Проект: колективен трудов договор между “бдж- товарни превози” еоод гр. Софиястраница1/3
Дата02.01.2018
Размер0.73 Mb.
  1   2   3
Проект:
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР


между

БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД гр.СОФИЯИ 1. КНСБ:


Синдикат на железничарите в България
Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА”:

Национален железничарски синдикат
Федерация на транспортните работници
2011 година

Днес ................. 2011 г. в гр. София страните:

oт една страна - “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, ЕИК 175403856, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, представлявано от инж. Георги Друмев и Александър Митрев – управители, наричано по-нататък „Дружество” или „Работодател”

и

от друга страна – синдикалните организации:КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), БУЛСТАТ 000647938, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, представляван от инж. Петър Бунев – Председател,

Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ), БУЛСТАТ 130017031, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Мария Луиза” №106, представляван от Екатерина Йорданова – Председател,

КТ „Подкрепа”:

Национален железничарски синдикат “Подкрепа” (НЖС), БУЛСТАТ 131111569, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов № 3, представляван от инж. Божидар Тасев – Председател,

Национална федерация на транспортните работници “Подкрепа” (НФТР), БУЛСТАТ 130968210, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ангел Кънчев № 2, представлявана от Розен Зарков – Председател,

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна,

след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл. 51а от Кодекса на труда и съгласно чл.4 от Конвенция №98 на МОТ от 1948, ратифицирана от РБ с ДВ бр.35/1997г. и чл.6 от ЕСХ (ревизирана) 2000г, сключиха настоящия Колективен трудов договор (КТД) за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове, за които има действие настоящият КТД.

(2) Договорените на браншово и отраслово равнище по-благоприятни за работниците и служителите условия, както и промените в националното законодателство по-добри от включените в този договор заместват съответните му клаузи и се прилагат незабавно.Чл. 2. (1) Настоящoто КТД се прилага само за членове на Синдикатите - за времето на членството им в синдикат - страна по КТД, както и за присъединени към договора - за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД се извършва индивидуално по ред и условия, посочени в Приложение 1.

(3) Не се допуска групово присъединяване.

Чл. 3.(1) При констатиране на нарушения на КТД всяка от страните взема мерки за отстраняването им.

Чл. 4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.Чл. 5.(1) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД, освен ако те не са се присъединили по договорения ред.

(2) Работодателят се ангажира да не договаря по-благоприятни от този КТД условия и/или размери с работници и служители по предходната алинея, с изключение на предвидената възможност по чл. 20.Чл. 6. Настоящият КТД е сключен доброволно по пътя на равнопоставени, коректни преговори, като е зачетена волята на всяка от страните и нейните законни интереси.

РАЗДЕЛ І. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 7.1 Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологическата необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

Чл. 8. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж.

(2) Работодателят информира Синдикатите за обявените конкурси за заемане на длъжности и кани техни представители в комисиите за наблюдатели.

(3) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, за които се търсят кандидати.

(4) При равни други условия с предимство се приемат на работа работници и служители, освободени поради съкращаване на щата, от системата на железопътния транспорт.Чл. 9. (1) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл.66, ал.1.от КТ се определят:

1. работно време - продължителност и особености (работа на смени, ненормиран работен ден и др.);

2. категория труд за пенсиониране;

3. трудовото възнаграждение, съгласно действащите нормативни актове и КТД.

(2) Работодателят запознава срещу подпис работниците и служителите с измененията на длъжностните характеристики.

Чл. 10. Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни трудови договори.

Чл. 11

(1) При уволнение поради съкращаване на щата и при намаляване обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена в чл.333, ал.4 от КТ. Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган на синдикалната организация в която членува съответният работник или служител. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 14-дневен срок от получаване на искането на работодателя. Уволнението на работника или служителя става само след като работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган. В случай, че работодателят не получи писмен отговор в посочения срок, съгласието се счита за дадено. В случай на писмен отказ, същият задължително се мотивира, като се посочват конкретните причини за отказа.2 Поименното определяне на подлежащите за съкращение се извършва чрез подбор, въз основа на критерии и показатели на основание чл.329 от КТ, приети от страните по КТД в съответното поделение, и става на заседание на същите страни в поделението.
(3) Работодателят съдейства за социалната адаптация на подлежащите на освобождаване поради съкращаване в щата, като по предложение на Синдикатите - страни по КТД:

- ги пренасочва на вакантни длъжности; • организира курсове за преквалификация за своя сметка.

Чл. 12 (1) При освобождаване поради съкращаване на щата и при равна квалификация, Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

(2) При равна квалификация и еднакво изпълнение на работата предимство за оставане на работа имат работници и служители с по-тежко семейно положение / единствени осигуряват издръжката на семействата си или са самотни родители /.Чл. 13 (1) В случай на масови уволнения в 15-дневен срок от постъпване на информацията по чл.130 а от КТ, Синдикатите изразяват писмено становище относно намеренията на Работодателя.

(2) Информацията по чл.130а от КТ и становищата по предходната алинея се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания, като процедурата се уточнява за всеки отделен случай. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните в поделенията.

(3) Представителите на работодателя и синдикатите в поделенията, след консултации по приети от тях правила, предприемат действия за сформиране на екипи по условията на чл.25 от Закона за насърчаване на заетостта.

Чл. 14. (1) Работодателят води лично трудово досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват трудовият договор и всички негови изменения, допълнения, подписаната от лицето длъжностна характеристики,длъжностни инструкции и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до личното си трудово досие.

(3) При поискване работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка за кандидатстване при друг работодател.

РАЗДЕЛ II. ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 15. (1) Извън случаите по Глава шеста на КТ работодателят предоставя исканата от синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2) Работодателят предоставя на Синдикатите в началото на всяка година или при писмено искане от тяхна страна разчети за икономическото и финансово състояние на Дружеството, перспективите за развитие, числеността на персонала, възможностите за пренасочване, преквалификация и обезщетения. Получената по този ред информация се счита за служебна и търговска тайна на Работодателя, която Синдикатите – страни по КТД, нямат право да разпространяват пред трети лица.

(3) Работодателят информира Синдикатите всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

4 Информация за разписанието на длъжноститепреди и след структорни промени/числеността на персонала,организацията на работата административно управленската и функционална сруктори/

Чл. 16 В случаите на масови уволнения в срок не по-малък от 60 дни преди извършването им, Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл.130а, ал.2 от КТ. Работодателят следва да положи максимални усилия за постигане на споразумения със синдикатите за ограничаване на масовите уволнения и смекчаване на последиците от тях за работещите.
Чл. 17. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите, Работодателят предоставя информация за:

- финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

- достигнатата Брутна работна заплата / БРЗ / общо и по класове персонал на НКПД, движението й през периода на действие на този КТД и перспективи;

- процент на разходите за труд в общите разходи на дружеството към момента и в предхождащите 2 години;

- производителността на труда за същия период, виждания и мерки за подобряване;

- образователна, възрастова и териториална структура на работната сила, перспективи;

- състояние на условията на труд, анализ от Службата по трудова медицина, изпълнението на съответните програми;

- снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

- състояние на социално-битовото обслужване;

- изпълнение на действащия КТД;

- друга информация, произтичаща от евентуални промени в нормативната уредба, която е от значение за разработването на проекта.

РАЗДЕЛ ІII. ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ
Чл. 18 (1) Страните се споразумяха за:

1. минимална базова заплата за дружеството, при договорената дневна продължителност на работното време – минималната работна заплата за страната завишена с коефицент.....1,60........... .

2. основните работни заплати на работниците и служителите в дружеството се определят, съгласно системата за оценка на длъжностите и работните места по Приложение № 2 завишено с коефицент 1.12.

3.индивидуалните работни заплати на работници и служители се индиксират на всяко шестмесичие на годината с процента на инфлацията.Чл. 19. Основните базови работни заплати се преразглеждат съгласно: , % на средното увеличение на осигурителните прагове за страната, ръста на производителността на дружеството.

Чл. 20 (1) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, длъжности, но за не повече от 1 % от числеността на персонала, Работодателят може да определя по-висок размер на основните базови заплати от предвидените за съответните длъжности, не повече от пет процента.

(2) За определените по предходната алинея заплати Синдикатите, страни по КТД, се уведомяват писмено по тяхно искане.Чл. 21. (1) Работодателят разработва правила за работна заплата и ги съгласува с синдикатите страна по КТД..

(2) С Правилата за работната заплата се определят редът и начинът за образуване на средствата за работна заплата на Дружеството и поделенията му, механизмът за образуване и промяна на индивидуалните брутни заплати и други въпроси по заплащането на труда.Чл. 22. 1.По-големи размери на основните базови заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните, се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите.

(2)Когато в резултат на промени в данъчното и осигурителното законодателство, са намалени нетните месечни работни заплати поради увеличаване на личните осигурителни вноски и/или дължимите данъци върху доходите, работодателят се задължава да компенсира индивидуалните брутни работни заплати с размера на намалението, считано от датата на влизане в сила на съответната законодателна промяна.Увеличението по предходния текст започва да се изплаща от месеца в който съответното трудово възнаграждение е засегнато от промяната /намалението/.РАЗДЕЛ ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 23. За всеки отработен час или час от него,нощен труд се заплаща допълнително възнаграждение в процент от основната базова часова заплата по трудов договор, както следва:

- за длъжностите по списък съгласно Приложение № 3 - 48 %;

- за всички останали длъжности - не по-малко от 44%

- при отстраняване на последствията от тежки, средни и леки произшествия – 54%.Чл. 24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера на основното трудово възнаграждение.

Чл. 25. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 60% за работа през работни дни;

б) 90% за работа през почивни дни;

в) 110% за работа през дните на официални празници;

г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Времето за предпътен преглед и инструктаж се отчита в личната сметка и се включва в продължителността на месечното работно време. Продължителността му се определя от страните в поделенията за всяко работно място и не може да бъде по-малко от 15 минути.

(3) В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал.1 от КТ, часовете над ограничението се заплащат 210%.

(4) В случаите по чл.144, т.т.2 и 3 от КТ, когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена в чл.146, ал.2 от КТ, разликата се заплаща 210%. При сумирано изчисляване на работното време за период по-дълъг от един месец, когато се превиши средномесечната норма по чл.146, ал.2, т.1 от КТ, разликата се заплаща 210%.Чл. 26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения, които допускат едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работното време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност, носят отговорност съгласно действащата нормативна уредба.Чл. 27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1.3% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

(2) За придобит трудов стаж и професионален опит се признава:

- целият трудов стаж в системата на железопътния транспорт;

- трудовият стаж в синдикат, страна по КТД.

(3) За работа в предприятия извън системата на ж.п.транспорта след 01.07.2007г. преценката и зачитането на стаж по смисъла на чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обн., ДВ, бр. 9/2007 г. се извършва от работодателя.

Чл. 28. (1) За ръководство на бригада се заплаща до 20% от основната заплата по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

(2) За времето на обучение на стажанти, новопостъпили и преназначени, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение 20 % от основната заплата на обучаващия.

(3) На работници и служители, които извършват оборудване на повредени ПЖПС извън района на ВР цеховете – се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10% от основната им заплата, за отработен час при тези условия.

Чл. 29. (1) По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, и когато квалификацията не е придобита за негова сметка, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1. Доктор 50 00 лв.;

2. На лекарите с две специалности 20.00 лв.;

3. На лекарите с една специалност 10.00 лв.;

4. На завършилите следдипломна квалификация с продължителност, не по-малко от една година, свързана с длъжността, която заема - 10.00 лв.;

5. За ползване в работата на чужд език, ако длъжността го изисква, и при представяне на съответния документ – до 20лв.Чл. 30. (1) На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър, както следва:

1. При обслужване на директни товарни влакове и изолирани локомотиви ...0.038......лв./км

2. При обслужване на смесени и работни влакове – ...0.040.......... лв./км

3. При обслужване на локални товарни влакове, маневрени влакове и местни маневри, обслужващи индустриални клонове – ...0.043.............. лв./км

4. Гарови маневри във влакообразуващи гари 0.025 на отработен час.

5. На шофьорите - .....0.030.............. лв./кмЧл. 31 (1) Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда, съгласно Втория етап от Системата за оценка на длъжностите и работните места, в сила от 01.07.2008г.

- за длъжности, оценени в първа група - ........ лв.;

- за длъжности, оценени във втора група - ......... лв.

(2) Страните се споразумяха да продължи работата по третия етап от Системата за оценка на длъжностите и работните места – атестация на персонала.РАЗДЕЛ V. ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
Чл. 32. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

- Аванс – до 15-то число на текущия месец;

- Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30-то число на текущия месец.

(2) Социалната сума по чл.69, ал.2, тире второ, се изплаща с трудовото възнаграждение за месеца, през който е започнало ползването на частта от отпуска, с която се превишава половината от годишния му размер.

(3) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл. 33. (1) При недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите, в рамките на графика по чл.32 всеки месец се изплаща сума в размер на 70% от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за периода на забавянето.

(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.

РАЗДЕЛ VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т.9 и чл.327, т.1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение, за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.5, ако имат прослужени в железопътния транспорт не по-малко от 7 години и през последните 5 години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, завишено с коефициент 1.5, ако са работили 20 години в системата на железопътния транспорт, като последните 10 - при един и същ работодател,в системата на БДЖ

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работниците и служителите, които имат смесен трудов стаж (в системата на железопътния транспорт и в Синдикатите), се заплаща обезщетение в размер на две брутни заплати, завишени с:

- коефициент 3, ако имат 10 години смесен трудов стаж и

- коефициент 4,5, ако имат 20 години смесен трудов стаж.

(4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от една година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение по чл.222, ал.1 от Кодекса на труда, завишено с коефициент 6. 12

(5) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ имат право на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на брутното им трудово възнаграждение, умножено с индивидуален коефициент. Стойността на индивидуалния коефициент е произведение от професионалния трудов стаж по 0.3, но не по малко от 6 брутни заплати.

(6) Обезщетенията по ал.4 и ал.5 не могат да се получават едновременно.Чл. 35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в БДЖ ЕАД, БДЖ „Товарни превози” ЕООД, БДЖ „Пътнически превози” ЕООД и БДЖ „Тягов подвижен състав / Локомотиви /” ЕООД 25 години за мъжете и 20 години за жените, от които последните 10 не са при един и същи работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 месечни основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал.1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест.

(3) При настъпила смърт обезщетението по ал.1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж при посоченото условие.

(4) Обезщетението по ал.1 и ал.2 не може да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.Чл. 36. На напусналите по инициатива на Работодателя работници и служители по условията на чл. 331 от КТ, Работодателят изплаща обезщетение в размер на не по-малко от 6 брутни заплати а на тези,които им предстои пенсиониране на непомалко от една година 12 брутни заплати.

Чл. 37. (1) При незаконно уволнение работникът или служителят имат право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но не повече от 6 месеца.

(2) Когато през време на предходната алинея работникът или служителят е работил на по-ниско платена работа, той има право на разликата в заплатите.

(3) Право на обезщетение по ал.2 имат и работници, и служители, които незаконно са преместени на друга по-ниско платена работа.

РАЗДЕЛ VII. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Чл. 38. (1) Специфичните въпроси за работното време и почивките на персонала от дружеството се уреждат с Наредба № 50 / 28.12.2001г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряването на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.

(2) Организацията на работното време се определя с правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и поделенията, които се утвърждават от Работодателя след обсъждане със Синдикатите.

(3) Промяна в правилника и/или установената организация на работното време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(4) Страните приемат нормална продължителност на:

- седмично работно време през деня – 40 часа;

- работно време през деня – 8 часа;

- седмично работно време през нощта – 35 часа;

- работно време през нощта – 7 часа.Чл. 39. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

- когато прегледът се извършва в населено място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за медицински преглед, въз основа на документ, издаден от медицинските органи, но не по-малко от 4 часа;

- когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника и служителя – до два дни и полагащите се командировъчни пари.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, работодателят признава за работно време : • когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическо преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява почивки в предходния ден.

 • -когато прегледът се извършва в населено място извън местоработата на работника или служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

(3) При провеждане на задължителни изпити на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време времето за провеждане на изпитите.

Чл. 40. (1) При провеждане на служебни съвещания, беседи или други мероприятия със задължителен характер, Работодателят признава за работно време времето за провеждане на мероприятието, но не по-малко от 4 часа.

(2) При неосъществяване на работната смяна по реда на чл.17, ал.5 от Наредба № 50 поради отмяна на возило, за работно време се признава времето от явяването на работа до освобождаването.Чл. 41. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, се установява ненормиран работен ден.

(2) Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ал.1, се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите, страни по КТД.

(3) Изготвянето на списъците за всяка следваща година става до края на предходната година.

Чл. 42. (1) Работодателят може да удължава работното време по реда на чл.136а след консултации със Синдикатите. За целта представя обосновка за причините, налагащи временната промяна в продължителността на работното време, срок на въвеждане, начин и периода на компенсиране.

(2) Предоставянето на материалите става не по-рано от 4 дни преди заседанието на страните по КТД.

(3) Работата при удължено работно време може да започне не по-рано от 7 дни след проведените консултации и писмено оповестяване на засегнатите. Обемът на информацията и начинът на оповестяване се съгласува между страните по КТД.

(4) По изрично писмено заявление на работещите при удължено работно време, работодателят приема компенсирането да става в дни в съответния законов срок и след споразумение между страните по индивидуалния трудов договор.Чл. 43. (1) При поискване от Синдикатите, Работодателят им предоставя разработените графици за работа преди утвърждаването им за изразяване на мнения и препоръки.

(2) Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(3) Промени на месечните графици за работа се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за придружителите на специални влакове и хладилни композиции – най-късно 8 часа преди началото на повеската.

Чл. 44. Работодателят провежда консултации със Синдикатите преди да предприеме действия за промяна на списъците по Наредба № 50/28.12.2001г на Министъра на транспорта и съобщенията.

Чл. 45. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредба 2/22.04.1994 г. на бившето Министерство на труда и социалните грижи и Наредба №50/28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части, се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане и съгласуване между страните по КТД.

(3) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните места.

(4) За времето на прекъсването Работодателят осигурява на желаещите работници и служители условия за почивка или транспорт до местоживеенето им.РАЗДЕЛ VIII. ОТПУСКИ
Чл. 46. (1) На работниците и служителите се осигурява 22 дни платен годишен отпуск.

(2) На работници служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 30 дни платен годишен отпуск.

(3) На кръводарителите полагащият се отпуск по ал.1 или 2 за годината на кръводаряването се завишава с 3 работни дни за първо кръводаряване и по един работен ден за всяко следващо, отделно от отпускa по чл.157, ал.1 т.2 от Кодекса на труда.

(4) Полагащият се отпуск по ал.1 или 2 се завишава с 2 работни дни при:

- смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг;

- встъпване в брак.

(5) Допълнителният платен отпуск по ал.3. се ползва непосредствено след отпуска по чл.157, ал.1 т.2 от КТ, а този по ал.4. - по писмено искане от правоимащия - за конкретния случай или по други поводи, свързани с основното събитие.

Чл. 47. (1) За работници и служители, отговарящи на критериите на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (обн., ДВ, бр. 103 от 2005) се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 10 работни дни.

(2) За работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 работни дни.Чл. 48. (1) На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден, се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер най-малко 8 работни дни.

(2) Конкретните размери на отпуска по длъжности и работни места се определят от страните по КТД в поделенията.Чл. 49. През време на отпуските, разрешени по реда на ал.1, т.1,2 и 3 на чл.157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение изчислено по реда на чл.177 от Кодекса на труда.

Чл. 50. (1) Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл.168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпуска по ал.1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си или когато майката не може да упражни правото си.Чл. 51. (1) Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификацията след съгласуване със Синдикатите.

(2) При необходимост Работодателят разрешава служебен отпуск – платен или неплатен по чл.161 от КТ. Право на инициатива имат и синдикатите.Чл. 52. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по план за всяка календарна година. В плана се включва и неизползвания отпуск от минали години. При разработване на плана представителите на Работодателя в поделенията вземат и се съобразяват със заявки на работниците и служителите.

(2) Проектът на плана се довежда до знанието на заинтересованите, на които се дава не по-малко от 7-дневен срок за мнения и възражения.

(3) Проектът на плана, заедно с постъпилите мнения и възражения, се разглежда и обсъжда от страните по КТД в поделението и се утвърждава от работодателя до края на месец януари на всяка календарна година.

(4) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в дружеството, се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.Чл. 53. За участие в съдебно и досъдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за дните на призоваване пред съответните органи.

РАЗДЕЛ IХ. ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ
Чл. 54. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. На нещатните синдикалисти - на председатели на синдикални организации – 16 часа месечно,а на секретарите – 8 часа месечно.

2. На участниците в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на пътуване и провеждането му.

(2) Отпускът по ал.1 не може да се ползва за други цели.Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(3) Времето на отпуска по ал.1 т.2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването.

(4) За участие в съвместни с работодателя комисии, работни групи и др. формати, синдикалните членове се командироват от и за сметка на Работодателя съгласно Наредбата за командировките в страната.Чл. 55. (1) Щатните синдикални дейци на синдикатите, страна по КТД, се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение на щатен синдикален деец на синдикат, страна по КТД, при невъзможност за възстановяване на предишната длъжност, Работодателят по негово искане го устройва на друга подходяща длъжност, съответстваща на професионалната му квалификация.РАЗДЕЛ X. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 56. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за сметка на Дружеството. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установените правила за безопасност и здраве при работа.

Чл. 57 (1) Работодателят се задължава да:

- осигурява целево ресурси за организационно – технически, технологични и други проекти за подобряване на условията на труд съгласно план – програми, изготвени от поделенията въз основа на направени оценки на риска.

- осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

- онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда.

- не по-малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите, страна по КТД, за състоянието на условията на труда, направените и предстоящи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Информация по тези въпроси и със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите, страна по КТД, по поделения.Чл. 58. Страните се споразумяха:

- При настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по мотивирано предложение на Синдикатите, страна по КТД, да се извършва актуализация на оценката на риска;

- Всички разходи за лечение на пострадали при злополука по време на работа, които не се поемат от НЗОК, се заплащат от Дружеството съгласно съвместно приета Социална програма;

- Работодателят да организира за сметка на Дружеството периодични медицински и психологически прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, а именно: Наредба № 3 от 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците, Наредба № 54 от 02.06.2003 год. за медицинските и психологическите изследвания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътни (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 год. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.Чл. 59. Работодателят се задължава:

- да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ);

- да изпълнява разработените от СТМ мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

- да осигури представителство на Синдикатите, страна по КТД, при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.Чл. 60. В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Работодателят осигурява по работни места:

1. За работа при условията, посочени в чл.2 от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. – безплатна храна чрез ваучери, в размер не по-малко от 2.00 /два/ лв. на отработен ден.

2. Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите, както следва:


 • при полагане на нощен труд - тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лев на смяна, но не по- малко от 2 дози при нощен труд до 7 часа и 3 дози за нощен труд над 7 часа.

 • на работещите постоянно на открито и в големи, неотопляеми халета, при температури под 10 градуса С - чай, на стойност не повече от 1 лев на смяна.

 • на работещите при температури над 30 градуса С – минерална вода по 1,5 литра на смяна.

Чл. 61. (1) За възстановяване на работоспособността и здравето на работниците и служителите от втора категория труд при пенсиониране, както и за работещите на други работни места, които по законосъобразен начин отговарят на критериите за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (онб., ДВ, бр.103 от 2005 г.) /гара Обединена/, Работодателят задължително осигурява по график веднъж в годината 5 дни безплатна почивка (включително допълнителен платен отпуск и безплатна храна) в профилакториум или подходяща почивна база на “БДЖ” ЕАД. Този отпуск е задължителен за работниците и служителите, ползва се през текущата година и не може да се отлага за следващата.

(2) На работниците по ал.1 Работодателят осигурява с месечните графици за работното време по един свободен от работа ден преди и след отпуска, които се ползват за пътуване.

(3) Ако при покана от работодателя даден работник не ползва отпуска по този член, той губи правото си за текущата година.

Чл. 62. (1) Работодателят за своя сметка осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на специалното работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г.

(2) Списъците по чл.17.ал.3 на наредбата се предоставят на синдикатите и обявяват пред работниците и служителите в поделенията на Дружеството.Чл. 63. Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло от 30.12.1986 г. Работодателят за своя сметка осигурява:

1. работно облекло;

2. униформено облекло.

Чл. 64. Работодателят застрахова работниците ислужителите за застрахователен риск “Злополука”.

Чл. 65. Работодателят застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “Трудова злополука” при спазване на изискванията на “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск “Трудова злополука” от 06.02.2006 г. след предварителни консултации със страните по КТД.

Чл. 66. (1) Синдикатите осъществяват контрол на поетите от Работодателя задължения за


 • санитарно – битово и медицинско обслужване;

 • снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

 • провеждане на периодични медицински прегледи, специална закрила на непълнолетни, бременни жени и майки;

- осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от страните по договорените в това КТД ред и процедура.


ЧЛ.67 .ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И НАСИЛИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
1. Работодателят съвместно със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация (пряка и непряка), на физически и психосоциален тормоз, както и да гарантира условия на труд, които спомагат за профилактика на работещите от хроничен стрес, физически и психични увреждания на работното място.

2. Работодателят се задължава да гарантира прилагането на принципа за равнопоставеност между половете по отношение на заплащането на труда, достъпа до обучения и кариерното развитие.

3. Работодателят се задължава да води политика на нулева толерантност спрямо дискриминацията и насилието на работното място в различните му проявления – физическо, психическо и сексуално.

4. Страните ще разработят план за повишаване на осведомеността на мениджърите, работниците и служителите чрез обучения с цел идентифициране признаците на тормоз и насилие на работното място, както и иницииране на превантивни и/или корективни действия в помощ на жертвите. Мерките трябва да обхващат и да бъдат приложими по отношение на насилие от трета страна.

5./1/Работодателят да разработи процедури, които да бъдат следвани в случаи на проява на тормоз или насилие, които задължително да съдържат:

- Незабавно вътрешно разследване и безпристрастно изслушване.

- Водене на статистика

- Търсене на обратна информация

-Взимане на адекватни дисциплинарни мерки по отношение на извършителите, ако те са работници или служители в същото предприятие.

- Подкрепа на жертвата/те и при необходимост осигуряване на психологическа помощ при реинтеграцията им.6. Работодателят може, по предварително утвърдена процедура, да изплати парична помощ на пострадал работник или служител с цел обезпечаване на необходимо лечение.
РАЗДЕЛ XI. СОЦИАЛНО ДЕЛО
Чл. 68. (1) За задоволяване на социалните и културните потребности на работниците и служителите, Работодателят отчислява ежемесечно суми в размер не по-малко от 25% от средствата за работна заплата.

(2) Средствата по ал.1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като с нея задължително се осигуряват:

- ваучери за храна по чл.209, ал.1 и член 204т2.б.Б от ЗКПО в размер 2 лв.на всеки ден осигурителен стаж месечно.

- социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от полагащия се платен годишен отпуск.

- отпускане на помощи при условията и по реда на Правила за отпускане на социални помощи.

Чл. 69. (1) Страните приемат социална програма, която се актуализира за всяка календарна година в съответствие с решенията, взети на събрание на пълномощниците.

(2) Основните направления в програмата са:

- Бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

- Медицинско обслужване и профилактика;

- Минерална вода и чай;

- Парични помощи;

- Други социални и битови потребности.

Чл. 70. (1) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и служителите, заети в „БДЖ - Товарни превози”-ЕООД, на почивните бази на “БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „БДЖ” - ЕАД.

(2) Жилищата се разпределят от съвместни комисии, изградени от представители на страните по критерии и начин, определени в Правилник.Чл. 71. От средствата за социални разходи на работниците и служителите ежемесечно се изплащат средства за допълнително пенсионно осигуряване в размер на 10% от минималната работна заплата за страната, съгласно чл.293 и чл.294, т.7 от КТ. Работодателят превежда средствата в пенсионно осигурително дружество.

Чл. 72. (1) Страните се договориха за запазване на социалните придобивки за пътуване на работещите в дружеството, щатните синдикални дейци на синдикатите, страни по КТД, както и на членовете на семействата им.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

(3) При писмено заявление от работниците и служителите на дружеството за доброволно отказване от социалните придобивки по ал.1, работодателят изплаща еднократно сумата от 350 лв. в годината, за която се отнася отказът, при условия и ред, договорени от страните.

Чл.73. Осигуряването на допълнително доброволно пенсионно осигуряване по профисионални схеми за професиите,преминали от списаците на І – ва категория труд към ІІ-ра категория труд и тези,преминали от ІІ-ра категория труд към ІІІ- та категория труд.


Раздел XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 74. Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите всички въпроси свързани с:

 • Извършване на структурни промени в предприятието;

 • Въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите;

 • Приватизацията;

 • Проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число разписание на длъжностите, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения.

Чл. 75. Работодателят:

1. се задължава да кани представителите на Синдикатите на заседанията на своя ръководен орган и в органите на управление в поделенията, оперативки и други, когато се разглеждат проблеми - предмет на КТД. В тези случай Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения.

2. гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл. 76. (1) Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на Синдикатите необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (телефон, факс, копирна техника и др.).

(2) Необходимите условия и материална база по ал. 1. се договарят между представителите на Работодателя и Синдикатите.Чл. 77. За осъществяване на международни връзки със синдикати от други страни при посещения на официални делегации в чужбина и у нас, разходите се поемат от Работодателя, като размера им предварително се съгласува.

Чл. 78. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

 1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите.

 2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация.Да отпадне тъй като протеворичи на КТ,уставите на синдикатите и конвенция 98

 3. Удостоверение за признато членство от синдикат, страна по КТД.

Чл. 79. Синдикалните ръководства на синдикати, страни по КТД, се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

Чл. 80.(1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД /ЦСС по КТД/. Работата на ЦСС по КТД се определя съгласно правила за работа, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. на равнище Дружество - упълномощени представители на синдикални формирования – страна по КТД.

2. на равнище поделения - упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.Чл. 81. Работодателят приема членския внос да продължи да се събира по ведомост при наличие на писмено волеизявление на лицето – член на Синдикатите,страна по КТД.

Чл. 82. (1) Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор в случаите по чл. 328 ал.1 т.т. 2, 3, 5 и 11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ на членове на синдикални ръководства, на участници в комисиите за водене на преговори за КТД, и участници в комитетите (групите) по условията на труд - членове на Синдикатите, без съгласието на:

 • за СЖБ – Координационния съвет;

 • за СТСБ – Управителен съвет;

 • за НЖС – Изпълнителния съвет;

 • за ФТР – Изпълнителния съвет;

(2) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охрана на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества, доказани по съответния законов ред.

Чл. 83. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи неговия живот или сигурността на влаковете, както и да го наказва при отказ от изпълнение на противозаконни нареждания.

Чл. 84. Синдикатите се задължават:

 • да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

 • да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

 • да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

 • да съдействат на Работодателя за пресичане на всички опити за злоупотреби, посегателства и кражби върху подвижния железопътен състав, товарите и останалите дълготрайни активи на БДЖ „Товарни превози” – ЕООД, извършвани от работниците и служителите на дружеството.

Чл. 85. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл. 86.Синдикалните ръководства се задължават:

 • да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове и зачитане интересите на Работодателя;

 • да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл. 87. Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети и нормативни документи относно предстоящи за разглеждане от страните въпроси най-малко 5 календарни дни преди датата на съответното заседание.

Чл. 88. (1) При промяна на работодателя по чл.123, 123а от КТ, както и при както и при структорни промени касаещи смяна на собствеността /приватизация/ и всякакъв вид изменения на дейността свързани със сключване на договори за концесия,наем,аренда,съвместна дейност,както и създаване на смесени предприятия/при публично-частно партньорство/,работодателя се задалжава чрез съответните договори със страните –контрахенти,да сключва споразомения,социални клаузи и да приема програми за запазването на персонала неговото преквалифициране и пренасочване.Работодателят се задължава ,най – малко два месеца преди извършването на съответната промяна да информира Синдикатите страна по КТД,по реда на чл.130б от КТ и да съгласува с тях проектите за споразумение,клаузи и програми посочени в предхоидното изречение от този текст.

(2) При уссловията на предходната алинея в договорите се включват задължително клаузи за:


 1. Запазване предмета на дейност и броя на персонала.

 2. Запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение.

 3. Прилагане на този КТД за най-малко една година.

 4. Запазване на служебната карта за безплатни пътувания на работниците и служителите до края на съответната текуща година.РАЗДЕЛ XІII. ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД
Чл. 89. (1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят и/или Синдикатите, страни по КТД, в 7-дневен срок от заключителното заседание могат да внесат въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТ.

3. След изчерпване на горните възможности, но не по-късно от 30 дни от заседанието по т.2. всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД на по-горно равнище са задължителни за по-долните равнища на управление.

Чл. 90. (1) Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Работодател по смисъла на КТ, този КТД и ЗУКТС е “БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

(2) „Трудов стаж в системата на ж.п.транспорта” е трудовият стаж, придобит в БДЖ ЕАД, НК „ЖИ” – до 31.12.2004г., „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – ТПС /Локомотиви/” ЕООД.

(3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива съгласно съответните устави.

(4) Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са възнагражденията по чл.23 за работниците и служителите, които са на сумирано изчисляване на работното време или работят по график, по чл.27 и чл.29 ал.1 т.1 от настоящия КТД.§ 2. (1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на всяка от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.§ 3. Тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните тя уведомява другите в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.

§ 9. Настоящият КТД влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на действието му е две години.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:
СИНДИКАТИ: РАБОТОДАТЕЛ: ____________________

(инж. Г.Друмев)

ЗА КНСБ:

СЖБ: ________________

(инжП.Бунев) ----------------------------------- ( А. Митрев )

СТСБ: ________________

(Ек. Йорданова)

ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

НЖС “ПОДКРЕПА”: ________________

(инж. Б. Тасев)

ФТР “ПОДКРЕПА”: ________________

(Р. Зарков)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница