Проект bg051PO001 04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”страница1/3
Дата27.03.2017
Размер430.14 Kb.
  1   2   3

ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.04-0001

Развитие на рейтинговаТА система на висшите училища”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзИнвестира във вашето бъдеще
АНКЕТНА КАРТА

(студенти)

Здравейте,

с попълването на тази анкетна карта Вие ще ни предоставите информация, която ще бъде използвана за актуализиране на данните в рейтинговата система на висшите училища (ВУ) в България (http://rsvu.mon.bg) за 2014 година. Рейтинговата система се изработва по поръчка на МОН и позволява сравняване и класиране на висшите училища по професионални направления. Най-учтиво Ви молим да попълните анкетната карта максимално пълно, точно и обективно. Вашето пълноценно съдействие ще ни помогне коректно да отразим мнението на студентите при оценката на образователните услуги, предоставяни от висшите училища в България.

Попълването се извършва като заграждате с кръгче числото СЛЕД избрания от Вас отговор на въпроса. Ако заградите дадено число по погрешка, или промените мнението си, можете да поправите отговора, като задраскате отбелязаното число, и заградите това, което предпочитате. Когато въпросът е зададен в свободна форма, запишете ясно и четливо мнението си на оставеното за целта празно място. Моля, спазвайте инструкциите към всеки въпрос. Ако имате въпроси и неясноти, обръщайте се към анкетьора, който провежда анкетата. Анкетата е анонимна и информацията ще бъде използвана единствено в обобщен вид.
Наименование на ВУ, в което се обучавате: ...........................................................................................

Наименование на Вашата специалност:..................................................................................................

Образователна степен, в която се обучавате: (бакалавър/магистър) ……………………………….

Курс на обучение: (с цифри).................

Продължителност на обучението: ...............години
1. КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУ
В този раздел се интересуваме от мнението ви за професионалното направление, в което се обучавате във Вашето висше училище (ВУ).
1.1. Как бихте оценили ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА на обучението във Вашата специалност във Вашето ВУ? (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред)

(Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1.Напълно съм удовлетворен от теоретичната подготовка в моята специалност.

0

1

2

3

4

5

99

2. В моята програма има разнообразие от курсове, които обхващат различни теории, методи и теми.

0

1

2

3

4

5

99

3. Начинът на обучение в моята специалност насърчава ползването на статии и материали, публикувани през последните 10 години.

0

1

2

3

4

5

99


1. 2. Как бихте оценили ПРАКТИЧЕСКАТА НАСОЧЕНОСТ на обучението във Вашата специалност във Вашето ВУ? (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред)

(Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Преподавателите ме информират за възможните професионални реализации в моята област.

0

1

2

3

4

5

99

2. Броят на практически насочените занимания е достатъчен.

0

1

2

3

4

5

99

3. В практическите занимания мога пряко да прилагам наученото по време на лекциите.

0

1

2

3

4

5

99

4. Преподавателите насърчават учене чрез разработване на проекти (курсови задачи, презентации, изследвания).

0

1

2

3

4

5

99

5. Освен аудиторните упражнения, програмата предлага възможност за полева практика (работа в реална ситуация).

0

1

2

3

4

5

99


1.3. Как бихте оценили ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ С ВАС в рамките на обучението по Вашата специалност във Вашето ВУ? (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред)

(Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Имам възможност за личен контакт с преподавателите (напр. приемно време, по имейл).

0

1

2

3

4

5

99

2. Преподавателите винаги отговарят на запитванията ми и молбите за консултация и получавам адекватна обратна връзка за работата си.

0

1

2

3

4

5

99

3. Контактите с преподаватели ме мотивират за допълнителна изследователска работа и / или продължаване на обучението ми в по-горна степен.

0

1

2

3

4

5

991.4. Как бихте оценили ПРАКТИКИТЕ/СТАЖОВЕТЕ в рамките на Вашата специалност във Вашето ВУ, независимо дали сте участвали? (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред)

(Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Получавам достатъчно възможности и подкрепа от висшето училище за участие в практики/стажове.

0

1

2

3

4

5

99

2. Практиките/стажовете са в синхрон със съдържанието на учебната програма.

0

1

2

3

4

5

99

3. Практиките/стажовете са добре интегрирани в графика на учебната програма.

0

1

2

3

4

5

99


1.5. Вие ЛИЧНО участвали ли сте в ПРАКТИКА/СТАЖ в рамките на обучението във Вашата специалност във Вашето ВУ? (ЕДИН отговор)

1. Да Въпрос 1.6

1

2. Не Въпрос 1.7

2


1.6. Моля, посочете кое от твърденията важи за Вас: (ЕДИН отговор)

  1. Практиката/стажът бяха изключително полезни за мен

1

  1. Повечето неща в рамките на практиката/стажа ми бяха полезни

2

  1. Имаше малко полезни неща в рамките на практиката/стажа

3

  1. Практиката/стажът не бяха полезни за мен

4


1.7. Как бихте оценили ПРЕПОДАВАНЕТО във Вашата специалност във Вашето ВУ?

(ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред) (Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Преподавателите са добре подготвени и обясняват разбираемо материала.

0

1

2

3

4

5

99

2. Преподавателите ми предоставят достатъчно материали, които да ми помагат в ученето.

0

1

2

3

4

5

99

3. По-голямата част от моите колеги присъстват редовно на лекциите и семинарните занятия и упражнения.

0

1

2

3

4

5

99

4. Преподавателите изнасят лекциите и упражненията редовно в съответствие с учебната програма.

0

1

2

3

4

5

99

5. Повечето преподаватели предоставят лекциите и материалите за тях в електронен вид / онлайн.

0

1

2

3

4

5

99

6. Повечето преподавателите използват възможностите на новите технологии в преподаването на учебния материал (платформи за електронно обучение, дискусионни форуми, блогове, социални мрежи).

0

1

2

3

4

5

99

1.8. Вие изучавате ли чужд език в рамките на Вашата специалност във Вашето ВУ?

(ЕДИН отговор)

1. Да Въпрос 1.9

1

2. Не Въпрос 1.10

2


1.9. Как бихте оценили качеството на ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК във Вашата специалност във Вашето ВУ? (ЕДИН отговор) (Моля, дайте оценка по скалата от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

Обучението по чужд език ми помага да общувам свободно и да разбирам материали, свързани с моята област на обучение.

0

1

2

3

4

5

99


1.10. Моля, дайте Вашето мнение относно ОЦЕНЯВАНЕТО във Вашата специалност във Вашето ВУ. (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред)( Моля, дайте оценка от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Съществуват ясни критерии и процедури за оценяване на работата ми.

0

1

2

3

4

5

99

2. Критериите за оценка са справедливи и стимулират развитието на студентите.

0

1

2

3

4

5

99

3. Добре информиран съм за критериите, по които се оценява работата ми.

0

1

2

3

4

5

99

4. Преподавателите спазват процедурите за оценяване.

0

1

2

3

4

5

99


1.11. Как бихте оценили възможностите и подкрепата, които Вашето ВУ предоставя за студентска мобилност? (ЕДИН отговор на ВСЕКИ ред) (Моля, дайте оценка от 0 до 5, където 0 означава „Напълно несъгласен“, а 5 – “Напълно съгласен“. Ако не можете да прецените, оградете 99.)
Напълно НЕсъгласен

1

2

3

4

Напълно съгласен

Не мога да преценя

1. Висшето училище предоставя достатъчно възможности за учене в чужбина

0

1

2

3

4

5

99

2. Висшето училище насърчава обмена на студенти с чужди висши училища

0

1

2

3

4

5

99

3. Резултатите от изпитите (кредитите) от обучението в чужбина се признават лесно в моето висше училище

0

1

2

3

4

5

99

4. Резултатите от изпитите (кредитите) от други български ВУ се признават лесно в моето висше училище

0

1

2

3

4

5

99

Каталог: pluginfile.php -> 113377 -> mod forum -> attachment
attachment -> Следва 29 / Есен 2013 Съдържание Биляна Курташева
pluginfile.php -> Война и общество в Европа през новото време
pluginfile.php -> Р. Музил, „По образ и подобие
pluginfile.php -> Превод и създаване на гпи на български
attachment -> Доклад за щастието на оон, според който България е на последните нива по щастие в света, както и Ян От от Световна база с данни за щастието, Холандия
attachment -> Следва 33/2016 Съдържание Юбилей Пламен Бочков
attachment -> Движа се, значи съществувам


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница