Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”страница1/7
Дата25.07.2016
Размер0.88 Mb.
#4967
  1   2   3   4   5   6   7

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ПРИЛОЖЕНИЕ 15


32 СОУ с изучаване на чужди езици

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. СОФИЯ


УТВЪРДИЛ:

НЕЛИ КИРИЛОВА КИРКОВА-КОСТОВА

Директор на 32 СОУ с изучаване на чужди езици

„Свети Климент Охридски”


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на техническо оборудване за обезпечаване на 40 броя терминални работни места, съгласно техническа спецификация в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ и принадлежности за нуждите на 32 СОУ «Свети Климент Охридски», гр.София” по обособени позиции,Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 40 / четиридесет / броя терминални работни станции / висок клас терминали/ с включени два броя сървъра, разпределени в два кабинета, както и изграждане на мрежа за двата кабинета, обучение на лицата, отговорни за работата в компютърните кабинети и лицензиран софтуер, необходим за работа в изпълнение на Национална програма „ИКТ” в 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр.София.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 24 броя лаптопи и 4 броя лазерни мултифункционални устройства А4 за нуждите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ.

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 5 броя мултимедийни проектори. Техническото оборудване следва да отговаря минимум на техническите изисквания, посочени в спецификацията – част от документацията.

София, 2013 г.ОБЩИ ПРАВИЛА1.1. С тези правила се определят условията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на техническо оборудване за обезпечаване на 40 броя терминални работни места, съгласно техническа спецификация в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ и принадлежности за нуждите на 32 СОУ «Свети Климент Охридски», гр.София” по три обособени позиции при условията и по реда на глава VIIIa от Закона за обществените поръчки.

1.2. Основание: Настоящата процедура се провежда на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

1.3. Вид на процедурата: Публична покана за сключване на договори за доставка на техническо оборудване за обезпечаване на 40 броя терминални работни места, съгласно техническа спецификация в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София” по три обособени позиции:


Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 40 / четиридесет / броя терминални работни станции / висок клас терминали/ с включени два броя сървъра , разпределени в два кабинета, както и изграждане на мрежа за двата кабинета, обучение на лицата, отговорни за работата в компютърните кабинети и лицензиран софтуер, необходим за работа в изпълнение на Национална програма „ИКТ”в 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 24 броя лаптопи и 4 броя лазерни мултифункционални устройства А4 за нуждите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ.

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 5 броя мултимедийни проектори. Техническото оборудване следва да отговаря минимум на техническите изисквания, посочени в спецификацията – част от документацията.
1.4. Срок на изпълнение на поръчката: Договорите за доставка ще бъдат сключени с определения Изпълнител въз основа на провеждане на процедурата и ще бъде с начален момент от датата на подписване на договора. Крайният срок на договора ще бъде определен съобразно конкретното предложение на участника за извършване на доставката.

1.5. Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките е, както следва:

- Първа обособена позиция – „Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 40 / четиридесет / броя терминални работни станции / висок клас терминали/ с включени 2 броя сървъра, два броя непрекъсваемо токозахранващо устройство, 42 броя монитори, 42 броя клавиатури, 42 броя мишки, разпределени в два кабинета, както и изграждане на мрежа за двата кабинета, обучение на лицата, отговорни за работата в компютърните кабинети и лицензиран софтуер, необходим за работа в изпълнение на Национална програма „ИКТ” в 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София,както и изграждане на мрежа за двата кабинета, обучение на лицата, отговорни за работата в компютърните кабинети и лицензиран софтуер, необходим за работа в изпълнение на Национална програма „ИКТ”в 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София”, с минимални изисквания към техническите им възможности, посочени от Възложителя в раздел Технически спецификации от настоящата документация. Прогнозна стойност на обособената позиция – 30 500 лева, без ДДС.

- Втора обособена позиция – Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 24 броя лаптопи и 4 броя лазерни мултифункционални устройства А4 за нуждите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ с минимални изисквания към техническите им възможности, посочени от Възложителя в раздел Технически спецификации от настоящата документация. Прогнозна стойност на обособената позиция – 15 000 лева без ДДС

- Трета обособена позиция – Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 4 броя мултимедийни проектори с минимални изисквания към техническите им възможности, посочени от Възложителя в раздел Технически спецификации от настоящата документация. Прогнозна стойност на обособената позиция – 4 100 лева без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 49 600 лева без ДДС.

1.6. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура и за трите обособени позиции е: сградата на 32 СОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. София.

1.7. Начин на плащане на доставките: по банковата сметка на изпълнителя след представяне на фактура и приложени към нея приемо-предавателни протоколи за извършените доставки.

1.8. Всички разходи за подготовка и участие са за сметка на участника.

1.9. За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


  1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

  2. Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на предварително обявените от възложителя условия.

  3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и образците на документи.

  4. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

  5. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

  6. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

  7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да подаде оферта за всяка една от обособените позиции.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхното обединение, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката.

2.1.1. Лице, което участва самостоятелно в процедурата, няма право да участва като част от обединение или да е подизпълнител на друг участник в процедурата.2.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

2.2.1. осъден с влязла в сила присъда , освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК;

2.2.2. обявен в несъстоятелност;

2.2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник, който:

2.3.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2.3.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.3.3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.3.4. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2.3.5. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Изискванията на т. 2.2.1., т. 2.3.2. и 2.3.4 се отнасят за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по б. „а)” – „ж)” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

2.4. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.5. Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители, като посочи и за кои дейности и какъв е делът на всеки подизпълнител в изпълнение на поръчката. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията по т. 2.1. до 2.4. както и по т.4.1, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, предвидени в настоящите условия, за което представят съответните доказателства.

2.6. В случай, че участник в процедурата е обединение, всеки участник в обединението трябва да отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.1. до 2.4.

2.6.1. Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде упълномощено да представлява обединението.

2.6.2. Отношенията с обединението по повод провежданата процедура, сключване на договора, кореспонденцията, разплащането и всичко останало се осъществява между възложителя и представляващото обединението лице.

2.6.3. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посочените в офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка.2.6.4. При представянето на офертата от обединение се представя задължително и договорът за учредяване и нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ3.1. Доставяното оборудване трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, посочени в настоящите условия.

3.2. Доставяните стоки по обособените позиции следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.

 2. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.

 3. Офертите, събирани от училищата, следва да включват и всички разходи за допълнителен, не лицензиран до момента на поръчката софтуер, необходим за функционирането на системата.

 4. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - хардуер, софтуер, инсталация и обучение, като в рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя) Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени от тези в офертата.

 5. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и подмяна на място.

Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение:

 • До 12 календарни дни от датата на сключване на договора за обособена позиция 1;

 • До 15 календарни дни от датата на сключване на договора за обособена позиция 2;

 • До 15 календарни дни от датата на сключване на договора за обособена позиция 3.

Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.

 1. Доставяната техника трябва да отговаря на приетите стандарти на Република България относно техническата експлоатация, норми за безопасност и включване в електрическата мрежа. Те следва да са произведени от компании, разпознаваеми на българския пазар и имащи добри утвърдени практики според стандарт ISO 9001 или негов еквивалент. Стоките следва да бъдат нови и неупотребявани. Стоките трябва да бъдат комплектовани така, че да могат да изпълняват функциите, съгласно техническите спецификации. Към устройствата следва да има подробна документация и гаранционни карти, указания за експлоатация и други. Техниката следва да бъде сертифицирана и да покрива изискванията за съответствие с международните и европейските стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност – CE Energy Star 5.0 или еквивалент. При получена заявка за повреда, следва да бъде осигурен сервиз на място в училището, не по-късно от 24 часа след даване на заявката. Отстраняването на повредата се извършва от участника на място или в посочената в офертата на участника сервизна база.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

  1. Изисквания (отнася се за трите обособени позиции).

   1. Всеки участник следва да е изпълнил успешно поне 1 договор с предмет доставка на компютърно оборудване през последните три години.

  2. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката всеки от участниците (отнася се и за трите обособени позиции) представят:

   1. Списък на договорите, сключени и изпълнени успешно с предмет, сходен на предмета на тази поръчка, придружен с копие от съответните договори или референции за добро изпълнение.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.
 1. Общи изисквания

6.1. Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по посочения предмет на поръчката и съобразно изискванията на настоящата документация и установеното от ЗОП.

6.2. Варианти в офертата не се приемат.

6.3. Офертата следва да включва поне една обособена позиция.

6.4.Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в настоящата документация, преди часа и датата, посочени като срок за представяне на офертите.

6.5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

6.6. Офертата се подписва от участника или от лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат офертата за и от името на участника с нотариално заверени пълномощни, като в офертата се прилагат оригиналите на тези пълномощни.

6.7. Всички документи, за които се изисква да бъдат заверени от участника, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат на участника.

6.8. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 ЗОП;

3. ценово предложение;

3. срок на валидност, когато е приложимо.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин възложителя.

Върху големия плик участникът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на поръчката, а когато офертата е за обособена позиция – за коя се отнася.

В плика с офертата следва да бъдат поставен отделен запечатан непрозрачен и надписан плик с името на кандидата и надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта за обособената/ните позиция/,за която/които кандидатства , в който се поставя ценовата оферта за всяка една от обособените позиции поотделно. В плика с офертата следва да бъде поставен и отделен запечатан непрозрачен плик, в който се поставят предложенията за изпълнение изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката за всяка отделна позиция/и , за която се кандидатства, за всяка една от обособените позиции поотделно , а в големия плик се поставят документите, свързани с другите изисквания към участника.
Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:


 • Представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • Представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

 • Представената оферта е постъпила след изтичането на крайния срок.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език

Място и срок за подаване на оферти:

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. до 07.02.2013г. включително в канцеларията на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София

Срок на валидност на предложенията:

Не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.

Дата и място на разглеждане на предложенията:

Постъпилите предложения ще бъдат отворени в сградата на 32 СОУ „Свети Климент Охридски”, гр. София на 08.02.2013г. в 10.00ч.Разглеждане, оценка И КЛАСИРАНЕ на ОФЕРТИТЕ
12.1. Офертите се разглеждат от специално назначени от Възложителя длъжностни лица, които следва да отворят офертите по реда на тяхното постъпване и да проверят дали са представени всички изисквани документи и доколко офертите съответстват с изискванията на възложителя.

12.2. Офертите, отговарящи на изискванията на възложителя се оценяват по методиката, указани в настоящата документация.


СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
13. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, съответстващ на проекта за договор, в който се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

14. Оценката на офертите на допуснатите до участие в процедурата ще се извърши по основен критерий „икономически най-изгодна оферта”, чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите за всяка обособена позиция по отделно.

Всяка оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията се оценява по посочената методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА за всяка едно обособена позиция, с която участва в крайното класиране за съответната позиция, с която участва в крайното класиране. Оценката се извършва по посочените показатели и съответната им относителна тежест по следната формула: КО =Ц+СИ+ВРП, където:

Ц – ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА НА ПРОДУКТИТЕ И МОНТАЖА

СИ- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА

ВРП- ПОКАЗАТЕЛ ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ПОВРЕДА

Определяне на комплексната оценка на офертите по Първа обособена позиция се извършва по следния начин:

Показател Ц – Цена на продуктите и монтажа

Ц =(Ц мин/ Ц1) х 40. Където Ц1 е предложената крайна цена без ДДС за доставка на стоките по първа обособена позиция съгласно ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция, а Ц мин. е минималната предложена крайна цена без ДДС за доставка на стоките по първа обособена позиция съгласно ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция;

Максималната оценка, която може да получи участник в Първа обособена позиция по показателя Ц „цена на продуктите и монтажа“ е 40 точки.Показател СИ – Срок за изпълнение

СИ=( СИмин./СИ1) х 50, където СИ1 е срока за изпълнение в календарни дни, съгласно техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция, а СИмин. е срока за изпълнение, съгласно техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок на изпълнение по първа обособена позиция.

Максималната оценка, която може да получи участник в Първа обособена позиция по показателя СИ „Срок за изпълнение на доставката“ е 50 точки.Важно! СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1 РАБОТЕН ДЕН.

ВРП = (ВРП мин/ ВРП1)х10. Където ВРП 1 е времето за реакция в часове, съгласно техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция, а ВРПмин. е най-краткото предложеното време за реакция при повреда, съгласно техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение по първа обособена позиция.

Важно ! ВРЕМЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ПОВРЕДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 ЧАС.

Максималната оценка, която може да получи участник в Първа обособена позиция по показателя ВРП „Време за реакция при повреда“ е 10 точки.Определяне на комплексната оценка на офертите по Втора обособена позиция се извършва по следния начин:

Показател Ц – цена на продуктите и монтажа

Ц =(Ц мин/ Ц1) х 40, където

Ц1 е предложената крайна цена (без ДДС) за доставка на стоките по Втора обособена позиция, съгласно ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция.

Цмин е минималната предложена крайна цена (без ДДС) за доставка на стоките по Втора обособена позиция, съгласно ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция;

Максималната оценка, която може да получи участник в Втора обособена позиция по показателя Ц „цена на продуктите и монтажа“ е 40 точки.Показател СИ – Срок за изпълнение

СИ = (СИ мин/ СИ1) х 50, където

СИ1 е срока за изпълнение на стоките (в календарни дни – цяло число), съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция.

СИмин е минималния срок за доставка на стоките (в календарни дни – цяло число), съгласно Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за доставка на стоките по Втора обособена позиция.

Максималната оценка, която може да получи участник в Втора обособена позиция по показателя СИ „Срок за изпълнение“ е 50 точки.

Важно ! СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1 РАБОТЕН ДЕН.

Показател ВРП – Време за реакция при повреда

ВРП = (ВРП мин/ ВРП1)х10, където

ВРП 1 е времето за реакция в часове, съгласно техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция , а ВРПмин. е най-краткото предложеното време за реакция при повреда , съгласно техническото предложение на участника,предложил най-кратък срок за изпълнение по втора обособена позиция.

Важно ! ВРЕМЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ПОВРЕДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 ЧАС.

Максималната оценка, която може да получи участник в Втора обособена позиция по показателя ВРП „Време за реакция при повреда“ е 10 точки.Определяне на комплексната оценка на офертите по Трета обособена позиция се извършва по следния начин:

Показател Ц – цена на продуктите и монтажа

Ц =(Ц мин/ Ц1) х 40, където

Ц1 е предложената крайна цена (без ДДС) за доставка на стоките по Трета обособена позиция, съгласно ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Трета обособена позиция.

Цмин е минималната предложена крайна цена (без ДДС) за доставка на стоките по Трета обособена позиция, съгласно ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката по Трета обособена позиция;

Максималната оценка, която може да получи участник в Трета обособена позиция по показателя Ц „цена на продуктите и монтажа“ е 40 точки.Показател СИ – Срок за изпълнение

СИ = (СИ мин/ СИ1) х 50, където

СИ1 е срока за изпълнение на стоките (в календарни дни – цяло число), съгласно Техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Трета обособена позиция.

СИмин е минималния срок за доставка на стоките (в календарни дни – цяло число), съгласно Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за доставка на стоките по Трета обособена позиция.

Максималната оценка, която може да получи участник в Трета обособена позиция по показателя СИ „Срок за изпълнение“ е 50 точки.

Важно ! СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1 РАБОТЕН ДЕН.

Показател ВРП – Време за реакция при повреда

ВРП = (ВРП мин/ ВРП1)х10,където

ВРП 1 е времето за реакция в часове, съгласно техническото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Трета обособена позиция, а ВРПмин. е най-краткото предложеното време за реакция при повреда, съгласно техническото предложение на участника,предложил най-кратък срок за изпълнение по трета обособена позиция.

Важно ! ВРЕМЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ПОВРЕДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 ЧАС.

Максималната оценка, която може да получи участник в трета обособена позиция по показателя ВРП „Време за реакция при повреда“ е 10 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в цифрово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта по съответната обособена позиция е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка за съответната обособена позиция, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка Ко на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна оферта се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените се еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател.

Участникът, класиран от комисията на първо място се определя за изпълнител на обществената поръчка.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 / Спецификация 1/:

Доставяната техника следва да отговаря на следните минимални технически изисквания :Работно място

Технически изисквания

Спецификация на терминалния клиент (ТК)

Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,003 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите, когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с възможност за интеграция към монитор.

Интерфейси

връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа)

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Връзка със сървъра

мин. един LAN интерфейс

Връзка с монитора

един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP

Монитор (диагонал)

min. 21-inch

Раздел. способност

min. 1920 x 1080

Време за реакция

max. 5ms

Контраст

min. статичен контраст 1000:1

Яркост

min. 250 cd/m2

Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор

не повече от 60W обща консумация

Гаранция на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден.Спецификации на сървър/сървъри

Технически изисквания

Процесор

Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от сайзинга на съответното решение

Памет

мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 96GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 0,75GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място

Твърд диск

мин. 2 х 500GB SATA II в RAID 1, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения

Възможност за работа

Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики

Оптично устройство

DVD +/- RW SATA

Входно/изходни портове

Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер

Мрежа

10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Софтуер

 • 1 х Windows 2008 R2 Server (или по-горна версия)

 • необходимия брой Windows Server CAL

 • необходимия брой Remote Desktop Server (RDS) CAL

 • друг софтуер (приложение за виртуализация, Virtual Desktop Access и др.)

Забележка: Възможно е някои от изброените позиции да не са необходими за конкретен случай, тогава те не се оферират със съответната обосновка за това, която трябва да може да бъде проверена от клиента.
Гаранция и поддръжка на всички компоненти

min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните налични от производителя.Допълнителни устройства

Технически изисквания

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и прилежащия му монитор за не по-малко от 20 минути. Устройството трябва да осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен ресурс.Изисквания към работните места

Технически изисквания

ФункционалностОфис приложения (системата трябва да позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи). както и мултимедиен софтуер, вкл. и live видео (full HD 1080P) и аудио с високо качество (HD Audio) на няколко терминала едновременно, както и работа с различни операционни системи на всяко работно място, без ограничения на приложенията. Поддържани платформи: Windows, Citrix, Linux, VMWare.
Софтуер за управление на залата

Технически изисквания

ФункционалностОсъществяване на контрол върху потребителските акаунти

Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали

Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри

Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала

Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците

Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.

Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно

Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web)

Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)

Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес

Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения

Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител)

Училището не разполага с компютърна мрежа в планираните за оборудване помещения и същата трябва да бъде изградена в рамките на офертата!


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКАнаименование

мярка

количество
1

Сървър

бройки

2
2

Терминал

бройки

40
3

Клавиатура

бройки

42
4

Мишка

бройки

42
5

Монитор

бройки

42
6

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

бройки

2
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 / Спецификация 2 /:

Минимални технически изисквания за преносим компютър - 24 броя

Процесор
Процесор:

Intel Celeron Processor B830
Процесор - брой ядра:

2
Вътрешна тактова честота:

1.8 GHz
Размер на L2 кеша:

512 KB
Размер на L3 кеша:

2 MB
Максимална тактова честота на шината на процесора:

5 GT/sec
Памет
Технология на паметта:

DDR3 SDRAM
Форм фактор на паметта:

SODIMM 204-pin
Количество инсталирана системна памет:

2 GB
Твърд диск
Твърди дискове - брой:

1 x 500 GB, Вътрешен
Оптично устройство за съхранение на данни
Тип дисково устройство:

DVD±RW
Разположение на устройството:

Вътрешен
Екран
Дължина на диагонала на екрана:

15.6"
Минимална резолюция:

1366x768
Изображение - съотношение на размерите:

16:9
Аудио изход
Тип аудио изход:

Стерео
Видео изход
Чипсет на видео карта:

Intel HD Graphics
Тип видео памет:

Споделена видео памет или отделна
Мрежови спецификации
LAN:

Fast Ethernet
Wi-Fi:

Yes
Поддържани интерфейси
Брой USB2.0 интерфейси:

1
Брой USB3.0 интерфейси:

1
Брой VGA интерфейси:

1
Брой LAN интерфейси:

1
Headset Interface Quantity:

1
Система
Тип система:

Лаптоп
Web Camera:

Yes
Вградени устройства:

Microphone, Speakers,Touchpad, Card Reader
Включени аксесоари:

Захранващ адаптер
Включени кабели:

Захранващ кабел
Софтуер

Съвместимост на платформата:

PC

Инсталирана операционна система:

Free DOS

Мощност

Разположение на захранването:

Външен

Брой захранващи конектори:

1

Батерия

Клетъчна технология на батерията:

Литиево Йонна

Брой инсталирани батерии:

1

Гаранция

Гаранционни условия (месец):

24 месеца

Критерии за валидност на гаранцията:

Сериен номер

Минимални технически изисквания за мултифункционално устройство – 4броя

Достъпни функции

Print, copy, scan

Принтер резолюция

600 x 600 dpi (1200 effective dpi with HP FastRes 1200)

Принтер скорост черно, стр./мин

18 ppm (A4); FPOT: As fast as 8.5 sec (from Auto-Off)

Скенер, тип

Flatbed

Скенер резолюция

Optical: Up to 1200 dpi; Hardware: Up to 1200 x 1200 dpi; Enhanced: Up to 19200 dpi

Дълбочина на цвета при сканиране

24-bit

Нива на сивота

256

Копир резолюция

600 x 400 dpi

Копир скорост черно, копия/мин

18 cpm (black, normal quality, A4)

Брой копия

Up to 99 copies

Мащабиране

30 to 300%

Интерфейс

Hi-Speed USB 2.0 port

Медия, тип

Paper (plain, laser), envelopes, transparencies, labels, cardstock, postcards

Медия, размер

A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; European postcard; Custom sizes: 76 x 127 to 216 x 356 mm

Медия, g/m2

70 to 140 g/m2

Капацитет за хартия - Входяща тава

150-sheet input tray

Капацитет за хартия - Изходяща тава

100-sheet face-down bin

ADF

-

Двустранен печат

Manual

Консумативи

(~ 1500 pages)

Натоварване, стр./месец

Up to 6000 pages (monthly, A4); Recommended monthly page volume: 250 to 2000

Съвместими операционни системи

Windows 7; Windows Vista; Microsoft Windows XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux; For Microsof® Windows Server 2003 and Server 2008, add print and scan drivers only

Гаранция

12 месеца

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 / Спецификация 3 /:

Минимални технически изисквания за мултимедийни проектори – 5бр.

Технология

DLP или LCD

Яркост, lumens

Минимална 2700

Контраст

13000:1

Разд. Способност

Минимална натив 1024x768

Размер на екрана, inch

37“-300“ (93.98 – 762 cm)

Поддържане на формати

Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)

Звук

Speaker 2W x 1

Шум при работа, dB

32/30 dBA (Normal/Economic mode)

Коефициент на увеличение

1.1:1

Късофокусен

1.97-2.17 (50“@ 2m)

Входове

Computer in (D-sub 15pin), S-Video in (Mini DIN 4pin), 2 Audio in (Mini Jack), USB (Type B), IR Receiver

Изходи

Monitor out (D-sub 15pin), Audio out (Mini Jack)

HDMI

-

Лампа, W

190W

Лампа, живот, h

4500/6000/6500 hours

Тегло, kg

2.30 kg

Гаранция

36 месеца


ДРУГИ УКАЗАНИЯ
22. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за приложението му.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ ОТ ДОКУМЕНТИ
Приложение 1

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
УЧАСТНИК:...............................................................................................

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ

БР.

БР. СТР.

Дата:............... г. ДЕКЛАРАТОР:.........................................

(подпис, печат)...............................................................

Трите имена и качеството на лицето

Приложение 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
Обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: ……………………………….

Фирма /наименование/ на участника: ..............................................................................

………………………………………………………………………………………………

регистриран по ф.д. №…………………./……………………..г.

на …………………............................................................................

Дан.№………………………………………......................................................................... вписано в Търговския регистър с ЕИК по Булстат.........................................................Адрес за кореспонденция:………………………………………………………….........

тел.………………………….................................................................................................

Факс:…………………………………..................................................................................

e-mail:......………………………………...............................................................................


Представляван от: …………………………………………………………………………… .Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница