Проект №BG051PO001 02-0362-C0001 „безопасен труд – мотивирани заети лица” по договор № esf–2302–02-02001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Дата02.06.2018
Размер193.09 Kb.

ПРОЕКТ №BG051PO001-2.3.02-0362-C0001 „БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА”

ПО ДОГОВОР № ESF–2302–02-02001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ПМС 69/11.03.2013 форма на оферта

ДО


________________________

(Бенефициент- наименование)


________________________

(Адрес на бенефициента)


О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет:
Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”

(наименование на предмета на процедурата)


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


1

Каска - ударозащитна

1432

Боне към каска

1433

Очила предпазни затворен тип за УВЛ

84

Очила противопрахови затворен тип

535

Предпазен лицев щит

36

Щит за заварчик

47

Престилка кожена заварчик

28

Гумена престилка маслокиселиноустойчива

29

Противодъждовен костюм

10710

Медицински колан

5711

Гумени ботуши водозащитни

11212

Гумиран гащеризон

413

Гащеризон от фин нетъкан текстил

15614

Противодъждовно наметало

315

Ръкавици киселиноустойчиви

816

Ръкавици с 5 пръста огнезащитни до 150°С

1617

Ръкавици с 5 пръста против механични увреждания

288018

Ръкавици с 5 пръста огне-, искрозащитни

1619

Ръкавици с 5 пръста маслоустойчиви

7220

Ръкавици брезентови с 1 пръст

182421

Ръкавици гумирани тип -"Херкулес"

822

Ръкавици с 5 пръста с полимерни капки

823

Ръкавици водозащитни

8024

Ръкавици от тънък слой нитрилен каучук полупотопени

1625

Ръкавици брезентови с 1 пръст със светло-отразителна лента

11426

Сигнален елек със светлоотразителни ленти с лого

14327

Филтър за маска CF32 A2B2E2K2-P3 \кафяв, сив, жълт,зелен, бял/

1628

Дихателна полумаска със сменям филтър с две гнезда

4029

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с орг. неорг. газове пари и киселини GF 32 A2B2E2K2

1630

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с химикали и нефтопродукти / кокс-бензол, параксилол, бензин / и др.

1031

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с агресивни аерозоли, бой и лакове GF 32 A2B2E2K2 / кафяв, сив, жълт, зелен /

1032

Филтър за предложената по позиция 28 маска смесен прах, от руди и концентрати

7433

Полумаска за еднократна употреба

78034

Антифони

6035

Костюм за заварчик огне-искрозащитен

236

Зимен костюм за заварчик огне-искрозащитен

237

Боти с грайфер студозащитни

7738

Боти с грайфер с допълнително защитно бомбе маслоустойчиви

8739

Обувки половинки с грайфер

7740

Обувки половинки с грайфер с допълнително защитно бомбе

8741

Полушуба с качулка студо-влагозащитна

6842

Зимен костюм с качулка студо-влагозащитен

11243

Работен костюм - (яке и панталон), цвят тъмносин

8544

Гащеризон - есен/зима

2845

Гащеризон -пролет/лято

2846

Манта мъжка / дамска с дълъг ръкав

247

Туника с дълъг ръкав и панталон

3648

Туника с къс ръкав и 7/8 панталон

36


2. Ценово предложение:Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС

1

Каска - ударозащитна

1432

Боне към каска

1433

Очила предпазни затворен тип за УВЛ

84

Очила противопрахови затворен тип

535

Предпазен лицев щит

36

Щит за заварчик

47

Престилка кожена заварчик

28

Гумена престилка маслокиселиноустойчива

29

Противодъждовен костюм

10710

Медицински колан

5711

Гумени ботуши водозащитни

11212

Гумиран гащеризон

413

Гащеризон от фин нетъкан текстил

15614

Противодъждовно наметало

315

Ръкавици киселиноустойчиви

816

Ръкавици с 5 пръста огнезащитни до 150°С

1617

Ръкавици с 5 пръста против механични увреждания

288018

Ръкавици с 5 пръста огне-, искрозащитни

1619

Ръкавици с 5 пръста маслоустойчиви

7220

Ръкавици брезентови с 1 пръст

182421

Ръкавици гумирани тип -"Херкулес"

822

Ръкавици с 5 пръста с полимерни капки

823

Ръкавици водозащитни

8024

Ръкавици от тънък слой нитрилен каучук полупотопени

1625

Ръкавици брезентови с 1 пръст със светло-отразителна лента

11426

Сигнален елек със светлоотразителни ленти с лого

14327

Филтър за маска CF32 A2B2E2K2-P3 \кафяв, сив, жълт,зелен, бял/

1628

Дихателна полумаска със сменям филтър с две гнезда

4029

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с орг. неорг. газове пари и киселини GF 32 A2B2E2K2

1630

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с химикали и нефтопродукти / кокс-бензол, параксилол, бензин / и др.

1031

Филтър за предложената по позиция 28 маска за работа с агресивни аерозоли, бой и лакове GF 32 A2B2E2K2 / кафяв, сив, жълт, зелен /

1032

Филтър за предложената по позиция 28 маска смесен прах, от руди и концентрати

7433

Полумаска за еднократна употреба

78034

Антифони

6035

Костюм за заварчик огне-искрозащитен

236

Зимен костюм за заварчик огне-искрозащитен

237

Боти с грайфер студозащитни

7738

Боти с грайфер с допълнително защитно бомбе маслоустойчиви

8739

Обувки половинки с грайфер

7740

Обувки половинки с грайфер с допълнително защитно бомбе

8741

Полушуба с качулка студо-влагозащитна

6842

Зимен костюм с качулка студо-влагозащитен

11243

Работен костюм - (яке и панталон), цвят тъмносин

8544

Гащеризон - есен/зима

2845

Гащеризон -пролет/лято

2846

Манта мъжка / дамска с дълъг ръкав

247

Туника с дълъг ръкав и панталон

3648

Туника с къс ръкав и 7/8 панталон

36


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.


При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


  1. Срок на изпълнение:.........

  2. Валидност на офертата:...........

  3. Начин на плащане:............

  4. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)

  5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

  6. Приложения към офертата

    1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)

Настоящия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”Пристанище Бургас”ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелстване може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз и Агенция по заетостта.
Каталог: media -> uploads -> 2013
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)
2013 -> Техническа спецификация Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на техническо оборудване (уатц)
2013 -> На бракувани дма, собственост на „Пристанище Бургас еад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница