Проект bg051PO001 03-0212 „ Подобряване на условията на труд в „р-декса Трейдинг”Дата26.10.2018
Размер98.58 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0212

Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Проект!
Д О Г О В О Р

Номер:……………/дата
За изпълнение на поръчка за извършване на услуги по проект BG051PO001-2.3.03-0212 „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг” ООД” с обособени позиции:
Обособена позиция 1: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В „Р-Декса трейдинг” ООД
Обособена позиция 2: РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ OHSAS 18001.
и в съответствие с договор ESF-2303-09-08003 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”
Днес,………….2014 г., в с. Кирково, се сключи този договор между: „Р-Декса Трейдинг” ООД, с адрес на регистрация гр. Пловдив, ул. „Осми Март” № 1, седалище и адрес на управление с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. Димитър Благоев №1, БУЛСТАТ: BG108563418, представлявано от Георги Йорданов Пашов – Управител, наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),

от една страна и от друга страна:

………………………………………......................................................................, със седалище и адрес на управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано от……………………………………................................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
Обособена позиция 1: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В „Р-Декса трейдинг” ООД
Обособена позиция 2: РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ OHSAS 18001.
както следва:

Посочва се предмета на договора в съответствие с техническото задание на Възложителя и офертатат на Изпълнителя.

II. ЦЕНИ

1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.

2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата

3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:/Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Препратка към съответните разпоредби, които уреждат начин на финансиране и плащане: ПМС 118/20.05.2014 г.; Закон за счетоводството; ЗДДС.

2. Плащанията се извършват по банковата сметка на изпълнителя, както следва:

Авансово и финално плащане в зависимост от предложението на избрания Изпълнител.
3. В основанието на фактурата трябва да присъства следният текст: „Разходите са по договор за БФП № ESF-2303-09-08003 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейски съюз”.

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Настоящият договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

2. Срокът за изпълнение на услугата е .............................. календарни дни от датата на подписване на настоящия договор.

3. Мястото на изпълнение на услугата е: село Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул”Димитър Благоев” №1


За обособена позиция 1:

- Срок за последващо предоставяне на консултантски услуги /от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнение на услугата/ за актуализиране на документи и внедряване на практически решения в съответствие с нормативните изисквания, резултатите от анализа и препоръките към него - ............................................... в календарни дни от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приемане изпълнение на услугата предмет на настоящият договор.


За обособена позиция 2:

- Срок за последващо предоставяне на консултантски услуги / от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнение на услугата / за актуализиране на документи и внедряване на практически решения в съответствие с новоприети нормативни изисквания - ............................................... в календарни дни от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приемане изпълнение на услугата предмет на настоящият договор.

- Срок за отстраняване на забележки, възникнали в хода на сертифициране - ............................................... в астрономически часове от писменно поискване от Възложителя.
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:

Настоящият договор;

Техническо задание на бенефициента (Приложение І)

Офертата на Изпълнителя (Приложение II)
VІ. НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. В случай на неспазване на сроковете по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

2. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на старните, изразено в писменна форма.

3. Всяка от страните има право да прекрати едностранно действието на настоящият договор, след писменно направено три дневно предизвестие в случай, че другата страна забави изплънението на задълженията си по договора с повече от 10 /десет/ календарни дни.


VIІ. КОМУНИКАЦИИ

Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.


VIIІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VIІІ. 1 Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и в срок предмета на настоящият договор.

VIІІ. 2 Всички предприети от изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви, публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информираност и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

VIІІ. 3 Изпълнителят при извършването на дейностите използва свои материали, ресурси и труд и отговаря за тяхното качество, количество и съответствие с указанията на Възложителя и този договор.

VIІІ. 4 Изпълнителят безвъзмездно отстранява дефекти в изработените от него материали във възможно най-кратък срок след писмено уведомяване от Възложителя.

VIІІ. 5 Изпълнителят осигурява възможност на Възложителя във всеки момент да извършва проверки относно качеството и ефекта от изпълнението на дейността.


ІХ. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

IХ.1 Изработените в изпълнение на договора документи се представят на Бенефициента на хартиен и електронен носител за одобрение.

IХ.2 В петдневен срок от представянето им Бенефициентът е длъжен да одобри или да даде указания за промени в писмена форма.

IХ.3 Бенефициентът е длъжен да приеме изработеното в петдневен срок от представянето му, ако то съответства на предварително определените изисквания. За приемането се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

IХ.4 В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Бенефициентът може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в приемо-предавателния протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

IХ.5 В случай, че в определения срок Изпълнителят не отстрани недостатъците, Бенефициентът може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление на цената.

IХ.6 Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че изработената услуга е негодна за уговореното или обикновеното и предназначение, Бенефициентът може да развали договора.

IХ.7 Бенефициентът е длъжен писмено да уведоми Изпълнителя за установени недостатъци не по-късно от пет дни след получаване на материалите.


X. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му-от компетентния български съд.


XІ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.

Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.


XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

XIІ.1. Настоящият договор е изготвен при спазване на членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ, наричани за краткост по-долу в текста „Общите условия”.

XIІ.2. Страните по договора декларират, че са запознати и ще спазват разпоредбите на горецитираните Общи условия.

XIІ.3. Изпълнителят трябва да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с условията на настоящия договор. За тази цел Изпълнителят трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на договора.

XIІ.4. Агенцията по заетостта като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проекта с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-09-08003 не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия договор.

XIІ.5. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания и вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителят по време на изпълнение на договора или като последица от него. Бенефициента не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди и наранявания.

XIІ.6. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него. Бенефициента не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителят, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

XIІ.7. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно Регламент 966/2012 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност.

XІI.8. Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от десет години от датата на предоставяне на индивидуалната минимална помощ по проекта, в рамките на който е подписан настоящия договор, на основание чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.

XIІ.9. Изпълнителят трябва да спазва изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство.

XIІ.10. Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът, в рамките на който е подписан настоящия договор, се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

XIІ.11. Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на настоящия договор, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тази система следва да се прилага в съответствие със националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнение на настоящия договор, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

XIІ.12. Изпълнителят е длъжен да допуска представители на Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до десет години от датата на предоставяне на индивидуалната минимална помощ, в съответствие с изискванията на Регламент 1998/2006 г. или три години след приключването на оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Управител: Управител:

/Георги Пашов/ /…………………./Инвестира във вашето бъдеще!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница