Проект! Договор днес в град Айтос, се сключи настоящия договор междуДата18.06.2018
Размер163.02 Kb.
#74390

О Б Щ И Н А А Й Т О С

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

Днес ……………………. в град Айтос, се сключи настоящия договор между:
1. ОБЩИНА АЙТОС, БУЛСТАТ 000056764, със седалище и адрес на управление: Община Айтос, гр. Айтос, п.к. 8500, ул.”Цар Освободител” №3, представлявана от Васил Едрев - Кмет на Община Айтос и Таня Анестиева – главен счетоводител при община Айтос, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2……………………………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ………………………………..….., ул. …..………………………………… №………………., ЕИК ………………………, представлявано от ……………………………………………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.


Настоящият договор се сключва на основание чл.74, ал.1 вр. чл. 41, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), подържане чистотата на териториите за обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос”, открита с Решение № ………………. на Кмета на Община Айтос и приключила с Решение № ……………….. на Кмета на Община Айтос, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: събиране и извозване до регионално депо „Братово – запад” на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в Община Айтос, с граници на обслужваните райони и честота на сметоизвозване, определени с ежегодна Заповед на кмета на Община Айтос, съгласно чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Извършените услуги следва да бъдат в съответствие с условията и изискванията, заложени в Техническата спецификация - Приложение №1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Работната програма към него - Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

2. Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Айтос, следва да се извозват за депониране на Регионално депо „Братово – запад”.

3. Не е предмет на настоящия договор:

3.1. събирането и извозването на опасни, взривоопасни и радиоактивни отпадъци, животински трупове;

3.2. събирането и извозването на строителни и производствени отпадъци.
II. СРОК НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се сключва за срок от 3 години и влиза в сила от датата на подписването му.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои специалисти да упражнява контрол по изпълнение на договорените работи и за допуснати отклонения да дава предписания за отстраняването им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право периодично да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет и информация по изпълнение на договорените дейности.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предписва допълнителното поставяне на съдове за твърди битови отпадъци, премахването или разместването им.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира контрол по спазване на изискванията по наредбите на Общински съвет-Айтос във връзка с поддържане чистотата на населените места и управлението на отпадъците.

5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на своята компетентност да подпомага ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата работа като обезпечава своевременното освобождаване от МПС на уличните платна и паркинги за извършване на качествено почистване /през зимата/ на уличната мрежа, с цел улесняване извеждането на съдовете за смет от местата им до сметосъбиращия камион, изпразването им и връщането им на място.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право самостоятелно да организира режима си на работа във връзка с изпълнение на дейността по този договор.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва възможности за наемане на допълнителна работна сила по Програмите за осигуряване на трудова заетост.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената работа по цена и начин на плащане посочени в раздел V. от настоящия договор.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка:

4.1. да осигурява в непрекъсната наличност необходимия обем (брой) съдове за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на уличните кошчета;4.2. да ремонтира и поддържа в добър естетически вид съдовете за смет;

4.3. да извършва измиване и дезинфекциране на съдовете – минимум един път годишно;

4.4. да осигури честота на сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци - съгласно техническото предложение и техническата спецификация.

4.5. да осигури цялата техника и оборудване, съгласно техническата спецификация, необходима за извършване на дейностите обект на настоящата процедура, към датата на подписване на договора..

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва своевременно и качествено описаните от настоящия договор работи, като осигури необходимите за целта персонал, специализирани машини и съдове за отпадъци.

4.7. Почистване на територии за обществено ползване - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира почистване /метене/ на територия на гр.Айтос 7 /седем/ дни в седмицата на площ 150 дка. Точното местоположение на зоните за почистване ще се определя от Възложителя. Заплащането ще бъде за реално извършени дейности.

4.8. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за почистване на листопада в гр.Айтос. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ събира, натоварва и извозва до депото падналата листна маса от площ 100 дка. Точното местоположение на зоните за почистване ще се определя от Възложителя. Заплащането ще бъде за реално извършени дейности.

4.9. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за зимно почистване от сняг и лед в гр. Айтос. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява почистването на уличните платна от сняг и лед (без извозване). При нужда да се третира с луга и/или пясък. Остойностяването се извършва за площ 30 дка и продължителност на снеговалеж 10 дни. Точното местоположение на зоните за почистване ще се определя от възложителя. Заплащането ще бъде за реално извършени дейности.

4.9. Зимно почистване от сняг и лед в гр. Айтос.

4.9.1. Почистване на улични платна от сняг и лед (без извозване) - за площ 30 дка и продължителност на снеговалеж 10 дни.

4.9.2. Почистване на тротоарите на териториите за обществено ползване от сняг и лед – извършва се от работниците по почистване на териториите за обществено ползване.

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за своя сметка извозването на битовите отпадъци от промишления пазар кв. 21Б – веднъж седмично.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в едномесечен срок от подписване на настоящия договор да въведе система за събиране и извозване на твърди битови отпадъци, свързана с използване на специализирани автомобили за сметосъбиране, пригодени за обслужване на съдовете с необходимата вместимост за обслужване на контейнери тип „Бобър“ и кофи тип „Мева” 110 л.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извозва отпадъци на други места, освен на посоченото в т. І., 2 от настоящият договор място.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва предложения от него Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови отпадъци от ................. (..............................с думи) календарни дни, считано от получаване на уведомление от Възложителя, съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя - Приложение №2 неразделна част от настоящия договор. Срокът за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за ТБО представлява срокът, който започва да тече в момента на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за наличието на съд, който има дефект и не може да се използва по предназначение, и приключва в момента, в който на мястото се постави нов съд за събиране на отпадъците.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва минималната честота на събиране на отпадъците, определена със заповед на кмета на общината по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършването на предоставената му дейност да спазва всички хигиенни, противопожарни и други изисквания /за опазване на околната среда, охрана и безопасност на труда и др./, като носи отговорност пред съответните органи.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата, задълженията и отговорностите си по този договор на трети лица.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.
V. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, САНКЦИИ

1. Общата стойност на договора е в размер до .................... (.................) лева без ДДС, или в размер на .................................. (..............) лева с включен ДДС.

2. Цените за изпълнение на отделните дейности по договора са съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор:

Видове дейности

Единица мярка

Цена в лв.

за 1 месец

(без ДДС)


Годишна цена в лв.

за 12 месеца (без ДДС)1. Събиране и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране, в т.ч.:


гр.Айтос

-с.Дрянковец

-с.Зетево

-с.Карагеоргиево

-с.Караново

-с.Лясково

-с.Малка поляна

-с.Мъглен

-с.Пещерско

-с.Пирне

-с.Поляново

-с.Раклиново

-с.Съдиево

-с.Тополица

-с.Черна могила

-с.Черноград

-с.Чукарка

-2.Почистване на територии за обществено ползване, включително изхвърляне на 100 броя кошчета.

150 дка3. Механизирано почистване от сняг на уличните платна и площади в гр. Айтос

30 дка х 10 дни4. Почистване на листопад в гр. Айтос

100 дкаОбща стойност:

/попълва се само колоната за

обща годишна цена/В дните, в които има снеговалеж, работниците по почистване на териториите за обществено ползване, почистват от сняг и лед тротоарите на тези зони.

Почистването от сняг обхваща:  • Почистване с лопати и метли;

  • Опесъчаване – 1,5 кг/м2;

- Механизирано почистване (с лека техника) на пешеходните площади в централна градска част.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец по приетите единични цени на услугите, съгласно ценовата офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и представяне на протокол за изпълнение на договора.

Оценката за изпълнение и приемане на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява с протокол между страните. Същия се съставя и подписва от трима специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до трима представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ за подписване на протокола на една от двете страни се заплаща стойността удостоверена от другата страна.4. Цени, посочени в V.2. от настоящия договор са окончателни и не подлежат на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществените поръчки. Заплащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес
BIC
IBAN
При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от промяната да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да носи отговорност за забавени плащания.

5. В случай на некачествено изпълнение на работите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверени с Констативен протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва намаление на заплащането, както следва:

а) при неизпълнение на предписания на Възложителя - 500 лева.

б) необслужен съд по т. ІV, 11 - 50 лева на съд.

в) лош външен вид и неизправно състояние на съд - 10 лева на съд.

г) при неизвозване на отпадъците , в случаите на раздел I, т.2 от договора - 2000 лева за всеки отделен случай.

д) при неспадване на срок аза подмяна на повреден съд - 10лв. на съд.

Намалението се извършва кумулативно чрез сумиране на нарушенията, което се отразява в месечен протокол на оправомощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.

6. Месечната стойност на сумата по т.V,2, евентуално намалена със санкциите по т.6 се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се осъществяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на първични счетоводни документи .

7. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло нула и един процента/ от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не по-вече от 5% /пет процента/ от цената на договора.

8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на ………… лева 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност, който е не по-кратък от срока, посочен в чл. 4, ал.2 от настоящия договор.
2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 /тридесетт/ дневен срок след изтичане срока на договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при възникване на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на санкции.

4. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържаа изцяло. Това не освобождава Изпълнителя от отговорност за неустойки търсени от Възложителя по общия ред.


VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Страните по договора не носят отговорност и не си дължат неустойки, в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по договора е в резултат на непреодолима сила.

2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което е извън контрола на засегнатата страна и не може или не би могло да бъде предотвратено, избегнато или отстранено от която и да е от страните по договора.

3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява за това другата страна в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство. След отпадане на събитието същата страна уведомява другата за готовността си да продължи да изпълнява договорните си задължения в срок от седем календарни дни от отпадането.

4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, то същата страна има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна, след уреждане на финансовите взаимоотношения.

5. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение на задълженията си по договора, на които непреодолимата сила не пречи, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

-с изтичане на срока за изпълнение;

-по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

-по силата на влязъл в сила съдебен акт за обявяване недействителност на договора.

-при виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без предизвестие;

-при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или при откриване на процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

-при прекратяване или преобразуване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен при съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за продължаване на договорните правоотношения с правоприемника;

-при възникване на непредвидими и непреодолими обективни обстоятелства за изпълнение на договора, страните могат предсрочно да прекратят договора, без да си дължат обезщетения;

-ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) календарни дни;

- Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

2. Споровете се решават по споразумение, а при невъзможност – по съдебен ред по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия, не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

4. Страните по настоящия договор ще решават спорове, възникнали относно неговото изпълнение по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

5. При промяна в законодателството уреждащо събираното и третирането на битовите отпадъци на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и други регламентирани дейности с тях настоящия договор се изпълнява спрямо измененото законодателство, освен в случаите, когато изменението води до противоречие със забраната за изменение на договора по реда на чл.43 от ЗОП.

6. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България.
Неразделна част към настоящия договор са:

- Техническа спецификация - Приложение №1;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Работна програма към него - Приложение №2;

- Ценово предложение - Приложение №3.


Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………….. ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………

Васил Едрев

Кмет на Община Айтос

……………………………..Гл. счетоводител
Съгласувал:

…………………………
8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50; 2-35-41

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos @ infotel.bg

Каталог: files -> 1154
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
1154 -> Програма на бки прага за месец ноември 2011 10. 11. 2011 Откриване на изложба скулптура, живопис и рисунка на Георги Чапкънов и Панайот Панайотов Място


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница