Проект длъжностна характеристика І. Обща информацияДата27.10.2018
Размер64.04 Kb.
#102303
ПРОЕКТ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Администрация: „Областна администрация Кърджали”

Дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Длъжностно ниво: 8

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 4

Длъжност: Главен счетоводител

Минимален ранг за заемане на длъжността: Четвърти младши
ІІ. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Длъжността е пряко подчинена на директора на дирекция АПОФУС.ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на Областна администрация Кърджали.
ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

 • Финанси и бюджет

 • Счетоводство


V. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:


 1. Организира и ръководи работата на счетоводството и касата.

 2. Следи за правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи

 3. Следи за своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции;

 4. Организира съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установен ред в архива;

 5. Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областна администрация, включително за капиталови разходи

 6. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

 7. Изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости;

 8. Изготвя за представяне в Министерски съвет ежемесечния отчет за касовото изпълнение на бюджета на област Кърджали.

 9. Изготвя за представяне в МС финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми.

 10. Контролира изготвянето на ведомости за аванс и заплати на служителите в администрацията и извършва съответните начисления и плащания.

 11. Изготвя справки- декларации за Данък добавена стойност и ги представя в ТД на НАП - Кърджали.

 12. Подписва всички документи от финансов характер, баланса и счетоводните отчети, които произтичат от счетоводни записвания;

 13. Подписва с втори подпис всички платежни документи за извършване на банкови преводи и теглене на суми от банката;

 14. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;

 15. Следи извършването на инвентаризацията и отразяване на резултатите от нея ;

 16. Организира своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори, кредитори, бюджета, банките и осигурителните фондове;

 17. Предлага мерки и работи самостоятелно или съвместно с други звена за предотвратяване на корупционни действия на длъжностните лица, прекратяване на закононарушенията, и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат;

 18. Предлага на Областния управител мерки за ограничаване на разходите по бюджета.

 19. Участва в разработването на вътрешноведомствени актове на администрацията;

 20. Участва в комисии и съвети на областно ниво по Заповед на Областния управител;

 21. Осъществява своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване и другите нормативни актове;

 22. Докладва на прекия си ръководител за административните пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности;

 23. Спазва утвърдения в Областна администрация Кърджали Правилник за вътрешния ред, както и СФУК;

 24. Изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативната уредба или от заповед на Областния управител или възложени от директор АПОФУС, главен секретар, заместник – областен управител и областен управител.VІ. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА:

Задачите се възлагат от областния управител, главния секретар и директора на дирекция АПОФУС.

Планира самостоятелно дейността си в обема на преките си задължения, съгласно изискуемите срокове, при спазване на действащото законодателство.

За извършената работа се отчита пред Областния управител, главния секретар и директора на дирекцията.


VІІ. ОТГОВОРНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ:

Отговоря за правилното разпределение на работата в счетоводството, за достоверността на финансово-счетоводните документи.

Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби.

Отговаря за спазване на сроковете за погасяване на задълженията на администрацията.

Отговаря за персоналната компютърна система, офис обзавеждане и оборудване в работния кабинет.

Няма длъжности на нейно пряко подчинение.


VІІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:

Взема решения, свързани с оперативната му работа при подготовка на съответните документи.

Съгласува всички подготвени от него документи с прекия ръководител, областния управител или главния секретар.

При изпълнение на преките си задължения дава устни и писмени препоръки в рамките на общите правила. Подпомага вземането на решения от ръководството на администрацията чрез даване на мнения, становища, препоръки и анализи, съгласувани с директора на дирекцията.


ІХ. КОНТАКТИ:

В рамките на Областна администрация контактите се свеждат до цялата администрация.

Извън рамките на Областна администрация осъществява контакти с министерства, областни и общински администрации на ръководно и експертно ниво, за обмяна на информация, консултации и анализ.

Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образование: висше

Образователна степен: бакалавър

Професионална област: икономика

Професионален опит: 3 години или притежава ранг IV /четвърти/ младши

Вид на правоотношение: служебно


ХІ. НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Аналитична компетентност – знания и умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; Идентифицира и задълбочено разглежда проблемите, като се ориентира в тяхната структура и причините, които ги пораждат; Събира, обобщава и анализира информация от разнообразни източници; Работи точно в различна по вид информация; Идентифицира случаи на противоречие, непоследователност или непълнота на информацията; Аргументира убедително позицията си, като отчита различни гледни точки; Преценява силните и слабите страни на възможни варианти за решение; Предлага ефективни решения.

Ориентация към резултатите – стремеж за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; Планира изпълнява текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат; Справя се добре, дори когато работи по няколко задачи едновременно; Обикновено си поставя реалистични срокове и спазва изискванията за качество; Изпълнява поставените задачи без да се нуждае от напътствия и помощ; Демонстрира настойчивост при справяне с възникнали проблемни ситуации; Поема лична отговорност за постигане на желаните резултати; Предлага ефективни начини за повишаване на продуктивността и качеството на работата.

Работа в екип – Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел и умения за добра работа в екип; Изпълнява индивидуалните си цели по начин, който подпомага изпълнението на общите цели; Споделя информация, знания и опит с колегите си, полезни за постигане на целите; Цени опита на другите и съобразява работата си с тях; Подкрепя и помага на колегите си в случай на необходимост; Информира членовете на екипа за своята работа и е добре запозната с работата им за постигане на общите цели; Не предизвиква конфликтни ситуации и съдейства за справяне с конфликти в екипа.

Комуникативна компетентност – Умения и знания за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; Изразява се ясно и кратко в устна и писмена форма; Представя добре структурирани и аргументирани становища, без да допуска езикови или граматически грешки; Изслушва другите внимателно и проверява дали правилно ги е разбрал; При участие в дискусии проявява толерантност и конструктивност; Прави убедителни и въздействащи презентации, като се съобразява с нивото и интересите на аудиторията; Правилно интерпретира изказванията на другите или съдържанието на документите, с които работи;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – Знания и умения за ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията та клиентите/потребителите на услугите и дейностите; Познава интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите (дейностите), които звеното предоставя; Предоставя услугите своевременно и компетентно; Поддържа позитивни отношения с всички клиенти (вътрешни и външни) на звеното, като зачита правата и уважава интересите им; Анализира информация за удовлетвореността на клиентите и дава конкретни предложения за подобряване качеството на обслужване.

Професионална компетентност – Професионални знания и умения, които са необходими за успешното изпълнение на длъжността; Познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност; Правилно прилага вътрешните правила и процедури, свързани с дейността му; Познава и правилно прилага законодателството в областта на финансовото управление и контрол.
Вариант на длъжностна характеристика №1
Каталог: images -> documents
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница