Проект bg051PO001 05„Да направим училищетоДата15.11.2017
Размер176.83 Kb.
#34633

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «БРАТЯ МИЛАДИНОВИ» - БУРГАС

ЗАПОВЕД

243 / 30.11.2012 год.


Със заповед №РД-09-1577/12.10.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката е утвърден списък на училищата, включени в изпълнението на проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ” за учебната 2012-2013 год., сред които е и училище „Братя Миладинови” гр.Бургас.

Налице е необходимост и от определяне на изпълнител на доставка на материали, закупуването на които ще се осъществява със средства от бюджет 2013 год. на ОУ “Братя Миладинови”.

Във връзка с реализацията на проекта и осигуряването на необходимите материали за 2013 год. е налице необходимост от провеждане на нарочна процедура по избор на изпълнител на доставка на материали.

Прогнозната обща стойност на процедираните материали и консумативи, подлежащи на доставка възлиза в размер на 39927 лв. с ДДС или 33272 лв. без ДДС, от които:

За нуждите на ИИД – 25376 лв. с ДДС

За организация на ниво училище – 5574 с ДДС

За нуждите на училището през 2013 год.- 8977 с ДДС

Предвид на това и на основание чл.101а ал.2 ЗОП за възлагането на настоящата поръчка следва да се събират оферти с публикуването на покана.

С оглед на горното и на основание чл.14 ал.4 т.2 ЗОП във връзка с чл.101а и сл. ЗОП, чл.9а ППЗОП,


ЗАПОВЯДВАМ


 1. Определям предмет на поръчката:


ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ за нуждите на следните ИИД: Питагор 1, Питагор 2, Аз обичам България, Компютър, Уеб дизайн и анимиране, Компютърен дизайн, Млад природолюбител 1, Млад природолюбител 2, Пътешественик 1, Пътешественик 2, Подай ръка, Подай ръка, Краезнание, Приложни изкуства, Музикални таланти, Музикални таланти, Етнография, Археология 1 Археология 2, Интересна и експериментална химия, Млад езиковед, Аз живея здравословно 1, Аз живея здравословно 2, Живея здравословно, Приказен свят, Дизайн и мултимедия, Да успяваме заедно – спорт и игри 1, Да успяваме заедно – спорт и игри 2, Спорт и здраве, Спорт и здраве, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Скаутски клуб „Зеленика” , Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Любознайко и Сръчко, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Напред в компютърния свят с CODU 1, Напред в компютърния свят с CODU 2, Млад актьор, Изящни и приложни изкуства, Спорт и здраве 1, Спорт и здраве 2, Компютърна анимация, Приложни изкуства, Краезнание, Живея здравословно, Приказен свят, Арт-студио, Арт-студио, Слово, мимика, жест, Архитектурата на моя край, Напред в компютърния свят с CODU 3, Скаутски клуб „Зеленика”, за организация на ниво училище на проекта, както и за текущите нужди на училището през 2013 год.


 1. Количества и стойност:

Прогнозна стойност:

Общо - 39927 лв. с ДДС или 33272 лв. без ДДС, от които:

За нуждите на ИИД – 25376 лв. с ДДС

За организация на ниво училище – 5574 с ДДС

За нуждите на училището през 2013 год.- 8977 с ДДС


Количествата и видовете материали, подлежащи на доставка са подробно описани в списъци /количествени сметки/, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

III. Методика на оценка:“ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:

 • Предложена цена (Кц) -55%

 • Срок на доставка (Кс) -45%

Комплексната оценка за всяко предложение “Kк” представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

Кк = Кц + Кс

1. По показател Кц:

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:

Кц = C min/ С x55където:

“C min” е най-ниската предложена обща цена за съответна обособена позиция,

“C” е общата цена на участника за съответната обособена позиция.

Участник предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие.
2. По показател КсКс = С min/ С х45

където:

Кс – броят на точките на критерия,

С min - най-краткият предложен срок на доставка след получаване на заявка,

С- предложението за срока на доставка след получаване на заявка на конкретния участник
IV. Участниците следва да представят следните задължителни документи:

 1. Списък на представените документи по образец

 2. Административни сведения по образец

 3. Оферта по образец

 4. Ценово предложение по образец

 5. Предложение за изпълнение по образец

 6. Удостоверение за ЕИК, издадено от Агенция по вписванията или копие от документ за самоличност при участие на ФЛ.

 7. Информация по образец относно общия оборот и оборота на стоки, които са предмет на настоящата поръчка за последните три години -2011, 2010, 2009 г. в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейност, Копие от счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2011 год.


Минимално изискване към участниците – участникът следва да има положителен финансов резултат /печалба/ за 2011 год.


 1. Списък по образец на основни договори за доставки, изпълнени през последните три години – 2011, 2010, 2009 г., включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение.

 2. Описание, каталози, брошури или образци на стоките които ще се доставят. В случай на представяне на образци същите следва да бъдат опаковани отделно с надпис «образци» и придружени от съответен опис.

 3. Сертификати и др. документи, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти, както и техния произход.

 4. Декларации по образец. Същите се попълват от лицата, представляващи съответния търговец.


Минимални изисквания към участниците: Да е изпълнилнил през последните три години минимум един договор за доставка на материали/консумативи, сходни с предмета на настоящото възлагане на стойност не по-малко от 30 000 лв. без ДДС. Под «сходни» следва да се разбират материали/консумативи с идентично предназначение и ползване с тези, посочени от възложителя в количествените сметки.
Участниците, неотговарящи на така заложените минимални изисквания, както и тези които не представят изискуем документ ще бъдат отстранявани от участие.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Общият плик следва да съдържа:

- плик №1 с надпис «Документи за подбор», съдържащ документи по т.1,2,3,6,7,8,9,10,11

- плик №2 с надпис «Предложение за изпълнение», съдържащ документ по т.5

- плик №3 с надпис «Предлагана цена», съдържащ документ по т.4


Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на възложеното. Същата следва да се представи под формата на парична сума или банкова гаранция при сключването на договора. Условията по нейното задържане и освобождаване са уредени в проекто договора.

Срок за подаване на офертите – до 16,30 часа на 11.12.2012 год.

Офертите ще бъдат разгледани и оценени в първия работен ден, следващ датата на подаване от 12,30 ч. в сградата на училището.

Място на подаване – ОУ «Братя Миладинови» - канцелария ЗАС
V.Одобрявам образци на следните документи:

- Списък на представените документи

- Образец на оферта

- Административни сведения

- Ценово предложение

- Предложение за изпълнение

- Декларации – 2 броя

- информация за оборот

-списък на договори

VI. На основание чл.14 ал.3 ЗОП във връзка с чл.101а ал.2 ЗОП и чл.9а ППЗОП да се публикува покана, отговаряща на изискванията на чл.101б ЗОП.


Б.БОЧЕВ

Директор

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
1. …........................................................................................................................................................

/наименование на участника в провежданата процедура/

................................................................................................................................................................

/седалище и адрес на управление, постоянен адрес в случай, че участникът е ФЛ/


телефон №: ………………………………… факс № …………………………….………….….…

e-mail :…………………………………, Интернет адрес .................................................................


2. Лице за контакти……………………………..……….…………………..……………………

Длъжност:…………………………………………….......……………….………………………телефон / факс: ………………………………………………….…………………..……………


Подпис: ....................................

(Подпис и печат)

....................................................

трите имена на лицето и качество

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

УЧАСТНИК:...............................................................................................
УЧАСТВАЩ ЗА ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/И: .......................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ

БР.

БР. СТР.Дата:............... г. ДЕКЛАРАТОР:.........................................

(подпис, печат)...............................................................

Трите имена и качеството на лицето

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /-ната/ ЕГН , в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), ЕИК
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ Реабилитиран съм за:

1.1 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

1. 2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

Задължавам се в случай, че представляваният от мен търговец бъде избран за изпълнител да удостоверя горепосочените обстоятелства с надлежни документи, издадени от съответните компетентни органи.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /-ната/ ЕГН , в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), ЕИК

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник :- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове /когато участникът е чуждестранно лице/;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си /когато участникът е чуждестранно лице/.

2. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

5. Не е налагано на участника административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се в случай, че представляваният от мен търговец бъде избран за изпълнител да удостоверя горепосочените обстоятелства с надлежни документи, издадени от съответните компетентни органи.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


г. Декларатор: ­
(дата на подписване) (подпис)

До ОУ „Братя Миладинови”

гр. Бургас

Р. България

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA
От

................................................................./наименование на участника/
Относно:

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕУважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с обявената от Вас процедура, Ви представям следното ценово предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение, както следва:


Цена: ................................... лв. словом …………………………………. лв. без вкл. ДДС или ........................................................... с ДДС.
Неразделна част от настоящото приложение са попълнени СПРАВКИ /количествени сметки/ .

Посочената стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Предложената стойност е определена при пълно съответствие с условията на настоящата процедура.

подпис и печат:……………………………..

Дата …………………… ……………………………………………………

трите имена и качеството на лицето, полагащо подписДо ОУ „Братя Миладинови”

гр. Бургас

Р. България


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

От

.......................................................................................................................................


относно участие в процедура за ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ
Уважаеми Госпожи и Господа,

Ние предлагаме да изпълним доставката без резерви и ограничения, в съответствие с условията в поканата.Срок на изпълнение на доставката:

............................................................................................................. /цифром и словом/, считано от получаване на заявката /Посочва се в календарни дни/
Поемаме задължението: да осигурим за наша сметка транспорта по доставката до местоизпълнението – сградата на ОУ „Братя Миладинови” гр.Бургас и товаро-разтоваритални действия.

При извършването на всяка една доставка, да представим и съответните документи относно произход и качество на материалите, както и съответните сертификати и декларации за съответствие.


………………………… подпис и печат:……………………………..

Дата …………………… ……………………………………………………

трите имена и качеството на лицето, полагащо подпис

До ОУ „Братя Миладинови”

гр. Бургас

УЧАСТНИК: ......................................................................................................

Адрес за кореспонденция .................................................................................


О Ф Е Р Т А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура:

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ за нуждите на следните ИИД: Питагор 1, Питагор 2, Аз обичам България, Компютър, Уеб дизайн и анимиране, Компютърен дизайн, Млад природолюбител 1, Млад природолюбител 2, Пътешественик 1, Пътешественик 2, Подай ръка, Подай ръка, Краезнание, Приложни изкуства, Музикални таланти, Музикални таланти, Етнография, Археология 1 Археология 2, Интересна и експериментална химия, Млад езиковед, Аз живея здравословно 1, Аз живея здравословно 2, Живея здравословно, Приказен свят, Дизайн и мултимедия, Да успяваме заедно – спорт и игри 1, Да успяваме заедно – спорт и игри 2, Спорт и здраве, Спорт и здраве, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Скаутски клуб „Зеленика” , Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Любознайко и Сръчко, Скаутски клуб „Зеленика” 1, Скаутски клуб „Зеленика” 2, Напред в компютърния свят с CODU 1, Напред в компютърния свят с CODU 2, Млад актьор, Изящни и приложни изкуства, Спорт и здраве 1, Спорт и здраве 2, Компютърна анимация, Приложни изкуства, Краезнание, Живея здравословно, Приказен свят, Арт-студио, Арт-студио, Слово, мимика, жест, Архитектурата на моя край, Напред в компютърния свят с CODU 3, Скаутски клуб „Зеленика”, за организация на ниво училище на проекта, както и за текущите нужди на училището през 2013 год.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 60 календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.


………………………… подпис и печат:……………………………..

Дата …………………… ……………………………………………………

трите имена и качеството на лицето, полагащо подпис


Информация
относно общия оборот и оборота на стоки, които са предмет на настоящата поръчка за последните
три години -2011, 2010, 2009

на участника ………………………………………………..………………………………


2009 г.

2010.

2011г.

Общ оборот:
2009г.

2010.

2011г.

Оборот от

Стоки които са

Предмет на

настоящата поръчка


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: .................... г. Подпис и печат: ........................

...............................................................

Трите имена и качеството на лицето


СПИСЪК

на основни договори за доставки, изпълнени през последните три години

2011, 2010, 2009 г.
на участника ……………....................................………………… . ………………………..


Предмет на договора (кратко описание)

Дата на сключване

Дата на изпълнение

Контрагент


Стойност на договора

1

2

3

4

5

1. ...........

2. ...........

3. ...........

4................

………………….

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ............ г. Подпис и печат: ........................

...............................................................

Трите имена и качеството на лицето

Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница