Продуктови линии и продуктов микс на Хлебозаводи Корн „адДата17.10.2018
Размер0.86 Mb.
#90478


Русенски университет „ Ангел Кънчев”

Курсова задача по:

Продуктова и иновационна политика

Тема: Продуктови линии и продуктов микс на Хлебозаводи Корн „АД”Изготвил: ................ Проверил:................

/Любомира Живова / /доц.д-р ик. Любомир Любенов/

Спец. ИМ


ФН: 075041

Курс: 5ти задочно обучение


Съдържание
 1. Увод........................................................................................стр.2

 2. Изложение..............................................................................стр.3

  • Продуктова линия.......................................................стр.3

  • Продуктов микс...........................................................стр.5

  • Продуктова линия и продуктов микс на Хлебозаводи Корн „АД”....................................................................стр.7

 3. Изводи....................................................................................стр.12

 4. Използвана литература.........................................................стр.13Увод
Продуктовата линия се нарича още продуктова гама, продуктова серия, стокова група и стоков асортимент.Тя представлява група продуктови единици, които се предлагат от конкретна фирма и са свързани помежду си поради следните причини:

 • Имат сходно функционално предназначение;

 • Продават се на една и съща група клиенти;

 • Продават се чрез едни и същи пласментни канали’

 • Те са в рамките на един и съши ценови диапазон;

 • Произвеждат се по сходен начин.

Продуктовите линии на една фирма включват групи на близко свързани продуктови единици,които се разглеждат като едно цяло поради маркетинговии,технически или поради съображения за крайна употреба.Маркетолозите трябва да разбират целите на купувачите, ако искат да разработят оптимални продуктови линии.Отделните продуктови линии обикновено отразяват желянията на потребители от различни целеви пазари или различни нужди на потребителите от един и същи пазарен сегмент.

Продуктовия микс е съвкупност от всички предлагани от една фирма продуктови линии и продуктови единици.Продуктовия микс има 4 основни измерения: • Ширина на продуктовия микс;

 • Дълбочина на всяка от продуктовите линии и средна дълбочина на всички продуктови линии от продуктовия микс;

 • Дължина на продуктовия микс;

 • Съпоставимост на продуктовия микс.

Ширината на продуктовия микс се измерва с броя на продуктовите линии, които една фирма предлага.

Дълбочината на всяка от продуктовите линии на продуктовия микс на дадена фирма се измерва с броя на продуктовите единици в рамките на всяка предлагана от фирмата продуктова линия.Средната дълбочина на продуктовия микс на конкретна фирма се определя като сумират дълбочините на всяка от продуктовите линии на фирмата и сумата се раздели на броя на тези продуктови линии.

Дължината на продуктовия микс на дадена фирма се определя чрез сумиране на продуктовите единици на всички нейни продуктови линии.

Съпоставимостта на продуктовия микс е степен на сходство между произвежданите и предлаганите асортиментн групи от гледна точка на крайното им предназначение и използване, изисквания към организацията на производството , канали на разпределение, ценови диапазон и т.н.. Изследването на съпоставимостта показва дали и доколко предлаганите от дадена фирма продуктови линии са сходни помежду си в някакво отношение.

Изхождайки от тези четири основни параметъра на продуктовия микс, маркетинговите специалисти се стремят да открият и опишат възможности за развитие на фирмата по отношение на нейната стокова политика. Преценена по основните параметри, асортиментната листа веднага очертава основните проблеми на фирмата по отношение на стоковата политика и едновремено с това поставя един от главните въпроси за решаване: • Какво да се предприеме по-нататък и как да се планира асортиментът на продукцията?

Всяка асортиментна група изисква собствена маркетингова стратегия, тъй като тя задоволява определени потребителски нужди, изисква определени канали на разпределение и ценова политика.

В курсовата задача са представени продуктовите линии на Хлебозаводи Корн.Представени са изобилието от различни видове хляб, произведени в Хлебозаводи Корн.Те са сред първите пет най-добри хлебопроизводители в България.Техните продукти са разделени в пет продуктови линии. Целта на Хлебозавоси Корн е да даде на хората в цялата страна възможност да се развиват, да живеят по-добре, да бъдат сити, да им осигури всекидневно по-добра храна, по-голямо разнообразие на вкусове и по-здравословно удоволствие.Изложение
Продуктова линия
Продуктовата линия обединява група продукти,които са свързани по начина на предлагане на пазара и за които е целесъибразно и възможно разработване на единна маркетингова стратегия.В отделните продуктови линии се включват:

 • Продукти, които са алтернатива за задоволяване на една и съща потребност;

 • Продукти, които се продават на един целеви пазар;

 • Продукти, които се предлагат на едно и също ценово равнище.

При създаването на продуктовите линии основната цел е продуктите да се групират в зависимост от изискванията на пазара, за да може да се разработи единна маркетингова стратегия и свързаните с нея продуктова и други полики.При изграждането на продуктовите линии могат да се допуснат две основни грешки – застъпване на продукти и наличие на празнини в линията.

Застъпване на продукти – ако два съседни продукта в продуктовата линия не се различават съществено помежду си, това води до „продуктов канибализъм”, при който единия продукт „изяжда” потребителите на другия.

Наличие на празнини в линията –предприятието не предлага пълния набор от продукти в дадена продуктова линия, задоволяващи определена потребност, което оказва негативно влияние върху продажбите в две направления:


 • Пряко –предприятието продава по-малко продукти;

 • Косвено –губят се потенциални клиенти, тъй като не се предоставят възможности за комлексно задоволяване на техните потребност.

Анализът и проектирането на продуктовите линии и на продуктовия микс на фирмата включва подготвяне на следните видове решения:Решения за растежа на продуктовите линии на дадена фирма в горния и долен ценови диапазон

За ръководството на фирмата трябва да се подготвят решения относно дълбочината на продуктовите линии. Една продуктова линия е твърде плитка, ако може да се увеличат печалбите от нейното допълване с нови изделия и е твърде дълбока, ако може да се увеличат печалбите като се изключат някои изделия от нея.

Дълбочина на продуктовата линия се определя от целите, които фирмите представят пред себе си. Фирмите, които се стараят да предложат на доставчиците изчерпателна продуктова линия и/или да се сдобият с голям пазарен дял, или да го разширят, обикновено имат по-дълбока продуктова линия. Те по-малко се вълнуват когато дадена стока не им носи печалба (поради компенсиране с печалби от други свои стоки). Компаниите, които са заинтересовани преди всичко от високите печалби на своя бизнес, обикновено имат по плитка (по-тясна) продуктова линия от избрани продукти.

С течение на времето отделните продуктови линии се разрастват. Компаниите трябва внимателно да планират разрастването на своите продуктови линии. Съществуват три варианта на нарастване на продуктовите линии на дадена фирма. Тези варианти са следните: • попълване на продуктовата линия с по-скъпи продуктови единици (растеж нагоре);

 • попълване на продуктовата линия с по-евтини продуктови единици, или променяне на относителния дял на по-скъпите продуктови единици (растеж нагоре);

 • попълване на продуктовата линия както с по-скъпи, така и с по-евтини продуктови единици (двустранно нарастване).

Решения за растеж надолу

Много фирми първоначално се ориентират към предлагане на продукти за които може да се поискат възможно най-високи цени и впоследствие постепенно разширяват своята продуктова линия, за да обхванат и по-долните ценови ешалони. Нарастването надолу (включването във фирмената оферта на продукти с по-ниски цени) може да има за цел задържане на конкурентите, настъпили срещу тях или проникване в по-бързо растящи пазарни сегменти.Решения за растеж нагоре

Компании, които са намират в по-долните ешалони на пазара могат да искат да навлязат в по-горните ешалони. Те могат да са привлечени от по-високите темпове на нарастване на висшите ешалони на пазара, или от повишената тяхна доходност. Възможно е също така фирмата да желае да се позиционира като производител с изчерпателна продуктова линия.


Решения за двустранно нарастване

Фирмата, работеща в средния ешалон на пазара може да приеме решение за нарастване на своята продуктова линия едновремено нагоре и надолу.


Решения за насищане на продуктови линии на конкретната фирма

Разширението на дадена продуктовата линия може да води до нейното приближаване до състоянието (статута) на изчерпателна продуктова линия, до достигане на това състояние, или до пресищане на продуктовата линия (при което продажбите на едни от новодобавените артикули от линията подбиват продажбите на други артикули от същата линия и крайният резултат е намаляване вместо увеличаване на общата печалба от продуктовата линия или намаляване на темпа на нейното нарастване).

Съществуват няколко причини, поради които се прибягва до насищане на продуктовата линия:


 • стремежът да се получат допълнителни печалби;

 • опитите да се удовлетворят дилърите, недоволни от пропуските в съществуващата линия;

 • стремежът да се използват всички производствени мощности;

 • стремежът на ръководството дадената фирма да стане водеща фирма с изчерпателна продуктова линия, или с изчерпателни продуктови линии;

 • стремежът да се премахнат пропуските в конкурентната борба.

Както бе споменато, пренасищането води към намаление на общата печалба, тъй като стоките започват да подбиват печалбите си взаимно. При пускането на нова стока, фирмата трябва да е уверена, че тя значително се отличава от пуснатите вече изделия.
Продуктов микс
Продуктовия микс включва всички продукти, произвеждани или предлагани от предприятието на неговите целеви пазари.Формирането на продуктовия микс е едно от най-важните маркетингови решения,от които зависи бъдещето на всяко предприятие, защото основната част от останалите маркетингови решения са производни на него.

Продуктовия микс има четири основни измерения: • ширина;

 • дълбочина;

 • вътрешен интегритет;

 • дължина.

Ширината, дълбочината, вътрешния интегритет и дължината са важни фактори на маркетинговата конкурентноспособност.Основното правило е, че по-развития в тези направления продуктовия микс осигурява по-добри позиции на предприятието.Всяко едно предприятие се стреми в продуктовия му микс да влязат най-печелившите продукти.Решението за развитие на продуктовия микс в дадено направление е целесъобразно само при условие, че очакваните допълнителни приходи са по-високи от необходимите разходи за това.При неблагоприятно съотношение приходи/разходи предприятието може да инвестира в развитието на дадено направление на продуктовия микс с цел запазване на пазарните позиции.

Продуктовия микс се разглежда като съчетание от следните елементи: • самото изделие на дизайна му;

 • търговска марка,името на продукта, маркировка, качество;

 • обслужване на клиента.

Едно от разбиранията за маркетинг микс е изделие и търговски дизайн. Името на изделието и търговската марка имат една функция: индивидуализация на продукта, осигуряване на позиционирането му, да осигури идентичност на фирмата сред конкурнтите й. Търговската марка е правно регистрирана и защитена. Тя дава идея за устойчивост, трайност, подлежи на по-малко възможности за промяна. Името на изделието е част от представата, която може да се постигне, възможност за по-големи промени. Търговската марка и името има отношение към конкурентно-способността. Опаковката има няколко функции:

 • защитна (съхранява изделието);

 • информационна (информира за изделието,употребата му);

 • откроява изделието от останалите;

 • функция на удобство,функционалност.

Тези функции са характерни за потребителската опаковка. Има и транспортна опаковка, която има за основна функция да съхрани изделието от частично или изцяло нарушаване на опаковката, съхраняване в складови помещения. Тя е с едно- и многократна употреба. Възможностите за промяна са големи. Те се дължат на законови изисквания, търсени промени; промени под влияние на културния фактор. И върху двете опаковки се нанасят маркировка и етикетировка. Те са съобразени с нормативните изисквания. Маркировката е свързана с естеството на транспортните операции, на обработка на изделието. Качеството се свързва с концепцията за тотално управление на качеството; тотално качество; подходящо управление, гарантиращо това качество; процедури, чрез които то се осигурява; гарантиране и контрол върху качеството. ISO 9000 – цялостна система. В съвременната практика същeсвуват няколко разновидности на ISO 9000. Други разновидности на изискванията за качество е сертифицирането на фирмата при определени условия. Това е важно условие за конкурентно-способност и достъп до пазара.

Обслужване на клиента: съчетание от допълнителни дейности спрямо базисното производство. Те са с незадължителен характер, предоставени от производител или негов представител с оглед предоставяне на ново изделие и ефективна експлоатация на изделието. То влияе върху конкурентно-способността:
1) задоволяват се изискванията на клиента по време на целия живот на изделието;
2) дава възможност за трайни контакти между производител и клиент; маркетинг на връзките; работи се върху лоялността на клиента;
3) позициониране на изделието: в маркетинга позициониране означава вид предложение на изделието, съобразено с изискванията на клиента или определен сегмент, или вид предлагане, чрез което се диференцира изделието от конкурентите чрез маркетинговия инструментариум. Позиционирането може да стане чрез техническо обслужване или чрез други инструменти на маркетинговия микс. Обслужването на клиента може да е свързано с други изделия. То се доближава до това, което се нарича лична продажба. Обслужването може да е преди или след продажбата. Предпродажбеното обслужване включва разнообразни дейности: консултации (близо до личната продажба), самата организация на техническото обслужване (това е техническо косултиране). Следпродажбеното обслужване покрива периода, свързан с натрупване на опит от използване на изделието; то може да бъде персонифицирано (представител на фирмата, сервизен техник) и неперсонифицирано (в инструкциите за ползване на изделието се дават съвети какво да се прави). Продуктовият микс се разглежда като съчетание от продукти, които фирмата произвежда.
Продуктова линия и продуктов микс на Хлебозавод Корн АД
 1. КОИ СА ХЛЕБОЗАВОДИ КОРН ?

Хлебозавод Корн АД стъпва на българския пазар през 2003 г. Той е част от холдинга на „Агрия Груп”, от 2004г. е  сред лидерите на българския пазар на хлебни продукти. В портфолиото на Дружеството са включени 5 марки и над  40 продукта с високо и постоянно качество. Компанията съчетава европейските стандарти , със спецификата и условията на българския пазар и желанията на българските потребители.

Целта на Хлебозаводи Корн е да даде на хората в цялата страна възможност да се развиват, да живеят по-добре, да бъдат сити, да им осигури всекидневно по-добра храна, по-голямо разнообразие на вкусове и по-здравословно удоволствие. От създаването си до днес  „Корн” се стреми да осигурява здравословни и вкусни продукти на всички потребители, залагайки на най-високите стандарти за качество.Хлебозаводи Корн:

-Разработва нови продукти, за да отговори на очакванията на потребителите и да задоволи различните вкусове.


- Инвестира в модерни производствени технологии, които гарантират чисти, сигурни и здравословни продукти с постоянно и високо качество. Стимулира професионалното израстване на своите служители, като им осигурява специализирано обучение.

II. Продукти

Хлябът е единствената храна, предпочитана от хората, без значение към каква  раса, култура и религия принадлежат. Традиционно , хлебните изделия са сред любимите храни на българите, както е и в повечето европейски страни. Днес хлябът се предлага на пазара във все по - голямо разнообразие.Служителите на Хлебозаводи Корн се опитват денонощно да задоволят и най-претенциозните вкусове, затова техните продукти са разделени в пет продуктови линии:
Продуктова линия Сити Корн

Продуктова линия Сити Корн е една от новите изненади на Хлебозавод Корн. Състои се от три вида висококачествени продукти: Хляб Грахам; Ръжено - пшеничен хляб и Бял хляб.Тези продукти можете да намерите в търговските вериги: CBA, Пикадили, Кауфланд, Била, Метро, кварталните супермаркети и минимаркети.Сити Корн – хляб грахам

Хлябът, приготвен от пълнозърнесто грахам брашно и бяло брашно е богат на минерали.Идеален е за здравословен начин на хранене. Изключително подходящ за диабетици и при провеждане на диети.Сити Корн ръжено –пшеничен хляб

Балансираното съчетание между висококачествено ръжено и пшенично брашно му придава страхотен вкус и плътна структура. Предимствата на ръжения хляб са всеизвестни, някой от по – важните предимства са: • Подходящ за диабетици;

 • Подходящ за здравословно и диетично хранене

 • Подобрява функцията на червата

 • Намаляване риска на сърдечно съдови заболявания.

Сити Корн – бял хляб

Произведен от висококачествено бяло брашно, допълнително обогатен с витамини.Този хляб доставя удоволствие от храненето и усещането за истинския вкус на храната.Продуктова линия PUR PUR

Уникалността и специфичността на Пурпурната пшеница са в основата за създаването на различните вкусни хлябове и хлебни изделия. Техният състав, богат на антоциани и мекият вкус, гарниран с невероятното ухание за сочност,правят хлебчетата толкова ароматни и свежи. Дори и след два дни, те излгеждат така,сякаш току що сме ги изпекли.

Пакетирани по 4бр. изпечените земели са приготвени по оригинална рецепта на Австрийската фирма BACKALDRIN , която съдържа в себе си 65 % пълнозърнесто брашно от пурпурна пшеница богата на антоциани.

Във всеки хляб от пурпурна пшеница могат да се открият вълшебните зрънца с антоциани /пурпурни на цвят /и с високо съдържание на баластни вещества. Те изграждат вълшебните свойства на хляба PUR PUR.Пурпурният хляб е произведен от пълнозърнесто брашно от пурпурна пшеница, която е с десет пъти по - високи стойности на антоциани от обикновената пшеница. Освен полезен, пурпурният хляб е изключително вкусен, тъй като е допълнително обогатен с тиквени семки и орехи, на които се дължи натуралния му сочен и неподправен вкус.

Продуктова линия DOLCE

Тази продуктова линия се състои от три вида хляб: ръжено-пшенични земели, пшенични земели, царевични земели.Ръжено-пшеничните земели DOLCE са произведени от ръжено-пшенична смес и са поръсени с оригинален микс, чието съдържание остава фирмена тайна. Съставките са подбрани по начин, който гарантира перфектния вкус на земелите и осигурява здравословния им ефект върху организма . Ръженото брашно е нискокалорично, богато на фибри (до 22%), с високо съдържание на витамините В1, В2, В3, В5, В6 и В9, както и на минералите фосфор, магнезий, калий, цинк, желязо и мед. Докато ръженото брашно осигурява питателността на земели DOLCE, то пшеничното брашно допринася за неповторимия им вкус.
Пшеничните земели DOLCE са произведени по оригинална рецепта и австрийска технология. Добавянето на сусам прави вкусовите им качества изключително приятни. Размерът и формата им, както и невероятният им вкус ги правят незаменими при приготвянето на сандвичи. Хлебозаводи "Корн" са единствените производители в България, които предлагат земели, запазващи преснотата и вкусовите си качества седем дни. Това е възможно благодарение на уникалната газонепропусклива опаковка, която запазва продукта от външни въздействия, вкючително външни миризми.

Царевичните земели DOLCE към момента се предлагат на пазара само от Хлебозаводи Корн. Царевичното брашно е здравословно от гледна точка на факта, че нишестето на царевицата е изключително податливо на разграждане. Освен това царевичното брашно съдържа фибри, които подпомагат храносмилателната система.

Продуктова линия КОРН

Хлябът е изключително важен и достъпен източник на ценни растителни белтъчини, които съдържат незаменими аминокиселини, на въглехидрати и на витамини от група В. Хлябът е всекидневният ни източник на растителна целулоза и минерални вещества – калий, калций, магнезий, натрий, фосфор, желязо. Хлябът е високо калоричен продукт. В 100 г ръжен хляб например се съдържат 190 ккал, а в 100 грама пшеничен –233 ккал.Продуктита на тази продуктова линия са:Нарязан хляб "Корн" е класически продукт за всички възрасти. Приготвен е по рецепти на старите пекари, съчетавайки майсторлъка на традицията с желанието на модерния човек за здравословен начин на живот.Купувайки този хляб потребителите получават 18 равномерно нарязани филийки, перфектни за приготвянето на сандвичи за закуска,обяд и вечеря. Нарязан хляб "Корн" е направен от специални сортове пшеница, от която се добива брашно в собствената ни мелница. Този хляб се произвежда само от пшенично брашно и се предлага в 3 разновидности според грамажа - 500 гр., 650 гр. и 700 гр. Трайността му е три дни, което се гарантира от опаковката му, произведена от каст фолио.

Нарязан хляб "Бриз" е направен от висококачествено бяло брашно тип 500. Той е допълнително обогатен с витамин "С" и маргарин. Съдържанието на маргарин гарантира преснотата на хляба до последния час на трайността му, която е 3 дни, а съдържанието на витамин С подсилва имунната система. Този хляб се предлага в две разновидности според грамажа - 650 гр. и 700 гр.

Балкански хляб е замесен по традиционна българска рецепта от брашно с високо съдържание на фибри и жива мая. Изключително здравословен хляб, който регулира процесите в храносмилателната система, като същевременно осигурява необходимите за организма въглехидрати. Този хляб се произвежда от типово брашно без оцветители и се предлага в грамаж от 500 гр. Трайността му е три дни, което се гарантира от опаковката му, произведена от каст фолио.
ПРОДУКТОВА ЛИНИЯ ЛЕКОРНИЯ

Все по – голям е интереса към топлите и прясно изпечени хлебчета, затова като един от лидерите в хлебопроизводството, Хлебозавод Корн отговаря на пазарните тенденции и задоволява потребителския вкус със чудесните си хлебчета от продуктова линия Лекорния. Характерно за тези продукти е ,че са полуфабрикати предназначени за изпичане на място в търговските обекти. Основните видове топли хлебчета, които предлага Хлебозавод Корн са : Селски хляб, хляб Финес, разнообразни и вкусни Багети, Кроасани и Земели - пшенични със сусам, ръжени и царевично. Тези продукти можете да намерите в търговските вериги: СВА, Пикадили, Била, Кауфланд и др.Селският хляб от продуктова линия Лекорния е полуфабрикат в замразен вид, предназначен за изпичане в конвектомат. Само за 5 минутки при температура от 260 градуса,той ще придобие апетитния вид от снимката.

Багетите от продуктова линия " Лекорния" на Хлебозаводи Корн са полуфабрикати, които се предлагат в замразен вид и са предназначен за изпичане в конвектомат. Багетите се предлагат в няколко разновидности: пшенична, със сусам и тризърнеста.

Хляб Финес е един здравословен хляб, подходящ за всички видове диети. Приготвен от ръжено и типово брашно, с 5 вида семена.

Кроасаните от продуктова линия Лекорния са полуфабрикат в замразен вид. Изпичат се в конвектомат при 200 градуса за 3 минути. Предлагат се в няколко разновидности - с шоколад, със сирене, с кашкавал. Всички те се произвеждат според вкусовите предпочитания на клиентите.

Земелите са в полуготов, замразен вид. Изпичат се за 3 минути в конвектомат при температура 260 градуса. След изпичане, ще имат апетитния вид на снимката.

Между различните продуктови серии съществува хармоничност, тъй като задоволяват едни и същи потребности, предлагат цени с неголям диапазон между различните продуктови серии, използват се едни и същи и дистрибуционни канали и пр.

Съществуващият микс предоставя възможности за продуктова диверсификация, тъй като фирмата може да започне да произвежда хляб различни вкусове, да произвежда хлябове по рецепти на други народи и т.н., да внедри нови технологии и да започне да произвежда макаронени изделия, кори за баници и т.н.


П Е К А Р Н И    Л Е К О Р Н И Я

Това са верига от пекарни, в които ще се предлагат прясно изпечени земели, хлебчета и закуски, производство на "Корн", както и торти, понички, сладки, напитки (кафе и безалкохолни). Разработването на концепцията за веригата от пекарни отне на компанията повече от година.

Инвестирани са огромни средства в реализацията на този проект. Производството на заготовките от хляб и земели се произвеждат на нова изцяло автоматизирана производствена линия в Шумен. Преди повече от две години продуктите от замразени хлебни изделия се наложиха в търговската мрежа и ХоРеКа сектора, а сега развиват бизнеса с пекарни "Лекорния". Пекарни „Лекорния” са новото предизвикателство пред нас, като предстои изграждането им из цялата страна. Първата пекарна отвори врати в ” Кауфланд”  в гр. Бургас.

Изводи
Като част от Холдинга Агрия Груп, с годините, Корн се настанява трайно в пазарната ниша, като един от лидерите сред хлебопроизводителите в България. Благодарение на активното развитие и въвеждане на нови методи на работа, Корн достига до високото си ниво признато от конкуренти и специалисти. С помощта на висококвалифицирания си персонал и модерната технология, производствените линии се увеличават и се създава възможност за прокарване на много нови продукти. Тези хлебозаводи са намерили своя пазарна нища чрез умела маркетингова стратегия, ефективно действащи дистрибуционни канали. Хлебозаводи Корн реализира продукцията си в цялата страна и успешно се справя с конкуренцията. Широката гама и високото качество на продуктите, гъвкавата маркетингова и търговска политика са в основата на успешното развитие на “Хлебозавод Корн” АД. Мениджърското управление е пазарно ориентирано и достатъчно гъвкаво, за да отговори на динамичната обстановка в страната. На лице е един завършен цикъл на производството.

Формирането на продуктовия микс е най-важното маркетингово решение, което взема висшето раководство на една фирма.Хлебозаводи Корн са успяли да изградят много добър продуктов микс, чрез който задоволява потребностите от хляб от всякакъв вид на голяма част от българското население.

Клиенти на фирмата са всички Международни и Регионални вериги като Metro, Billa, Kaufland, CBA, Пикадили и др., като съвместната им дейност е в три насоки:


 • доставки на основни видове формови и заводски хлябове;

 • производство и доставка на собствени марки на търговските вериги;

 • изграждане и поддържане на „Горещи точки“ за качествено реализиране на произвежданите специализирани изделия и луксозни хлябове.

Широката гама и високото качество на продуктите, гъвкавата маркетингова и търговска политика са в основата на успешното развитие на “Хлебозаводи Корн” АД.

 

Използвана литература
 1. Котлър, Филип. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане, Класика и Стил ООД, София, 2002,.

 2. Доц. Д-р ик.Любенов, Любомир. Продуктова и иновационна политика, Русе, 2009.

 3. http://www.hranite.eu/proizvoditeli-prerabotvateli-na-hranitelno-produkti-napitki/hliab-hlebni-testeni-izdelia/rajeno-pshenichen-bial-hliab-zemeli

 4. http://www.marketing.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D1%96%D1%96-%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3/

 5. http://catalog.bg/company.php?company=6168Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница