Проект! Дружество на психолозите в Република БългарияДата02.02.2018
Размер47.84 Kb.
#53920

ПРОЕКТ!

Дружество на психолозите в Република България

Стратегически цели и приоритети

План за дейност и развитие 2010 - 2011

(за обсъждане на Общото събрание на дружеството на 19.12.2009 година)


1) Ефективно сътрудничество и представителство в работата на международните организации и научните форуми на психолозите в региона и Европа

 • Активно членско присъствие и тясно сътрудничество с Международния съюз за психологически изследвания (IUPsyS), Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA), Международната асоциация по приложна психология (IAAP), националните организации на психолозите в Югоизточна Европа, Европейския съюз и САЩ.

 • Участие в постоянните работните комисии и дейността на всички постоянни работни групи на EFPA чрез номиниране на национални представители и делегати.

 • Изграждане на Съвет за регионално сътрудничество и координация на работата на Съвета за изработване и реализация на Стратегия за развитие на сътрудничеството между професионалните асоциации на психолозите в Югоизточна Европа в сътрудничество с Международния съюз за психологически изследвания (IUPsyS), Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA), Международната асоциация по приложна психология (IAAP), националните организации на психолозите в Югоизточна Европа, Европейския съюз и САЩ.

 • Подкрепа за работата на EuroPsy Certificate European Awarding Committee (EFPA) по популяризирането и прилагането на EuroPsy сред българските психолози и изграждане на Национален комитет по EuroPsy Certificate до общото събрание на EFPA в Истанбул – 2011 година. Изграждане на постоянна работна група за внедрване на EuroPsy Certificate и провеждане на редовни информационни семинари за популяризиране EuroPsy Certificate.

 • Участие на ДПБ в проекта на EFPA и Европейската комисия за изграждане на Общоевропейска мрежа за психологическо обслужване на жертвите на природни бедствия, промишлени аварии, пандемии и терористични актове.

 • Участие на ДПБ в проекта на Британското дружество на психолозите и Европейската мрежа за повишаване на качеството на преподаване на психология във ВУЗ.

 • Информационно осигуряване, фондонабиране и застъпничество за осигуряване на пълноценно участие на българските психолози в работата на международни научни форуми по психология като Световния конгрес по психология – Кейптаун, 2012 година, и Европейския конгрес - Истанбул – юли 2011 год.

 • Подписване на Меморандуми за сътрудничество и научен обмен с психологическите асоциации в региона и с психологическите асоциации-домакини на ключови международни форуми на психолозите – Южна Африка, Турция, Австралия.

2) Превръщане на Единния публичен регистър на психолозите в България в основна национална система за признаване и представяне на професионалната експертиза на психолозите от всички области съгласно Европейските стандарти и изискванията на EFPA

 • Публикуване на електронно издание на Регистъра през 2010 година и представянето му пред българските медии и институции.

 • Въвеждане и популяризиране на титлата/сертификата „Регистриран психолог” сред колегията и институциите в България и региона.

 • Въвеждане на три нива на регистрация в Публичния регистър на психолозите – кандидат, регистриран психолог и сертифициран по EuroPsy Certificate психолог.

3) Организация и провеждане на 6-я Национален конгрес по психология през октомври 2011 година на тема “Стандарти за добра професионална практика на психолозите в България”, с разширено международно участие

4) Редовно издаване на Българско списание по психология – 4 книжки годишно и увеличаване на броя на абонатите и авторите му. Утвърждаването на списанието като авторитетно издание, което публикува ежегодно един брой на английски език с участието на психолози от региона.

5) Организационно укрепване и финансово осигуряване на дейността

 • Осигуряване на финансови средства за дейността на дружеството чрез участие в проекти с безвъзмездно финансиране, пряко фондонабиране и програмите на грусекция „Професионални услуги” (изследвания, експертизи, тренинг и консултации). Обособяване на секцията като център за научно-приложни проекти.

 • Разработване и прилагане на процедура за корпоративно членство в ДПБ.

 • Организиране на работни семинари, тематични научни конференции, тренинг семинари и организационни срещи за продължаващо пшрофесионално развитие на членовете, мрежата от регионални клонове и тематичните секции на дружеството.

 • Изграждане на нови регионални клонове на дружеството и подкрепа за съществуващите клонове. Разработване на Стратегия за развитието и дейността на регионалните клонове на ДПБ и засилване на ролята на Съвета на координаторите на регионални клонове като постоянен консултативен орган към Управителния съвет на ДПБ.

 • Изграждане на постоянни тематични секции и работни групи от членове на ДПБ, които работят по собствени двегодишни програми.

 • Приоритетна подкрепа на Стратегията за развитието и проектите на Младежката секция на дружеството.

 • Приоритетна подкрепа на Стратегията за развитието и проектите на Център “Училище без насилие”.

6) Информационен обмен, партньорства, комуникации и връзки с институциите, медиите и обществеността

 • Поддържане на близки и продуктивни връзки с всички професионални организации и асоциации, институти, научно-изследователски, академични и научно-приложни центрове и практики, в които работят психолози.

 • Поддържане на връзка с държавните и общински власти, бизнеса и НПО за реализация на общественополезни проекти и професионални инициативи за промяна и реализация на релевантни обществени политики и програми.

 • Разширяване на обмена със световноизвестни издателства/библиотеки за осигуряване на online достъп до научни публикации по психология, които не могат да бъдат осигурени от библиотеките и университетите в България.

 • Изработване на интернет-страница на ДПБ на английски език с насоченост към регионално и международно сътрудничество и представяне на постиженията и проектите на българските психолози.

7) Ефективно управление и развитие на управителните и консултативните органи на Дружеството на психолозите в България

 • Провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на дружеството – октомври-ноември 2011 година и избор на нов Управителен съвет, Комисия за професионална етика, Редакционна колегия на Българско списание по психология, Съвета на координаторите на регионални клонове и постоянните секции към дружеството

 • Осигуряване на средства за назначаването на щатен персонал(секретариат) за обслужване на управителните органи на дружеството, Редакционната колегия на Българско списание по психология, Публичния регистър на психолозите, Програмния и организационния комитети на Националния конгрес по психология – 2008 година.

За коментари, предложения и допълнителна информация: www.psychology-bg.org

Информационен бюлетин на ДПБ http://PSYCHOLOGICAL.wordpress.com

Българско списание по психология http://BJoP.wordpress.com
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница