Проект! министерство на земеделието и продоволствиетостраница1/8
Дата10.02.2018
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Proekt_N_311_16-01-08.doc


Проект!

министерство на земеделието и ПРОДОВОЛСТВИЕТО

НАРЕДБА №--------от -------- г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ--------, бр------------

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка ”Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската Общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006).

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел І

Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансова помощ сe предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

(2) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. дейности в следните отрасли:

а) въгледобив;

б) стоманодобив;

в) производство на синтетични влакна;

4. хазарт;

5. свързани с изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

6. свързани с финансови услуги и посредничество с недвижими имоти;

7. осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

8. производство и продажба на биогорива от биомаса;

9. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

10. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.

(3) За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходния проект по реда на тази наредба.


Раздел ІІ

Финансови условия
Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера по ал.1 се осигурява от кандидата.

(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 23, ал.1, т. 5.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 400 000 евро.

(3) За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
Чл. 9. (1) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

(2) Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

(3) В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал.1 и 2.
Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.


Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 трябва да покрива срока на договора по чл. 31, ал. 2 между ползвателя и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, удължен със шест месеца.

(6) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, когато ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.
Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение №2 и

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия и

5. имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

(2) За едноличните търговци по ал.1, които не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия се признава обстоятелствата им като физически лица.

(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.Раздел ІV

Изисквания към проектите
Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България (Приложение № 2), за която се отнася проектното предложение.

Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.


Чл. 16. (1)Кандидатите представят бизнес план за разнообразяване на дейността по образец за период не по-малък от 5 години.

(2) Бизнес планът за разнообразяване на дейността трябва да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период от 5 години, а в случаите на строително-монтажни работи за 10 години, водещи до реализиране на целите по чл.2.


Чл. 17. (1) Проектите трябва се изпълняват на имоти собственост на кандидата или в случай на проекти за разходи:

1.по чл. 23, ал.1 т.2, 3 и 4, извършвани на имот, който не е собственост на кандидата, той трябва да представи документ за ползване върху имота за срок, не по-малък от шест години от датата на кандидатстване.

2. по чл. 23, ал.1 т.1 извършвани на имот, който не е собственост на кандидата, той трябва да представи учредено право на строеж върху имота за срок, не по-малък от десет години от датата на кандидатстване.

(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със Закона за устройство на територията.Чл. 18. Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.
Чл. 19. Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване.
Чл. 20. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм (Приложение № 3).
Чл. 21. Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение.
Чл. 22. Проекти за инвестиции в „сухопътен транспорт” не могат да бъдат комбинирани с други допустими дейности по реда на тази наредба.
Раздел V

Допустими разходи
Чл. 23. (1) Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

 1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

 2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

 3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите;

 4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

 5. общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

(2) За разходи по ал.1 на стойност надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими оферти, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи.

(3) За разходи по ал.1 на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на поне една оферта, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи

(4) Консултациите, включени в ал. 1 т. 5, за всеки проект се състоят от предпроектни изследвания, маркетингови стратегии, разработване на бизнес-план, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

(5) Разходите по ал. 1 т. 5 не могат да надвишават 12% от сумата на допустимите разходи по ал.1. т. от 1 до 4.

(6) Разходите по ал.4 не могат да надхвърлят 5% от сумата на допустимите разходи по ал.1, т. от 1 до 4.

(7) Финансовата помощ за разходи по ал.1, т. 5 се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

(8) Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:


 1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

 2. закупуване на земя и сгради;

 3. данъци, мита, вносни такси, с изключение на невъзстановим ДДС;

 4. лизинг;

 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

 6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

 7. принос в натура;

8. такива по чл. 23, ал. 1, т. 5 направени по-рано от една година преди подаването на заявлението за подпомагане.

9. надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, за които не е представена основателна и разумна обосновка за избора на разходите.

(9) В случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” или 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бизнес-плана за тях е изготвен от Националната служба за съвети в земеделие, разходите за изготвяне на бизнес план по тази наредба са недопустими.

(10) Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена замяна.ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване
Чл. 24. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 26 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2. Да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.Чл. 25. (1) Заявления за подпомагане могат да се подават през цялата година, като започването и приключването на приема се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко един месец преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

Раздел II

Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане
Чл. 26. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в Областната разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец и прилагат документи, съгласно Приложение № 4.

(2) ОРА на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал.1, ОРА връща документите на кандидата, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) В случаите по ал. 3, заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие, че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер.
Чл. 27. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението Разплащателната агенция:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:

1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

2. критериите за оценка, посочени в Приложение № 6;

(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор, в случай че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередности.


Чл. 28. (1) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност, която се назначава от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателната агенция. Комисията изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция се произнася с решение за одобрение или отказ на проекта.


Чл. 29. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл. 27, ал. 1, т. 1,

2. несъответствие с условията и критериите по чл. 27, ал. 2,

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 3,

4. недостатъчен бюджет по мярката,

5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл.8, ал.1.

(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 30 (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 27, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред.

(2) Класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки при недостатъчен бюджет могат да бъдат финансирани частично, до размера на наличния бюджет;

(3) За всяко заявление по ал. 2 размера на допустимите за подпомагане разходи се редуцира с коефициент, представляващ съотношение между наличния бюджет и общия размер на допустимите за подпомагане разходи на кандидатите.

(4) Редукцията по ал. 3 се прилага и в случай че след извършена оценка по критериите по чл. 27, ал. 2, т. 2 е класирано само едно заявление за подпомагане.


Чл. 31. (1) Изпълнителният директор на ДФ ”Земеделие” се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта, кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 32. В случаите на отказ за финансиране, Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I

Изплащане на финансовата помощ
Чл. 33. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 10 , чл. 11 и чл. 12.Чл. 34. (1) При кандидатстване за авансово плащане, ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в регионалните разплащателни агенции (РРА - РА) на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно Приложение № 7.

(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.

(3) РРА-РА извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1, РРА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателя на помощта има право в рамките на срока по чл.11, ал. 3, отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за плащане, ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане, РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.

Чл. 35. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в регионалните разплащателни агенции (РРА - РА) на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно Приложение №.8.

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора.


Чл. 36. (1) РРА-РА извършва преглед на документите по чл.35, ал.1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал.1, РРА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 35, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.Чл. 37. (1) В срок от четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. Извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. Извършва проверка на място/посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. Одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. Изплаща одобрената финансова помощ.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените от данни и посочените факти, централно управление на ДФЗ-РА уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение № 8.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор, в случай че по дадена заявка за плащане е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередности от ползвателя на помощта.

Чл. 38. Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 31 от Регламент на Комисията 1975/2006 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската Общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006).
Чл. 39. (1) РА може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. Установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 и т. 2;

2. Установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. Ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 37, ал. 2;

4. В скучайте по чл. 38;

5. Установи, че в договора за финансово подпомагане са включени недопустими разходи;

(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ, ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница