Проект 3 до марс и обратноДата01.02.2018
Размер43.36 Kb.
#53066
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРОЕКТ 3

ДО МАРС И ОБРАТНО


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

И ЯДРО


СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етапКОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език

Социокултурни


компе тентности

Първо равнище


В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително.

Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения.


Второ равнище


Познава начините за представяне на факти и интерпретирането им в различни медии - печатни и електронни.

Различава факти от мнения.Социокултурна и езикова компе тентност:

Устно общуване

Първо равнище


Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

Участва в дискусия или дебат-само стоятелно или в екип, като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор; използва интонацията, логическото ударение, паузите, жеста, мимиката и позата с реторична цел.


Второ равнище


Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация.

Владее набор от реторични жанрове и похвати.Социокултурна и езикова компе тентност:

Писмено общуване

Първо равнище


Използва различни информационни източници за търсене и получаване на информация:

-използва различни информационни източници; анализира, сравнява и синтезира информация от един източник и от различни източници (конспектира, резюмира).

Създава собствени текстове:

-създава текстове с аналитична, тълкувателна насоченост; текстове от аргументативен и от описателен тип; текстове с развлекателна цел;

-прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели, като използва възможностите за вариативност в структурното, композиционното и езиковото им оформяне.


КОО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Първи чужд език

Четене


Разбира в подробности текстове с позната тематика от научнопопулярни статии и от учебници, като извлича проблеми, становища и аргументи;

Намира конкретна информация в публицистични, научнопопулярни и специализирани текстове.КОО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика

Моделиране

Второ равнище

Разбира основните принципи на моделирането, различава видовете модели и областите на използването им.


Информационни технологии
Комуникиране чрез ИТ

Първо равнище


Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.

Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика.


Второ равнище


Осъществява връзка на компютърни системи с Интернет и използва предоставените услуги.

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетава разнообразие от форми за представянето й на непозната и критична публика.


ИТ при решаване


на проблеми

Използва основните възможности на тексто обработваща програма, графичен редактор, табличен процесор, система за управление на бази от данни и архивираща програма за решаване на конкретен проблем.


КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

История и цивилизация

Човекът в историята

Първо равнище


Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека.

Оценява значението на използването на научните и техническите открития за динамичния напредък на отделни общества.География и икономика

География на населението

и селищата

Първо равнище


Познава типологията на селищата и идентифицира формите на градско заселване.

Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея.


КОО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ


Биология и здравно образование

Организъм- Среда (ПГ етап)

Анализира връзки между приспособления на организмите и среда на обитание.


Физика и астрономия


От атома до Космоса


Второ равнище Описва положението и движението на небесните тела, строежа на звездните системи и тяхната еволюция.


КОО: БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

Бит и технологии

Организация и икономика

Организира работната си среда съобразно основните ергономични и екологични изисквания.

Използва различни източници на информация за избор на професия и кариера.

Познава основни форми за организиране на производство, търговска дейност и услуги. Разпознава икономическите показатели – разходи, себестойност, цена и приходи.

Познава видовете бюджети и структурата им.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница