Проект bg051PO001 12-0030-С0001Дата28.02.2018
Размер66.16 Kb.
#60028

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0030-С0001

„Живот в семейна среда – нова възможност за деца

и младежи с увреждания в Община Бургас“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ 70-00-5648-(2)/24.10.2014
Днес .........2014 г. в гр.Бургас между:

ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Александровска” № 26, представлявана от д-р Лорис Мануелян, Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт”, съгласно Заповед № 2859/ 02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, наричана по-долу за краткост Възложител, от една страна

и

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 115, представлявано от Дарина Генчева Атанасова, в качеството й на търговски представител и съгласно Заповед № РД-08-390/ 14.11.2011 г. на Мирослав Петров – Директор Корпоративни продажби на дружеството, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна


на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави чрез търговската си марка VIVACOM следната абонаментна услуга - сателитна цифрова телевизия в новите пет центрове за настаняване от семеен тип в изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“ и последващото превръщане на социалните услуги в държавно делегирани дейности, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.


II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на сключването му.


III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Максималната стойност на договора е 1 110 лв. /хиляда сто и десет лева/ без вкл. ДДС или 1 332 лв. /хиляда триста тридесет и два лева/ с вкл. ДДС.

2. Общата месечна абонаментна такса за петте ЦНСТ през първите 12 месеца от срока за изпълнение е 30.85 лв. /тридесет лева и осемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС или 37.02 /тридесет и седем лева и две стотинки/ с вкл. ДДС, а през вторите 12 месеца таксата е 61.65 /шестдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС или 73.98 лв. /седемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/.

3. Стойностите на общата месечна абонаментна такса се формират въз основа на следните месечни единични цени за основен приемник, предложени от Изпълнителя с пакет Standart: 6.17 лв. /шест лева и седемнадесет стотинки/ без вкл. ДДС или 7.40 лв. /седем лева и четиридесет стотинк/ с вкл. ДДС - през първите 12 месеца от срока за изпълнение; 12.33 лв. /дванадесет лева и тридесет и стотинки/ без вкл. ДДС или 14.79 лв. /четиринадесет лева и седемдесет и девет стотинки/ с вкл. ДДС - през вторите 12 месеца от срока за изпълнение.

4. Плащането на общата месечна абонаментна такса ще се извършва в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на представяне от Изпълнителя на обща фактура за петте центъра за настаняване от семеен тип до приключването на проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“- 30.04.2015 г., а от 01.05.2015 г. Изпълнителят ще издава и представя отделна фактура за всяко ЦНСТ със стойност 1/5 от общата месечна абонаментна такса или стойностите посочени в т. III.3. В общата фактура до приключване на проекта задължително следва да се изпише, че: ”Разходът е по договор за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 по ОПРЧР”

5. Плащането на общата месечна абонаментна такса ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя, която ще бъде представена на Възложителя след активиране на услугата – предмет на договора.

6. По отношение изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас“ - преведените средства от Община Бургас, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на Възложителя, както следва: IBAN: BG 72 SOMB 9130 3223 99 6500, BIC: SOMBBGSF при Общинска Банка АД – клон Бургас, адрес: Бургас 8000, ул.“Славянска“ 67.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му самостоятелност.

2. Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на техниката, съгласно изискванията и препоръките на Изпълнителя.

3. Възложителят се задължава да върне след прекратяване на договора техниката, чрез която се предоставя абонаментната услуга, предоставена му от Изпълнителя.

4. Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя общата месечна абонаментна такса в размерите, срока и при условия, уговорени с настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да предоставя абонаментната услуга качествено, точно и съгласно Техническите условия, зададени от Възложителя.

2. Изпълнителят се задължава в срок до 5 дни да извърши инженерната инсталация и не по-късно от 7 дни да активира абонаментната услуга, включваща безплатно предоставяне на Възложителя на следното оборудване за всяко ЦНСТ: висококачествена сателитна чиния; универсален LNB конвертор; компактен HD приемник с дистанционно управление; смарткарта специално за дадения приемник.

3. Изпълнителят се задължава по телефон на предоставя 24-часова дистанционна поддръжка на абонаментната услуга, 7 дни в седмицата.

4. При правилна експлоатация от Възложителя и при наличие на дефекти или повреди на оборудването, същото или част от него се подменя за сметка на Изпълнителя.

5. Изпълнителят се задължава в срок от 2 /два/ работни дни след получаване на заявката да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата и да се заеме с отстраняването й.

6. Изпълнителят се задължава да отстрани повредата в срок до 10 /десет работни/ дни, считано от момента на получаване на заявката.
7. Изпълнителят има право да получава общата месечна абонаментна такса за предоставяне на абонаментната услуга съгласно регламентираното с договора.
VI. САНКЦИИ

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и загуби, и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изпълнението му;

1.2. с изтичане на срока му;

1.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

1.4. едностранно от страна на Възложителя при констатиране на повече от две нарушения, свързани с изпълнение предмета на договора

1.5. при обективна невъзможност за изпълнение на договора, за която и да е от страните;
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК страните се съгласяват съдебните спорове и претенции да се решат и предявяват пред Районен съд - Бургас или Бургаски окръжен съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.

3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

4.1. ОБЩИНА БУРГАС - гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26;

4.2. "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД - гр. Бургас, ул. Стара Планина № 1, Отдел Бизнес продажби Виваком.

5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА

КОМПАНИЯ" ЕАД

ЗАМЕСТНИК КМЕТ: /П/ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ: /П/

/Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН/ /ДАРИНА АТАНАСОВА/

ДИРЕКТО ДИРЕКЦИЯ „БФ“: /П/

/МАЛИНА ПОПОВСКА/
Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница