Проект!!! Анализ на ситуация на Община Ардино необходим за подготовката на Стратегията за местно развитие на миг ардиностраница1/12
Дата21.09.2017
Размер0.71 Mb.
#30677
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Стратегия за местно развитие на МИГ Ардино 2010-2013г.

Проект!!!

Анализ на ситуация на Община Ардино необходим за подготовката на Стратегията за местно развитие на МИГ Ардино

Март, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ1 Географска характеристика 5

2 Основни социално икономически характеристики 6

2.1 Демографска структура 6

2.2 Заетост, безработица и доходи 10

3 Характеристика на земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 11

3.1 Земи и земеползване 11

3.2 Растениевъдство 13

3.3 Животновъдство 15

Животновъдството е концентрирано основно в частното стопанство и има екстензивен характер. Липсата на обезпеченост с фуражи затруднява бъдещото развитие на отрасъла. Според преброяването, проведено през 2001 г., се отглеждат животни в 2 978 частни земеделски стопанства на територията на общината. 15

3.4 Горско стопанство 15

3.5 Дърводобивна и дървопреработваща промишленост 17

3.6 Хранително-вкусова промишленост 184 Околна среда и управление на земята 21

4.1 Биоразнообразие на растителни и животински ресурси 21

4.2 Състояние на атмосферния въздух 22

4.3 Водни ресурси и качество на водите. 23

4.4 Замърсяване на почвите. 24

4.5 Отпадъци и управление на отпадъците. 245 Икономика и качество на живот в селските райони 25

5.1 Структура на икономиката в селските райони 25

5.2 Промишленост 28

5.3 Дърводобивна и дървопреработваща промишленост 28

5.4 Добив на полезни изкопаеми 29

5.5 Енергетика 29

5.6 Машиностроене 29

Единствената фирма в гр. Ардино, която понастоящем развива дейност в този отрасъл, е “Тунимекс” ЕООД. Тя се занимава с производство на месингови и поцинковани фитинги и осигурява работа на 7 души. 29

5.7 Текстилна и шивашка промишленост 29

5.8 Услуги 30

5.8.1 Водоснабдяването 30

5.8.2 Транспортна инфраструктура. 31

5.8.3 Достъпност до автомобилен транспорт. 32

5.8.4 Телекомуникационна инфраструктура. 32

5.8.5 Достъп до Интернет 33

5.9 Туризъм 336 Финансии и местен бюджет на община Ардино 35

7 Лидер 36

Списък с най-често срещаните съкращения

1Географска характеристика

Община Ардино е разположена в Южна България, в югозападната част на област Кърджали. Тя отстои на 300 км от столицата на страната, на 84 км от границата на страната с Р Гърция (нов ГКПП “Маказа”) и 165 км – с Р Турция (ГКПП - Свилевград), граничи с община Кърджали, като разстоянието между двата общински центъра (гр. Ардино и гр. Кърджали) е 34 км.Местоположението на общината като фактор за нейното развитие има противоречиви характеристики – от една страна общината попада в т.нар. периферни райони, една предпоставка с негативно влияние по линия на вътрешните импулси на развитие, от друга страна близостта до границата й дава шансове за развитие на трансгранично сътрудничество с южните съседки на България. Отварянето на ГППП Златоград-Ксанти и “Маказа” значително ще подобри възможностите за местно развитие.

Общата площ на общината е 385 кв.км, което я доближава до средния размер за страната (422 кв.км), включва 52 населени места (51 села и гр. Ардино), формиращи относително балансирана селищна структура. Неблагоприятните демографски и структурни проблеми доведоха до силни промени в селищната мрежа, в която вече преобладават малките (до 500 д.) и много малките (до 200 д.) села. Град Ардино (3508 ж.) и селата Бял извор (1231 ж.), Жълтуша (1238 ж.) и Падина (1200 ж.) са най-големите селища.

Община Ардино заема северните склонове на Източните Родопи. Релефът е планински, насечен от дълбоко врязани реки и долове, изградени от податливи на денудация вулкански туфи, пясъчници, варовици, мергели. Средният наклон на терена е 9,8%.

Най-разпространените почви са излужените и оподзолените канелени горски, подходящи за отглеждането на тютюн и някои технически култури.Климатът е с преимуществено развитие на преходно-средиземноморския климатичен тип, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека, снежната покривка е нетрайна. Лятото е слънчево и горещо.

Водните ресурси са обилни. През територията на общината протича средното течение на река Арда, която се влива в язовир “Кърджали” (частично разположен на нейна територия). Други по-големи реки са Давидковска, Ардинска и Оваджик. Извършените сондажи установяват наличието на слабо минерализирана вода в района на гр. Ардино, с незначителен дебит.

През юли и август засушаванията водят до бързо намаляване на водните количества за разлика от периодите декември-февруари и май-юни, когато отточният режим е най-голям. Със създаването на горски масиви през последните 30-35 години се установява постепенно регулиране на речния отток.

Общината не е богата на полезни изкопаеми. Ардинското рудно поле обединява находищата на оловно-цинкови руди Ардино и Еньовче, като в експлоатация е само рудник “Еньовче”. От проучените нерудни изкопаеми основно място заема мраморното находище край гр. Ардино с промишлени запаси от около 2378 хил. куб. м. Има установено находище на пегматити за обогатяване край с. Ленище (978 хил. т. запаси) и незначителни количества азбест (0,7 хил. т.) и вермикулит (0,4 хил. т.) край с. Чубрика, които не представляват промишлен интерес.

Естествената горска растителност е представена от широколистни видове – бук, дъб, габър и храстовидни, а в по-високите части и от иглолистни видове.Природните и културни забележителности на общината включват интересни скални образувания като Орловите скали, Хладилната пещера на р. Давидковска, връх ”Алада”, Дяволският мост на р. Арда, крепостта край с. Башево и др.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница