Продком лист 2013страница1/18
Дата25.02.2018
Размер3.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ПРОДКОМ Лист 2013
D026930/02

PRODCOM

Наименование на позицията

Код по КН-' 2013

Измер.

P

Бележки

NACE: 07.10

Добив на железни руди

CPA: 07.10.10

Железни руди

07.10.10.00

Железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити (пиритна пепел)

2601[.11 + .12]

kg

SNACE: 07.29

Добив на руди на цветни метали

CPA: 07.29.11

Медни руди и техните концентрати

07.29.11.00

Медни руди и техните концентрати

2603

kg

SCPA: 07.29.12

Никелови руди и техните концентрати

07.29.12.00

Никелови руди и техните концентрати

2604

kg

SCPA: 07.29.13

Алуминиеви руди и техните концентрати

07.29.13.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

2606

kg

SCPA: 07.29.14

Руди на благородни метали и техните концентрати

07.29.14.00

Руди на благородни метали и техните концентрати

2616[.10 + .90]

kg

SCPA: 07.29.15

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

07.29.15.00

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

2607 + 2608 + 2609

kg

SCPA: 07.29.19

Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.в.д

07.29.19.00

Други руди на цветни метали и техните концентрати

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

SNACE: 08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

CPA: 08.11.11

Мрамор и други строителни или декоративни варовици

08.11.11.33

Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани

2515 11

kg

T08.11.11.36

Мрамор и травертин, само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2515 12

kg

T08.11.11.50 ¤

Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност ≥ 2,5

2515 20

kg

TCPA: 08.11.12

Гранит, пясъчник и други строителни или декоративни скални материали

08.11.12.33

Гранит, необработен или грубо дялан

2516 11

kg

T08.11.12.36

Гранит, само нарязан на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2516 12

kg

T08.11.12.50

Пясъчник

2516 20

kg

T08.11.12.90 ¤

Порфир, базалт, кварцити и други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, необработени, грубо дялани или само нарязани (с изключение на варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност ≥ 2,5, гранит и пясъчник)

2506 20 + 2516 90

kg

TCPA: 08.11.20

Варовик и суров гипс

08.11.20.30

Суров гипс и анхидрит

2520 10

kg

T08.11.20.50

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без смлени и ломени варовици)

2521

kg

TCPA: 08.11.30

Креда и некалщиниран доломит

08.11.30.10

Креда

2509

kg

T08.11.30.30 ¤

Доломит, необработен, грубо дялан или само нарязан на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма (с изключение на некалциниран или фритован доломит, агломериран доломит и трошен доломит за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра)

2518 10

kg

TCPA: 08.11.40

Шисти

08.11.40.00 ¤

Шисти, необработени, грубо дялани или само нарязани на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2514

kg

TNACE: 08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

CPA: 08.12.11

Естествен пясък

08.12.11.50

Силициев пясък и кварцов пясък

2505 10

kg

S08.12.11.90

Пясък, строителен, глинест, каолинов, фелдшпатов (без силициеви и металоносни пясъци)

2505 90

kg

SCPA: 08.12.12

Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали

08.12.12.10 ¤

Чакъл, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или железопътни линии, или други видове баластра; речен чакъл и кремък

2517 10 10

kg

S08.12.12.30 ¤

Трошен камък, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или железопътни линии, други видове баластра (без чакъл, речен чакъл и кремък)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S08.12.12.50

Гранули, отломки и прах от мрамор

2517 41

kg

S08.12.12.90 ¤

Гранули, отломки и прах от травертин, мушелкалк, гранит, порфир, базалт, пясъчник и други скални материали, използвани за направа на паметници

2517 49

kg

SCPA: 08.12.13

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, трошен камък, речен чакъл и кремък, за строителството

08.12.13.00 ¤

Смеси от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, речен чакъл и кремък, за строителството

2517 20

kg

SCPA: 08.12.21

Каолин и други каолинови глини

08.12.21.40

Каолин

2507 00 20

kg

T08.12.21.60

Каолинови глини и глина за моделиране

2507 00 80

kg

TCPA: 08.12.22

Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

08.12.22.10

Бентонит

2508 10

kg

T08.12.22.30

Огнеупорни глини

2508 30

kg

T08.12.22.50 ¤

Обикновени глини и глинести шисти за строителството (с изключение на бентонит, огнеупорни глини, експандирани глини; каолин и каолинови глини); андалузит, кианит и силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

TNACE: 08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

CPA: 08.91.11

Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати

08.91.11.00

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

2510[.10 + .20]

kg

TCPA: 08.91.12

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

08.91.12.00

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана (вкл. регенерирана сяра)

2502 + 2503 00 10

kg

TCPA: 08.91.19

Други минерални суровини за химическото производство и за естествени торове

08.91.19.00

Други минерални суровини за химическото производство и естествени торове

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

TNACE: 08.93

Добив на сол

CPA: 08.93.10

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.10.00

Сол (вкл. денатурирана, с изкл. на сол за хранителни цели ) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

TNACE: 08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

CPA: 08.99.10

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.10.00

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

2714 90

kg

TCPA: 08.99.21

Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени

08.99.21.00

Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

TCPA: 08.99.22

Технически диаманти, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

08.99.22.00

Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

TCPA: 08.99.29

Други минерали

08.99.29.00

Други минерали

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

TNACE: 10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

CPA: 10.11.11

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

10.11.11.40 ¤

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — цели или половин трупове и четвъртинки, необезкостени

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S10.11.11.90 ¤

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — разфасовано

0201[.20(.90) + .30]

kg

SCPA: 10.11.12

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено

10.11.12.30 ¤

Свинско месо, прясно или охладено — цели или половин трупове (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S10.11.12.50 ¤

Свинско месо, прясно или охладено — бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница