Проект bg051PO001 09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав наДата25.07.2016
Размер43.56 Kb.
#5121

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0006

Система за кариерно развитие на академичния състав наТехнически университет София (СиКРАС-ТУС”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


     1. Утвърдил:..............
     2. Председател на Консултативния съвет
     3. проф. дтн Веско Панов     1. учебна програма
     2. по „Съвременни ИКТ в преподаването”
 1. Цел на обучението

 • подобряване на информационно комуникационните умения в процеса на обучение чрез моделирането им и пресъздаването на връзките и зависимостите между тях;

 • получаване на отговори на организационно-педагогически въпроси чрез изследване на информация – консолидиране, визуализиране, анализиране на различни източници на данни.

 • запознаване с принципите на създаване и използване на 3D модели, тяхното описание и обединяването им в сцена с приложени материали и осветление при използване на стандартенграфичен пакет

 • използване на възможностите а виртуализацията и облачните технологи за изграждане и оптимизиране на информационно-комуникационната среда.

 • извличане на нови знания от известни данни и факти чрез онтология и data mining.

2. Учебно съдържание на ДИСЦИПЛИНАТА

2.1 Хорариум на учебната дисциплина
Вид на занятията

Месеци

Хорариум, ч

1.

Лекции

Ноември 2013- Февруари 2014

18

2.

Упражнения

Ноември 2013- Февруари 2014

12

Всичко

30


2.2 Лекции


 1. Теоретични аспекти на компютърното моделиране и визуализация. Дефиниране на модел за представяне на концепции. Специализирани софтуерни средства - ARIS Platform, Powersim и QlikView (2ч.)

 2. Примери. Моделиране и анализ на бизнес процеси. Построяване на симулационен модел. Консолидиане, визуализиране и анализиране на източници на данни (2ч.).

 3. Уеб базирани и дискретни системи за видеоконфериране. Същност, определение и характеристики. Виртуализация на учебния процес чрез видеоконферентни системи OpenMeetings и MS Lync Server. (2 ч.)

 4. Графично моделиране. Координатни системи. Абсолютни и относителни координати. 2D графични примитиви. 2D трансформации. MS Visio. ( 2ч.).

 5. 3D моделиране. Изгледи и проекции. 3D тела и 3D повърхнини. Методи за 3D моделиране. Описание на 3D модел. (2ч.). 3D трансформации. (2 ч.)

 6. Виртуализацията на изчислителните ресурси като основа на облачните технологии. ProxMox Linux и Windows 2008 HyperV – същност и харктеристики (2 ч.);

 7. Облачни услуги – дефиниция, видове, етапи на развитие и характеристики. Свързване на мобилни и стационарни екипи в обща работна среда (2 ч.);

 8. Определяне на основните характеристики на задачите за вземане на количествени решения. Класификация на задачите. (2 ч.)

 9. Обработка, анализ на данни и извличане на знания. Онтологии. Data mining. (2ч.)


2.3. Лабораторни упражнения


 1. Презентиране – подготовка и предсавяне на презентация (2 ч.)

 2. Текстуриране на 3D модел. Осветление на сцена. Рендиране на сцена ( 2ч.).

 3. Извличане на знания от данни. Data mining. (2ч.)

 4. Унифициране на информационните потоци а административно-управленските процеси чрез таблици на решенията. (2ч,)

 5. Разглеждане на най-често срещани моделни задачи за вземане на количествени решения (2ч.)

 6. Електронни библиотеки – BIBTeX, Harvard Stile, APA (2 ч.)

3. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ

3.1. Лекционно обучение. Лекциите се провеждат чрез мултимедийни презентации, които включват графики, чертежи, формули, математични зависимости и видеоклипове. Обучаемите предварително са получили достъп до тези материали на USB и Интернет-страницата на проекта.

3.2. Лабораторни упражнения. Цялата учебна група изпълнява една тема под ръководството на експерт-преподавателя.

3.3. Форми на сътрудничество между обучаемите и експерт-преподавателите. Възможностите са: консултации в приемните часове на преподавателите, електронна поща и използване на форума по проекта.

4. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

Литература

 1. Davis, P., Waynfan, L. (2004). Challenges in Virtual Collaboration – Videoconferencing, Audio conferencing, and Computer-Mediated Communications. [Online]. Available from: http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG273.pdf. [Accessed 14/07/12].

 2. Erl, T., Puttini, R., Mahmood Z.(2013). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture (The Prentice Hall Service Technology Series from Thomas Erl) [Hardcover]. Prentice Hall.

 3. Portnoy, M.(2012).Virtualization Essentials [Paperback]. Sybex.

 4. Sosinsky, B.(2011).Cloud Computing Bible [Paperback]. Wiley.

 5. R.Nisbet, J. Elder, G.Miner, (2009).“Handbook of Statistical Analysis &Data Mining Application”, Elsevier Inc.

 6. .Р.Цанкова, Сн. Георгиева. (20112). “За някои възможности за стандартизация в административно-управленските процеси”, IV МНК “Е-управление, Созопол.

 7. Р. Цанкова.(2009). Как да проектираме и представяме презентация. Сб. постконферентни трудове на I МНК „Е-управление”

 8. Р. Грабовски .(2010), Илюстриран AutoCAD 2010 бърз справочник, DuoDesign

 9. Дж. Омура (2006). Професионални основи на AutoCAD. СофтПрес

 10. .R.Davis, R., Brabander, E.(2007). ARIS Design Platform. Getting Started with BPM, Springer.

 11. O’Donovan M. (2012). Practical Qlikview, Mark ODonovan.

 12. T.Meers, T., Gottfried T., Roberts J.(2012) Discovering Qlikview, Infinity Publishing.


Допълнителна литература

 1. EC, CR. (2010). Europe 2020:Competitiveness, co-operation and cohesion for all regions. Brussels: Europe Union.

 2. Marinez-Moyano, I. J.(2006). Exploring the Dynamics of Collaboration in Interorganizational Settings, Ch. 4, p. 83, in Schuman (Editor). Creating a Culture of Collaboration. New Jersey: Jossey-Bass, ISBN 0-7879-8116-8.

 1. http://www.powersim.co.uk/

 2. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA313530

 3. http://www.visualintelligence.co.nz/QlikView.php
 1. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

Постигането на поставената цел на обучението по специализиан курс 1 „.Съвременни ИКТ в преподаването” се контролира чрез тест и др.


СъставилИ:

....................................

(проф. д.т.н. Р. Цанкова)

....................................

(гл. ас. д-р О. Маринов)

....................................

(доц. д-р Цв. Недева)

...................................

(В. Димитрова)

....................................

(гл. ас. Сн. Георгиева)
Ръководител на ДОГОВОР: ........................................

(проф. дтн С. Гергов)Учебната програма е приета на Консултативния съвет по проекта с протокол №. 4 от 05.07.2013 год.

Инвестира във вашето бъдеще! стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница