Продукт: в комплекта са включени, както следва: iptv set-Top-Box -1 брДата13.09.2016
Размер113.86 Kb.
#9346
ТипИнструкция

Продукт: В комплекта са включени, както следва:

IPTV Set-Top-Box -1 бр.

Сериен номер: Външнен захранващ адаптер -1 бр.


IR Remote Control -1 бр.
АА батерии -2 бр.
Инструкция -1 бр.
Пакет кутия -1 бр.
Опция: комплекта може да включва:
3RCA до 3,5 mm жак кабел -1 бр.
LAN мрежов кабел -1 бр.
HDMI кабел към HDMI -1 бр.

Уважаеми клиенти! Благодарим ви за закупуването на този продукт и се надяваме да ви хареса. Вашата гаранция. По силата на настоящата карта липса на дефекти в производството на продукта и неговите части е гарантирано за период от една година от датата на покупка. Ако по време на посочения гаранционния срок бъдат открити дефекти на материали или работа на продукта продуктът ще бъде поправен или неговите дефектирали части, ще бъдат заменени безплатно в сервизния център в съответствие със следните условия.


Условия
1. Настоящата гаранция е валидна само ако, дефектен продукт е с правилно попълнена гаранционна карта. Ако датата на, покупка не е посочена, гаранционният срок е валиден от датата на пройзвотство на продукта която е определела от серийния номер. Сервизният център запазва правата да откаже, безплатно гаранционно обслужване и подмяна на части, в случай че горепосочените документи не са представени е попълнената в тях информацията е непълна или нечетлива.
2. Настоящата гаранция не се даде правото за обезщетение и покритие на загубата, получена в резултат на разглабяне на продукта.
3. Настоящата гаранция е невалидна, ако модела и или серийния номер на продукта, са различни, заличени, отстранени или нечетливи.
4. Настоящата гаранция не покрива следното:
4.1. всякакви адаптации и изменения с цел усъвършенстване и разширяване на нормалния обхват на приложението на продукта, посочено в ръководството.
4.2. устройства, които не са описани в картата.
4.3. повреда, причинени в резултат на:
а) неправилно поддържане, включително, но не ограничен от следните:
(1) използване на продукта не по предназначение или Съгласно Ръководството

(2) монтаж и поддръжка на продукта в условия, които не отговарят на стандартите и нормите за безопасност, валидни за страната

(3) неправилно инсталиране на софтуер (осигурено от оператора )
б) ремонт извършен от неоторизирани сервизни центрове или търговци;
в) аварии, мълния, удар, наводнение, пожар, неправилна вентилация;
г) транспортиране с изключение на случаите, когато се извършва от ASC
д) повреди на системата, в която настоящото продукт е използван.
5. Настоящата гаранция не нарушава законните права на клиента съгласно действащото законодателство и правата на клиента, по отношение на търговеца, които може да възникнат от споразумението за покупко-продажба, сключено между тях.

Карта за гаранционно обслужване (да се попълни от продавача)
Дата на закупуване: ___________________________________________________________________
Продавач: ____________________________________________________________________
Адрес на Продавач: ___________________________________________________________
Нямам никакви претенции по отношение външния вид и съдържанието на пакета. Приемам условията на гаранционно обслужване.
Подпис на клиента: ______________________________
Печат:
Производител: “ Telecommunication Technologies” Ltd, 1-A Tamozhennaya Square Одеса 65026 Украйна

Alpha


Благодаря Ви, че избрахте нашия "IPTV Set-Top-Box". Следвайте инструкциите от настоящото Ръководство да се потопите в света на


цифрова телевизия. Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство преди да използвате продукта. Моля, запазете настоящото ръководство под ръка за преглед в своите по-нататъшни действия. Вашият доставчик на услуги трябва да ви предостави отделен наръчник, съдържащ информация, как да получите достъп до услугите, които се предоставят от доставчика на услуги на цифровата телевизия.
Безопасно използване
Предупреждение, Внимание

Моля, обърнете внимание на бележките под линия със символи, които предупреждават за потенциалните опасни ситуации, като например
Предупреждение!
Този символ посочва опасни действия, които могат да причинят нараняване на потребителя.
Внимание!
Посочва ситуациите, описани в настоящото ръководство, които могат да създадат опасност за устройството или за друго оборудване.
Пиктограми: Предупреждение! и Внимание! са включени в настоящото ръковоство на потребителя , за да си осигурят вашата безопасност и правилната поддръжка на продукта. Моля, следвайте инструкциите.
Приложение
Използвайте само аксесоарите, доставени с вашето устройство или такива препоръчани от производителя. Използването на аксесоари, които не са доставени или препоръчани от производителя, могат да бъдат опасни за потребителя или нарушат работата на устройството. Използването на неподходящи аксесоари премахва гаранцията на продукта.
Вода и влага
За да се избегнат повреди, които може да предизвика запалване на настоящото продукт или поражение на Потребителя с електрически ток, на продукта и неговото принадлежности не бива да бъдат заливани с каквито и дае течности, дъжд или висока влажност.
Не използвайте продукта, на местата, където може да бъдат изложен на контакт с течност или пара.
Поддръжка на продукта
Сервиз
Продуктът не трябва да се разглобява. Опитите за разглобяване на продукта могат да бъдет опасни за вашия живот си и за работособността на продукта. Самостоятелното разглобяване прави гаранцията на продукта невалидна.
Поддръжката трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти в сервизни центрове. Продуктът притежава защитни лепенки. Нарушаване или подмяна на посочените лепенки обезсилва гаранцията на продукта.
Почистване
Продуктът и аксесоарите трябва да се почистват само със сухо парче плат или тъкан. За безопасност, преди почистване изключете кабела за захранването.
Кутията може да се почисти от устойчиви петна с леко навлажнена плат или почистваща кърпа. Не използвайте лакочистител, бензол, разтворители, абразивни продукти, течни или аерозолни средства.

Processor: STi7105 STi7105

Memory Памет: 256 MB 256 MB

Flash memory Flash памет: 256 MB 256 MB

Operating system Операционна система: linux 2.6.23 Linux 2.6.23

External Interfaces Външни интерфейси

Audio output S / PDIF, HDMI 1.3 (rear), USB 2.0 (1 front and 1 rear), Composite + Stereo A / V output (Micro jack connector on the rear), Ethernet, 100Mb / s (rear) connector for power supply 5V (rear), LED-display (front panel) Аудио изход S / PDIF, HDMI 1.3 (отзад), USB 2.0 (един отпред и един отзад), Composite + Stereo A / V изход (Micro жак конектор на задния панел), Ethernet, 100 МБ / сек (отзад) конектор за захранване 5V (отзад), LED-дисплей (преден панел)

Sources of media content Източници на медийното съдържание

External Hard Drive (USB), USB devices (USB flash drive, USB-card reader, etc.), PC and NAS in local network (SMB, NFS, UPnP, HTTP), other Internet and local television networks (HTTP, multicast UDP / RTP), video streaming services are fully supported Външен твърд диск (USB), USB устройства (USB флаш памет, USB четец на карти и т.н.), PC и NAS в локалната мрежа (SMB, NFS, UPnP, HTTP), друга интернет и местните телевизионни канали (HTTP, мултикаст UDP / RTP), видео стрийминг услуги се поддържат напълно

The Web browser The Web браузър

WebKit WebKit

DRM option DRM опция

Secure Media Secure Media

Video modes Видео режими: 1080i,1080p,720p,576p,PAL,NTSC 1080i, 1080p, 720p, 576p, PAL, NTSC

Video codecs Видео кодеци: MPEG1 / 2 MP @ HL, H.264 HP @ level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), WMV-9 (optional), VC1 video, XviD; HD video supporting (up to 40 Mbit / s and above) MPEG1 / 2 MP @ HL, H.264 HP @ ниво 4.1, MPEG4, част 2 (ASP), WMV-9 (по избор), VC1 видео, XviD, HD видеоклип в подкрепа (до 40 Mbit / сек и по-горе)

Video formats Видео формати: MKV,MPEG-TS,MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV (optional) MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV (по избор)

Audio codecs Аудио кодеци: MPEG-1 layer I / II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III (mp3), MPEG-2 AAC (optional), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (optional), MPEG-4 AAC + SBR 2-h/5.1ch (optional), Dolby Digital MPEG-1 слой I / II, MPEG-2 слой II, MPEG-2 слой III (mp3), MPEG-2 AAC (по избор), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (по избор), MPEG-4 AAC + SBR 2-h/5.1ch (по избор), Dolby Digital

Audio Formats Аудио формати : MP3, MPA, M4A, WMA (optional), Ogg, WAV,AC3,AAC MP3, MPA, M4A, WMA (по избор), Ogg, WAV, AC3, AAC

Image formats Поддържани формати за изображения: JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW

Subtitles Субтитри: DVB, SRT (support coming soon), built-in text DVB, SRT (поддържа очаквайте скоро), вградена в текста

Playlist formats Playlist формати: M3U M3U

File Systems Файлови системи: FAT16/32, NTFS (read), NFS, Ext2, Ext3 FAT16/32, NTFS (прочети), NFS, Ext2, Ext3

Ethernet Ethernet: 10/100 Mbit / s 10/100 Mbit / и Wi-Fi Wi-Fi

Optional USB WIFI dongle (not included), a list of tested compatible dongles: Незадължително USB WIFI донгъл (не са включени), списък с изпитани съвместими донгъли: Mag-250-doc Mag-250-док ) )

Stream media protocols Поток медиите протоколи: RTSP, RTP, UDP, IGMP,HTTP RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP

Software Software: fully compatible with the MAG100, MAG250, MAG250 (P) (API JS, API C) напълно съвместими с MAG100, MAG250, MAG250 (P) (API JS, API C)


built-in media portal functionality with IPTV вградена функционалност на медиен портал с IPTV
HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1 HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1
DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3 ДОМ 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3
XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0 XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0
SOAP 1.1 SOAP 1.1
JavaScript ECMA-262, revision 5 JavaScript ECMA-262, ревизия 5
Media JavaScript API Media JavaScript API
C layer SDK C слой SDK

Middleware supported Middleware поддържа

Stalker, OFT-Media, Netup, SmartLabs, Netris, ZTE Stalker, OFT-Media, Netup, SmartLabs, Netris, ZTE , Supports VoD Подкрепя VoD, espial-Kasenna, Bitband, ARRIS (C-COR), Live555 съзиране-Kasenna, Bitband, ARRIS (C-COR), Live555

Dimensions (w/d/h), mm. Размери (Ш / Д / В), мм.

125/86/28 125/86/28

Weight, gr. Тегло, гр.

156 (with packaging: 620) 156 (с опаковката: 620)

Packing list Опаковка списък

MAG250 Micro set-top box, user manual, Micro jack cable at the RCA (A / V); power adapter 5V 1.5A, remote control, 2 AA batteries, packaging. MAG250 Micro декодер, ръководство за употреба, Micro жак кабел към RCA (A / V); захранващ адаптер 5V 1.5A, дистанционно управление, 2 AA батерии, опаковки.

Warranty Гаранция

1 year Една година
FCC регистрация и изисквания

Следващите параграфи определят изисквания и информация въз основа на Правилата на Федералната Комисия за Комуникации (FCC).


Правила на Федералната Комисия за Комуникации (FCC).

Част 15
Устройството е тествано и доказано , в съответствие с параметрите за дигитален хардуер Клас B , според част 15 на Правилата на Федералната Комисия за Комуникации (FCC).Правилата са разработени за намаляване на вредното влияние на жизнената среда . Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия , ако не е инсталирана или използвано в съответствие с инструкциите , причинява радио смущения. Въпреки това, при конкретна инсталация няма гаранция, че няма да се яви радиосмущения. За да се коригират смущенията , трябва да се опита следното: Да се ​​увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
Да се свърже оборудването по друг начин:
За да се вземе справка от търговец или специалист теле- радио техник . Устройството съответства на Правилата на Федералната Комисия за Комуникации (FCC), Част 15 , и се подчинява на следните две условия:
Устройството не трябва да причинява вредни ефект.

Устройството трябва да приема всякаква интерференция в ,включително , такава която може да причини нежелани последици .


Име на фирмата: Телекомуникационни Technologies Ltd 1а , Tamozhennaya Sq , Odessa 65026 , Украйна.
Безопасност
Продукта:
MAG250 Micro IPTV Set- Top Box
Захранване:
DC 5 V, 1,5 A , клас III
стандарти:
IEC 60065:2001 CAN/CSA-C22.2 номер 60065-03 UL 6500
ЕИО 72/23/ЕЕС и 89/336/ЕЕС .
Директива WEEE ( 2002/96/ЕО )
Продуктът е в съответствие с директивата WEEE Alpha


За вашия MAG250 Micro

Благодарим ви за покупката на нашия продукт MAG250 Mcro, който Ви дава възможност да имте достъп до телевизия и филми чрез вашата цифрова телевизионна услуга.


Можете да контролирате всички функции на MAG250 Micro с помощта на дистанционно управление за навигация по менюто на екрана, предоставени от вашия доставчик на услуги.
Първи стъпки
Моля, да се запознаят в следващата глава как да разопаковате и включете захранването MAG250 Micro.
В случай че вашия продукт е настроен от доставчика ви погледнете в "Използване на дистанционно управление за контрол на устройството" за информация как да използвате продукта.Свързване на задния панелЦифрова TV свързване към мрежата.


MAG250 Micro получава телевизионни канали и филми от "цифрова телевизия" мрежа.
Вашият доставчик вече е инсталирал на връзка с горе описаната мрежа.
Свържете кабела за "цифрова телевизия" мрежата в "цифрова телевизия" / Ethernet порт на вашия продукт.

Типичното свързване на продукт с телевизор и аудио усилвател е показана на представената графика:


MAG250 Micro се доставя със следните аксесоари:Внимание! Изключете всички устройства (TV, усилватели и т.н.) и изключете захранващия кабел от контакта, преди да свързване или разкачане на кабели. В случай че не е включен усилвател не свързвайте цифрови аудио изходи на вашия продукт.

Видео връзка

Продукта позволява свързване на следните видео кабели:

HDMI – Осигурява най-добро качество на картината и позволява гледане на цифрово видео с high definition (HD) качество.

Композитен (CVBS) – Позволява стандартно качество на картината.

Използвайте връзката с най-доброто качество, което може да бъде изпозвано с вашето оборудване.


• В случай че вашият телевизор има HDMI вход, използваите HDMI кабел за
свързване на продукта към телевизор чрез HDMI изходи.
• В случай че вашия телевизор може да работи с връзка
през компонентен видео вход, използвайте компонент видео
кабел за свързване на продукта към телевизора чрез изход за компонентно видео.

Внимание!

Във Всички случай следвайте оцветяването на конекторите и гнездата на вашето оборудване.

Аудио свързване:

Продукта позволява да се използват следните връзки:

Ляв и десен канали за стерео звук чрез L и R изходи.

Внимание:

След разопаковане на продукта моля изчакайте докато устройството достигне температурата на помещението за да се избегне кондензация която може да причини късо съединение.Този раздел обяснява как да разопаковате Remote Control (RC) и да го подготви за работа.


Вашият доставчик на услуги може да предостави продукта с различно дистанционно управление RC. В този случай е необходимо да се обърнете към ръководството, предоставена от вашия доставчик на услуги.

Поставяне на батериите.


Дистанционно управление изисква две батерии тип AA, R6, LR6, UM-3, 316, A316.

Важна информация относно използването на батерии.


Не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии.
Не използвайте презареждащи се батерии с дистанционното управление.
Извадете батериите от дистанционното управление, ако няма да го използвате за
няколко седмици, за да се избегне риск от протичане.
Моля, спазвайте всички местни разпоредби за изхвърляне на старите
батерии по отговорен начин.

Не се опитвайте да презареждате батериите.Незабавно отстранете протеклите батерии.

Внимавайте когато държите течащи батерии, тъй като могат да причинят изгаряне на кожата или очите или други физически наранявания.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница