Процес на разработване на нова технологиястраница1/6
Дата30.05.2017
Размер394.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6


курсова  работа

Тема:


Процес на разработване на нова технология

Съдържание

Теоретична постановка 4

1. Предмет и задачи на технологията 4

2. Технологични процеси 5

3. Технология и иновация 6

4. Иновацията като дейност 7

5. Иновацията като процес 8

6. Реализация на иновациите 9

7. Иновационна система и фактори, влияещи върху иновационните дейности 10

8. Класификация на иновациите 13

9. Същност на внедряването на научно-технически постижения в производството. Етапи на иновационния цикъл 15

10. Иновацията - ключ към фирмения успех 18

11. Трансфер и разпространение на технологии 19

12. Как да подкрепяме технологията и иновацията 22

Технологични прегледи и ревизии 23

13. Иновация и разработване на продукти 23

14. Техническо прогнозиране 25

15. Технологичен одит 27

16. Съвременна кондиция за продуктово и технологично обновяване във фирмата 28

Практическа част 30

1. Светло бъдеще за мониторите. Нова органична технология предлага по-тънки, по-ярки и далеч по-евтини екрани 30

2. Битката за енергията на бъдещето продължава 36

3. Успешен трансфер на технология


във фирма “Траяна Пласт” ООД 38

Използвана литература 41Теоретична постановка

1. Предмет и задачи на технологията


Понятието технология е съставено от гръцките думи - “технос” - изкуство, занаят, и “логос” - наука, т.е. наука за занаятите. Технологията е наука, като изучава методите и процесите за преработването на суровините и материалите в предмети за потребление и средства за производство.

Предмет на технологията от технологичните процеси, под действието на които се извършват качествени изменения на обработваните суровини и материали. В зависимост от промените, които настъпват с материалите, технологичните процеси биват: механични, химични, биохимични, топлинни, дифузионни и др. Възприето е технологията да се разделя основно на механична и химична. Механичната технология е наука, която изучава процесите на преработване на материалите без да настъпват промени в състава и вътрешната структура, а се изменят само външния вид, формата и размерите. Тя изучава и машините, които са необходими за провеждане на механичните технологични процеси.

Химичната технология е наука, която изучава процеса на изменение на състава и вътрешната структура на веществата. Химичната технология изучава апаратите, които са необходими за протичането на химичните технологични процеси. Рязка граница между механичната и химичната технология не може да се прокара, тъй като много от химичните производства са тясно свързани с механичните процеси и обратно.

Задача на технологията е да даде научни познания за основните технологични процеси, включени в отделните производства. В основа на технологията са научните теории и различните теоретични принципи. Научните технологични познания допринасят за усъвършенстването, интензифицирането и поевтиняването на производствената продукция. Научната технология изисква да се проектират производствени инсталации с модерна техника и да се внедрят най-новите машини и съоръжения.


2. Технологични процеси


Технологичните процеси представляват съвкупност от физико-химични или механични въздействия върху основните суровини, които се използват при преработването им, до получаването на необходимите продукти и изделия. В промишлеността те се основават на различни физични; физико-химични явления.

Обществените потребности от промишлени изделия и стоки за широко потребление с високи качествени експлоатационни показатели са определящи фактори за интензивното развитие на съвременното индустриално производство. Освен това развитието на производителните сили и производствените отношения в обществото е във връзка с равнището на промишлените стоки. Още в етапа на започващото машинно индустриално масово производство К. Маркс разкрива ролята на технологията в обществените процеси: “... Съвременната промишленост никога не разглежда и не третира заварената форма на даден производствен процес като окончателна. Затова нейната техническа основа е революционна...”

Необходимите предпоставки за развитието и усъвършенстването на промишлените технологии са: повишаването на техническото равнище на производството, комплексна механизация и автоматизация на производствените процеси, прилагането на кибернетиката и на автоматизираните системи на управление.

Производственият процес е съвкупност от взаимосвързани технологични и трудови процеси, провеждани пряко или косвено с предмета на труда, т.е. обработването на суровините, материалите, полуфабрикатите в готови изделия. Към производствения процес се включват и дейностите по получаване, съхраняване и трансформиране предметите на труда, обслужването на работните места, поддържането на машините и съоръженията, контролирането на производствените процеси и др.

Технологичните процеси са част от производствените процеси, характеризиращи промишлените технологии, в резултат на чието провеждане се променя формата, строежът на кристалната решетка, физичните свойства или химичния състав, агрегатното състояние или мястото в пространството на предметите на труда.

Трудовият процес е човешка дейност, насочен към създаването на материални блага. С помощта на целенасочените трудови процеси, свързани с разход на физическа и умствена енергия, на практика се реализира ефективно управление и обслужване на технологичните процеси и се постигат техническите и икономическите производствени цели.

Всеки производствен процес, чрез който дадена система функционира нормално, е изграден от отделни технологични процеси. По своя характер технологичните процеси биват: механични, хидромеханични, топлинни, масообменни, химични, биохимични, ядрени и енергетични.

3. Технология и иновация


Технологията представлява приложението на механични и научни идеи и процеси в бизнеса.

Развитието на технологичния процес и неговото използване от страна на фирмите е от съществено значение за поощряване и поддържане на конкурентноспособността на фирмата и за обновление.

Целта на подкрепата на разработването и внедряването на нови технологии е да се доразвиват съществуващите професионални квалификации, както и да се създават нови. Преследваната цел е създаване на трудова заетост и насърчаване на формите да изобретяват и произвеждат нови продукти и да създават производствени процеси чрез информиране на фирмите за новите технологии и като им се помогне да се възползват от тях. Новите технологии особено в производствените процеси може да застрашат съществуващите работни места в зависимост от трудоемкостта на производствените процеси.

Иновацията е процес, чрез който новите продукти и системи се внедряват в икономиката и се изнасят на пазара. Това се постига чрез комбинация от мерки в областта на технологиите (финансовия мениджмънт, проектирането, производството и маркетинга. Иновацията не трябва да се свързва единствено с най-новата технология. Най-добрите иновации често са най-простите.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница