Проект bg051PO001 05„Да направим училищетоДата10.10.2017
Размер283.12 Kb.
#32087

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ №7


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От....................................................................................................................................................

(Изписва се името на участника)
Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с настоящата Покана за участие в процедура с предмет „Доставка на материали за нуждите на ИИД” по проект Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)”, схема BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хорапо ОПРазвитие на човешките ресурсив ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, представяме нашето техническо предложение за изпълнение, съгласно изискванията на заданието.  1. Срок на изпълнение на доставката ........................................................................

календарни дни след поискване от Възложителя.

  1. Декларираме съгласието си да изпълняваме доставките на посоченото от Възложителя място, а именно: гр. Стара Загора, бул. “св. Патриарх Евтимий” № 21, в ПГВМ „Иван П. Павлов“.

  2. Декларираме, че предложените от нас отделни единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на доставката, освен в полза на Възложителя.

  3. Гаранционните срокове за отделните видове артикули са, както следва:

...........................................................................................................................................

  1. Ангажираме се през периода на гаранционните срокове да отстраняваме за своя сметка всички появили се при нормална експлоатация дефекти и скрити дефекти в срок от ...............................................................................календарни дни от уведомяването от Възложителя.

  2. След извършване на доставката ще представяме на Възложителя Приемателно -предавателен протокол, съдържащ информация за доставената стока, нейното състояние(количество и качество), както и съответствието на доставената стока с уговореното количество и цена между страните.

  3. Декларираме, че ще сключим договор в законоустановения срок и ще изпълняваме договора точно през целия срок на действието му.

  4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок доставката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

  5. Тази оферта е със срок на валидност 30 /тридесет/календарни дни от деня на отваряне на офертите в процедурата и ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок.До подготвяне на официален договор, тази оферта, наред с известието от Ваша страна за възлагане на доставката, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Правно обвързващ подпис:.........................

Дата ........................................

Име и фамилия ...............................................................

Подпис на упълномощеното лице ..................................Длъжност ....................................................Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участника

1

моливи (черни)

брой


2

маркери за бяла дъска

брой

Черни и сини
3

хартия копирна

брой

А4 (бяла) (пакет)
4

хартия цветна копирна

брой

А4 (пакет)
5

карирани листи

брой

А4 (пакет)250л.
6

хартия копирна

брой

А3 - пакет
7

DVD

брой

DVD-RW 4.7GB
8

CD

брой

CD R 700 MB
9

Папка джоб-пакет

брой

А4 в пакет по 100 бр.
10

Папка пластмасова

брой

А4 с перфорация
11

Тонер касета

брой

Brother 5250DN
12

Тонер- касети

брой

за HP Color LazeJet 2605/черен/
13

Тонер- касети

брой

за HP Color LazeJet 2605/ червен /
14

Тонер- касети

брой

за HP Color LazeJet 2605/ жълт/
15

Тонер- касети

брой

за HP Color LazeJet 2605/син/
16

Тонер касета

брой

Brother DCP 7040
17

Тонер касета за копирна машина

брой

Minolta Di 152
18

тиксо

брой

20 мм; 40 мм
19

тиксо-двойнозалепващо

брой

20 мм
20

ножица

брой

За хартия
21

коректор

брой

На водна основа
22

тефтери (за награда)

брой

Луксозни без дати
23

перфоратор

брой

Метален с ограничител
24

телбод

брой

24/6
25

телчета (кутйки)

брой

24/6
26

химикали

брой

еднократни
27

класьори

брой

8см.
28

Цветни харт.-кубчета

брой

Различни цветове
29

Цветни листчета

брой

Различни цветове
30

ламиниращо фолио

брой

А4 (пакет)
31

Гръб за подвързване

брой

А4 (пакет)
32

Лице за подвързване

брой

А4 (пакет) прозрачно
33

тетрадки

брой

60л., малък формат
34

линия

брой

20 см.
35

картонена папка с ластик

брой

А4
36

Флашка

брой

4GB
37

Флашка

брой

8GB
38

Флашка

брой

16GB
39

Кадастрон

брой

бял
40

Кадастрон

брой

Различни цветове
41

картон

брой

бял
42

картон

брой

зелен
43

Пастели

брой

Комплект 12 цвята
44

флумастери

брой

18 цвята
45

цветни моливи

брой

24цвята
46

флуресцентен молив с гума

брой

4 цвята (комплект)
47

темперни бои

брой

12 цвята
48

акварелни бои

брой

12 цвята
49

четка за рисуване

брой

Различни номера
50

четка за лепило

брой

Стандартна за с 200
51

лепило за дърво

брой

с 200
52

лепило

брой

Сухо за хартия
53

гуми

брой

За молив
54

гланцово блокче

брой

С 10 листа
55

декоративна хартия

брой

Различни цветове
56

албум(голям)

брой

За снимки
57

цветни кабъри (кутия)

брой

Различни цветове
58

кабъри (кутия)

брой

бели
59

флип чарт - магнитен

брой

70/100 см.
60

бележник за флип чарт

брой

60/85 см.
61

лепящо табло за съобщения

брой

45/60 см.
62

екран (преносим със стойка)

брой

180/180 см
63

ролков нож за хартия

брой

стандартен
64

магнити за бяла дъска

брой

Различни цветове
65

клаьор за CD

брой

За 96 диска
66

маркери (комплект)

брой

4 цвята в комплект
67

Карта памет за GSM(micro sd)

брой

2 GB

Обособена позиция 2: СПОРТНИ МАТЕРИАЛИ
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участника

1

Волейбол – фланелка

брой

С надпис
2

Волейбол – гащета

брой

С надпис
3

Футбол – фланелка

брой

С надпис
4.

Гуменки

брой

обикновенни
5

Топка – волейбол

брой

Mikusa
6

Топка – футбол

брой

кожена
7

Наколенки – волейбол

брой

стандартни
8

Хилки – тенис на маса

брой

300/400
9

Топче – тенис на маса

брой

стандартни
10

Мрежа – тенис на маса

брой

С щипки
11

Спортна тениска

брой

стандартни
12

Спортни материали за фитнес/дъмбели/

брой

По 15 кг.
13

Точкоотчитаща дъска

брой

стандартна

Обособена позиция 3: ЛАБОРАТОРНИ МАТЕРИАЛИ
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участникаАнилинови бои


1.1

Метиленова синьо – 2 %

брой

стъкло х 100 мл.
1.2

Метиленова синьо по Льофлер

брой

стъкло х 100 мл.
1.3

Карбол Генцианвиолет

брой

банка х 500 мл.
1.4

Сафранин – 2%

брой

стъкло х 100 мл.
2.

Хранителни среди

брой2.1

Обикновен агар (МПА)

брой

оп. х 100 грама
2.2

Обикновен бульон (МПБ)

брой

оп. х 100 грама
2.3

Агар Ендо

брой

оп. х 100 грама
2.4

Агар Ендо

брой

петри х 20 мл.
2.5

Левин агар (Агар на Гаснер)

брой

оп. х 100 грама
2.6

Левин агар (Агар на Гаснер)

брой

петри х 20 мл.
2.7

Макконки агар (Агар на Гаснер)

брой

оп. х 100 грама
2.8

Макконки агар (Агар на Гаснер)

брой

петри х 20 мл.
2.9

Агар на Цайслер

брой

петри х 20 мл.
2.10

Щамов разтвор с индикатор на Андрейд (Среда на Х И С)

брой

банка х 450 мл.
2.11

Среда на Кларк

брой

банка х 450 мл.
2.12

Соево казеинов (Гроздено-захерен) бульон

брой

стъкло х 80 мл.
2.13

Бульон на Тароци

брой

кутия х 20 епр.
2.14

Среда на Льофлер

брой

кутия х 20 епр.
2.15

Хотингеров бульон (Трипсинов бульон на Хотингер)

брой

банка х 450 мл.
2.16

Мозъчна среда на Хиблер

брой

опаковка
3.

Петри

брой

ф 80
4.

Бехерова чаша 500ml

брой

500ml
5.

Спиртна лампа

брой

стъклена
6.

Лабораторен екип

брой

туника, панталон, елек – цвят – бял с надпис

Обособена позиция 4. МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участника

1

Платнени бинтове

брой

10см/10м
2

Гумени маркучи за кръвоспиране

брой

стандартни
3

Марли – средни

брой

средни
4

Манекен за изкуствено дишане

брой

За обучение

Обособена позиция 5. СПЕЦИФИЧНИ АКСЕСОАРИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И УЧЕНИЧЕСКА ТЕЛЕВИЗИЯ
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участника

1

Усилвател

брой

двуканален х 150W
2

Тонколони (

брой

150 W
3

Микрофон

брой

Динамичен вокален микрофон с честота с обхват 70 – 15 000 Hz
4

Плат за изработване на декори

кв.метри

Различни цветове
5

паравани за декори

брой

180/100 см
6

Средства и продукти за грим – грим палитра

брой

24 цвята сенки, руж, червило, пудра
7

Платове – разноцветни, едноцветни -

кв.метър

Различни цветове
8

памук

пакет

изкуствен
9

Копчета

брой

Различни
10

Корда

метър

Ф 0,5; 75 м.
44

Игли за шиене

брой

Шевни игли за ръчно шиене. Размери №3-№7
12

Прежда

килограм

Различни цветове
13

Конци

брой

Различни цветове
14

Ластик

метър

плосък
15

Ластик

метър

объл
16

Ширити

метър

Различни цветове
17

Пайети

пакет

Различни цветове

Обособена позиция 6. „МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКА ТЕЛЕВИЗИЯ“
Наименование на артикула

Мерна единица

Изисквания на възложителя

Предложение от участника

1

Външен хард диск

брой

HDD 1000 GB 3.5” USB 3.0 MyBook Essential
2

Захранващ блок

брой

Mtech 280W / 120 mm fan
3

Цифрова видеокамера

брой

30х оптично приближение/29,8мм щирок ъгъл, 8,9 Пз снимка, 7,5cm/3” LCD, iAuto цена до 580 лева без ДДС
4

Статив за видеокамера

брой

Минимална височина: 37 см; максимална – 115см
5

Карта памет

брой

4GB MEMORY STICK PRO DUO SANDISK
6

Дънна платка


брой

MB GB H61M-DS2 /H61/LGA1155 - INTEL H61M
7

Централен процесор

брой

CPU Intel® Processor Duo Core G530 ( 2MB Cache, 2.40 GHz) s. 1155 /
8

RAM памет

брой

RAM 4 GB DDR3 1333MHz
9

Хард диск

брой

HDD 500 GB SATA 2 7200rpm 16MB cache
10

DVD RW устройство

брой

DVD RW Optical Drive 22x
11

Видео карта

брой

VGA PCI-E PALIT GeForce® GT 520

Указания за попълване на данните:

В полето «Предложение от участника» запишете техническите характеристика на предлаганите от вас материали. Ако материалите отговарят напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, препишете текста от поле «Изисквания на възложителя».

Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница