език;
2 - европейски стандарт, въведен като български стандарт чрез потвърждаване (без превод на български език).
- четвъртата едноцифрова група означава връзката на европейския стандарт с директивите на Европейския съюз.
Възможни са следните означения:
0 - европейски - международен стандарт, въведен като български стандарт, без връзка с директивите на Европейския съюз;
1 - хармонизиран европейски стандарт, въведен като български стандарт;
2 - европейски стандарт, въведен като български стандарт, поддържащ съществените изисквания от директивите на европейския съюз.
5.7 Отдел ПРС не по-късно от 10 число на следващия месец предоставя на отдел "Обмен на информация по стандартизация" за публикуване в официалния бюлетин на ДАСМ информация за одобрени и регистрирани български стандарти и изменения към действащи български стандарти, която съдържа номера по ICS, номера и наименованието на стандарта и неговия регистрационен номер.
5.8 Отдел ПРС не по-късно от 10 число на следващия месец предава в отдел "Обмен на информация по стандартизация" магнитните носители на българските стандарти, одобрени от председателя на ДАСМ.
5.9 Отдел ПРС съхранява регистъра на българските стандарти.
5.10 Отдел ПРС поддържа картотека, съдържаща информация за състоянието на фонда от български стандарти.
5.11 Отдел ПРС поддържа актуалността и съхранява досиетата на българските стандарти в архив. Досиетата се предоставят на служителите на Дирекция "Стандартизация" за служебно ползване.
5.12 Досиетата на отменените български стандарти се съхраняват в архива за срок от 5 години след отмяната им.


Процедура за работа по стандартизация
Приложение 1


 [Frame1] Процедура за работа по стандартизация

Приложение 2


МАРШРУТЕН ЛИСТ
КОД ОТ ПРОГРАМАТА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ:…………………………………………………………………….
НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ХАРМОНИЗИРАН/ПОДДЪРЖАЩ ДИРЕКТИВА(и) НА ЕС ……………………………………………………….

(номер на директивата)


ТК: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(номер и наименование)


СЕКРЕТАР НА ТК: …………………………………………………………………………………………………………………
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА ГРУПА НА ТК …………………………………………………………………………………

(номер, дата)


ПОСТЪПВАНЕ В СЕКТОР "РЕГИСТРАЦИЯ НА ТК. ОБУЧЕНИЕ"……………………………………………….

(дата, име, фамилия, подпис)


ПОСТЪПВАНЕ ЗА ПРОВЕРКА В ОТДЕЛ ПРС………………………………………………………………………….

(дата, име, фамилия, подпис на специалист от ПРС)


ВРЪЩАНЕ ЗА ДОРАБОТВАНЕ……………………………………………………………………………………………….

(дата, име, фамилия, подпис на специалист от ПРС)


КОРИГИРАНЕ ДО …………………………………………………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на специалист от ПРС)


СЪГЛАСУВАНЕ ОТ ОТДЕЛ ПРС……………………………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на специалист от ПРС)


РЕДАКТИРАНЕ …………………………………………………………………………………………………………………….

(дата, име, фамилия, подпис на редактора)


КОРЕКТУРА …………………………………………………………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на коректора)


ОКОНЧАТЕЛНО ОФОРМЯНЕ НА СТАНДАРТА …………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на редактора)


СЪГЛАСУВА ЗА ОДОБРЯВАНЕ ………………………………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на н-к отдел ПРС)


ОДОБРЯВАНЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАСМ …………………………………………………………………………

(заповед №, дата)


РЕГИСТРИРАНЕ ……………………………………………………………………………………………………………………

(дата, име, фамилия, подпис на специалиста от ПРС)Процедура за работа по стандартизация

Приложение 3

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

З А П О В Е Д
№…………./………….София

На основание чл.36, ал.1 и чл. 44 от Закона за националната стандартизация,

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Одобрявам българските стандарти, посочени в приложението към заповедта.

2. Одобрените стандарти по т. 1 да се впишат в регистъра на българските стандарти.

3. Да се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология наименованието и номерът на одобрените български стандарти, регистрационният им номер и датата на одобряване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Процедура за работа по стандартизация

Приложение 4

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

З А П О В Е Д
№…………./………….София

На основание чл. 46 от Закона за националната стандартизация,

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Одобрявам за прилагане като български стандарти европейските стандарти, посочени в приложението към заповедта.

2. Одобрените стандарти по т. 1 да се впишат в регистъра на българските стандарти.3. Да се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология наименованието и номерът на одобрените стандарти, регистрационният им номер и датата на одобряване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница