Проект „единен дарителски номер (dms) в българия" I. Въведение проектът "Единен дарителски номер в България 17 777" (dms)Дата08.02.2017
Размер89.69 Kb.
#14486


РЪКОВОДСТВО

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В

ПРОЕКТ „ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ НОМЕР (DMS) В БЪЛГАРИЯ”

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът “Единен дарителски номер в България 17 777” (DMS) е инициатива на Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България“. DMS е платформа за дарения чрез кратки текстови съобщения (SMS) за абонати на трите мобилни оператора (Теленор, VIVACOM и Mtel) и за он-лайн дарения, в подкрепа на кампании за хора, на каузи и инициативи на организации и институции.
DMS стартира през май 2007 г. и дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой кампании на частни лица, организации и институции, които да набират средства чрез SMS.

От 2015 г. системата предлага и нови механизми за набиране на средства с абонамент за sms и онлайн дарения в лева.


Кампаниите, които кандидатстват в системата, се одобряват от DMS Борд, който се състои от представители на двете организации, трите мобилни оператора, Тераком, Обединена българска банка, ИПЕЙ АД, PR експерти, обществени личности.
Проектът DMS има следните предимства: • Предлага единен номер за дарения за благотворителни кампании към трите мобилни оператора на територията на България – 17 777, при общи критерии за достъп на организации, институции и физически лица;

 • Дава възможност за даряване чрез еднократен SMS или SMS абонамент;

 • Дава възможност за онлайн дарения в лева през ePay.bg и чрез превод от банкова карта чрез виртуален ПОС на ОББ;

 • Дава възможност на легитимни НПО и публични институции в България да набират средства с благотворителна цел;

 • Дава възможност за набиране на средства на физически лица (деца и възрастни), които имат нужда от лечение.

 • Гарантира прозрачност и ежедневна отчетност на кампаниите през сайта на www.dmsbg.com и статистиката на системата;

 • Дава възможност на кампаниите за набиране на средства текущо и безсрочно.


II. ТЕРМИНИ В ПРОЕКТА


 • Дарителски SMS, накратко ДМС (DMS) – кратко текстово съобщение, изпратено с цел даряване в рамките на този проект;

 • SMS абонамент – месечен абонамент с цел даряване за избрана кампания;

 • Дарение чрез системата ePay.bg – онлайн дарение в лева от регистрирани потребители на системата чрез превод от микросметка или банкова карта с цел подкрепа на избрана кампания

 • Дарение с превод в лева от банкова карта чрез виртуален ПОС терминал на ОББ – онлайн дарение в лева с дебитни или кредитни карти VISA или MasterCard, издадени в България или чужбина, с цел подкрепа на избрана кампания;

 • Кампания организация/институция или физическо лице, което набира средства чрез SMS, SMS абонамент и онлайн с благотворителна цел;

 • Кодова дума: думата, чрез която в проекта се отличават даренията за отделните кампании. Тя е уникална за всяка една кампания и се изписва на латиница1 по време на акта на даряването и при популяризацията на всяка отделна кампания.III. КАК СЕ НАБИРАТ СРЕДСТВА В СИСТЕМАТА НА DMS?
Неограничен брой кампании могат да набират средства едновременно. При включването си в проекта, те предлагат своя уникална кодова дума, с която се отличават от останалите кампании. Механизмите за набиране на средства са:III.1. Еднократни дарения

Изпращане на SMS с текст „DMS (кодова дума)“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора. • Цена за еднократно дарение: 1 SMS е 1 лв. за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и Mtel. ДДС не се начислява.

 • Цена за потребители на предплатени услуги: 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС.

 • Един абонат може да изпраща неограничен брой еднократни дарителски SMS.


III.2. Абонаментни дарения

Даряване чрез месечен абонамент. Услугата е достъпна за абонати на Теленор, VIVACOM и M-Tel. Потребители на предплатени абонаментни услуги не могат да ползват този механизъм. Всеки абонат може да се абонира само за 1 кампания.

При абонаментното дарение към сметката на абоната всеки месец се начислява сумата, посочена от него за избраната кампания. Стойността на абонамента може да бъде 2 лв. ДДС не се начислява.

Стартиране на абонаментно дарение:


 • Може да се абонирате само за 1 кампания, като изберете кампания от сайта www.dmsbg.com;

 • Изпратете еднократен SMS за избрана от вас кампания с текст „DMS (кодова дума)“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора.

 • Системата ще върне отговор за направеното от вас дарение и ще ви попита дали искате да се абонирате за тази кампания.

 • Върнете потвърждаващ SMS, с който давате изрично съгласие да бъдете абониран.

 • Вие сте абониран и към вашата месечна сметка ще се начисляват 2 лв., докато не се откажете от абонамента.


Отказ от абонамент

Абонаментните дарения нямат определен срок и приключват при отказ от страна на дарителя да продължи да дарява по този начин. • Изпратете SMS към номер 17 777, с текст „STOP“.

 • Абонаментът приключва автоматично и при приключване на кампанията в системата.

Услугите еднократно дарение и абонаментно дарение са само за територията на България и само за абонати на българските оператори.

За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските SMS към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

III.3. Онлайн дарения в лева


През системата на ePay


 • Услугата е достъпна за всеки регистриран в системата на ePay.bg.

 • За дарения направени от микросметка в системата на ePay.bg, дарителите са освободени от такси.

 • За дарения чрез превод в лева от банкови карти се прилага тарифата на ePay.bg за такси и комисиони според вида на банковата карта, които са за сметка на дарителя.

 • Всяка кампания в сайта има бутон за дарение през ePay.bg. Можете да дарите онлайн сума в лева по ваш избор.


През виртуален ПОС терминал на ОББ

Услугата е достъпна за притежатели на всички видове дебитни или кредитни карти VISA или MasterCard, издадени в България или чужбина. • Изберете кампания от секция Кампании.

 • Всяка кампания в сайта има бутон за дарение с превод от банкова карта през ПОС на ОББ. Можете да дарите онлайн сума в лева по ваш избор.

 • Транзакциите на дарителите са освободени от такси, независимо от сумите и вида на банковите карти.IV. КОЙ МОЖЕ ДА НАБИРА ЧРЕЗ ПРОЕКТ ДМС?
Проектът е достъпен за всички български нестопански организации, институции и физически лица, които:

 • отговарят на критериите, посочени подробно по-долу;

 • желаят и са подготвени да набират средства чрез ДМС.V. КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
Проект ДМС дава достъп до механизми за набиране на дарения, а не разпределя готова сума. Основен принцип е равнопоставеността и включването на всички желаещи организации след консултации и одобрение от ДМС Борда. Всяка организация има ангажимент да популяризира кампанията си и да привлича потенциални дарители. Критериите за включване са разработени максимално формализирано.

V.1. Правен статут
Кандидатите трябва да бъдат юридически лица от изброения списък:


 1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена или в частна полза.

 2. Читалища.

 3. Общини .

 4. Учебни заведения от всички образователни етапи, здравни и лечебни заведения, културни институции, национални и природни паркове и други организации, които са на бюджетна издръжка.

 5. Регистрирани вероизповедания.V.2. Дарения
В учредителните документи на организацията или в задължителните документи, които са специфични за отделните видове организации на бюджетна издръжка трябва да е записано, че формират приходи от дарения.
V.3. Етични съображения
Кампанията, планирана от кандидатите, да не предвижда:

 1. Дискриминация по какъвто и да било признак на лица и групи.

 2. Действия, уронващи достойнството на подпомаганите или на други свързани страни, използване на език на омразата и провокиране на конфликти.

 3. Действия, свързани с политически цели.V.4. Репутация и надеждност
Кандидатите трябва да:

 1. Нямат задължения към държавните институции.

 2. Членовете на управителните им органи към момента да нямат висящи досъдебни производства.V.5. Недопускане на дублиране на средства
Кампанията не предвижда набиране на средства, дублиращи публични средства за същата цел.

V.6. Контрол и вътрешен контрол
Кандидатите трябва да имат:

 1. Вътрешни процедури за самоконтрол на изразходването на средствата.

 2. Избягване на конфликт на интереси.

 3. Поне 3 референти, несвързани пряко с организацията.

 4. Примери за публично информиране на обществеността за своята дейност.V.7. Капацитет за комуникация на кампанията
В плана за провеждане на кампанията кандидатите трябва да покажат:

 1. Разработен подробен план за популяризиране на своята кампания.

 2. Осигурена финансова и нефинансова подкрепа за комуникация на кампанията.

 3. Осигурен поне един човек за работа по популяризирането на кампанията.V.8. Отчетност на кампанията
Кандидатите трябва да представят:

 1. План за изразходване на средствата, набрани чрез ДМС и други начини.

 2. План за информиране на обществеността за хода на кампанията.VI. ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


 1. Документите на желаещите се подават на електронна поща lucy@bcaf.org, както следва:
 • Формуляр - във формат word.doc

 • Допълнително изисквани документи – сканирани.

 • Последната страница на формуляра с подпис и печат на организацията – сканирана.

В случай че няма техническа възможност за сканиране, същите документи се изпращат по пощата, с куриер или лично в запечатан плик на адрес:


София 1000

бул. „Витоша“ 65, ет.2

Фондация “Помощ за благотворителността в България”

Людмила Атанасова
2. Документите се разглеждат от експерти на Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Български дарителски форум спрямо критериите за включване. ДМС Бордът формулира препоръки към кандидатите, одобрява или отказва включване при неспазване на критериите.
3. При отказ за включване поради неспазени критерии причините се изпращат писмено до организацията.
4. Срок за одобрение или отказ – до 3 седмици след подаването на кандидатурата.

VII. СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ


   1. Срокът за подаване на документите е текущ.

   2. Първоначалният срок на една кампания е 3 месеца. Ако при изтичане на срока от 3 месеца не е предявено желание за промяна или не настъпва прекратяване от една от двете страни, той се подновява автоматично за нов период от 3 месеца.

   3. Една организация може да кандидатства неограничен брой пъти за включване на различни каузи.

   4. Организацията може да кандидатства за подновяване за следващ период с осъществена и приключила кампания.

   5. Прекратяване:

 • С изтичането на срока на кампанията, определен от Получателя.

 • При достигане на необходимата сума.

 • При набиране на по-малко от 300 SMS -а за период от 3 последователни месеца.

 • При промяна на обстоятелствата от началото на кампанията, които водят до невъзможност за осъществяване на целта на кампанията.

 • В случай на преждевременното прекратяване на кампанията поради промяна в обстоятелствата, които водят до невъзможност за осъществяване на целта на кампанията, набраните средства се пренасочват към Общ фонд за пропорционално разпределение.


VIII. ЗА ВЪПРОСИ:
За изясняване на изискваната във формуляра информация можете да зададете Вашите въпроси на:
Фондация „Помощ за благотворителността в България“

София 1000

бул. „Витоша“ 65, ет.2

Телефон: (02) 988 00 80; 98 11 901

На вниманието на Людмила Атанасова

Ел. поща: lucy@bcaf.org


За административна и техническа информация:

Български дарителски форум

София 1124

ул. "Леонардо Да Винчи" № 4Б, ет.2

Телефон: (02) 951 59 78

Георги ЦветковЕл.поща: gtsvetkov@dfbulgaria.org

1 без следните български звукове: ч, ж, ш, щ, жд, ц, ъ, ю, я – поради възможността на латиница думата да се пише по повече от един начин


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница