Проект bg051PO001 03-0287 „Стратегически мерки за подобряване условията на труд в Ташев Транс еоод”Дата17.07.2017
Размер97.67 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0287

Стратегически мерки за подобряване условията на труд вТашев Транс ЕООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПМС 118/20.05.2014


Д О Г О В О Р

/проект/

Номер: ../ …………….За изпълнение на: Модернизация на технологично оборудване и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд по проект BG051PO001-2.3.03-0287 „Стратегически мерки за подобряване условията на труд в Ташев Транс ЕООД ” и в съответствие с договор ESF 2303 – 05 – 05008 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”
Днес, ………. г., в гр. Враца се сключи този договор между:

1. „Ташев - Транс” ЕООД, със седалище град Враца и адрес на управление ул. Скобелев 4, ап. 8, с ЕИК 106521623, представлявано от Валери Ташев Ташев - Управител, бенефициент по договор № ESF 2303 – 05 – 05008, наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),

от една страна и от друга страна:2. „…………………………………..” …………, регистрирано с решение по фирмено дело № ……../ …… г. по описа на ……………съд, със седалище и адрес на управление: гр. …….., ул. ……………. № ………, БУЛСТАТ: ………………., представлявано от ………………………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:

За Обособена позиция № 1: Придобиване на оборудване, машини и съоръжения – аспирационна система за отвеждане на изгорелите газове и отоплителна инсталация, съгласно Приложение № 1 Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор


За Обособена позиция № 2: Придобиване на стопански инвентар - специализирана вакуумна подопочистваща машина, съгласно Приложение № 1 Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да:

 1. Да извърши качествено и в срок доставките по чл. 1 на договора съгласно изискванията на БЕНЕФИЦИЕНТА и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в Приложение 1 договора в количествата, сроковете и при цените, определени в договора;

 2. Осигури възможност на БЕНЕФИЦИЕНТА да упражнява контрол по изпълнението на възложената дейност;

 3. Съгласува при необходимост с БЕНЕФИЦИЕНТА извършването на дейността при нейното изпълнение;

 4. Уведоми незабавно БЕНЕФИЦИЕНТА за обстоятелства, възпрепятстващи срочното и качествено изпълнение на услугата;

 5. Спазва изискванията за визуализация, съдържащи се в Ръководство за изпълнение на дейности и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което БЕНЕФИЦИЕНТА предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на настоящия договор;

 6. Спазва изискванията на БЕНЕФИЦИЕНТА относно структурирането на отчетната документация;

 7. Участва и дава необходимите разяснения при текущ и окончателен преглед и приемане от БЕНЕФИЦИЕНТА на извършената доставка/услуга;

 8. Съобрази препоръките на БЕНЕФИЦИЕНТА при осъществяване на възложената работа и отстрани за своя сметка констатираните от БЕНЕФИЦИЕНТА несъответствия, в срок допълнително уточнен между страните.

 9. Подпише с БЕНЕФИЦИЕНТА приемно-предавателен/ни протокол/и;

 10. Да издаде съответната/ите фактура/и, в които изрично посочва, че доставката/услугата е извършена по договор № ESF-2303-05-05008 на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 11. Да пази търговската и професионална тайна на БЕНЕФИЦИЕНТА, които са му станали известни в процеса на изпълнение на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява, разпространява (възмездно и/или безвъзмездно, от свое и/или от чуждо име) информацията, до която има достъп във връзка с изпълнението на този договор;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение, по начина и в срока, определени в настоящия договор.

Чл. 3. БЕНЕФИЦИЕНТА се задължава да:

1. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата информация, необходима за извършване на дейността, предмет на настоящия договор;

2. оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на възложената работа;

3. прегледа и извърши оценка на извършената доставка и да установи съответствието на доставката спрямо изискванията си;

4. при несъответствие на извършената доставка с изискванията на БЕНЕФИЦИЕНТА, същият предоставя срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за коригиране на допуснатите несъответствия, като отстраняването на несъответствията е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. подпише с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемно-предавателен/ни протокол/и за извършената доставка;

6. заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение при условията на настоящия договор;III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. Общата стойност на договора е в размер на: …………. (………………………) лева без ДДС, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неразделна част от настоящият Договор. Посочената цена е окончателна и включва цялото задължение на БЕНЕФИЦИЕНТА към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Плащанията по договора се извършват, както следва:

• Авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) при следните условия:

- подписване на Договор и

- издаване на фактура от Изпълнителя;

• Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента) при следните условия:

- в срок от 10 (десет) дни от датата на окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора и

- при подписване на приемно-предавателен протокол между страните и

- издаване на фактура от Изпълнителя;
IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл. 6. Извършената работа се приема при спазване на следния ред:

1. БЕНЕФИЦИЕНТА е длъжен в срок от 5 работни дни да прегледа и извърши оценка на извършената доставка, като покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако констатира несъответствия, да оформи констативен протокол, с който да:

а) определи срок съгласувано с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните несъответствия или;

б) да откаже приемането на доставката, ако извършената работа не отговаря на изискванията на БЕНЕФИЦИЕНТА и преработването й съобразно препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е станало безпредметно.

3. При констатирано съответствие на извършената работа с условията на БЕНЕФИЦИЕНТА и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ страните подписват приемно-предавателен протокол за приемане на доставката.
V. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приеме обратно доставената доставка по реда на този договор, за което е налице наличие на явено несъответствие спрямо изискванията на БЕНЕФИЦИЕНТА. Тази рекламация е допустима, ако е направена в срок до 30 работни дни от датата на приемане на доставката.

(2) Когато се констатира, че извършената доставка не отговаря на договорените изисквания се съставя протокол, който се подписва от представителите на двете страни. Всички допълнителни разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод отстраняването на несъответствията са за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе становище по предявените рекламации в срок до 24 (двадесет и четири) часа.

(4) В случай, че 24 (двадесет и четири) часа след получаване на известието за рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител, протоколът може да бъде съставен едностранно от БЕНЕФИЦИЕНТА.

(5) Отстраняването на нередностите се констатира с нов приемно-предавателен протокол.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)
Чл. 8. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл.9. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.10. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.11. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.VII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.12. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава действието си до изпълнение на дейността в договорените срокове.

Чл.13. Срокът за изпълнение на дейността е ………. /………………/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 30.09.2014 г.

Чл. 14. (1) Договорът се прекратява:


 1. с изпълнение на възложените дейности по чл. 1 на настоящия договор и с изтичане срока по чл. 13 и подписване на приемно-предавателния протокол;

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

 3. с едностранно писмено изявление на изправната страна при неизпълнение на задълженията на другата страна, продължило повече от 10 работни дни или при системни нарушения и неизпълнения на задълженията по чл. 1 от настоящия договор. В този случай изправната страна предоставя допълнителен срок за изпълнение на задължението, който не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни, които започват да текат от момента на получаване на предизвестието;

 4. след съгласуване с Управляващия орган и Договарящия орган при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по договора. В този случай страните подписват протокол с който уреждат окончателно финансовите си отношения.


VІIІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. При забава на БЕНЕФИЦИЕНТА при заплащане на дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 0,01% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 5% от общото възнаграждение.

Чл. 16. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение предмета на договора той дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на непредадената вещ/и, но не повече от 10%.

Чл. 17. При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% от стойността на договора.

Чл. 18. Вземания за вреди, надхвърлящи размера на неустойката, се събират по общия исков ред.


IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Чл.20. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на настоящия договор.

Чл.21. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл.22. Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Чл.23. Всички предприети от изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви, публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информираност и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Чл. 24. За всички неуредени въпроси с договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 25. Спорните въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия договор, се решават с писмени споразумения между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът ще се решава от съответния компетентен съд.

Чл. 26. Неразделна част от договора са офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и документите, приложени към нея.

Чл. 27. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.

Чл. 28. Страните по договора определят лица за контакт, както следва:


БЕНЕФИЦИЕНТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ташев - Транс” ЕООД
гр.

Име:


тел.:

e-mail:


гр.

Име:


тел.:

e-mail:

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ....................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................Управител: ………………………………... Управител: ……………………………
Инвестира във вашето бъдеще!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ташев - Транс” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Каталог: ed files -> file
file -> Книга за учителя София, 2000 г. Анубис увод
file -> Ауто Бавария оод
file -> Допустими участници: Младежки работници, Мениджъри проекти, Координатори едс срок за кандидатстване: 01 юли 2014г
file -> Freedom Fountain: Youth Culture as Expression of Freedom Тип събитие: Семинар/Конференция, 13-17 октомври 2014г в Гърция
file -> Уважаеми колеги, JobTiger и Нестле България
file -> 400 ученици и студенти на кариерния форум „Професиите на бъдещето” в София тех парк
file -> Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
file -> Фокус. „Всички в час“, Събеседник: Татяна Калканова, дир на Център за развитие на човешките ресурси Водещ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница