Проект ! Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община СевлиевоДата13.01.2018
Размер260.02 Kb.
#45513
Проект !

НАРЕДБА

за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти

на територията на община Севлиево

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваеми обекти на територията на Oбщина Севлиево и правомощията на отделните звена на Община Севлиево относно реда и условията за поставянето и премахването им, в съответствие със Закона за устройство на територията. /ЗУТ/.

(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени, представляващи частна, общинска или държавна собственост.

(3) Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност, за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Община Севлиево.

(4) С Наредбата се определя реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и условията за ползване на обектите.

(5) Преместваемите обекти могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.Чл. 2. (1) По смисъла на тази Наредба „преместваем обект” е обект, предназначен за търговска, увеселителна или друга обществено обслужваща дейност, който не е трайно свързан с терена и с мрежите на техническата инфраструктура и който може след отделянето му от тях да изпълнява същата или подобна функция на друго място, не се нанася в кадастралната карта, не се записва в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост или други права върху обекта не се издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър, не представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, не представлява недвижима вещ по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността.

(2) Преместваемите обекти по ал. 1 могат да се разполагат върху имоти: собственост на държавата, общината, физически или юридически лица, като с това не трябва да се нарушава ползването на основното им предназначение, върху които те се поставят, както и да не се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба.

Чл. 3. Не са предмет на тази Наредба:

1. Преместваеми обекти в поземлени имоти, отредени по регулация за пазари и базари. Същите се предвиждат с цялостен проект за пазар или базар и се одобряват по общия ред, предвиден в ЗУТ.

2. Временни обекти по § 17 от ПР на ЗУТ.

3. Преместваеми гаражни клетки.

4. Рекламно-информационни елементи. Същите се регламентират с отделна наредба.

Раздел II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 4. (1) По своето предназначение и вид преместваемите обекти могат да бъдат:

1. За търговско обслужване:

1.1. Павилион;

1.2. Маса или щендер;

1.3. Количка;

1.4. Фризери и машини за сладолед и хладилни витрини за безалкохолни напитки;

1.5. Автомати за топли и студени напитки и пакетирани стоки;

1.6. Временна базарна конструкция;

1.7. Слънцезащитни устройства, когато същите не са закрепени трайно към терена;

1.8. Скари;

1.9. Маси за консумация на открито.

2. Навеси към спирките на обществения транспорт.

3. Обслужващи зони за отдих и развлечения – атракционни съоръжения, спортни и детски съоръжения с комерсиален характер, подиуми и др.

4. Контролен пункт или павилион за охрана.

5. Тоалетна кабина.

6. Рампи за осигуряване на достъпна среда към обществено обслужващи обекти.

7. Преместваеми обекти, свързани със събиране на подписки и други обществени и политически прояви от граждани, сдружения, политически и други обществени организации.

8. Други обекти, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.(2) По своя тип преместваемите обекти могат да бъдат:

1. С унифициран дизайн – промишлен продукт за серийно производство;

2. С индивидуален дизайн – за единично производство съобразно спецификата на конкретната среда.

(3) По начин на поставяне:

1. Стационарни – които заемат постоянно определената площ.

2. Мобилни – които се поставят в началото и се прибират след края на работния ден;

(4) По времетраене на ползване:

1. Месечни и годишни – преместваеми обекти, разположени върху терени общинска собственост със срок на ползване до 5 години.

2. Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, традиционни продажби (мартенски и коледни) върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от 35 дни.

3. С неопределен срок - преместваеми обекти, поставени в частни имоти въз основа на безсрочни договори.Чл. 5. Преместваемите обекти по чл. 4, ал. 1, т. 1.1. – павилиони, могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки и услуги както следва:

- Дребни пакетирани хранителни стоки;

- Печатни произведения;

- Цветя;


- Цигари;

- Ядки и бонбони;

- Сладолед;

- Кафе, безалкохолни напитки и закуски;

- Фишове на спортния тотализатор и лотарийни и други билети;

- Стоки с акционен характер /свързани с празници и чествания/;

- Битови услуги.

Чл. 6. Преместваемите обекти по чл. 4, ал. 1, т. 1.2. – маси и щендери, могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки, както следва:

- Печатни произведения;

- Цветя;

- Плодове и зеленчуци;

- Билети и фишове;

- Стоки с акционен характер /свързани с празници, чествания и други културни или спортни мероприятия/.Чл. 7. Преместваемите обекти по чл. 4, ал. 1, т. 1.3. – колички, могат да бъдат предназначени за продажба на сладолед, пуканки, ядки, варена царевица, понички и захарен памук и други.

Чл. 8. Преместваемите съоръжения по чл. 4, ал. 1, т. 1.7. – слънцезащитни устройства, могат да се монтират непосредствено до заведения за хранене за покриване на търговски площи за сервиране на открито.

Чл. 9. Преместваемите обекти трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;

3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

5. да не застрашават безопасността на движението по улиците;

6. да не са поставени върху съоръжения на техническата инфраструктура или сервитутната им ивица, съгласно действащата нормативна уредба;

7. да не препядстват нормалното ползване на съседни сгради, премествами обекти и рекламно - информационнни елементи.Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ

НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл.10. Изискванията при поставяне на преместваеми обекти на територията на Oбщина Севлиево са съобразени със спецификата на урбанизираната среда в различните градски зони и в селата. Територията на Oбщина Севлиево е разделена на следните зони /приложение 1/:

 1. Град Севлиево:

  • първа зона;

  • втора зона;

  • трета зона;

  • четвърта зона.

2. Села.

Чл. 11. На територията на първа и втора зона се разрешава поставяне на преместваеми обекти, обслужващи транспорта – навеси към спирките на обществения транспорт – само с унифициран за града дизайн.

Чл. 12. На територията на първа зона се разрешава поставяне на преместваеми обекти – павилиони – само с унифициран за града дизайн за всеки вид.

Чл. 13. (1) Проектите за преместваеми обекти по чл.4, ал.1, т.1.1 и т. 2, разположени в първа зона, се одобряват от главния архитект след положително становище на общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) Проектите за преместваеми обекти по чл.4, ал.1, т.1.1 и т. 2, разположени в останалите зони на града и в селата, се одобряват от главния архитект.

(3) Обемът и съдържанието на проектите за преместваеми обекти, както и необходимите съгласувания със заинтересуваните централни или регионални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия, се определят от главния архитект в зависимост от местоположението на обекта и неговата специфика.

Чл. 14. (1) С тръжните условия за отдаване под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 4, ал.1, т.1.1 – павилиони – се конкретизират изискванията към вида и типа на съответния обект.

(2) Общината може да обявява търгове или конкурси за определяне на типа и дизайна на преместваемите обекти по чл. 4, ал.1, т. 1.1 и т. 2, попадащи в първа и втора зона.

Чл. 15. Преместваемите обекти по чл. 4, ал.1, т. 1.7 се поставят при доказана градоустройствена възможност въз основа на одобрен индивидуален проект.

Чл. 16. (1) Забранява се разполагането на преместваеми обекти:

1. Когато затрудняват пешеходния поток и обслужването на обекти, представляващи строежи или заварени преместваеми обекти;

2. Когато закриват витрини или прозорци от партерния етаж на сградите, освен в следните случаи:

- разполагане на преместваеми обекти по чл. 4, ал.1, т. 1.4 и т.1.5. пред собствени заведения за хранене или магазини за хранителни стоки;

- при продажба на плодове и зеленчуци пред собствени магазини за хранителни стоки или за плодове и зеленчуци;

3. Върху терени, отредени за паркове, градини и озеленяване, освен допустимите по тази наредба и включени в схемите по чл. 18;

4. В обслужващите сервитути на инженерни съоръжения;

5. По чл. 4, ал. 1, т. 1.8 – скари – в първа зона, освен по време на празници и мероприятия от общоградско и национално значение;6. По чл. 4, ал. 1, т. 1.2 и т. 1.3 – маси, щендери, колички – в първа зона, освен по време на празници и мероприятия от общоградско и национално значение.

(2) Обектите по чл. 4, ал. 1, т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.8 се прибират от собственика, който е длъжен да почиства отреденото място в края на всеки ден.

(3) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна, с изключение на кампанийни обекти.

(4) Забранено е разполагането на маси за открито сервиране на тротоари по-тесни от 3 метра.

(5) Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за напитки и други пред фасадата на търговски обекти или жилищни сгради - разположени в съседство, освен в случаите, в които е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.

(6) Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини, автомати за топли напитки и други, извън площта и размерите, посочени в одобрената схема.

(7) Когато преместваеми обекти се разполагат върху пешеходни зони и пешеходни улици без автомобилно движение по тях, се осигурява възможност за преминаването на транспортни средства със специално предназначение.

(8) В зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни съоръжения, чийто носещи елементи не са трайно прикрепени към терена, изработени от текстил на метална конструкция.

(9) В зоните за разполагане на маси за открито сервиране не се допуска надвесването на конструктивни елементи над преместваемите обекти на височина по-малка от 2,30 метра от нивото на терена, върху който са поставени.

(10) Забранява се покриването и заграждането на поставените по тази наредба преместваеми обекти с материали и конструкции, трайно прикрепени към терена, както и такива които изменят трайно субстанцията или начина на ползване на терена.

(11) Допуска се поставянето върху терена на леки прегради / прозрачни преградни стени, кашпи, изкуствена декоративна растителност, бутафорни пластични елементи, подиуми и др., ограждащи площта, върху която е разрешено разполагането на преместваеми обекти, като таксата за заеманата площ се изчислява на квадратен метър. Проектът за поставянето се одобрява предварително от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(12) Не се допуска поставяне на рекламно-информационни елементи, освен в случаите, в които има издадено разрешение за поставянето им.

(13) Не се допуска поставянето на допълнителни елементи извън площта на разрешения преместваем обект.

(14) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространството около тях, да осигурят безопасни условия за тяхната експлоатация и да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне. Всеки собственик на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, както и номера и датата на издаденото разрешение за поставяне.

(15) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект, няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правни форми).

(16) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект е длъжно да съхранява в обекта и при поискване от съответните контролни и одобряващи органи да представи съответните разрешителни и документи, издадени от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ, РУП и др.), упражняващи контрол върху дейността извършваща се „от” и „в” преместваемия обект.

Раздел IV

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
Чл. 17. (1) Преместваемите обекти могат да бъдат поставени, след издадено разрешение по реда на настоящата наредба, в терени общинска собственост въз основа на обща и подробни схеми за разполагане.

(2) Схемите по ал. 1 се изработват от техническата служба при общината и се одобряват от главния архитект след положително становище на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 18. (1) Общата схема за разполагане на преместваеми обекти се изработва за територията на първа и втора зона върху картен материал в подходящ мащаб. На нея се обозначават местата за разполагане на единични обекти и зоните за разполагане на групи от обекти, както и изискванията за вида и предназначението на обектите.

(2) Подробните схеми се изработват за всеки единичен обект, както и за група от обекти, върху извадка от кадастралната карта или от кадастрален план в М 1:500 или в М 1:1000. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти, разстоянията между тях, както и изискванията за тип, вид, предназначение и естетическо и техническо оформление съобразно местонахождението.

Чл. 19. При необходимост подробните схеми за разполагане на преместваеми обекти се съгласуват със заинтересуваните централни или регионални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия.

Чл. 20. (1) Отдаването под наем на общински терени съгласно одобрените схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл. 4, ал.1, т. 1.1 – павилиони, се извършва след търг по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

(2) Отдаването на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 4, ал.1, т. 1.7 – слънцезащитни устройства, се разрешава на собствениците на заведения за хранене за покриване на търговски площи за сервиране на открито съгласно одобрените схеми без търг.

(3) За издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти се заплаща такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево.

(4) Разполагането на преместваеми обекти по чл. 4, ал.1, т.2 – навеси към спирките на обществения транспорт и по чл. 4, ал.1, т. 5 – тоалетни кабини, се разрешава на името на общината въз основа на одобрени проекти, без да се дължи заплащане на такси и наеми.

Чл. 21. Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти – паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от главния архитект след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
Раздел V

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ ТЕРЕНИ
Чл. 22. (1) Преместваеми обекти се поставят върху терени – държавна собственост въз основа на подробна схема за разполагане.

(2) Схемата по ал. 1 се изработва от инвеститора, съгласувано с ведомството, на което е предоставен за управление теренът, а в останалите случаи – съгласувано с областния управител.

(3) Схемата по ал. 1 се одобрява от главния архитект и се нанася служебно в общата схема от техническа служба.

Чл. 23. (1) Изработването и съгласуването на схемите по чл. 22 се извършва по реда на чл. 18 и чл. 19 от настоящата наредба.

(2) Одобряването на проектите се извършва по реда на чл. 13 от настоящата наредба.


Раздел VІ

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ВЪРХУ ЧАСТНИ ТЕРЕНИ
Чл. 24. (1) Преместваеми обекти се поставят в частни терени при спазване на изискванията на настоящата наредба въз основа на подробна схема за разполагане.

(2) Схемата по ал. 1 се изработва от собственика на имота.

(3) Схемата по ал. 1 се одобрява от главния архитект и се нанася служебно в общата схема от техническа служба.

(4) В случай, че лицето не е собственик на имота се представя изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика/ците на поземления имот или писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ с нотариална заверка на подписите.

Чл. 25. (1) Изработването и съгласуването на схемите по чл. 24 се извършва по реда на чл. 18 и чл. 19 от настоящата наредба.

(2) Одобряването на проектите се извършва по реда на чл. 13 от настоящата наредба.


Раздел VІІ

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 26. (1) Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по образец, утвърден от Кмета на Община Севлиево. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;

2. Документ за собственост на имота, в който се иска поставяне на преместваемия обект /с изключение на случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в имот, собственост на Община Севлиево/ или нотариално заверено съгласие на собственика, респективно писмен договор за наем със собственика на поземления имот с нотариална заверка на подписите, или др. – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен имот;

3. Скица на поземления имот с предложение за точното разположение на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен поземлен имот;

4. В сгради в режим на етажна собственост, разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на писмено съгласие от Общото събрание на етажната собственост или писмен договор за наем с етажните собственици. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.

5. Декларация за липса на задължения към Община Севлиево;

6. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемия обект ще се извършва стопанска дейност, за която се изисква такова удостоверение;

7. Когато заявителят е лице с увреждане – Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК;

8. Проектна документация, в случай, че е необходимо.

(2) При установяване на невярно декларирани данни, не се издава разрешение, съответно издаденото такова се отменя.

Чл. 27 (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Община Севлиево.

(2) В Разрешението за поставяне на преместваеми обекти задължително се посочват:

1. Имената, адреса и единния граждански номер на физическите лица, съответно наименованието на фирмата, ЕИК, седалището, адреса на управление и имената на представляващия търговеца, на който се издава разрешението;

2. Собственикът на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Площта, която заема преместваемият обект;

4. Дължимата такса, определена в НОАМТЦУ;

5. Срокът, за който се разрешава поставянето;

6. Указания за типа и външния вид на преместваемия обект.

(3) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след заплащане на:

1. Дължимата такса за месец, определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево;

2. Сумата по т.1 се заплаща в 7-дневен срок, считано от датата на уведомяването на лицето, подало заявлението.

(4) Таксите се дължат за посочения в разрешението период и се заплащат ежемесечно, до 1 число на съответния месец.

(5) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им.

(6) При неспазване на сроковете по ал.3 и ал.5, Община Севлиево уведомява заявителя по реда на АПК като му предоставя тридневен срок от получаване на уведомлението да заплати дължимите суми, с указания, че при неизпълнение в посочения срок, разрешението губи действието си и съответната позиция по схемата се счита за свободна.

Чл. 28. Поставянето на преместваеми обекти върху имот, общинска собственост по време на панаири, изложения и базари се разрешава по схема, одобрена от главния архитект. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешения за поставяне по реда на входиране на Заявление по образец до запълване на местата, определени в схемата. За периода на поставяне се заплаща такса, определена в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево. За увеселителни обекти и атракциони се представя - проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията.

Чл. 29. Поставянето на преместваеми обекти върху имот, общинска собственост свързани с обществени мероприятия, в които Община Севлиево е съорганизатор, се разрешават по схема, одобрена от главния архитект на Община Севлиево. За периода на поставяне не се заплаща такса.

Чл. 30. (1) Поставянето на маси за открито сервиране пред заведенията за хранене и развлечения се извършва след представяне на:

1. Заявление по образец;

2. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;

3. Декларация за липса на задължения към Община Севлиево;

4. Удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и развлечения;

5. Схема на разполагане, одобрена от Главния архитект.(2) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти по ал.1 се издават след представяне на квитанция за платена такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево.

(3) Максималният срок за разполагане маси за открито сервиране върху общински терен е до 1 година, за което се заплаща месечна такса в определения размер съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево.

(4) При необходимост от промяна на обстоятелствата се подава ново заявление по надлежния ред.

Чл. 31. (1) За поставянето на следните преместваеми обекти се сключва писмен договор: павилиони, маси за консумация на открито, контролен пункт или павилион за охрана, тоалетна кабина, рампи за осигуряване на достъпна среда към обществено обслужващи обекти. За всички останали се издава само разрешение за поставяне.

(2) Разрешенията за поставяне имат действие докато е в сила сключения договор или за срока, за който е платена съответната такса за ползване на общински недвижим имот или част от него, във или върху който е разположен съответния преместваем обект.

(3) Промяна във вида и местоположението на преместваеми обекти разрешени по надлежния ред може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.

Чл. 32. Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени по реда на тази наредба се отменят със заповед на Кмета на Община Севлиево и/или упълномощено от него лице:

- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;

- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;

- при неплащане на месечната такса.
Раздел VІІІ

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И

РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 33. Контролът за изпълнение на тази Наредба се упражнява от Кмета на Община Севлиево и/или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 34. Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:

 1. са поставени без разрешение или в несъответствие с издаденото разрешение;

 2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание е отпаднало;

 3. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

 4. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

 5. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ;

 6. не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба.

Чл. 35. (1) Обстоятелствата по чл. 34 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба в 3-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, подлежащи на премахване по чл. 34, които могат да направят възражения пред кмета на община Севлиево в тридневен срок от връчването.

(2) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1 кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект.

(3) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да премахне обекта за своя сметка.

(4) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в общински имот, е неизвестен, констативният акт и заповедта по ал. 2 се поставят на видно място върху обекта в присъствие на двама свидетели, както и на определените за целта места в сградата на общината.

Чл. 36. (1) В заповедта по чл. 35, ал. 2 кметът на общината определя срок за премахване на преместваемия обект. В случай, че същият е захранен с вода и ел. енергия, разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 35, ал. 2 за доброволно премахване, преместваемият обект се премахва принудително от специализираните общински органи.

(3) Неизпълнението на заповедта по чл. 35, ал. 2 в определения срок се установява с констативен протокол, съставен от служителите по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба. Протоколът се съставя в едноседмичен срок след изтичането на срока, определен в заповедта по чл. 35, ал. 2.

Чл. 37. (1) Служители от общинска администрация Севлиево, определени от кмета на общината, определят начина на изпълнение на принудителното премахване на преместваемия обект в зависимост от вида, физическите му характеристики и неговото местоположение. За предвидените мерки по премахването се съставя протокол, който се одобрява от кмета на общината.

(2) При премахването на преместваеми обекти, за които е необходимо възлагане на външен изпълнител, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

(3) След одобряване на протокола по ал. 1 и след сключване на договора по ал. 2 кметът на общината уведомява всички заинтересувани лица за датата и часа на започване на принудителното премахване на преместваемия обект.

(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 35, ал. 2 се осъществява със съдействието на органите на МВР.

Чл. 38. (1) На определената дата и час служителите по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба съвместно с изпълнителя, в присъствието на представители на експлоатационните предприятия /при необходимост/ и органите на МВР съставят протокол за състоянието на преместваемия обект преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.(2) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от наличните обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване.

(3) Изнесеното движимо имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на Община Севлиево, като за наличността му се съставя опис от служители на Община Севлиево в присъствие на представители на органите на МВР, където се отразява вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му.

Чл. 39. (1) След приключване на принудителното премахване на преместваемия обект длъжностните лица по чл. 38 от настоящата наредба съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на МВР, когато това е необходимо, съставят протокол за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 35, ал. 2.

(2) Извършените разходи по ал.1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта по чл. 35, ал. 2 от наредбата.

Чл. 40. (1) Длъжностните лица по чл. 38 от настоящата наредба и изпълнителят съставят протокол за извършените разходи по премахването на преместваемия обект.

(2) Въз основа на влязла в сила заповед по чл.35, ал. 2 и на протоколите по чл.36, ал. 3, чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал.1 от настоящата наредба се предприемат действия за събиране на вземанията по реда на чл.418 от Гражданскопроцесуалния кодекс.

(3) Когато собственикът на преместваемия обект, поставен в общински имот, е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

(4) Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при премахване на обекта и възстановяването на терена, се извършва от общината за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

(5) За извършените разходи по ал. 4, представители на общината и изпълнителя съставят протокол.
Раздел ІХ

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. (1) За нарушения по настоящата Наредба на виновните физически лица се налага административно наказание – глоба в размер от 100 до 1 000 лв., на едноличните търговци и на юридически лица – имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лв.

(2) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената санкция, наложена на виновното лице се налага в двоен размер.

Чл. 42. (1) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Севлиево.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Севлиево или упълномощен от него заместник кмет.

(3) Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в тази наредба не е предвидено друго.

(4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

(5) Нарушителите на други нормативни актове, уреждащи тази дейност, се наказват по реда, предвиден в съответните разпоредби.


Раздел Х

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази наредба се приема на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА и отменя Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Севлиево /приета с Решение № 094/25.06.2013г. на Общински съвет - Севлиево/.

§2. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.

§3. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

§4. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 1

ЗОНИ НА ГР. СЕВЛИЕВО
/съгласно Решение № 256/ 15.12.2004 год. на ОбС – Севлиево/
- първа градска зона - територията между улиците:”Иван Преснаков”, “Стефан Пешев”, “Света Троица”, “Хаджи Димитър”, “Устабашиев”, “Княз Ал.Батенберг”, “Стефан Пешев”, “Славянска”, “Хан Аспарух”, “П.Р.Славейков” и част от “Св.Св.Кирил и Методий”.

- втора градска зона – територията между първа зона и улиците:”Стоян Бъчваров”, “Св.Св.Кирил и Методий”, “Втори юли”, “Стефан Пешев”, “Йото Иванов”, “Сава Тошев”, “Св.Княз Борис І”, “Васил Левски”, “Грънчарска”, “Стефан Караджа”, “Христо Драганов”, “Велика и Георги Ченчеви”, “Росица”, “Мара Гидик”, “Асенова”, “Хаджи Ангел” и “Ал.Стамболийски”.

- трета градска зона – територията между втора зона и улиците:”Велика и Георги Ченчеви”, “Ал.Верещагин”, “Никола Петков”, “Марин Попов”, “Зелениковец”, строителни граници на Севлиево, улиците “Стара планина”, “Никола Петков”, “Стефан Пешев”, територията на ЖК “Д-р Ат.Москов” и от завод “Динамо” до края на регулацията в посока София, територията между втора зона и улиците “Йото Иванов”, “Никола Дабев”, “Дедерица”,“Воденичарска”, “Велика и Георги Ченчеви”.

- четвърта градска зона – квартал “Балабанца”, територията между трета зона и улиците “Воденичарска” и “Крайбрежна”, територията в регулация източно от река Росица; територията между трета зона и строителните граници в посока Габрово; територията между трета зона и западните строителни граници; територията между трета зона и северната строителна граница на гр.Севлиево.

Приложение № 2


Община Севлиево, Област Габрово

Шифър на услугатаРАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

№ …...…от ………....…… год.
Разрешението за поставяне се издава на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.


РАЗРЕШАВАМ НА :
ЕГН/ЕИК

/име, презиме и фамилия за физическо лице

или наименование на юридическо лице и имената на физическото лице, което го представлява/Адрес /седалище и адрес на управление/:

област, община, населено място, ж.к ..бул..пл.,ул.,сграда, №, вх.,ет.,ап.Съгласно одобрена на …………. год. схема и одобрени на …………... год. проекти

По части: ………………


От главен архитект –арх. ………………..За преместваем обект:


ДА ПОСТАВИ ЗА СРОК ОТ……...…. ГОДИНИ:

......................................................./описание на преместваемия обект/ в УПИ/ПИ………., кв. ……… по плана на гр./с. …………………….., община Севлиево при спазване на одобрената схема и одобрените проекти


представени документи:

1.Одобрена схема по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

2.Одобрени проекти по части: ……………………

3. Документ за собственост или договор за наем.

4. Документ за платена такса
Разрешението за поставяне се издава във връзка със заявление вх. № ……....…..

от …………… год.КМЕТ: ……………………


МОТИВИ
Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, въз основа на разрешение за поставяне по ред установен с наредба на общински съвет.

На това основание е приета Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Севлиево с Решение № 094/ 25.06.2013г. на Общински съвет - Севлиево и влязла в сила от 01.08.2013 г.

В хода на работа и прилагането на така приетата Наредба се установява, че същата се нуждае от корекции и допълнение.

Нужно е да се приеме нова наредба, в която да се разшири кръга на премествамите обекти по вид и предназначение, да се опише точно реда и начина за поставянето на премествамите обекти както и тяхното премахване, контрола и други.

С предложените изменения и допълнения на горепосочената Наредба се цели точното и ясно разписване на правилата и реда за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Севлиево както и контролът и редът за тяхното премахване.

За прилагане на измененията и допълненията на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Севлиево няма да се изисква разходване на финансови или други средства.

Очакваните резултати са свързани с подобряване на самата процедура по поставянето и премахването на преместваемите обекти.

Настоящият проект като подзаконов нормативен акт не противоречи с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Севлиево е публикуван на интернет страница на Община Севлиево www.sevlievo.bg и в срок до 15 декември 2015г. предложения и становища относно проекта се приемат на следния e-mail: sevlievo@sevlievo.bg или в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Севлиево на адрес: гр.Севлиево, пл. ”Свобода” № 1.

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница