Проект bg051PO001 04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”Дата28.04.2017
Размер97.93 Kb.
#20155

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0068

Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции за нуждите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”І. ОБХВАТ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Община Бургас, наричана по-нататък за краткост “Възложител”, организира процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка и с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции за нуждите на проект BG051PO001-4.1.04-0068Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР


Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.


Обществената поръчка се разделя на две обособени позиции.

  1. Обособена позиция №1 – „Доставка на компютърно оборудване и софтуер”

  2. Обособена позиция №2 – „Доставка на обзавеждане”ІІ. Възложител – Община Бургас
ІІІ. Място на изпълнение на поръчката: Община Бургас
ІV. Максималната прогнозна стойност за обхвата на цялата обществена поръчка възлиза на 35 736.41 лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и една стотинка) без ДДС, от които:

За обособена позиция №1 – 15 832.47 лв. (петнадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС.

За обособена позиция №2 – 19 903.94 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин три лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС.

Участниците могат да подават оферти за една или за двете обособени позиции.


КРИТЕРИЙ за оценка на офертите - „Най-ниска цена”
V. Начин, срок и място на изпълнение за услугата:

  • Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени писмено;

  • Срок за изпълнениепосочен в заявката;

  • Място на доставка: Поръчаните от Възложителя доставки се доставят на място – в сградата на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска” №26

VІ. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след изпълнение на всяка заявка за доставка и представена фактура-оригинал и протокол, подписани между Община Бургас и Изпълнителя.
VІІ. Изисквания към участниците

1. Участникът трябва да има доказан опит за доставка по съответната обособената позиция. Участникът следва да представи списък на изпълнени минимум два годовора с предмет аналогичен на предмета по съответната обособената позиция, по която кандидатства, за последните 3 г. (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Участникът следва да докаже описания по-горе опит като представи минимум две препоръки за изпълнени договори с предмет аналогичен на предмета по обособената позоция, по която кандидатства.

2. Декларация, че ще осъществяват гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок ще поемат всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията.

3. Документ за оторизация за продажба на съответната марка консумативи (сервизиране на посоченото оборудване) на територията на България от официалните представители за региона;

4. Документи, удостоверяващи качеството и произхода на стоките обект по обособените позиции – заверени от участника копия на сертификати, декларации за съответствие или други еквивалентни документи;

Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: Община Бургас, ул. „Александровска” №26. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.

Офертата за участие в процедурата трябва да съдържа:

1. Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника.

2. Срок за изпълнение на поръчката;

3. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите;

4. Документи за регистрация на участника: Заверено копие на удостоверение от Търговския регистър; Когато участникът е физическо лице – копие на документ за самоличност; Когато участникът е обединение или дружество по ЗЗД – се представя заверено копие на договора за създаването му;

5. Административни сведения за участника;

6. Документи доказващи техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя;

7. Предлагана цена без вкл. ДДС.


VІІІ. Минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставките, предмет на Обособена позиция 1 – Оборудване и софтуер.


по ред


Наименование


Технически параметри и характеристики


Мярка


Количество1Компютърна конфигурация

Kомп. Конфигурация: INTEL G41 EXPRESS, поддръжка на Intel Core 2 Extreme processor/Intel Core 2 Duo processor/Intel Pentium processor/ Intel Celeron processor in the LGA 775 package;

Процесор Intel Core 2 Duo E 5700 3 GHz; оперативна памет 4 GB DDR3;

Твърд диск 500 GB 7200 rpm SATA;

видео карта 1 GB DDR3;

6 USB, 1x слушалки, 1x микрофон; 1х Network - Ethernet 10/100/1000 - RJ-45, integrated, кутия Desktop/Tower, ATX, захранване Fortron или еквивалент;

Драйвери за Windows XP/Vista/ 7 на CD-ROM; мишка USB 2.0 или PS/2 двубутонна, скрол, оптична;

клавиатура USB 2.0 или PS/2, гравирана с English (US) и кирилица по БДС;

тонколони 1.2 W; DVD +/- RW;

монитор 18.5 " TFT; време за реакция: 5 мс; разстояние между точките: 0.29;

яркост: 250 cd/m2; TCO 5.0;

36 месеца гаранция;


брой


6
2


Принтер с консуматив за

3 000 копия

Принтер - мултифункционално устройство 3 в 1, лазерен принтер, скенер, копир, LAN - Hi- Speed USB 2.0 port, 1200х1200 dpi, 3000 c/toner cartridge; скенер тип - Flatbed, ADF формат А4

брой


63


Мултимедиен проектор

система Computer in (D-sub 15pin)x1, Composite Video in (Mini DIN 4pin) x1, Component Video in x1 (RCA x3), Audio in (Mini Jack)x1, Audio L/R in (RCA)x2, Audio out (Mini Jack)x1, Speaker 10 Wx1, HDMI V1.3x2, USB (Type Mini B)x1 (USB) , резолюция SVGA (800:600), контраст 10000:1, яркост 2 700 ANSI lumens, гаранция 36 месеца/или по-добри/

брой

34


Тъчскрийн

Размер 17", резолюция 1280х1024, цвят 16.2 M FRC, 800:1

брой

1


5

Софтуеър - диагностични методики - компютърни варианти в комплект с допълнителни варианти и инсталация

Тест Люшер, Тест Айзенк, Т.родители -деца; Т Бъс Дюрки, Т-Томас, Т-Родители- деца;


брой

6
Минимални изисквания относно техническите параметри и характеристики на доставките, предмет на Обособена позиция 2 – Доставка на обзавеждане.

по ред


Наименование


Технически параметри и характеристики


Мярка


Количество


1

Сензорна пътека

Комплект 2 модула - 10 бр.,

модул А-материали - 5 бр.

модул Б - повърхности - 5 бр.

брой

12

Крос тренажор

Магнитен


брой

1


3

Маси за индивидуална работа

1 200/600/750 мм - 1бр


брой

124

Екран със стойка

180х180 см


брой

65

Шкаф с два рафта

1 600/8008350 мм


брой

66

Бюро за компютър с плот

11008600/750 мм


брой

67

Шкаф за Монтесори

Шкаф – 1010/1620/400 ммм


брой

68

Монтесори оборудване

комплект

комплект

69

Стълба тапицирана

100х60х60 см


брой

110

Пързалка тапицирана

100х70х60 см


брой

1


1. Посочените количества служат за информация на участниците за необходимите на Възложителя материали и оборудване, както и за определяне на общата стойност на договора;

2. Всеки Участник трябва задължително да оферира всички посочени в техническата оферта материали и оборудване.

3. Не се допуска предлагане на варианти на артикулите, които са посочени в ценовата оферта;

4. Общи изисквания към предлаганите материали и оборудване:

4.1. Да бъдат нови и неупотребявани;

4.2. Да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.
Този документ e създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница