Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015гстраница1/5
Дата12.03.2018
Размер0.93 Mb.
#62709
  1   2   3   4   57009 Русе, ул.“ТЕЦ Изток“

Факс: 082/844 068;

Централа: 082/ 883 311

Web: www.toplo-ruse.com
Е-мail: toplo@toplo-ruse.com
ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

на “Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал

513-Н0/2015г.

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД -

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”
Русе, март 2016г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 4

Адрес по местонахождение на инсталацията 4

Регистрационен номер на КР 4

Дата на подписване на КР 4

Дата на влизане в сила на КР 4

Лице за контакти 5

Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на КР № 513-Н0 / 2015г. 7

Производствен капацитет на инсталацията, съгласно КР № 513-Н0 / 2015г. 7

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 8

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 8Олово 42

0,038 ± 0,004 42

Нормата не е спазена 42

Желязо общо 43

31 ± 4 43

Нормата е спазена 43

14 ± 2 43

Нормата е спазена 43

Олово 43

0,128 ± 0,005 43

Нормата не е спазена 43

Желязо общо 44

60 ± 6 44

Нормата е спазена 44

328 ± 26 44

Нормата не е спазена 44

Олово 45

0,052 ± 0,005 45

Нормата не е спазена 45


8.1. Декларация …………………………………………………………………….45


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Емисии в отпадъчните води

 • Емисии в отпадъчните води на “Депо за неопасни отпадъци”- Сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе -Изток” през 2015г.;

 • Заустено количество отпадъчна вода от сгуроотвал през 2015г.

Приложение № 2- Извършван ежедневен мониторинг на метеорологичните данни

Приложение № 3 - Протоколи с резултати от извършен собствен мониторинг

● Подземни води – пиезометри № 1,2 и 3 ; • Отпадъчни ( смивни ) води от сгуроотвал – точка на заустване № 2 от КР № 46/2005г. ;

 • Шум- сгуроотвал ;

 • Мониторинг-деформационни процеси

Приложение № 4- Отпадъци

 • Депонирани отпадъци на Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал на „Топлофикация Русе” ЕАД ;

 • Месечни отчисления за тон депониран отпадък на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток”


1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

“Депо за неопасни отпадъци” – Сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАДАдрес по местонахождение на инсталацията

гр. Русе, Община Русе, Област Русе

Източна промишлена зона, местност “Балтата”
Площадката, на която е разположен сгуроотвала, граничи с:


 • На изток – с “Петролна база” и “Безмитна зона - Русе”

 • На север – ПСОВ, гр. Русе

 • На запад – с ГКПП “Дунав мост” и “Дунав мост”

 • На юг – с “Автомагистрали “Черно море”” и “Русенска строителна компания”

Всички горепосочени предприятия са част от Източна промишлена зона на гр. Русе.

Регистрационен номер на КР

№ 513-Н0 /2015г.


На основание чл.120, ал.1, във връзка с чл.117, ал.1 от ЗООС и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни на „Топлофикация Русе” ЕАД, въз основа на Решение № 513-Н0-И0-А0/2015г. е издадено ново комплексно разрешително, КР № 513-Н0/2015г.

Дата на подписване на КР

05.08.2015г.Дата на влизане в сила на КР

05.08.2015г.


Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното
“Топлофикация - Русе” ЕАД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора
гр. Русе, 7009, ул. “ТЕЦ Изток”

тел.: 082 / 883 - 313

факс: 082 / 844 - 068

e-mail: toplo@toplo-ruse.com


Лице за контакти

Изпълнителен директор на „Топлофикация Русе” ЕАД - инж. Севдалин Желев Желев.


Лице за контакти: Р-л група “Екология” – Теодора Христова

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти
гр. Русе, 7009, ул. “ТЕЦ Изток”

тел.: 082 / 883 - 473

факс: 082 / 844 - 068

e-mail: ekolog@toplo-ruse.com


Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията
За предвидената промяна в Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал), включваща дейности по закриване на съществуващо съоръжение и изграждане на нови съоръжения на площадката е проведена процедура по реда на глава Шеста от Закона за опазване на околната среда. Процедурата е приключена с Решение по преценяване необходимостта от ОВОС № РУ -79-ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе с потвърждаване на използването на най-добри налични техники за дейността.

Депото за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” е въведено в експлоатация на 31.03.1975 г.

Експлоатираното към момента депо подлежи на закриване и рекултивация. Дейностите свързани с планираната промяна на инсталацията са отразени в Комплексно разрешително № 513-Н0/2015г.
Сгуроотвалът на „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток” е разположен в промишлената зона на гр.Русе,североизточно от площадката на ТЕЦ „Русе-Изток” в имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастрална карта на гр.Русе.Определен е като депо за неопасни отпадъци.Намира се непосредствено след Дунав мост на около 200 м. от р.Дунав, в местност Балтата.

Съществуващо състояние – основни процеси:

Северен сектор на Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на "Топлофикация Русе" ЕАД е разположен в, местност "Балтата" с площ 185 705 кв.м. Експлоатира се като двусекционен и е разделен на Западна “А” и Източна “Б” секция.
С комплексно разрешително № 513-Н0/2015г. е разрешено извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на "Топлофикация Русе" ЕАД на следните отпадъци с код и наименование: • 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04);

 • 10 01 02 - Увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите);

 • 10 01 05 – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфоризация на отпадъчни газове, в количество от 26 280 t/y.-през 2015г. не е генериран и депониран.

Депонираните отпадъци се транпортират до съоръжението от намивен тип чрез хидротранспорт. След подаване на смесения поток неопасни отпадъци в сгуроотвала, шлаката, сгурията и пепелта се утаяват върху терена, а отцедената вода посредством изградените преливни кули и тръбопроводи се зауства в р. Дунав.

След реализация на инвестицията се предвижда запазване на начина на транспортиране на смесения поток неопасни отпадъци до площадката за последващо третиране – използва се съществуващ хидротранспорт.

Към смесения поток неопасни отпадъци е предвидено добавянето на отпадък с код 10 01 05 и наименование „Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове” (гипс), който се очаква да бъде образуван на територията на ТЕЦ „Русе-Изток” след изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ).

Съществуващите секции А и Б на Северния сектор ще бъдат оформени, като две самостоятелни площадки с различни функции,: 1. Секция А: площадка за предварително третиране на смесения поток неопасни отпадъци.

 2. Секция Б: ново депо за неопасни отпадъци, изградено в съответствие с нормативните изисквания.

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
dokumenti-15 -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница