Проект 2 Транскрипция и транслациястраница1/4
Дата21.01.2017
Размер442.36 Kb.
#13240
  1   2   3   4

ПРОЕКТ 2

Транскрипция и транслация


Продължителност на проектаОколо 2–7 часа
Приложими стандарти

За конкретизация на стандартите виж обясненията в приложението – Проект 1, Рубрика: СТАНДАРТИКОО: 1. Български език и литература

КОО: 2. Чужди езици

КОО: 3. Математика, информатика и информационни технологии

КОО: 4. Обществени науки и гражданско образование

КОО: 5. Природни науки и екология

КОО: 6. Изкуства

Основно проектът се реализира в обучението по Биология и здравно образование при изучаване на ядро “Клетка” в 9. клас в темата: “Процеси в клетката” – “Презаписване на генетичната информация. Представа за ген”, “Превеждане на генетичната информация. Генетичен код. Биосинтез на белтъци” – ЗП ; ХІ клас в темата: “Клетката – цялостна жива система” – “Информационна програма на клетката. Генетичен код. Генетични процеси”.


Този проект поставя акцент върху функционирането на наследствената информация и взаимодействието между ядрото и цитоплазмата на клетката. Той разкрива възможностите на човешкия ум да проникне в тайните на клетката и да разбере точността в организацията и реализацията на генетичната програма.
Интересно е как генетичната информация, записана в структурата на ДНК, се изнася от ядрото, кои цитоплазмени структури са отговорни за синтеза на белтък, каква е съдбата на синтезираните белтъци в клетката – участват в процеси вътре в нея или се изнасят от клетката.
Основният въпрос е: Как генетичната информация се превежда от езика на ДНК (подреждане на нуклеотидите) на езика на белтък или полипептидна верига (подреждане на аминокиселините)?
Работата по проекта е резултатна, когато учениците си сътрудничат, обменят идеи, търсят решения, конструират смисъл на понятията и организират знанието. На тази основа те осъзнават необходимостта от сътрудничество и взаимодействие между учените за успешно решаване на научни проблеми, които оказват въздействие върху нашия живот.
Учениците осмислят значението на технологичните средства за визуализиране на изучаваните процеси и за разпространяване на научното знание. Те ще проектират резултатите от своите проучвания в интелектуални карти на концептуалните взаимодействия, постери, презентации на power point, компютърни модели и анимации на изучаваните процеси, фото есе, изложба на подготвените материали.
Цели на проекта
При този проект учениците ще:


 1. Съберат информация от различни източници и ще съставят библиография.

 2. Проучат същността на транскрипцията и транслацията и ще осмислят реализацията на генетичния код, ще използват компютърни анимации за визуализирането й. Ще дискутират, предимствата и недостатъците на отделните модели. Ще обсъдят въздействието на откритието върху развитието на науката, медицината и върху живота на хората.

 3. Съставят интелектуални карти, отразяващи концептуалните взаимодействия на процесите, модели, компютърни анимации, постери за резултатите от техните търсения.

 4. Създадат фото есе, с което ще проследят последователността на извършената работа и ще представят творческите си постижения при създаване на моделите.

 5. Направят изложба с моделите, постерите и презентациите на power point в училищната библиотека и ще поканят свои съученици и родители да я разгледат.


Предизвикателство за учениците
Представете това задание като предизвикателство директно пред учениците след разгадаване на тайните на репликацията на ДНК, съхраняването и предаването на наследствената информация. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.
Припомнете борбата между двете течения в науката – редукционизъм и холизъм и поставете въпроса: “Можем ли само с физични и химични знания да разберем същността на живота?”.
Необходимо е да се разделите на работни екипи, които ще проучват транскрипцията и транслацията на генетичната информация, ще осмислят необходимостта от определени условия за извършването на тези процеси и ще визуализират протичането на последователните им етапи в клетката.
При изучаване на процесите ще осмислите връзката между клетката и околната среда, между организма и условията на живот. С помощта на подготвените материали ще можете да обясните процесите на вашите съученици и да покажете значението на науката за живота.
Обмислете следните въпроси:

 1. Кой процес ще проучвате – транскрипция или транслация?

 2. Какъв е механизмът на изучавания процес в клетката?

 3. Как се изготвя интелектуална карта и какъв вид карта е подходяща?

 4. Как се изготвя постер или презентация на power point?

 5. Как се изготвя компютърна анимация на процеса?

 6. Какво е значението на транскрипцията и транслацията за реализацията на генетичния код и за оцеляването на индивида и вида?

 7. Какво е значението на откритиeто на процесите за обществото и за науката?

Вашата дейност трябва да включва: • Интелектуална карта на транскрипция и транслация

 • Презентация на работата (индивидуална или екипна)

 • Модели на транскрипция и транслация

 • Компютърни модели и анимации

 • Изложба на моделите

 • Фото сесия, която проследява работата на екипите при създаване на моделите

 • По избор: Ролева игра – рекламна агенция на ензимни продукти, използвани в практиката

 • По избор: Научна статия, съобщаваща за научното откритие

Всички посочени елементи трябва да съдържат библиография.
Детайли на проекта
Транскрипцията и транслацията са фундаментални процеси в клетката, които се извършват през времето между две клетъчни деления и през целия жизнен цикъл на специализираните клетки в организма. Те разкриват как генетичната информация влиза в действие и как се осъществява генетичната програма. Осмисля се правилото “един ген  един ензим  една химична реакция” и неговата модификация: “Един ген  един ензим  една полипептидна верига”.
Откриването на структурата на ДНК от Уотсън и Крик през 1953 г. направи пробив в науката като разкри възможности за редица следващи открития чак до откриването секвенцията на ДНК в човешкия геном. Последните открития поставят учените пред нови предизвикателства и засягат живота на всеки един от нас. Те ще засягат живота на нашите деца и внуци в още по-голяма степен и повдигат не само научни, но и етични въпроси.
Изучаваните процеси осигуряват непреклонност на личната позиция на учениците в борбата им около етичните проблеми в науката. Човекът е не само субект, но и обект на научните изследвания. В разработването на проекта се осмисля взаимодействието между научните принципи детерминизъм, редукционизъм, холизъм, системност и историзъм.
Необходимо е да търсите информация от различни източници (учебници, on-line информация) и да развивате своите информационни компетенции. При изучаване на генетичните процеси транскрипция и транслация ще проявите творчество и сръчност, ще овладеете процедурно знание чрез създаването на посочените продукти. В резултат на своите търсения ще можете да предложите хипотези за отражението на тези процеси върху по-висшите равнища на биологична организация. Как ще се отразят грешките в транскрипцията и транслацията върху организмите, популацията и биосферата?
Разработването на проекта е успешно, когато учителите и учениците работят в екип и презентират постиженията си на трансдисциплинарен обобщителен урок, в който се интегрира обучението по биология, физика, математика, история, философия, география, бит и технологии.
Умения, които учениците трябва да притежават
Интернет


 • Умения за сърфиране

 • Копиране и съхраняване на изображения и текстове


Microsoft Word


 • Форматиране на документ

 • Вмъкване на изображение и графика в документ

 • Създаване на таблици

 • По избор: използване на шаблони


Microsoft PowerPoint


 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики


По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти.

Microsoft Excel

Други умения:


 • извличане на информация от речници и енциклопедии и съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки и изграждане на интелектална карта

 • създаване и редактиране на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни термини

 • подготовка на презентация на постер или на power point

 • работа в екип и проява на толерантност при оспорване на мнение

 • спазване на етичните принципи при използване на научна информация

Технологични изисквания за класната стая

 • Достъп до Интернет

 • Microsoft Word

 • Microsoft PowerPoint


По избор: Връзка на компютъра с LCD проектор
Материали за инструкторите


 • Проект 2. Предизвикателство за учениците

 • Проект 2. Примерен план-график за разработване на проекта

 • Проект 2. Развитие на представите за гена

 • Проект 2. Рубрика Стандарти

 • Проект 2. Рубрика Инструкция за изграждане на интелектуална карта

 • Проект 2. Приложение 2 и 3. Примерни интелектуални карти на транскрипция и транслация

 • Проект 2. Видове постери за презентация на резултатите от проучването на процеса

 • Проект 2. Критерии за оценка на моделите

 • Проект 2. По избор: Рубрика Ролева игра

 • Проект 2. Въпросник за оценка на проекта

 • Проект 2. По избор: Рубрика Съставяне на брощура

По избор: LCD проектор
Препоръчителни Web сайтове
Представен ви е списък на сайтовете, свързани с темата на български, руски и английски език. Осигурете списък от сайтовете на всеки ученик като го копирате на Desktop или ги отбележете с опцията Favorites на Internet Explorer.
За предпочитане е търсенето в Интернет да започне с упражнение за критично мислене (вж. В Материали за инструкторите “Критерии за оценка на сайтовете” – за ученици и за учители) в сайта.
Web сайтове на български език:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)

Транслация. Обяснение на процеса и линкове за изясняване на понятията.


http://www.bg-science.info/view_bio.php?id=1

Транслация. Обяснение на процеса.


http://vcell.ndsu.nodak.edu/~christjo/vcell/animationSite/translation/index.html

Транслация. Обяснение на процеса.


http://fazanovo.net/Pages/Evolution-RNA_world_hypothesis.php

Кратко обяснение на генетичните процеси репликация, транскрипция и транслация


http://www.teenproblem.net/school/index.php?m=s&id=758

Кратък речник, в който са обяснени и биологични термини


http://mu-sofia.bg/index.php?p=94&lett=Т

Речник на Медицинския университет, в който са обяснени, използваните термини.


http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/lection05/fig07.jpg

Модел на транскрипция и синтез на белтъциWeb сайтове на руски езикwww.issep.rssi.ru/pdf/9601_023.pdf

Механизъм на транскрипция и транслация. На руски език са обяснени процесите на репликация, транскрипция, транслация и регулацията на механизмите на тези процеси.


www.issep.rssi.ru/pdf/9906_002.pdf

Биосинтез на белтъци


Web сайтове на английски език
http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/rna_synth.html

Транскрипция на информацията от ДНК върху РНК


http://www.blc.arizona.edu/INTERACTIVE/DNA3/transcription.html

Транскрипция на ДНК върху РНК, централна догма


http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html

Анимация на транскрипция на ДНК.


http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/T/Translation.html

Транслация на информацията от иРНК в белтък. Реализацията на генетичния код.


http://7e.devbio.com/article.php?id=51

Транслация на информацията от иРНК в белтък


http://edtech.clas.pdx.edu/gene_expression_tutorial/translation1.html

Транслация и контрол на генната експресия. Идеи за обучение.


http://www.accessexcellence.org/RC/AB/index.html

От този сайт може да се намери информация по биология в рубриката About Biotech Index, About Biotech directory към The National Health Museum. Към сайта са дадени линкове за откриватели в

областта на биологията (Paul Berg, James Watson, etc.).
http://www.uq.edu.au/vdu/DNATranslation.htm

Опростено визуализирано обяснение на биосинтез на белтъци с помощта на модели. Много добре е изяснена терминацията на процеса.


http://www.time.com/time/time100/scientist/profile/watsoncrick.html

В този сайт ще научите за едно от най-съдбовните открития на ХХ век и за сътрудничеството между учените.


http://www.invent.org/hall_of_fame/1_1_search.asp

Сайтът ви позволява търсене по име на откривателя, наименование на откритието, периода или датата, на която са влезли в залата на славата.


http://pubs.acs.org/hotartcl/cenear/980112/crystal2.html

Дава информация за нобелисти в областта на физиката, химия, биологията – Дж. Уотсън, Фр. Крик, Т. Кех и други.


http://www.uwosh.edu/faculty_staff/mihalick/history/crystallography.html

Информация за Уилиям Лоренс Брег, лауреат на Нобелова награда


Допълнителни материали и източници
За ученици:


  1. Ангелов, П., В. Ишев, П. Попов. Биология и здравно образование за 9. клас, профилирана подготовка. С., Просвета, 2001

  2. Ботев, Б., Л. Наков, З. Костова, М. Топашка-Анчева. Биология и здравно образование, 10. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. С., Анубис, 2001

  3. Костова, З. Справочник по биология и здравно образование за учениците от 9. – 12. клас. С., Регалия, 2006, с. 43 – 48 (интелектуални карти на процесите)

  4. Костова, З., М. Топашка, С. Младенова. Биология и здравно образование. Сборник задачи и тестове за 9. – 12. клас. С., Регалия, 2003

  5. Николов, Т., Ив. Буланов, З. Костова, Цв. Вълкова. Биология и здравно образование 9. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. С., Анубис, 2001

  6. Попов, П., В. Ишев, П. Ангелов. Биология и здравно образование за 10. клас, профилирана подготовка. С., Просвета, 2001

  7. Цанова, Н. и С. Томова. Биология и здравно образование за 11. клас. С., Просвета, 2002

  8. Часовникарова, Ц., С. Евтимова, М. Атева. Биология и здравно образование, 10. клас. профилирана подготовка, С., Гея-Либрис, 2001


За учители:


  1. Георгиева, Е. Динамика и каталитични свойства на РНК. – Биология, Екология и Биотехнология, 2004, № 5, с. 43 - 61

  2. Димитров, О., М. Кожухарова, Т. Аргирова, В. Богоев, И. Минков, Г. Кименов, М. Славова. Биология и здравно образование. Учебник за 9. клас за профилирана подготовка. С., 2001.

  3. Димитров, О., М. Пешева, И. Минков, М. Кожухарова, Т. Аргирова, Г. Кименов, М. Славова. Биология и здравно образование. Учебник за 10. клас за задължителна подготовка. С., 2001.


Етапи на работа
За изпълнение на проекта подгответе кратка програма със задачите за решаване във всеки учебен предмет и график за изпълнение. Ръководството в случая се поема от учителят по биология (виж Допълнителни насоки, график за работа).
Разработването на проекта се осъществява като серия от задачи за домашна работа и в часовете по информатика. Проектът завърша с минипроекти на учениците, презентирани в часовете по биология и информатика. Презентацията може да се извърши от работния екип (преподаватели и ученици) в извънучебно време (СИП, кръжок, учебна конференция) пред учениците от 9. и 11. клас от всички паралелки.


 1. За да предизвикате учениците да мислят, се уверете, че материалите (интелектуални карти, книги, списания, видео материали, картини, снимки), които им представяте, са свързани с изучаваните процеси транскрипция и транслация на генетичната информация.
 1. Започнете урока с въпроса: “По какъв начин наследствената информация се реализира в съответен фенотипен признак на организма? ”. Използвайте мозъчна атака, за да разберете какви са житейските представи на учениците.
 1. Представете предизвикателството., в което насочете учениците към два основни проблема: Как се презаписва и превежда генетичната информация ? и Можем ли да разберем същността на генетичните процеси само с физични и химични знания?
 1. Обяснете на класа целта на моделирането и изложбата на ученически модели за разбиране на същността и значението на биологичните знания. Използвайте обобщението: Един ген  един ензим  една полипептидна верига” и поставете проблема: Учениците да разтълкуват обобщението чрез своите самостоятелни проучвания. Нека те да си припомнят репликацията на ДНК и историческото развитие в схващанията за гена.
 1. Целта на изготвянето на модели на процесите транскрипция и транслация и организирането на изложба е да стимулира творческото мислене на учениците и овладяването в единство на декларативно и процедурно знание. Проникването в интимните механизми на клетката ще им помогне да осъзнаят колко сложни са биологичните системи и колко прецизно са организирани процесите в тях.
 1. Формулирайте ясно задачата пред класа: изготвянето на модели на транскрипция и транслация с материали и методи по избор от учениците, подготовка на изложба и презентации на постери или на power point. Работете по групи или индивидуално според вашето желание.
 1. Учениците проучват опитите на Г. Мендел и епохата, в която той твори, за да добият представа за влиянието на физическото познание (откриване на квантите от М. Планк) върху биологията (изолиране на елементарните носители на изучаваните признаци) и преоткриване на Менделовите закони в Холандия, Австрия и Германия. Те изучават историческото развитие на схващането за гена в работите на А. Вайсман, Т. Бовери, У. Сатън, Т. Морган.
 1. Поставете въпроса “Как се осъществява презаписването (транскрипция) и превеждането (транслация) на генетичната информация?”. Дайте структурата на презентация на постер. Представете кратко описанието на задачите на “учените” в екипа, които да проследят процеса от гените в хромозомите до синтеза на белтък в цитоплазмата и осъществяване на неговата роля в клетката или извън нея.
 1. Дайте сравнителна таблица за класическите и съвременните идеи за гена. В работата на учениците акцентът се поставя върху гена като единица за функция.
 1. Задача по избор. Насочете учениците към подготовката и представянето на ролева игра по избор: 1. “Историческо развитие на схващанията за гена и за реализацията на генетичната информация” и 2. “Производство и търговия с ензимни продукти”. Първата ролева игра разкрива сложните етапи, през които преминава научният процес. Втората ролева игра е насочена към практическото приложение на научните открития в живота.
 1. Припомнете на учениците, че ТРЯБВА да изготвят библиография. Дискутирайте с учениците етичната употреба на технологиите, чрез предоставяне на информация за цитираните източници, авторските права и плагиатството.


Оценяване
Рубриките и чек-листовете винаги са полезни при оценяването. Бюлетините, сайтовете също могат да се оценяват с помощта на тези техники.
Ако искате да създадете собствени рубрики посетете

http://rubistar.4teachers.org/index.php
Чек-листовете за ПБО

http://www.4teachers.org/projectbased/checklist.shtml

Освен това може да оцените учениците и на базата на подготвените презентации на постери и на Power Point. Всяка презентация ТРЯБВА да съдържа библиографска справка или линк/слайд към цитираните материали.


Преди да започнат разработване на презентациите, дайте на учениците следните указания:

 • Съсредоточете се върху съдържанието: помнете вашата цел и аудитория

 • Организирайте информацията в логична последователност

 • Избягвайте прекаленото натрупване на информация в един слайд

 • Избирайте подходящи визуални ефекти

 • Използваният размер на шрифта трябва да е от 24 нагоре

 • Подберете шрифт, който се чете лесно

 • Не преекспонирайте анимациите.

За оценяване на учениците можете да подготвите тестове като използвате източник № 4 от допълнителните материали и източници за ученика.


Допълнителни дейности
Стимулирайте учениците да подготвят брошура за научно откритие. Тази допълнителна дейност може да бъде оценена в няколко аспекта: идеи, граматика, правопис, употреба на главни букви, пунктуация, съставяне на изречения и параграфи и дължина.
Дайте възможност на учениците да изберат подходяща ролева игра и да разработят сценарий. Прегледайте накратко описанията на ролите. Разрешете всеки от учениците сам да избере ролята си; всеки трябва да има различна роля. Обяснете на учениците длъжностите, които са си избрали и определете продукта, който ще изработват.
Продуктите от работата на научния екип, които пресъздават процесите транскрипция и транслация може да включват: интелектуални карти, модели на процесите на хартиен носител, обемни модели от различни материали (пластилин, метал, пластмаса и т.н.), компютърни анимации, постери с кратко пресъздаване на изследването на процесите от учениците. По свое желание при условие, че разполагат с време, възможности и нагласа, учениците могат да подготвят и представят ролева игра по избор – екип от учени, разработващи научен проблем или медийна кампания за реклама на произведенията на екологичната ензимология като подчертават значението на научните знания за транскрипцията и транслацията на генетичната информация. Учениците работят индивидуално или колективно по избор при създаване на моделите. При подготовката на ролевите игри работят в екип (задача 10 по избор).
Роли в разработването на първата ролева игра “Работа по проекти”:
Учени – представят отделните етапи на процесите транскрипция и транслация. Добре е да се разделят като една група разработва транскрипцията (място на извършване на процеса, градивни единици, принципи, ензими, които го катализират, последователни етапи в осъществяване на процеса, транскрипция на ген за информационна РНК, транскрипция на ген за транспортна РНК, транскрипция на ген за рибозомна РНК), а друга група разработва транслацията (място на процеса, градивни единици, принципи, ензими, полизоми, етапи на процеса – инициация, елонгация и терминация).

Редактор - Чрез Microsoft Publisher или Microsoft Word да се изготви статия за научното откритие на посочената тема.

Фотожурналист – Ще създаде фото-есе с помощта на PowerPoint. Фотографиите в есето трябва да разказват история, да обясняват събитие или да проследяват развитието на модела на транскрипция и транслация на генетичната информация от езика на ДНК на езика на белтъците. Всяка снимка трябва да има заглавие и кратко описание.

Уредник на изложба- подготовка на материалите (интелектуални карти, снимки, модели, постери) за подреждане в библиотеката или актовата зала на училището.

Жури – оценява представените материали по предварително изработени критерии с участието на учениците.
Роли в разработването на втората ролева игра:
Вестникар – създава бюлетин за реклама на ензимни продукти, произвеждани от различни фирми, който представя приложението на знанията за транскрипция и транслация при производството на ензимни продукти.

Редактор – изготвя брошура за приложението на научните открития в практиката.

Web дизайнер – подготвя Web страница за открития в науката

Фотожурналист – представя във фотоси етапите в търсенията на учениците
Стратегии за подкрепа
Настоящото задание изисква от учениците да правят изводи, основани на проучвания, при което много ученици изпитват затруднения. Може да е необходимо да ръководите учениците при открояване на факти и формиране на изводи.
Разпределете между учениците средствата и критериите за оценяване преди да започнат работа. Разработете критериите за оценяване с участието на учениците. Важно е те да знаят какво се очаква от тях преди да се захванат със заданието. Обърнете внимание на учениците да правят разлика между факт и идея.
Учениците ще срещнат трудности при изработването на интелектуална карта. Могат да използват примерната интелектуална карта на процеса, за да добият представа за ролята на тези карти при структуриране на знанията. За изработване на своя карта използват Mirosoft Word, Drawing, Orientation Landscape.
Проверете всеки сайт преди урока, за да определите трудността на материалите. Предложените сайтове са проверявани за научност.
Допълнителни насоки
Проектът е предназначен основно за задължителна подготовка в 9-ти клас в ядро “Клетка”. До него може да се стигне чрез събиране на информация с въпроса: “Какво искате да знаете за химичния състав и генетичните процеси в клетката?”. Той е важен и при изучаване на “Генетична изменчивост” (различните видове мутации) в Х и в ХІ клас в темата: “Клетката – цялостна жива система” – “Информационна програма на клетката. Генетичен код. Генетични процеси”.

В изясняването на проблема има място разкриването на две основни тенденции в науката – хуманизация на биологията и биологизация на останалите клонове на науките за установяване на уважително отношение към живота. Категориите истина, добро, прекрасно и свобода добиват и съответните “биологични измерения” като стават норма на всички човешки дейности. При изучаване на генетичните процеси в клетката се разбират последиците от промените на околната среда под въздействие на човека.


Web сайтове на български език
Търсене на български език: www.google.com; транскрипция, транслация, ген, генетичен код, наследственост, биологични открития, научни открития. Названията на открития или на откриватели (изобретатели) се задават в търсачката на кирилица и на български език. Когато думата на български и руски език се пише по един и същ начин, излизат сайтове на двата езика.

Web сайтове на руски език

Търсене на руски език: www.mail.ru , www.poisk.ru , www.yandex.ru

Може да се намери информация за биологични открития и за разработка на уроци по биология;

Използва се също търсачката www.google.com като думите се задават на кирилица и на руски език, например “транскрипция генетической информации”, “трансляция генетической инфармации”, “биосинтез белка”.


Web сайтове на английски език
http://library.thinkquest.org/C002942/inventions/index.shtml

Информацията е изключително ценна. Позволява търсене по категории. Категорията Здраве и безопасност (Health and Safety) има много подкатегории (Subcategories) като Death, Differently-abled, Diseases, Drugs and Alcohol, Fitness and Exercise, Human Anatomy, Medicine, Mental Health and Psychology, Nutrition, Safety
http://www.thinkquest.org/library/site_sum.html?lib_id=5897&team_id=CO129220

Дава информация за Генома ( моят геном, предпочитания, програми, речник и други).


http://www.ipl.org/div/subject/browse/ref15.75.00/

The Internet Public Library

Home > Subject Collections > Reference > Biographies > Scientists and Inventors. Представена е информация за открития в природните науки. В областта на биологията и медицината информацията е обстойна от 1905 г досега.
http://rubistar.4teachers.org/index.php

Подпомага създаването на рубрики при проектно базирано учене чрез помощ за устни проекти, проекти в науката за структуриране, описание на опити, празници на науката, визуализиране в науката (Building A Structure, Lab Report, Science Fair Experiment, Scientific Drawing). Интерес представляват експерименти, разработени от ученици, които са удостоени с награди за откритие.


Забележка: Необходимо е да се обърне внимание на учениците, че информацията по Интернет не е рецензирана и може да се окаже ненаучна. Тя не може да се приема на доверие и безкритично. Предложените сайтове са експертно проучени.

Учениците може да използват един или два от предложения списък по техен избор и възможности. Не са задължени да проучват всички сайтове и цялата препоръчана информация.
ПРИЛОЖЕНИЯ


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница