Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фондДата19.01.2018
Размер70.31 Kb.Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Примерен образец ПМС 160


ДО


Планекс ЕООД

Гр. Варна, ул. „Димитър Икономов“ 21О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 3 от дата 17.10.2017 г Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:


Доставка на лични предпазни средства и облекло“
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва: (ненужното се изтрива)
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


1

Сбруя с позициониращ колан

138 бр.2

Въже с енергиен абсорбатор

126 бр.3

Защитна каска с визьор

252 бр.4

Термо боне за носене под каска

252 бр.5

Предпазен гащеризон

74 бр.6

Ботуши за работа с бетон

74 бр.7

Противопрахова маска

31 бр.8

Антивибрационни ръкавици

31 бр.9

Ръкавици за работа с арматура

52 бр.10

Антифони

25 бр.11

Респиратор за бояджийски работи

2 бр.12

Зимно работно облекло

252 бр.13

Дъждобрани

157 бр.


2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


  1. Срок на изпълнение:.........

  2. Гаранционен срок: ...................

  3. Валидност на офертата:...........

  4. Начин на плащане:............

  5. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)

  6. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

  7. Приложения към офертата

    1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)Каталог: files -> documents -> articles
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
articles -> П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си на
articles -> Образец п ъ л н о м о щ н о
articles -> Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница