Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фондДата18.06.2018
Размер175.49 Kb.


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа наЕвропейския социален фонд
Договор за услуга
Д О Г О В О Р
№……………/……2018 г.
Днес, ……………….....2018 г., в гр. Ямбол, между:

"БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Р България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. „Димитър Благоев“ бл. 15, вх. Б, ет. 1 ап. 46, БУЛСТАТ 128595875 представлявано от Янко Иванов Янков – Управител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от …………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,във връзка с Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител чрез процедура с „Публична покана” (№1/02.01.2018 г.) от дата …….. на оценители назначени със Заповед на Управителя на "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД, след проведена процедура за определяне на изпълнител, съгласно реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС 160/01.07.2016 г.),

се сключи настоящият Договор за следното: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да извърши услуга по разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси във връзка с изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.008-2226-C01 с бенефициент „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по чл. 1, ал. 1 в пълно съответствие с техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Оферта - Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(3) Място на изпълнение на услугата е: Р България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, Промишлена зона – Производствена база гр. Ямбол.

(4) Условията по чл. 3.23, 3.24, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.68, 3.69, 3.70 от Административния договор за БФП №BG05M9OP001-1.008-2226-C01, важат и за Изпълнителя на настоящия договор

 1. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Договорът е със срок на изпълнение ………… календарни дни, считано от датата на сключването му, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на ДБФП № BG05M9OP001-1.008-2226-C01.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС, (съгласно Оферта - Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор).

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора и в нея са включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката.

(3) Цените по ал. 1 и ал. 2 са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по чл. 3 от настоящия договор се заплаща както следва:

Окончателно плащане – 100% от стойността на договора за услуга в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за услуги и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

(2) Във всяка фактура, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че:

Разходът е извършен по административен договор за предоставяне на БФП по ОП „РЧР“ 2014-2020 № BG05M9OP001-1.008-2226-C01, с наименование „Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД“.(3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….(4) Срокът за плащане по ал. 1 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 /пет/ работни дни след датата на уведомяване за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или необходимите разяснения, корекции и допълнителна информация.

 1. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по настоящия договор се извършва със средства, отпуснати в рамките на проект „Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.008-2226-C01 с бенефициент „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

2. да получи предмета на договора в срока по чл. 2 и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;

3. да приеме изпълнението, когато то отговаря на договора и приложенията към него;

4. в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

5. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря изпълнението, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора, да откаже приемането, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за изпълнение предмета на договора и заплащане на услугите по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнение предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определеното от него лице.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. на свой риск да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

2. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

3. да изпълни предмета на договора във вид годен за ползване;

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на предоставените от него услуги.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури висококвалифициран екип за изпълнението на услугите.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: три години, считано от 31 декември на годината на предаването на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС ) № 1303/2013.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 12. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. ПРИЕМАНЕ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ВРЕМЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАН ПРОБЛЕМ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при изпълнението предмета на договора не е нарушил правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти на трети лица.

Чл. 14. Изпълнението следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя следния приемо-предавателен протокол за услуги: издава се при окончателното приемане на цялостния обхват на услугите, предмет на настоящия договор с: гаранционния срок …………. ( ….. словом) календарни месеца и започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за услуги и с време за отстраняване на идентифициран проблем е до ……… ( ……. словом) часа.

 1. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

2. представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, анализи, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от действащия управител или от упълномощени от него лица.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор от състава на своята администрация.

 1. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации и Оферта с техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на предоставените от него услуги, които намаляват съществено тяхната стойност и полезност.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да иска изпълнение без недостатъци като предостави разумен срок за отстраняването им;

4. да иска замяна на член на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. Независимо от правомощията си по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 50 % (петдесет) от стойността на услугите.

Чл. 20. В случай на забавено изпълнение и констатирани несъответствия по настоящия договор:

(1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ съставя Констативен протокол вместо Приемо-предавателен протокол за всички установени несъответствия с подадената оферта.

(2) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ съставя Констативен протокол вместо Приемо-предавателен протокол за всички установени несъответствия с подадената техническа спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% (нула едно на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % (петдесет на сто) от общата цена.

(4) При неспазване на времето за реакция и установения начин за реакция, описан в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1% от общата стойност на договора чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен час, но не повече от 50% от общата стойност на договора.

(5) При неспазване на гаранционния срок описан в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1% от общата стойност на договора чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от общата стойност на договора.Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане.

Чл. 22. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на поръчката, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на изпълнени на договора, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

Чл. 26 (1) Страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(3) Докато трае непреодолимата сила и/или извънредните обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 27 (1) Изменения в клаузите на договора са възможни при наличие на някоя от хипотезите по чл. 10, ал. 2 от ПМС 160/2016 г и с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

(2) Всички нормативни документи, свързани с реализирането на проекта, както и условия, възникнали след откриване на процедурата, включително правила и указания на Управляващия орган, които поставят изисквания към изпълнението на възложената работа и/или договора, имат предимство пред клаузите на договора. В този смисъл приемането на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания на УО на ОПРЧР, се считат за основание за изменение на клаузите на договора, като обхватът и естеството на измененията не следва да налага промяна в предмета на договора.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора или с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

Чл. 29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения когато:

1. са установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря;

2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок от 5 /пет/ работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. съществува подозрение в измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности;

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е декларирал неверни данни с цел да получи поръчката;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да било обезщетение при прекратяване на договора на основание т. 1 от предходната алинея.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в който и да е от следните случаи:

1. е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. е налице съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената по чл. 3.

 1. СПОРОВЕ

Чл. 32. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 33. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на .......................... (…………….), представляваща 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Видът на гаранцията - банкова гаранция или парична сума (банков превод) се избира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за добро изпълнение на договора под формата на парична сума (банков превод), тя се превежда по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди сключване на договора:

банка: „Райфайзенбанк“ АД

IBAN: BG62RZBB91551062528420

BIC Code: RZBBBGSF

Платежният документ, следва да съдържа следния текст:

Гаранция за добро изпълнение по договор № Договор №……………/……2018 г. с предмет: “Услуга по разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2226-С01 „Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД“.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за добро изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД при представяне, сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 30 (тридесет) календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в чл. 2. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора.Чл. 35. Гаранцията за добро изпълнение на Договора се освобождава в 20-дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение.

Чл. 36. В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на Договора не се възстановява.

Чл. 37. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задълженията по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответната част от гаранцията за добро изпълнение на Договора.

Чл. 38. В случаите, посочени в чл. 36 и чл. 37, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия ред.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 5 (пет) работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 41. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 42. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 43. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна подходящо време и място.

Чл. 44. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 45. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, както следва:

- На Възложителя: "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД: гр. Ямбол 8600, ул. „Димитър Благоев“ бл.15, вх. Б, ет. 1 ап. 46, тел.: +359 88 779 7086, e-mail: brayan_termoizol@abv.com

- На Изпълнителя: …………………………………………………………………………. .

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, e-mail, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

- За Възложителя: ……………………………………………….;

- За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 48. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка от страните.

Чл. 49. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Оферта с техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

................................... ....................................www.eufunds.bg
Проект №BG05M9OP001-1.008-2226-С01 „Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница