Проект! министерство на земеделието и продоволствието


ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения редстраница6/6
Дата30.07.2018
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.


ДЕКЛАРАЦИИ

Декларирам, че:

1

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности”2

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”3

Нямам изискуеми публични задължения към държавата4

Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция5

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта6

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис7

Предварителните разходи по чл., ал. направени преди сключване на договора за подпомагане са осъществени при спазване на Закона за обществени поръчки или Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /само за общините/7

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства, да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция към Държавен фонд “Земеделие”, Министерство на земеделието и продоволствието и упълномощени представители на Европейската комисия8

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи
Кандидатствам за сума от _________________________лева

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат

Приложение към заявлението за подпомагане
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Получени по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006)

Долуподписаният /-ната/ ___________ ,(собствено бащино фамилно име)
ЕГН , притежаващ/а лична карта № __________, издадена на от МВР – гр. _________, в качеството ми на

(дата на издаване) (място на издаване)

_____________________________________________________________, представляващ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява.)

__________________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

съдебния регистър по фирмено дело № _______ по описа за _______г. на ___________

окръжен (градски) съд, със седалище _______________ и адрес на управление ________________, БУЛСТАТ _______________________


ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:


 1. Не е получила минимална държавна помощ 1. Е получила през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis), на обща стойност (с натрупване) .............................................лв. ............................................(словом), както следва:


 1. Не е подпомагана за тази инвестиция по друга програмаВярната информация се зачертава. В т.2 се посочва вида и източника на държавната помощ и вида на разходите.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а от Наказателния кодекс.


Дата:   Подпис: .......................

..........декларацията се попълва само от .................................Приложение № 5 към чл. 23, ал.1 “Списък на документи за кандидатстване”

1. Копие от документ за самоличност на представителя на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината;

2. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от лично от кандидата и копие на документ за самоличност на упълномощеното лице.

3. Копие от учредителен акт или устав (представя се от ЮЛНЦ);

4. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от шест месеца преди датата на кандидатстване;

5. Регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС.

7. Удостоверение от НАП за липса на изискуеми публични задължения към държавата;

9. Удостоверение, че кандидата не е в открито производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация.

10. Нотариален акт за собственост и/или друг документ за правото на собственост върху земя и/или сгради или за учредено право на строеж със срок не по кратък от 6 години от датата на кандидатстване.

11. Договор за наем или право за ползване на земя и/или сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при съответния районен съд със срок не по-кратък от 6 години от датата на кандидатстване.

12. Нотариално заверен образец от подписа на законния представител на кандидата.

13. Решение на управляващия орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР

14. Решение на общинския съвет за одобрение на проекта за кандидатстване по ПРСР (когато кандидата е община)

15. Справка за дълготрайните активи - приложение към годишния счетоводен баланс за последната година. Копие от годишна данъчна декларация, заверена от съответното териториално звено на НАП.

16. Договори за предоставяне на услуги по чл. 20, ал. 1 т. 3, с описани всички включени в цената данъци.

17. Най-малко три оферти за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро, включително за разходите по чл. 20, ал. 1 т. 3, , като цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро.

18. Обосновка за избраната оферта.

19. Поне една оферта за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, включително за разходите по чл. 20, ал. 1 т. 3, , като цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро.

20. Решение по оценка на въздействие върху околната среда в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда, издадено от съответното РИОСВ.

21. Документ удостоверяващ, че дейностите по проекта, които се извършват в местата определени по Натура 2000, отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.

22. Декларация за минимални помощи по образец

23. Заснемане на обекта/съоръжението (в случаите по чл.16, ал.1, т.1)

24. Идеен, технически или работен проект, когато е приложимо в случаите по чл.16, ал.1, т.2

25. Разрешение за строеж, в случаите предвидени в ЗУТ. (където е приложимо)

26. Подробни количествено-стойностни сметки за СМР.

27. Остойностена Техническа спецификация/и на предвидените за закупуване машини, оборудване, съоръжения, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, издадена от избрания оферент;

28. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината

29. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите за развитие на туризма, включени в плана за развитие на общината или на Общинската програма за развитие на туризма.

30. Съдебна регистрация

31. Отчет за приходите и разходите за последната финансова година, ведно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности и за последния отчете период

Приложение 6 към чл. 24, ал. 2, т. 2: “Критерии за оценка на проекта”


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Проекти осъществявани на територията на селища с население над 500 и по-малко от 5 000 жители (по данни в края на 2005 г.)

20
Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма, приета от Общинския съвет

10
Кандидати, които са юридически лица с нестопанска цел, да са регистрирани в допустимите общини, където ще се осъществява дейността

15
Проекти представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобен проект

5
Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

50

Приложение № 7 към чл. 31, ал. 1: “Придружаващи документи за авансово плащане”
1.. Копие от лична карта на лицето, което подава документите за плащане;

2. Нотариално заверено пълномощно в случаи, че документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта), съгласно сключения договор;

3. Нотариално заверено копие от лична карта на ползвателя на помощта съгласно сключения договор и копие от личната карта на упълномощеното лице, в случаите на упълномощаване;

4. Нотариално заверен образец от подписа на ползвателя на помощта съгласно сключения договор (при упълномощаване);

5. Решение на управителния орган на юридическото лице/ решение на общинския съвет (при упълномощаване);

6. Банкова гаранция, в размер на 110 % от стойността на одобреното по договор авансово;7. Писмена гаранция и решение на общински съвет, одобряващо встъпването в дълг, в размер на 110% от стойността на одобреното по договор авансово плащане, за срока на договора между ползвателя и ДФЗ-РА, удължен с шест месеца.

Приложение № 8 към чл. 32, ал. 1 “Придружаващи документи за изплащане” 1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (за ЮЛНЦ ) и копие на личната карта (за управляващия ЮЛНЦ) или копие на личната карта на кмета на общината;

 2. Препис от учредителния акт (устав) на юридическото лице, издаден от съответния Окръжен съд (за ЮЛНЦ);

 3. Копие от личната карта на лицето, което подава документите за плащане;

 4. Нотариално заверен образец от подписите на кандидата, на кмета на общината и упълномощеното лице (при упълномощаване);

 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата/Решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване (ЮЛНЦ) или Решение на общинския съвет за упълномощаване, в случай че документите не се представят от представляващия на общината/дружеството;

 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите АП (ТД НАП), в рамките на месец преди датата на подаване на заявката за плащане;

 7. Счетоводен баланс за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЮЛНЦ), подписан и подпечатан от ръководителя и гл. счетоводител (за лицата, описани в чл. 38 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор)

 8. Отчет за приходите и разходите за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЮЛНЦ), подписан и подпечатан от ръководителя и гл. Счетоводител (за лицата, описани в чл. 38 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор)

 9. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за последното тримесечие (ЮЛНЦ).

 10. Удостоверение за регистрация по ДДС, издадено от териториална звено на НАП не по-рано от 2 седмици от датата на подаване на заявката за плащане или Декларация, че няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл.74 или чл. 76 от ЗДДС за налични активи и получени услуги, финансирани по ПРСР, преди датата на регистрация по ЗДДС (по образец) ведно с копие от дневника за покупки, от които е видно, че не е ползвал данъчен кредит.

 11. Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателя не е в процедура по ликвидация.

 12. Удостоверени, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателя не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност.

 13. Копие на становище за въздействието върху околната среда, издадено от МОСР или РИОСВ (след изпълнение на проекта).

 14. Копие от документ за собственост на сграда / земя ( ведно със скица от Застроителния план на съответната Община) и/или копие от договор за наем и/или копие от договор за учредено право на ползване и/или договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години в случай на подкрепа за строителство.

 15. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.

 16. Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.

 17. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващи плащане от страна на ползвателя.

 18. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие" - РА.

 19. Квитанция за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

 20. Попълнена таблица за извършените разходи към заявката за плащане

 21. Окончателни договори за доставка/строителство между кандидата и доставчика/строителя или лицензионен договор

 22. Технически паспорт на строежа

 23. Декларация, че кандидатът няма изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”.

 24. Касова бележка/ платежно нареждане и банково извлечение за платена застрахователна премия

II. Специфични документи по групи разходи


Изграждане, и/или реконструкция или подобрение на сгради, помещения, съоръжения
1. Констативен акт за предаване на строежа от строителя на инвеститора, Протокол Образец № 19

2. Проектно-сметна документация според чл. 24, ал. 2, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията;

3. Всички актове и протоколи, съгласно Наредба 3 на МРРБ, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12);

4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15) и/или Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него), издадено от ДНСК (образец № 16), в зависимост от категорията на строежа съгласно Закона за устройство на територията;

5. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17) - в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;

6. Решение по ОВОС/ЕО

7. Удостоверение за категоризация на обекта.
Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите


 1. Подробна спецификация към окончателния договор с доставчика

 2. Разрешително за ползване на строеж, издадено от ДНСК, Протокол образец 16 или разрешително за въвеждане в експлоатация, Протокол образец 15 ( в зависимост от характера на инвестицията)

 3. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия.

 4. Декларация от доставчика, че доставените машини не са втора употреба.

 5. Приемо-предавателен протокол между доставчика и ползвателя за доставената стока, обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики.


Закупуване на патенти и лицензи


 1. Копие от издаден патент и/или авторско свидетелство за изобретение и/или свидетелство за регистрация на полезен модел, издадено от Патентното ведомство

 2. Приемо-предавателен протокол между кандидата и притежателя на патента/лиценза


Разработване и маркетинг на туристически продукти
а) Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
1. Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора
б) Изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.
1. Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора
Общи разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери, консултации, предпроектни изследвания, разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали
1. Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора


Приложение № 9 към чл. 38 “Информация за настъпили промени в графика и стойността на дейностите по проекта”
1. Копие от обявите за процедурите/Заповед на кмета на общината за провеждане на процедура съгласно ЗОП или НВМОП

2. Заповед на кмета на общината за одобрение на решението на Комисията за оценка

3. Договор с избрания участник в процедурата

4. Становище от Комисията по конкуренция, че не са подавани жалби във връзка с процедура.Приложение № 10 към чл. 42, ал. 10: “Покриване на застрахователен риск”
Пожар, мълния, експлозия, имплозия, блъскания от летателни апарати и тела и падащи предмети от тях, буря, ураган, тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед, измокряне от забравени кранове или чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации, наводнения от природни бедствия, свличане на земни пластове, земетресения, кражби от всякакъв тип, транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.


 Само за регистрирани по ЗДДС

1 Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като получения брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни). Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият брой се дели на 12.

Версия от 16.01.2008 г., изготвена от дирекция „РСР” страница от

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница