Процедурата по взаимно споразумение по международните договори, които регулират избягването на двойното данъчно облаганеДата22.01.2019
Размер133 Kb.


ФИШ 14ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЗАИМНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, КОИТО РЕГУЛИРАТ ИЗБЯГВАНЕТО НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕНОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЯ

СИДДО, ПО КОИТО РБЪЛГАРИЯ Е СТРАНА

РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА IV, РАЗДЕЛ „С” И „G”


ПРЕДСТАВЯНЕ

Когато свързани лица осъществяват търговските си отношения при условия, различни от тези, които биха били приети между независими лица, данъчните администрации могат да коригират печалбите на тези лица с оглед елиминирането на ефекта, който специалните отношения между страните имат върху тези печалби. При тази корекция обичайно възниква двойно икономическо облагане в рамките на група от свързани лица, които прилагат трансферни цени. Този фиш разглежда действието и ефекта от процедурите по взаимно споразумение, регламентирани в международните договори, по които Р България е страна и които регулират избягването на двойното данъчно икономическо облагане.1. АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЯ
1.1 Правна рамка
По силата на чл. 3, ал. 3 и 4 от Акта за присъединяване във връзка с чл. 2 от Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз България и Румъния се присъединяват към конвенциите и протоколите, изброени в Приложение І. Тези конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на България и Румъния на датата, определена от Съвета на ЕС в решенията, посочени в ал. 4. Под № 2 от Приложение I е включена Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражната конвенция) и свързаните с нея актове. Тази Конвенция е в сила за България от 01.07.2008 г.
1.2 Цел
Основна цел на Арбитражната конвенция е да осигури правна възможност за избягване на двойното данъчно облагане в случаите на трансферно ценообразуване, когато печалби, включени в облагаемия резултат на едно лице, са или ще бъдат включени в облагаемия резултат на свързано с него лице. В този смисъл Арбитражната конвенция създава механизъм за премахване на двойното данъчно облагане на печалби на свързани предприятия посредством процедура по взаимно споразумение между компетентните органи на заинтересованите държави.
1.3 Компетентен орган
За България компетентен орган по смисъла на Арбитражната конвенция е Министърът на финансите.
1.4 Механизъм
Всяко лице, което прецени, че действията на съответната данъчна администрация могат да доведат до възникване на двойно данъчно облагане за предприятията в групата , може да се обърне към компетентния орган на своята държава за разрешаване на случая и елиминиране на такова двойно облагане. За България срокът за отнасяне на случая към Министъра на финансите е три години от връчване на ревизионния доклад, в който се съдържа предложение за коригиране на печалбите на лицето в случаите на трансферно ценообразуване. Ако молбата е добре обоснована съответният компетентен орган полага всички усилия за разрешаване на случая чрез взаимно споразумение с компетентния орган на другата засегната държава (първа фаза на процедурата). Когато компетентните органи на държавите не успеят да постигнат съгласие в рамките на две години от момента, в който случаят е отнесен към тях за разглеждане, Конвенцията предвижда сформиране на Арбитражна комисия (втора фаза на процедурата). Тази Арбитражна комисия следва да бъде съставена както от представители на компетентния орган на държавите, така и от независими експерти, определени от всяка държава. Изискванията към тези експерти са да бъдат граждани и местни лица на държавата, спрямо която се прилага Конвенцията, както и да бъдат независими и компетентни в тази област. Комисията трябва окончателно да разреши случая в рамките на 6 месеца от сезирането й, като спорещите данъчни администрации са длъжни да приемат решението на Комисията.
1.5 Случаи, в които не следва да се приложи Арбитражната конвенция
Компетентните органи на държавите не са длъжни да стартират процедура по взаимно споразумение или, в случай че такава е стартирана, не са длъжни да съставят арбитражна комисия, когато в съдебно или административно производство се установи, че за действията, дали основание за корекция на печалбите за целите на трансферното ценообразуване, се търси административна или наказателна отговорност на едно от засегнатите предприятията.
2. СИДДО, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА
2.1 Обща информация
България е страна по 61 Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). В преобладаващия брой спогодби е предвидена възможност за извършване на корекции на печалбите на свързани лица и задействане на процедура по взаимно споразумение в случаите, когато тези корекции създават двойно икономическо облагане.
2.2. Правно основание
Процедура по взаимно споразумение се задейства и провежда на основание на чл. 25 във връзка с чл. 9, ал. 2 от Модела на СИДДО на ОИСР.
2.3 Цел на процедурата
Целта на процедурата, кореспондирайки напълно с духа на всяка СИДДО, е избягване на двойното данъчно облагане, което възниква в рамките на група от свързани лица при корекции за целите на трансферното ценообразуване на печалбите на едно лице, причислими към сделките му с едно или повече лица от групата. Член 25 от Модела на СИДДО създава възможност за всеки данъкоплатец, без да му прегражда правото да се възползва от средствата за защита, предвидени в националното законодателство, да инициира процедура по взаимно споразумение и така да предизвика елиминиране на двойното данъчно облагане чрез постигане на договореност между компетентните органи на двете държави. По този начин разпоредбата на чл. 25, наред с основното си предназначение за премахване на двойното юридическо облагане, предвижда и механизъм за елиминиране на двойното икономическо облагане в случаите по чл. 9, ал. 1 от Модела на СИДДО на ОИСР. В тази връзка, извършването на кореспондираща корекция на основание чл. 9, ал. 2 от Модела на СИДДО попада в обхвата на процедурата по взаимно споразумение, както по отношение на преценката на обосноваността на корекциите, така и по отношение на техния размер.
2.4 Компетентен орган
За България компетентен орган по смисъла на всички действащи СИДДО е Министърът на финансите.
2.5 Механизъм
Начинът на действие на процедурата за взаимно споразумение по смисъла на СИДДО е идентичен с този, предвиден като първа фаза на процедурата по взаимно споразумение по Арбитражната конвенция. Всяко лице, което прецени, че действията на съответната данъчна администрация (т.е. извършване на корекция на печалбите му за целите на трансферното ценообразуване) може да доведе за него до възникване на двойно данъчно облагане, може да се обърне към компетентния орган на своята държава за разрешаване на случая и елиминиране на такова двойно облагане чрез извършване на кореспондираща корекция на печалбите на свързаното с него лице в другата държава. В България срокът по СИДДО за отнасяне на случая към Министъра на финансите е по правило три години от връчване на ревизионния доклад, в който се съдържа предложение за коригиране на печалбите на лицето в случаите на трансферно ценообразуване. Ако молбата е добре обоснована, съответният компетентен орган полага всички усилия за разрешаване на случая чрез взаимно споразумение с компетентния орган на другата засегната държава. Всяко постигнато споразумение се прилага независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на договарящите държави. Основната разлика при процедурата по СИДДО спрямо тази, инициирана на основание Арбитражната конвенция е, че в първия случай не е предвиден краен срок за приключване на процедурата, нито е предвидено сформиране на независима експертна комисия, която окончателно да се произнесе по всеки конкретен случай, когато държавите не са в състояние да постигнат съгласие помежду си. В тази връзка недостатък на процедурата по СИДДО е, че тя може да се проточи изключително дълго време като няма гаранции, че ще бъде постигнато споразумение между държавите.Каталог: files -> naruchnik-po-transferno-cenoobrazuvane
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-po-transferno-cenoobrazuvane -> Метод на транзакционната нетна печалба (мтнп)
naruchnik-po-transferno-cenoobrazuvane -> Контрол на нематериалните блага


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница