Проект bg051PO001 05-0198, " Аз и ти: Заедно можем повече приеми ме такъв какъвто съм "Дата14.11.2017
Размер16.38 Kb.
#34593

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0198,

Аз и ти: Заедно можем повече – приеми ме такъв какъвто съм ”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Образец №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
За съгласие за участие като ключов експерт
Долуподписаният /-ната/ , постоянен адрес …………………………………….………………………………………
Д Е К Л А Р И Р А М че:
В случай, че участникът __________(посочете наименованието на участника) бъде избран за изпълнител по обявената от Вас обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Разработване на програми за допълнителни занятия на децата, застрашени от отпадане” за изпълнение на Договор № BG051PO001-4.1.05 - 0198 по проект: „ Аз и ти: Заедно можем повече – приеми ме такъв, какъвто съм”, схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще участвам в изпълнението на поръчката в качеството ми на ……..(лицето посочва позицията си в екипа, напр. ключов експерт …..и др.)
1.Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката — до приемането й от възложителя.

2.Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДАТА: ПОДПИС:


Забележка: Декларацията задължително се попълва и представя от всеки член на екипа за изпълнение на поръчката (ключови експерти).
Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница