Проект № bg051PO001 03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”Дата19.01.2018
Размер65.28 Kb.

ПРОЕКТ № BG051PO001-2.3.03-0906

Организационни и технически мерки за постиганена по-висока безопасност при работа”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Д О Г О В О Р

BG051PO001-2.3.03-0906/SU........../проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между: 1. «Холсим кариерни материали Пловдив» АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, ул. „Братя Бъкстон” № 134, БУЛСТАТ 825255714, представлявано от Емил Брайчев, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),

от една страна и от друга страна:

 1. ………………………………………......................................................................, регистрирано с решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен съд ………….................……, със седалище и адрес на управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано от ……………………………………......................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши процедура за доставка с предмет: “Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло” по проект № BG051PO001-2.3.03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, както следва:

 • Работен костюм летен комплект (2 броя якета, полугащиризон и панталон) – 53 бр.

 • Работен костюм зимен (яке и полугащиризон) - 53 бр.

 • Обувки летни – 53 бр.

 • Обувки зимни – 53 бр.

 • Каска предпазна – 53 бр.

 • Очила предпазни отворен тип – 25 бр.

 • Очила предпазни затворен тип – 22 бр.

 • Ръкавици предпазни – 39 бр.

 • Антифони външни -19 бр.

 • Костюм за заварчик - 2 бр.II. ЦЕНИ


 1. Бенефициента се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.

 2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на доставката

 3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя: ..........................................................


III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


 1. Плащането се извършва както следва:

 • 100% (сто процента) от стойността на поръчката, съгласно офертата на изпълнителя, до 30 дни от изпълнението на поръчката, подписване на приемо-предавателен протокол за приемане без забележки на възложените дейности и представяне на фактура за плащане

 1. Във фактурата си, освен основния текст, Изпълнителят следва да добави и изразът: „Разходът е по проект BG051PO001-2.3.03-0906 „Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа”, финансиран по ОП РЧР 2007-2013г.””


IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


 1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

 2. Срокът за изпълнение на доставката е .............................. календарни/работни дни от датата на подписване на договора и заявяване на доставката

 3. Мястото на изпълнение на доставката е: гр. Пловдив 4004, ул. „Братя Бъкстон” № 134


V. СПИСЪК НА ДОГОВРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:

 1. Настоящият договор;

 2. Изискванията на бенефициента (Приложение І)

 3. Офертата на Изпълнителя (Приложение II)


VI. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


 1. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

 2. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

 3. Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

 4. Всички предприети от изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви, публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите правила за информарине и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информаираност и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 5. Изпълнителят се задължава да изпълни доставката качествено и в предвидените в раздел IV, чл. 2 срокове.

 6. Изпълнителят се задължава да използва всяка информация, предоставена му от Бенефициента, само за целите на настоящия договор.

 7. Изпълнителят се задължава да съгласува действията си с Бенефициента и да изпълни задълженията си точно и добросъвестно.

 8. Изпълнителят се задължава да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си по раздел II, чл. 1, всички оперативни разходи – консумативи, сметки за телефон и електричество и др., да осигури адекватна подкрепа и последователна, непрекъсната работа по изпълнението на поръчката.

 9. При констатирани недостатъци, Изпълнителят се задължава да ги отстрани за своя сметка и в едноседмичен срок.

 10. Изпълнителят се задължава съгласно чл.1.7 от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ, да спазва разпоредбите, съответстващи на членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14, неразделна част от настоящия договор

 11. Изпълнителят има право, за извършената съгласно изискванията и поръчката на Възложителя доставка, да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията на Раздел II и Раздел III.


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


 1. Възложителят се задължава да оказва на Изпълнителя необходимото за изпълнението на поръчката съдействие и предоставя информация необходима за изпълнението на доставката.

 2. Възложителят се задължава да изплати възнаграждението на Изпълнителя, в размер и по начин, определени с Раздел II и Раздел III от настоящия договор;

 3. Възложителят има право да извършва проверки на изпълнението на поръчката и да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя.

 4. Когато Изпълнителят се е отклонил от предмета на договора или изпълнението е с недостатъци, Възложителят има право да откаже приемането на доставката, докато Изпълнителят изпълни своите задължения по договора.

 5. Когато доставката има такива недостатъци, които я правят негодни, съгласно тяхното предназначение, Възложителят може да прекрати договора по правилата на ЗЗД.


IX. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ


 1. Приемането на услугите се извършва с подписване на Приемо-предавателен протокол без възражения между страните.


X. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му-от компетентния български съд.
XI. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият договор се прекратява:

 1. След изпълнение на задълженията по договора;

 2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

 3. При обективна невъзможност за изпълнение, със 7-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните;

 4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна.

 5. Договорът може да бъде прекратен и когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на Договора, извън правомощията на Бенефициента, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Официално Представляващ: Управител:

Емил Брайчев

Изпълнителен директор„Холсим кариерни материали Пловдив” АДИнвестира във вашето бъдеще!


Каталог: fileadmin -> templates
fileadmin -> Не по-късно от
fileadmin -> Здравословно състояние и благосъстояние на животните при органично животновъдство
fileadmin -> This is the story of an ancient meditation technique named Vipassana, which shows people how to take control of their lives and channel them toward their own good
fileadmin -> До клъстера Дуално професионално обучение към гбитк
fileadmin -> An den Vorstand der dbihk до Управителния съвет на гбитк
fileadmin -> Отношението между цените на храната и грижата за животните
fileadmin -> Bulgaria trading
templates -> Програма „развитие на човешките ресурси пмс 69/11. 03. 2013 форма на оферта
templates -> Проект bg051PO001 03-0266 „Превоз на персонала на Холсим (България) ад до и от работното място в с. Бели Извор“
templates -> Програма „развитие на човешките ресурси д о г о в о р


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница