Проект! Годишен план за паша за пасища, мери и ливади в община видин за стопанската 2016/2017 годДата27.08.2016
Размер140.9 Kb.
ПРОЕКТ!
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

ЗА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЩИНА ВИДИН

ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 год.

І. ОСНОВАНИЕ :

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.II. ОБХВАТ :

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Видин, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.


III. ЦЕЛ :

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН :

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение № 1 и Приложение № 2 са имоти от общинския поземлен фонд.

Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо Приложение №1 и индивидуално ползване Приложение №2. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявяват в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД :

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Видин в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Видин с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците в съответствие с чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ « (Нова - ДВ, бр. 38 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория..»

.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3/99 год. и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да заплащат в срок определения по пазарен механизьм наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади:


Община

Землище

от първа до десета категория за мери и пасища

лв. /дка.от първа до десета категория за ливади

лв. /дка.1

Видин

Акациево

10

няма

2

Видин

Антимово

10

няма

3

Видин

Бела Рада

9

10

4

Видин

Ботево

няма

няма

5

Видин

Буковец

9

няма

6

Видин

Видин

9

няма

7

Видин

Войница

11

7

8

Видин

Въртоп

8

9

9

Видин

Гайтанци

няма

9

10

Видин

Генерал Мариново

9

няма

11

Видин

Гомотарци

няма

няма

12

Видин

Градец

10

9

13

Видин

Динковица

12

няма

14

Видин

Долни Бошняк

9

10

15

Видин

Дружба

9

няма

16

Видин

Дунавци

6

10

17

Видин

Жеглица

няма

няма

18

Видин

Ивановци

11

няма

19

Видин

Иново

9

няма

20

Видин

Каленик

9

10

21

Видин

Капитановци

няма

няма

22

Видин

Кошава

няма

няма

23

Видин

Кутово

10

10

24

Видин

Майор Узуново

9

няма

25

Видин

Новоселци

9

няма

26

Видин

Пешаково

9

10

27

Видин

Плакудер

11

14

28

Видин

Покрайна

10

11

29

Видин

Рупци

9

няма

30

Видин

Синаговци

9

11

31

Видин

Слана Бара

9

10

32

Видин

Сланотрън

няма

няма

33

Видин

Търняне

10

няма

34

Видин

Цар Симеоново

11

няма

2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване единствено за паша и/или косене на регистрирани пасищни животни на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животновъдни единици /ЖЕ/;

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина на трайно ползване;

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните:

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;

2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

ь\,2

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешени случаи.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА :

1. Кмет на Община:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.2. Старши експерт „ЗГРСР” в отдел „Общинска собственост”:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд;

2.4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища, мери и ливади.

3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ :
При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2016/2017 година общинска администрация Видин взаимодейства с:Областна дирекция „Земеделие” – Видин, Общинска Служба „Земеделие” Видин, Кметове по населените места, ОДБХ – Видин и Ветеринарния лекар отговарящ за общината.

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА:

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на бюджета на община. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ:


1. Пасищата, мерите и ливадите за общо ползване - Приложение №1

2. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване Приложение №2

3. Оценка от външен лицензиран оценител от дата 13.06.2016г.

Настоящият план е приет с Решение №.............. взето с протокол №............... от.....................................2016 год. на Общински съвет - Видин.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница